Політична реклама як форма суспільної комунікації в контексті виборів на пост президента України 2004 р.

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ПЛАН
ВСТУП……………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ І СОЦІАЛЬНО – ОРІЄНТУЮЧА ТА ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ…………………………………………………..8
1.1 Зміст та завдання політичної реклами………………………………….8
1.2 Стилістичні особливості політичної реклами………………………….13
1.3 Сучасні маркетингові комунікації…………………………………….17
1.4 Створення іміджу – складова політичної реклами……………………..25
1.5 Політичні цінності – інтегративна основа соціальної групи нації …..36
1.6 Політична символіка…………………………………………………….38
РОЗДІЛ ІІ МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПОЛІТИЦІ, ЯК СКЛАДОВА СУСПІЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ………………………………….47
2.1 Соціальний міф…………………………………………………………47
2.2 Рейтинги, як симуляція масової демократії………………………….51
2.3 Культурні табу………………………………………………………….55
2.4 Контрпропаганда ………………………………………………………55
ВИСНОВКИ…………………………………………………………..…….64
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………….…67
ДОДАТКИ…………………………………………………………………..71

Вступ

Вищим критерієм дійсного інформаційного порядку у суспільстві є досягнення інформованості кожного громадянина, тобто наявності у кожного такого “запасу” інформації, кількість і якість якої створить необхідні і достатні умови для вірної орієнтації в дійсності і вибору адекватного рішення в усіх сферах життя – від вибору товару до вибору президента.
Значна роль у становленні демократичного глобального управління належить комунікаціям з громадськістю, що є частиною сучасної демократії і сприяють її більш повній реалізації у практику суспільного життя на глобальному та національному рівнях.
Аналізуючи стан інформування громадськості владними інституціями України, існують позитивні аспекти та невирішені завдання в галузі інформаційної демократії, важливої складової якої є система зв’язків з громадськістю українських владних структур.
Дослідження сучасної практики ефективної політичної реклами має сенс лише за умов врахування специфіки цілого комплексу обставин, що справляють вирішальний вплив на форми, методи, тактичні та стратегічні цілі рекламної діяльності в політиці. До того ж особливості ситуації визначають і саме її загальне розуміння, й, за великим рахунком, її “modus vivendi”.
Можна впевнено стверджувати, що на теренах української політики політична реклама, у її найпоширеніших, загальновизнаних у світовій практиці формах, представлена дуже фрагментарно. Це зумовлено загальноукраїнською практикою політичної діяльності на всіх рівнях, де основної ваги набувають такі фактори, як доступ до важелів влади, зв’язки у владних структурах, економічній сфері тощо. Це дає можливість з достатньою ефективністю долати виборчі перепони, не обтяжуючи себе зверненням до професійних рекламних агенцій, унаслідок чого останні не можуть нормально функціонувати, розвиватися, набувати досвіду.
Тут дається взнаки певна архаїчність підходів, зумовлена традиціями провінційної політичної діяльності за радянських часів і підсилена сприйняттям ситуації, яку можна охарактеризувати прислів’ям “добра добувши, кращого не шукай”. Справді, поки що й випробувані методи дають задовільний результат. Змагання кандидатів відбувається здебільшого у площині кількісних показників (ефірний час, тиражі друкованої продукції, оплата праці помічників, матеріальне “заохочення” виборців тощо), які залежать від доступу до матеріальних та організаційних ресурсів, і лише вряди-годи можна побачити приклади нестандартних підходів чи оригінальних ідей, втілених до того ж на достатньо високому рівні. Однак такий стан з політичною рекламою не свідчить про те, що вона не може бути дієвою в політичному житті країни, і той, хто зможе ефективно її використовувати, отримає безперечні додаткові переваги.
Реклама є частиною суспільної комунікації. Це – комунікативний акт, структура якого є спільною для всіх різновидів комунікації [5,67]. Ефективність політичної реклами зростає за умови перетворення рекламної кампанії на двонаправлений комунікативний процес.
Автори деяких публікацій поділяють комунікативні стратегії на презентаційну, маніпуляційну та конвенційну. Так, С. Дацюк зазначає: “Існують такі типи комунікативних стратегій – презентація, маніпуляція, конвенція. За рівнем відкритості, симетрії і засобами проведення комунікацій вони теж відрізняються: презентаційний тип є пасивною комунікацією; маніпуляційний тип є активною комунікацією, конвенційний тип є інтерактивною комунікацією. Так само основними засобами є: для презентації – послання, для маніпуляції – повідомлення, для конвенції – діалог” [3,46]. Звичайно, в цьому є сенс, але необхідно зауважити, що в реальній комунікації чи не завжди переплітаються і взаємодіють усі наведені типи, і кожна з комунікативних дій всередині себе може мати одночасно всі згадані стратегічні цілі.
Тому для підвищення ефективності будь-якого типу комунікації потрібно ширше й інтенсивніше створювати та використовувати канали зворотного зв’язку, і це можна вважати загальним вихідним принципом, дотримання якого спроможне забезпечити зростання дієвості всіх чинників ефективної політичної реклами як складової суспільної комунікації.
Численні праці Г.Почепцова у даній сфері є доказом того, що політична реклама на українських теренах ще не досягла свого апогею, тобто знаходиться на стадії становлення, проте останні виборчі перегони показали, що у демократичному суспільстві відмінна політична реклама істотно впливає на результат виборів.
Актуальність даної роботи полягає у тому, що хоча існує багато робіт та досліджень з даної сфери, передвиборча боротьба 2004 року за пост президента України є тим прикладом котрий доводить, що усі політичні технології та пропагандиські заходи котрі були застосовані у її ході потребують детального дослідження, у чому й полягає дана робота.
Об’єктом дослідження є політичне життя суспільста під час виборів на пост президента України 2004р., а також суспільна комунікація, маніпулятивні технології у політиці та політична реклама загалом.
Предметом роботи є політична реклама, як форма суспільної комунікації у контексті виборів на пост президента України 2004р. кандидатів у президенти В.Ющенка та В.Януковича.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що предметом дослідження є вибори в Україні та її результат, а саме “Помаранчева революція”. Дана тема знаходиться у процесі досліджень, зважаючи на те що її відгуки ще на сьогоднішній день мають місце на теренах країни. Нині в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, коли існує багато грунтовних фундаментальних і прикладних розробок у галузі роботи з громадкістю та політичної реклами, що, проте, майже не застосовуються не тільки у політичному “міжсезонні”, а навіть і під час виборів.
В демократичному суспільстві, суспільстві вибору і конкуренції, незмірно повинна зростати роль реклами, коли людині не наказують чи ставлять її перед фактом, а переконують, і хто робить це краще, той успішніше відповідає на вимоги часу. Слід зазначити, що рівень політичної реклами, її форми і методи корелюють із загальним рівнем і способом політичного життя суспільства. Підвищення політичної культури сприяє розвиткові культури політичної реклами, що, у свою чергу, є одним із засобів формування загального рівня першої.
Мета дослідження – дослідити політичну рекламу з точки зору комунікативного акту та його впливу на суспільство, а саме дослідити і узагальнитиманіпулятивні технології на прикладі передвиборчої кампанії 2004 року. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
1. визначити соціально – орієнтуючу функцію політичної реклами;
2. дослідити сутність символіки та політичних цінностей;
3. проаналізувати наскільки створення іміджу є визначальним у створені політичного образу кандидата;
4. дослідити які маніпулятивні технології були використані у ході передвиборчої кампанії кандидатами на пост президента України В.Ющенком та В.Януковичем, а саме контрпропаганда, маніпулювання рейтингами.
У роботі були використані наступні метотоди дослідження, а саме метод порівняння. Приклади наводилися з виборів у таких країнах, як Україна, Росія та США різних років. Також був використаний метот аналізу. Було зроблено спроби проаналізувати хід виборів в Україні 2004 року та їх результат на суспільство загалом.
Апробація роботи: дана тема дослідження, а саме “Помаранчева революція та її вплив на громад кість” була розглянута на конференції у Національному університеті “Острозька академія”.
Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
Перший розділ складається з шести підрозділів, де розглядається соціально – орієнтуюча ідеологічна функції реклами. Також, розглянуто стилістичний аспект реклами, її маркетинговий характер. Було розглянуто створення іміджу, як однієї з головних характеристик політичної реклами. Були дослідженні політичні цінності та символіка з погляду на вибори в Україні 2004 року.
Другий розділ вміщає чотири підрозділи, де йдеться про дослідження маніпулятивних технологій, які були використані кандидатами на пост президента України на виборах 2004 року. Було визначено рівень впливу контрпропаганди та фальсифікації рейтингів, як один із чинників маніпулювання громадською думкою, а також вплив соціального міфу та політичних табу.
У висновках подано результати було досягнуті у ході дслідження даної теми.
Додатки подають інформацію, яка розглядається протягом дослідження роботи та є необхідним її компонентом.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Політична реклама як форма суспільної комунікації в контексті виборів на пост президента України 2004 р.
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь