Лексичні запозичення у канадському варіанті англійської мови

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
Список скорочень 3
ВСТУП 5
Розділ 1
ПРОЦЕС ВЗАЄМОДІЇ МОВ ЯК БАГАТОАСПЕКТНЕ ЯВИЩЕ 10
1.1 Поняття мовного контакту 10
1.2 Лексична інтерференція при контактуванні мов 14
РОЗДІЛ 2
ЕТАПИ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В КАНАДІЙСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 22
2.1 Історичні чинники формування канадського варіанту англійської мови 22
2.2 Лексичні канадизми у першому періоді історії канадського варіанту англійської мови (кінець XV ст. – 1763 р.). 28
2.3 Стан дивергентного лексичного фонду канадського варіанту англійської мови в третьому періоді його історії (1867 – 1970рр.) 42
РОЗДІЛ 3
ТИПОЛОГІЯ ІНШОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В КАНАДСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 50
3.1 Запозичення з індіанських та ескімоської мов 50
2.2 Запозичення з французької мови 64
3.3 Запозичення з німецької мови 73
3.4 Запозичення з української мови 81
ВИСНОВКИ 89
СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел 92
додатки 101

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Арх.
БА
діал.
КВАМ
КВФМ
КФЗ
ФР
ТГ
Нфдл.
DC

CID

архаїзми
Британська англійська
діалект
Канадський варіант англійської мови
Канадський варіант французької мови
Канадськофранцузькі запозичення
Французька мова
тематична група
Нюфаунленд
A Dictionary of Canadianisms on Historical Principles
The Canadian Intermediate Dictionary.

ВСТУП

Актуальність дослідження. Кінець ХХ початок ХХІ століття відзначився швидким розвитком світових глобалізаційних процесів. Глобалізація, а також історичні чинники, які їй передували, інтенсифікували міграційні процеси, які у свою чергу значною мірою вплинули на розвиток мов, що значно збільшило кількість досліджень в сфері соціолінгвістики. Ці дослідження стимулювали вивчення практичних аспектів соціології мови, а саме проблеми мовної політики, будови мови, логіки її розвитку. У свою чергу ці процеси значно активізували вивчення різних варіантів мовних систем.
Прикладом мови міжетнічного спілкування є канадський варіант англійської мови. Важлива особливість цього варіанту англійської мови полягає в його функціонуванні в умовах білінгвалізму Канади, у якій державними мовами є англійська та французька. Іншим значущим чинником формування канадського варіанту англійської мови є його контакти з більше ніж 76 мовами світу [6, 10] (за даними Н.С. Битко), представники яких проживають сьогодні в Канаді. Контакти мов національних меншин приводять до їх інтерференції з англійською мовою Канади. В свою чергу інтерференція мов за допомогою запозичень та калькувань впливає на розвиток мови та формування її лексичного складу. Таким чином виникає необхідність для носіїв мови та тих, хто її вивчає, досліджувати та вивчати запозичення, що виникають при контакті мов, оскільки такі дослідження дозволяють краще зрозуміти особливості лексичного потенціалу англійської мови Канади, який є невід’ємною частиною англійської мови.
Аналіз наукових джерел, зокрема досліджень присвячених канадському варіанті англійської мови, показав, що більшість лінгвістів вивчали цей варіант англійської мови в історичному плані, або ж розглядали загальний стан лексичного складу цього варіанту. Ці висновки дають можливість стверджувати про недостатність дослідження етимологічного стану лексичного запасу англійської мови Канади на сучасному етапі. Вивчення такого мовного явища як запозичення дозволить краще зрозуміти особливості канадського варіанту англійської мови.
Мовна ситуація в Канаді певною мірою співзвучна ситуацією в Україні, оскільки українська мова довгий час перебувала під впливом російської мови, що спричинило поширення російської мови серед українського населення, та значний її вплив на українську. Крім того на українську мову впливають мови держав-сусідів (польської на Галицький діалект, румунської та угорської на мову Закарпаття білоруської на мову території Чернігівщини та Житомирщини). Таким чином результати нашого дослідження стануть актуальними і для науковців, які вивчають сучасний стан та процеси, які відбуваються в українській мові.
Стан наукової розробки проблеми. Проблеми теоретичного обґрунтування феномену лексичного складу – запозичення вивчала низка вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, проблемою розробки теорії мовних контактів займалися такі науковці як У.Вайнрайх, Ю.О. Жлутенко, С. Хауген, О.І. Чередниченко; питанням мовної варіативності досліджували Н.М. Биховець, В.М. Жирмунський, Ю.А. Зацний, Н.І. Маслова, М. Оркін, О.Д. Швейцер та ін. Над проблемами етнолінгвістики працювали такі науковці як Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицька, Д. Берлін, О.О. Потебня, Л.В. Щерба, соціолінгвістичні проблеми вивчали С.А. Арутюнов, Г.В. Степанов, О.Д. Швейцер, Л.В. Щерба, Л.П. Якубинський, які основний акцент зробили на встановлення причин та умов, джерел, шляхів, способів і часових параметрів запозичень. Питання власне лінгвістичних досліджень – фонетичних, граматичних, структурно-семантичних складників запозичених елементів, досліджували Н.Н. Амосова, М. Герлах, О. Есперсен, Г. Пауль, Н.М. Шанський та ін.
Вивченням канадського варіанту англійської мови аналізували такі радянські лінгвісти як Н.М. Биховець, який у своїй книзі «Лексические особенности английского языка Канады» зробив дослідження канадського національного варіанту англійської мови на лексичному рівні; Л.М. Дудник у дисертації «Французкий елемент семантической системи Канадского варианта английского языка» розглядає місце французької мови в канадському варіанті англійської мови. Український науковець Н.С. Битко у дисертації «Запозичення, як спосіб адаптації концептуальної і лексичної системи англійської мови до альтеративної реальності» проаналізувала запозичення з індіанських мов та спосіб їх адаптації в канадському варіанті англійської мови.
Проте не дивлячись на низку досліджень у галузі запозичень у канадському варіанті англійської мови, цю проблему не можна вважати до кінця дослідженою. Актуальність зазначеної проблеми, її недостатня розробленість зумовила вибір теми нашого дослідження «Лексичні запозичення у канадському варіанті англійської мови».
Мета роботи – визначити роль та функції запозичень у розвитку лексико-семантичної системи канадського варіанту англійської мови з французької, німецької, української, індіанських мов; виділити тематичні групи запозиченої суспільно-політичної лексики ХХ – початку ХХІ століття, а також визначити зміни у мотивах та шляхах збагачення словникового складу канадського варіанту англійської мови.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
• обґрунтувати комплексну природу та динамічний характер феномену запозичення, як один з видів інтерференції при контакті мов;
• проаналізувати етапи надходження запозичень при формуванні канадського варіанту англійської мови;
• дослідити роль та місце французької, німецької, української та індіанських мов у формуванні канадського варіанту англійської мови.;
• за допомогою анкетування, проведеного серед англомовних жителів Канади та вибірки проаналізованої літератури виявити запозичення в канадського варіанту англійської мови з французької, німецької, української та індіанських мов;
• охарактеризувати сфери вживання запозичень, згрупувавши запозичення у тематичні групи;
Об’єктом дослідження є запозичення у канадському варіанті англійської мови.
Предметом наукової роботи є функціонально-семантичні особливості запозичень французького, німецького, українського та індіанського походження в канадському варіанті англійської мови XX та початку ХХІ століття; укладення запозичень у тематичні групи; встановлення мотивів й шляхів запозичень; а також визначення їх функцій у лексичному складі канадського варіанту англійської мови.
Для досягення мети та вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи: теоретичні (аналіз наукових джерел, виявлення достовірних фактів про становлення та розвиток канадського варіанту англійської мови, зокрема етапи, функції та місце іншомовних лексичних запозичень у цьому варіанті англійської мови, порівняння, моделювання, системно-структурні та системно-функціональні методи), які дозволили узагальнити та систематизувати теоретичний матеріал із досліджуваної проблеми, емпіричні: (опитування, метод вибірки, анкетування, методи математичної статистики, ком’ютерна обробка даних експерименту), що допомогли реалізувати завдання дослідження та виявити лексичні запозичення з французької, німецької, української та індіанських мов ХХ початку ХХІ століття.
Наукова новизна та теоретичне значення роботи дослідження полягає в тому, що в ньому вперше було проаналізовано лексичні запозичення канадського варіанту англійської мови з мов національних меншин, які функціонують у канадському суспільстві на сучасному етапі його розвитку; удосконалено методику групування лексичних запозичень, які є актуальними для життя Канади ХХ – початку ХХІ століття, у тематичні групи; отримав подальшого розвитку аналіз запозичень лексики на сучасному етапі з індіанських, французьких, німецьких, українських запозичень в англійській мові Канади, а саме у встановленні внутрішньо системних зв’язків запозичень цих мов в мовній системі канадського варіанту англійської мови.
Практична цінність роботи полягає у можливості використання результатів дослідження на заняттях з англійської мови, лекціях, семінарах, при підготовці словників, посібників, підручників для курсу лекцій з лексикології англійської мови, лінгвокраїнознавства та під час написання курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт з англійської мови.
Структура роботи. Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та додатків.
У першому розділі «Процеси взаємодії мов як багатоаспектне явище» розглянуто теоретичні аспекти проблеми запозичень як результат інтерференції при контакті мов. Другий розділ «Етапи іншомовних запозичень у канадійському варіанті англійської мови» присвячений становленню та розвитку канадського варіанту англійської мови, а саме розглянуто етапи надходження запозичень у англійську мову Канади. В третьому розділі «Типологія іншомовних запозичень у канадійському варіанті англійської мови» проаналізовано місце та роль індіанських, французьких, німецьких, українських запозичень та поділ їх на тематичні групи.
При написанні роботи проаналізовано 90 джерел літератури, з яких 50 україномовні і російськомовні та 38 англомовні та 2 інтенет джерел. Також у ході дослідження ми використовували 4 словники.

Загальний обсяг роботи становить 106 сторінок

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексичні запозичення у канадському варіанті англійської мови
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь