Лінгвістика тексту

Лінгвістика тексту – наука, що вивчає особливості, правила побудови тексту і його категорії зв’язності, виражені згідно цих особливостей [3, 101]. Отож, слід зазначити, що об’єктом дослідження текстолінгвістики є текст, незалежно від типології: усний, письмовий, художній, науковий, реклами, спортивні коментарі, інтерв’ю, промови, молитви, новели, ремарки, анотації, замітки тощо. Усі ці тексти мають певну комунікативну мету (яку […]

annotation to diploma paper

ANNOTATION bachelor’s degree Topic: Comparison of linguistic features of the USA and Great Britain leaders Author: ANNOTATION diploma paper Supervisor: ANNOTATION diploma paper Summary: In order to get support of the majority of electorate and win any elections or obtain support for certain issues a politician should have a number of qualities, such as intelligence, […]

Методи дослідження

Методи: описовий метод, метод комплексного та функціонального аналізу, а також метод моделювання. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань при аналізі емпіричного матеріалу в дисертації застосовується комплексний підхід до КО сучасної англійської мови. В роботі використовуються основні закони діалектики, принципи змінюваності та адаптивності мови як системи; а також елементи індуктивного і дедуктивного методів, дескриптивно-аналітичний, компонентний, контекстуальний […]

Історія дипломів

Ніщо не вказує на статус людини так, як диплом. У якій би ситуації людина не опинилася б, отримана освіта залишається з нею і дає певні перспективи. Навчання може підтверджуватися різними документами, наприклад, атестатом про закінчення курсу навчання. Однак саме слово «диплом», так само як і вираз «дипломований спеціаліст», викликають повагу. Власне кажучи, і сам документ […]

Замовити дипломну роботу

Згадуючи своє життя останніх років можу відзначити три найважливіші та найнервовіші події для мене: закінчення школи та вступ до університету, бажання написати власноруч, проте в кінцевому результаті рішення замовити дипломну роботу та весілля. Сподіваюсь, в найближчому майбутньому ще понервую, коли жінка народжувати буде. Проте більше за все я нервувався, коли за три дні до попереднього […]

Дипломні на замовлення

Життя сучасного студента має надзвичайно швидкий ритм: навчання, робота, друзі, розваги. Хочеться для всього приділяти достатньо уваги, але коли працюєш, для навчання вже просто важко знайти сили. Я студентка п’ятого курсу і якраз прийшов час для написання дипломної роботи. Я почала уважніше ставитися до розподілу свого часу, проте його, нажаль, все одно не вистачало, адже […]

Зразок анотації до дипломної роботи

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЯ випускної роботи на здобуття академічного ступеня бакалавра Тема: Індивідуально-психологічні та вікові особливості навчання англійської мови для дітей дошкільного віку. Автор:Анотація до дипломної роботи. Науковий керівник: доцент Анотація до дипломної роботи. Короткий зміст праці: Сучасний розвиток педагогічної науки сьогодні потребує не стільки теоретичних розробок, як фундаментальних досліджень, спрямованих на стимулювання самостійного, активного, творчого […]

Науково-дослідна робота студентів

У методичних рекомендаціях подаються вимоги та поради студентам з підготовки та написання курсових робіт зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Вони допоможуть визначити тематику курсової роботи, одержати чітке уявлення про її завдання і структуру, організувати науково-дослідну роботу над нею. Науково-дослідна робота студентів (НДРС) вищих навчальних закладів є одним з основних чинників підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідного […]

Список використаних джерел та літератури

Список використаної літератури подається за алфавітом у такому порядку: законодавчо-нормативні акти (згруповані у хронологічному порядку); наукова література: книги, монографії, статті з журналів та газет (згруповані в алфавітному порядку); матеріали з Інтернету. Спочатку подаються джерела з кириличного алфавіту, потім латиномовного. Мінімальна кількість позицій у списку використаних джерел та літератури має становити – 25 джерел. У список […]

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи Національний університет «Острозька академія» Кафедра документознавства та інформаційної діяльності КУРСОВА РОБОТА з курсу «Маркетингові комунікації» на тему «Формування та ідентифікація національних брендів (порівняльна характеристика українських та закордонних брендів)»   Студентки другого курсу, групи ____ напрямку підготовки «Культура» спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» Іванової І.І. Керівник: викл. Іванов І.І. Національна […]

Зразок оформлення додатків в курсовій роботі

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки. Він повинен мати заголовок, надрукований вгорі і відповідну нумерацію. У правій верхній частині над заголовком повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що починає додаток. Додатки слід позначати послідовно великим літерами української абетки за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад: Додаток […]

Зразок оформлення висновків

У висновках студент повинен коротко сказати про зроблене, про те, що використано з досліджень попередників, до яких результатів студент дійшов, які проблеми залишилися нерозв’язаними і чому, в якому напрямі дослідники мають йти далі, які можливі перспективи у дослідженні теми. У цій частині не слід наводити нові матеріали та докази. Студент повинен розкрити суть усіх частин […]

Оформлення бібліографічних посилань у курсовій роботі

Правила та приклади оформлення бібліографічних посилань у курсовій роботі Бібліографічні посилання – це сукупність бібліографічних відомостей про цитовані, розглянуті або згадані у тексті науково-дослідної роботи студента документи (їх складові частини або групи документів), необхідні для загальної характеристики, ідентифікації та пошуку. Існує декілька випадків, які обов’язково потребують зазначення першоджерела в курсовій роботі: •    Пряме цитування з […]

Розділи основної частини курсової роботи

Основу курсової роботи становить текст, у якому студент викладає власні міркування, спостереження про об’єкт дослідження, здійснює аналіз фактичного матеріалу, зіставляє факти, узагальнює зібраний матеріал дослідження. Текст основної частини поділяється на розділи. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки розділів мусять бути науково чіткі, зрозумілі. Ідея кожного розділу повинна обростати конкретним матеріалом. Необхідно домогтися єдності розділів, […]

Обґрунтування структури роботи та апробація

Апробація роботи передбачає перелік конференцій чи науково-практичних семінарів, на яких студент виступав із повідомленням за результатами своєї наукової роботи. Зразок Апробація роботи. Робота була апробована на ХVІ науковій викладацько-студентській конференції, присвяченій 450-річчю Пересопницького Євангелія та 430-й річниці Острозької Біблії, секція «Актуальні проблеми маркетингових досліджень». Тема виступу: «Формування національних брендів на прикладі брендів «Сандора» та «Coca-Cola». […]

Наукова й практична значущість

Наукова й практична значущість роботи засвідчується характеристикою того нового, що привніс студент, досліджуючи обрану тему. Необхідно представити основні результати, які можуть бути використані в практичній діяльності. Зразок Наукова значущість роботи. Порушено та проаналізовано порівняно недосліджені на даний період проблеми, що пов’язані з сучасним станом та перспективами розвитку національних брендів. Було зроблено спробу визначити та порівняти […]