Цілі курсової роботи

Навчальна програма підготовки фахівців-перекладачів для студентів напряму 6.020303 “Філологія” (“Переклад”)  побудована таким чином, що на початковому етапі навчання студенти набувають теоретичних знань та вмінь перекладу, які шліфуються до професійних навичок якісного та високоякісного перекладу на старших курсах. Завершує перекладознавчу підготовку майбутніх фахівців-перекладачів написання курсових робіт, тематика яких спирається на навчальний матеріал, опанований протягом ІІ – […]

Що таке курсова робота?

Курсова (дипломна) робота – це спеціальна форма наукового дослідження кваліфікаційного характеру, яка дозволяє студенту поглибити та систематизувати свої знання, розвинути навички самостійної роботи, сформувати основи проведення наукових досліджень. Курсова робота носить теоретико-експериментальний або теоретико-практичний характер і спрямована на самостійне вирішення складних науково-дослідницьких завдань, пов’язаних із конкретною науково-практичною проблематикою. Виконання роботи передбачає науковий пошук та творчий […]

Настановчо-пізнавальні параметри нової парадигми лінгвістичного знання

Для молодої парадигми мовознавства характерні нові наста-новчо-пізнавальні параметри: експансія до інших наук (експансіонізм), антропоцентризм, функціоналізм та когнітивізм у вивченні мовних явищ, пояснювальний характер тлумачення мовних феноменів (експланаторність), аксіологічність, прагматизм [Кубрякова 1994, с. 5; Селіванова 2001, с. 353]. Лінгвісти, які діють у рамках встановлених пріоритетів, намагаються виявити глибинний зв’язок когнітивних структур людської свідомості з мовними формами, […]

Актуальні проблеми сучасної лінгвістики

Курс “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики” є навчальною дисципліною, що передбачає ознайомлення студентів магістратури з основами сучасних лінгвістичних знань, з тими те-оретико-методологічними підходами, які наразі сформувалися у царині мовознавства, з найновішими тенденціями і напрямами, характерними для сучасного етапу в розвитку лінгвістичної науки. Цей “теоретичний аспект” мети курсу тісно пов’язаний з практичним, який передбачає вироблення в студентів […]

Що таке анотування?

Анотуванням називається процес складання коротких відомостей про друкарський твір (книзі, статті, доповіді і так далі), що дозволяють судити про доцільність його детальнішого вивчення. При анотуванні враховується зміст твору, його призначення, цінність і спрямованість. Анотація – коротка характеристика тексту з погляду змісту, форми, читацького призначення і інших особливостей, доповнюючих бібліографічний опис. Як вже було зазначено, анотації […]

Загальні вимоги до анотацій

Загальні вимоги до анотацій 1.    Мова анотації повинна бути простою і доступною. Слід уникати зайвих увідних фраз, таких як: “Автор статті розглядає…”. Рекомендується вживати синтаксичні конструкції, притаманні мові наукових і технічних документів, уникати складних речень, які містять кілька підрядних. 2.    Анотацію бажано будувати з коротких фраз, не вживати в тексті різночасові дієслова, наприклад “Описані” і […]

Пресупозиція як стратегія

Пресупозиція як стратегія ввічливості спрямована на досягнення двох комунікативних ефектів: нейтралізація емоцій мовця по відношенню до висловлення та правильній розстановці необхідних акцентів, що робить процес спілкування ввічливо невимушеним. Пресупозиція переважно розглядається у двох тактичних напрямках: а) undestatement (применшення – коли говориться менше ніж мається на увазі) б) overstatement (перебільшення – коли мається на увазі менше […]

Класифікація анотацій

Класифікація анотацій. Розмаїття мети складання анотацій, різноманітність інформаційно-пошукових систем, у яких вони використовуються, а звідси й індикативність анотацій потребують їхньої класифікації. Розробка класифікації анотацій має велике теоретичне і практичне значення, оскільки сприяє глибокому пізнанню суті анотування, опрацюванню його методики, уніфікації окремих процесів. На сьогодні немає єдиної класифікації анотацій. Найбільш розвинута класифікація анотацій у бібліографії. Більшість […]

Обговорення результатів дослідження в курсовій роботі

Після представлення результатів експерименту, що є більшою мірою презентацією кількісного аналізу даних, аніж якісною, студент має здійснити ґрунтовний якісний аналіз отриманих результатів порівнюючи дані власного дослідження з роботами які є дотичними до запропонованої теми. В даному розділі необхідно здійснити аналіз, інтерпретацію та побудувати висновки. Ключовим моментом тут є вдале поєднання теоретичної частини розглянутої у «Вступі» […]

Підрозділ курсової “Результати дослідження”

У розділі «Результати» потрібно здійснити узагальнення відносно тих експериментальних даних, що були зібрані в ході експерименту. Опис результатів також має бути послідовним відносно експериментальних завдань та гіпотез. У випадку, якщо при аналізі були знайдені не статистично значимі показники, вони у будь-якому випадку зазначаються у тексті роботі. Результат відносно одного завдання є сукупністю опису: 1) обраного […]

Класифікація мовних засобів ввічливості, дистаціювання

Наступна класифікація, запропонована на узагальненому перлокутивному ефекті окремих мовних засобів, які лежать в основі усіх мовних актів ввічливості. Дані стратегії є систематизацією несемантичних граматико-лексичних маніпуляцій над змістом потенційного повідомлення. Передумовою для появи даної класифікації, однак, став практичний досвід спілкування, який підпорядковується двом основним комунікативним принципам: а) уникати прямолінійності б) уникати мовчання. Головними ж стратегіями є […]

Позитивні і негативні типи ввічливості

Стратегії позитивного та негативного типу ввічливості передбачають наявність демонстрованої, до певної міри, спрямованості на кооперацію одразу обох учасників комунікації – мовця та слухача. Водночас при характеристиці цих стратегій лише через аспект тактичного підходу мовця до взаємодії, вони набувають дещо іншого значення. Тенденція використовувати позитивні формули ввічливості із одночасним акцентуванням соціальної близькості адресанта та адресата визначається […]

стратегія ввічливості

Наступним поняттям, що розглядається у системі мовної взаємодії, є  “стратегія ввічливості”. Проте його розкриття вимагає попередньої локалізації у системі комунікативних актів. Останні, не враховуючи актів мовної агресії, можна прокласифікувати за наступними критеріями: а) за наявністю усного повідомлення – повідомлення присутнє (“say something” [25; 63]), повідомлення відсутнє (“say nothing [25; 62]”) б) за спрямованістю повідомлення до […]

Соціальний та когнітивний у світлі теорії релевантності та когнітивної прагматики

Прямою опозицією до традиційного, англоцентриського трактування феномену ввічливості є соціальний підхід (social approach). Він акцентує значні прагмалінгвістичні варіації у розумінні субстанції ввічливого, які знаходять своє вираження у самій структурі комунікативних актів, логіці проведення розмови та інтерпретації непрямих ілокутивних висловлювань у різних культурах. Порівняльний аналіз англійської та слов’янських мов виявив, що непрямі комунікативні акти характерні у […]

Методи аналізу лексико-семантичних полів (детально)

Залежно від поставлених цілей в ході досліджень, окрім загальнонаукових прийомів, таких як спостереження і порівняння, дедукція і індукція, узагальнення і конкретизація, аналіз і синтез, було задіяно близько 100 методів та підходів (точне число вказати важко, оскільки окремі методи які можуть бути названі як самостійні одним автором,  в інших дослідженнях розглядаються як підходи).  В цілому вибір […]

Методи аналізу лексико-семантичних полів

Cлід зазначити що семантичні поля можуть виступати самостійним предметом та об’єктом дослідження. Так у книзі, написаній російським радянським мовознавцем Р. С. Щуром (1929-1981), даний аналіз концепцій поля в мовознавстві на основі гіпотези про існування в мові різних типів груп [Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – М., 1974. – 256 с.]. У основу об’єднання елементів […]