Що таке курсова робота?

Курсова (дипломна) робота – це спеціальна форма наукового дослідження кваліфікаційного характеру, яка дозволяє студенту поглибити та систематизувати свої знання, розвинути навички самостійної роботи, сформувати основи проведення наукових досліджень.
Курсова робота носить теоретико-експериментальний або теоретико-практичний характер і спрямована на самостійне вирішення складних науково-дослідницьких завдань, пов’язаних із конкретною науково-практичною проблематикою. Виконання роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід студента  до дослідження, відбору, систематизації і самостійного аналізу мовних явищ, а також формує вміння робити висновки науково-практичного характеру на основі аналізу та узагальнення наявних у сучасній лінгвістиці підходів до певного явища.
Майбутні бакалаври повинні вміти:
? складати план дослідження;
? формулювати мету, предмет, об’єкт, завдання дослідження;
? укладати список бібліографічних джерел з тематики дослідження;
? аналізувати та синтезувати інформацію;
? описувати матеріал мовної вибірки, робити власні висновки, спираючись на результати досліджень інших науковців;
? оформляти результати дослідження згідно з сучасними вимогами ВАК України.
Курсові роботи повинні відповідати встановленим вимогам щодо їх змісту та оформлення. Обсяг курсової роботи ? 30–40 сторінок.
Тематика робіт розробляється на кафедрі. Студентам надається право вибору із запропонованих тем, а також можливість запропонувати свою тему, виходячи із власних наукових  інтересів і нахилів, з обов’язковим обґрунтуванням доцільності її розробки.
За студентом закріплюється науковий керівник, який:
1.    допомагає скласти план роботи;
2.     рекомендує літературу за обраною темою курсової роботи;
3.    консультує студента;
4.    контролює якість написання роботи й вчасність її подачі на кафедру;
5.    визначає готовність курсової роботи  й рекомендує її до захисту.
Курсову роботу, оцінену науковим керівником позитивно, студент захищає перед комісією, склад якої встановлює завідувач кафедри.