Невербальні символи комунікації як метод маніпуляції свідомістю

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ I СПІЛКУВАННЯ І КОМУНІКАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ САМОВИРАЖЕННЯ 9
1.1 Спілкування і комунікація як особливий тип взаємодії та відносин ..9
1.2 Сутність вербального спілкування ..15
1.3 Невербальне спілкування. Основні принципи 19
РОЗДІЛ 2 НЕВЕРБАЛЬНІ СИМВОЛИ КОМУНІКАЦІЇ 24
2.1 Кінесичні особливості невербального спілкування 24
2.1.1 Жести і пози 25
2.1.2 Міміка 34
2.1.3 Голос 36
2.2 Проксемічні особливості невербального спілкування 37
2.2.1 Зони і території 38
2.2.2 Зональні простори в різних націй. 40
2.2.3 Візуальний контакт. 42
2.3 Аналіз невербальної мови кандидатів в президенти США Барака Обами та Джона МакКейна……………………………………………………..44
РОЗДІЛ 3 ВИКОРИСТАННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ АСПЕКТІВ
КОМУНІКАЦІЇ ЯК МЕТОДУ МАНІПУЛЯЦІЇ СВІДОМІСТЮ………….51
3.1 Поняття маніпуляції, її види та методи……………………………….51
3.2 Невербальні фактори як ефективний спосіб прищеплення ідеї…..59
3.3 Аналіз впливу маніпуляції свідомістю на вибір електорату на прикладі США…………………………………………………………………….61
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ……………….67

ВСТУП
Спілкування як особливого роду діяльність – це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співбесідників, це, надалі, взаємне навчання партнерів, досягнення ними нових знань під час обговорення предмету розмови, це, нарешті, досягнення встановлених кожною стороною мети переговорів (обмін думками, враженнями).
Люди можуть обмінюватись різними типами інформації на різних рівнях. Відомо, що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. В цьому процесі важливу роль грають емоції, манери партнерів, жести. Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження і лише 20-40% інформації передається за допомогою вербальних. Ці дані заставляють нас замислитись над значенням невербального спілкування для взаємопорозуміння людей, звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, а також породжують бажання оволодіти мистецтвом тлумачення цієї особливої мови, якою ми усі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього.
Особливістю невербальної мови є те, що її виявлення обумовлене імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.
Невербальні аспекти комунікації вивчали багато науковців, серед них Лабунская В.А. [16], Носсбергер Ф. [21], Ньюренберг Д. [13], Пиз А. [22], Рогов Е.И. [31], та намагалися довести, що успіх будь-якого контакту в значній мірі залежить від уміння встановлювати довірливий контакт зі співбесідником, а такий контакт залежить не стільки від того, що ви говорите, скільки від того, як ви тримаєтесь. Саме тому особливу увагу слід звертати на манеру, позу, міміку, погляд, голос співбесідника, а також на те, як він жестикулює.
Розуміння мови міміки та жестів, мови погляду дозволяє більш точно визначити позицію співбесідника. Читаючи жести, ви здійснюєте зворотну дію, котра відіграє визначну роль в цілісному процесі ділової взаємодії, а сукупність жестів є важливою складовою такого зв’язку. Ви можете зрозуміти, як сприйнято те, що ви говорите – зі схваленням чи вороже, розкутий співбесідник чи ні, зайнятий самоконтролем чи нудьгує…
Знання мови жестів і рухів, а також мови погляду, що є не менш важливим компонентом невербальної комунікації, дозволяє не лише краще розуміти співбесідника, а й (що найважливіше) передбачити, яке враження справило на нього почуте ще до того, як він висловиться з цього приводу. Окрім того, така безслівна мова може бути одним із способів, хоча і другорядним, маніпуляції свідомістю.
На жаль, маніпулювання – свого роду приховане управління людьми, ми можемо побачити сьогодні скрізь у повсякденному житті. Це і маніпуляції в економіці, це і мовні, рекламні, інформаційні, це і міжособистісні чи побутові маніпуляції, але найбільш широке застосування в демократичному суспільстві маніпуляція свідомістю знаходить у виборчому процесі, в ході передвиборчої боротьби, роблячи вибір громадян далеким від самостійного. Вплив маніпуляції свідомості на вибір електорату має величезне значення для успіху кандидата на виборах. Сьогодні існує багато різних політичних технологій та методів маніпуляції, які активно розвиваються і з кожним роком вдосконалюються, а саме: методи пропаганди, технології викривлення фактів, дезінформації, замовчування, залякування, та ін. Серед них важливе місце посідає й вміле застосування невербальної мови, а саме міміки, жестів, погляду, які підкреслюють вербальне повідомлення, ефективно впливають на емоції людей і цим самим змушують їх змінювати думки, настрої, поведінку та робити потрібний вибір.
Маніпуляція – це не насилля, а спокуса. Виборець в свою чергу може піддатися чи не піддатись спокусі. На жаль, надмірне захоплення технологіями та методами маніпуляції лише залишає неприємний осад в свідомості суспільства.
Проблему маніпуляції досліджувало чимало вчених – Маслова І.[18], Шейнов В.П.[36], Доценко Є.Л.[8], Касаткін С.Н.[13], Бехтерєв В.[3], Бурдьє П.[6], Фрейд З.[35], та ін. Проте аспект використання невербальних символів комунікації як одного з методів маніпуляції свідомістю й досі залишається малодослідженим. Саме в дослідженні цього аспекту полягає актуальність нашої роботи.
Мета дослідження полягає в детальному вивченні та аналізі невербальних засобів комунікації, зокрема жестів, поз, мімки, погляду, голосу і зональних просторів та визначенні їх ефективності у повсякденному житті, а також в психологічному аналізі особливостей невербальної поведінки відомих американських політиків – Барака Обами та Джона МакКейна та аспекти її впливу на свідомість виборців.
Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:
1) визначити специфіку спілкування та комунікації, їхні відмінності;
2) розкрити сутність вербального та невербального спілкування
3) охарактеризувати кінесику та проксеміку, як способи невербальної комунікації, визначити їх особливості;
4) проаналізувати особливості невербальної мови відомих політиків – Барака Обами та Джона МакКейна на основі невербальних засобів комунікації, таких як жести, міміка, погляд та голос;
5) дати визначення маніпуляції та охарактеризувати основні маніпулятивні прийоми і технології;
6) визначити основні аспекти невербального впливу під час маніпулювання та показати на окремих прикладах спосіб їхнього впливу на вибір людини.
Об’єктом кваліфікаційної роботи є невербальна комунікація.
Предметом вивчення є невербальні символи комунікації як метод маніпуляції свідомістю.
Матеріалом для нашого дослідження були відеозаписи токшоу «With Ellen», учасниками яких були Обама та МакКейн, відеозаписи політичних промов та виступів політиків, а також відеозаписи їхніх передвиборчих теледебатів та інтерв’ю.
При виконанні даної наукової роботи ми використовували різні методи дослідження відповідно до етапів її підготовки:
– аналітико-синтетичний метод ( численні наукові джерела слугували базою для визначення основних принципів спілкування і комунікації, характеристики невербального спілкування, а також визначення терміну «маніпуляція», її методів та прийомів);
– метод синтезу був застосований для об’єднання частин нашого наукового дослідження в одне ціле;
– класифікаційний метод ми застосовували для подання класифікації жестів та поз, а також маніпулятивних методів та технологій;
– описовий метод застосований для подання прикладів при розгляді зональних просторів в різних націй;
– аналітичний метод був використаний для аналізу невербальної поведінки Барака Обами та Джона МакКейна та її впливу під час маніпуляції свідомістю аудиторії.
Наукова новизна дослідження полягає у аналізі невербальних особливостей маніпулятивного впливу кандидатів в президенти США – Барака Обами та Джона МакКейна під час політичних промов та виступів.
Структура роботи: наукова робота щодо вивчення та дослідження невербального аспекту як одного з методів маніпулювання, складається з трьох розділів.
У першому розділі розглянуто поняття спілкування та комунікації, а також розкрито сутність вербальної та невербальної мови. Другий розділ присвячений дослідженню кінесичних та проксемічних особливостей невербального спілкування, а саме міміки, жестів, поз, візуального контакту, характеристики голосу та зональних просторів. Також, на даній основі, поданий психологічний аналіз невербальної поведінки Барака Обами та Джона МакКейна та те як вона доповнює їхній імідж. Зміст третього розділу полягає у розкритті сутності маніпуляції, визначенні її типів і маніпулятивних прийомів та аналізі аспекту невербального впливу Обами та МакКейна на аудиторію. У висновках подано узагальнення дослідження процесу невербальної поведінки та її впливу на вибір людей. Список використаних джерел та літератури літератури налічує 64 позиції.
Практичне значення: ця робота може використовуватись для подальшого дослідження у даній сфері, читання курсів з соціолінгвістики, психології та комунікації.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Невербальні символи комунікації як метод маніпуляції свідомістю”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

11 − one =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.