Методи дослідження

Методи дослідження, як інструмент добування фактичного матеріалу, є також обов’язковими елементами вступу і необхідною умовою досягнення поставленої мети. Зразок Методологія дослідження. При дослідженні теми в роботі було використано такі загальні наукові методи: аналіз (наприклад, для розуміння сутності бренду, було проаналізовано його основні складові та характеристики) і синтез, дедукція (спочатку проаналізовано феномен бренду як такого, а […]

Визначення об’єкта і предмета дослідження

Обов’язковим елементом вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження. Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення студентом. Предмет – міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне й часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. […]

Мета та завдання дослідження

Після цього необхідно логічно перейти до мети дослідження, а також зазначити конкретні завдання, які будуть вирішуватися відповідно до зазначеної мети (слідкуючи за логікою розгляду питань у плані курсової роботи). Зразок Мета дослідження: визначити характеристики формування та ідентифікації українських та зарубіжних брендів в результаті їх порівнювання. Дослідницькі завдання: •    вивчити і науково обґрунтувати феномен бренду, аби […]

Як написати вступ до курсової роботи

Вступ свідчить про методологічну і методичну підготовку молодого дослідника, його вміння довести правильність вибору теми, її актуальність. Вступ є своєрідним показником роботи студента: він виявляє, чи достатньо зібрано матеріалу, чи добре продуманий план, чи правильна наукова позиція дослідника, чи може студент внести у роботу дослідницький характер. Вступ має бути ґрунтовним, конкретним, обсягом від 3 до […]

Основні складові курсової роботи

Титульна сторінка Курсова робота відкривається титульною сторінкою, де зазначається назва навчального закладу, назва факультету, назва кафедри, назва теми, прізвище та ініціали студента і наукового керівника, оцінка, завізована підписами членів комісії, місто та календарний рік написання роботи. План курсової роботи На наступній сторінці подається план курсової роботи, який відображає її структуру (розділи та їх частини). Список […]

Уніфікована структура та обсяг курсової роботи

Традиційно склалася певна композиція курсових робіт з такими основними елементами: 1.    Титульна сторінка; 2.    План; 3.    Список скорочень слів, словосполучень та умовних позначень (при необхідності); 4.    Вступ; 5.    Розділи основної частини; 6.    Загальні висновки; 7.    Список використаних джерел та літератури; 8.    Додатки (при необхідності). Загальний обсяг курсової роботи – 25-35 друкованих сторінок (формат А4). Курсова […]

Основні етапи підготовки курсової роботи

1.1 Вибір теми та обов’язки наукового керівника Тему курсової роботи студент обирає самостійно, керуючись приблизною тематикою, погоджує її з науковим керівником призначеним кафедрою. Також студент може самостійно запропонувати для роботи тему, обґрунтувавши необхідність її розробки. Курсові роботи студентів, які не відповідають наведеній тематиці або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються. Перелік рекомендованих […]

Зразок рецензії керівника дипломної роботи

РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконаної на тему «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонуванняпідприємства» студентом групи УВ – Івановим Іваном Івановичем     Складається у довільній формі із зазначенням: відповідності дипломної роботи затвердженій темі та завданню на дипломну роботу; актуальності теми; реальності дипломної роботи (її виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ […]

Зразок відгука керівника дипломної роботи

ВІДГУК керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконаної на тему «Техніко-економічне обґрунтування ефективності функціонуванняпідприємства» студентом групи УВ – Івановим Іваном Івановичем   Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» присвячена… Належне управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств вимагає але й їх трансформацію відповідно до …. З огляду на це, дипломна робота Василенка В.В. характеризується актуальністю та своєчасністю і […]

Вимоги оформлення висновків, джерел, додатків в магістерській

Висновки – 3-5 сторінок. У висновках викладають найважливіші наукові і практичні результати, отримані в роботі, з формулюванням розвязаної проблеми (завдання) та значення її для підприємства (організації, галузі, регіону). У висновках слід привести перелік пропозицій і рекомендацій, їх результатів, характеристику шляхів досягнення проектних цілей, а також обґрунтування практичного використання інноваційних розробок. Вони повинні бути чітко сформульованими, […]

Зразок оформлення списку літератури

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 1.    Eisensee, Thomas, and David Stromberg. News Floods, News Droughts, and U. S. Disaster Relief // Quarterly Journal of Economics 122. – 2007. – 78 р. 2.    Snyder, James M., Jr., and David Stromberg. Media Effects on Politics. – Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology 2006. – 314 р. 3.   […]

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ Вступ. 3 – 5 Розділ 1. Базова наукова теорія та методологія дослідження. 6 – 11 1.1.Теорія політичного реалізму та її засади. 1.2.Принципи та методи дослідження міжнародних політичних теорій. Розділ 2. Г.Моргентау та його праці. 12 – 18 2.1. Моргентау та його роль у розвитку теорії політичного реалізму. 2.2. Основний зміст і направленість праць Моргентау. […]

Зразок оформлення титульної сторінки курсової

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЗВА УНІВЕРСИТЕТУ КАФЕДРА   КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ:   ТЕМА   Виконала: студентка факультету міжнародних відносин групи ….. Іванова Іванна Іванівна Науковий керівник: Іванов І.І.                           РІВНЕ: РІС КСУ, 2013

Вимоги до виконання курсових робіт

Курсова робота студентів-країнознавців із дисципліни теорія міжнародних відносин виступає в якості основного науково-навчального дослідження впродовж другого року підготовки фахівців. Вона виконується на білому стандартному папері формату А4 (210 х 297 мм) у друкованому вигляді та подається на кафедру переплетеною. Обсяг роботи – 30-35 сторінок (без списку літератури та додатків). Нумерація сторінок починається з третьої, а […]

Порядок підготовки та подання магістерської роботи до захисту

У процесі звітування студентів за результатами передмагістерської практики випускаюча кафедра доводить до всіх студентів інформацію про кількість та строки проведення контрольних перевірок, графік виконання магістерської роботи (проекту). Контрольні перевірки проводяться, починаючи з першої декади дипломування, і закінчуються за 10 днів до початку роботи ДЕК. В комісію по проведенню контрольних перевірок обов’язково включаються: завідувач кафедри, секретар […]

Економіко-математичне забезпечення магістерської роботи

Економіко-математичне забезпечення магістерської роботи (розділ 3) повинне супроводжуватися елементами використання студентами ЕОМ, економіко-математичних методів та моделей. З метою підтримки набутих навичок роботи на ПК і вмінь з алгоритмізації та складання програм кожен студент у магістерській роботі повинен використати комп’ютер. Не можна обмежитись використанням стандартної програми для аналізу динаміки основних та фінансових показників під час стислої […]