Характеристика видів засобів масової інформації та їх впливу

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ЗМІ………..7
1.1. Сучасне розуміння поняття мас-медіа………………………………………..7
1.2. Структура та особливості видів ЗМІ…………………………………………..8
1.3. Масова інформація та ЗМІ. Тенденції розвитку ЗМІ…………………10
1.3.1. Використання невербальних засобів комунікації в системі ЗМІ..………………………………………………………………..……21
1.3.2. Маніпулятивна функція ЗМІ……………………………………………….24
1.4. Популярні та якісні медіа…………………………………………………………..25
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1……………………………………………………………………..27
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ЗМІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВПЛИВІВ…………………………………………………………………………………………………28
2.1. ЗМІ як основне джерело впливу на масову свідомість…………….28
2.1.1.Особливості друкованих ЗМІ……………………………………………31
2.1.2. Електронні ЗМІ……………………………………………………………….35
2.2. Міфотворення в контексті сучасного інформаційного суспільства………………………………………………………………………………………38
2.2.1. Роль флеш-анімації в процесі міфотворення…………………….39
2.3. Зв’язок вербальних та невербальних засобів комунікації в рекламі…………………………………………………………………………………………….46
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………………………………………………59
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………..60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………….62

ВСТУП

Проблема вербального та невербального впливів засобів масової інформації (ЗМІ), є актуальною для будь-якого суспільства, адже вони являються на сьогоднішній час головним джерелом сприйняття нової інформації для більшості населення. Розуміння та знання механізмів застосування цих впливів дасть змогу правильно оцінювати інформаційне навантаження, що його несуть ЗМІ, сприймати та засвоювати лише корисні знання, котрі подаються в мас-медіа.
Звідси і беззаперечна актуальність даної теми яка, окрім суто наукового інтересу, зумовлена також практичними потребами. Аналіз невербальних впливів стане базою для подальшого аналізу вербальних особливостей повідомлень ЗМІ.
Виходячи з наукового, теоретичного та практичного значення проблеми, враховуючи недостатній рівень вивченості теми, використавши значний об’єм фактичного матеріалу, дослідження вітчизняних і зарубіжних дослідників, постає мета – дослідити якнайглибше види засобів масової інформації та роль їх впливів на свідомість.
При розробці даної теми були поставлені наступні завдання:
– розглянути роль ЗМІ у сучасному суспільстві;
– проаналізувати структуру, види та тенденції розвитку ЗМІ;
– дати оцінку становища друкованих та електронних типів ЗМІ в Україні та за кордоном;
– розглянути методи впливу на людську свідомість;
– проаналізувати характерні особливості вербального та невербального впливів;
– розглянути різні види друкованих та електронних ЗМІ, особливості їх формування, місця в системі масової інформації та особливостей діяльності;
– дослідити функції ЗМІ та їх роль у формуванні громадської думки, процесі прийняття рішень.
Отже, об’єктом роботи є аналіз засобів масової інформації, критерії розмежування та особливості діяльності кожного виду ЗМІ в системі масової комунікації; предметом – характеристика діяльності друкованих та електронних видів ЗМІ, використання ними певних прийомів для досягнення максимального ефекту при здійсненні впливу на широку аудиторію реципієнтів.
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи об’єктивності в підході до висвітлення явищ на основі комплексного використання джерел. Вибір науково-дослідницьких методів був зумовлений методологічними засадами написання роботи та специфікою предмета дослідження. Застосовані описовий метод, методи порівняння та систематизації, які у всій своїй сукупності стали важливим механізмом для розкриття поставленої мети.
Характеристика джерельної бази. Незважаючи на недостатність наукової літератури, яка висвітлювала б запропоновану тему, значна джерельна база дає змогу доповнити вивчення даного питання.
Під час написання роботи використовувались праці соціальних психологів: Г. Ле Бона( “ Психологія мас” ), З.Фрейда (“Психология масс и анализ человеческого “Я”” ), а також праці сучасних дослідників: Р. Харріса ( “Психологія масових коммунікацій” ), Г. Почепцова ( “ Паблік рилейшнз” ), С. Кара-Мурзи ( “ Манипуляция сознанием” ) та ін. Також було опрацьовано ряд статей з періодичних видань та електронних варіантів журналів, що знаходяться в мережі Інтернет.
Цей масив джерел був покладений в аналітичну основу даного дослідження. Слід відмітити, що для цієї групи притаманний іноді необ’єктивний підхід в оцінці тих чи інших явищ.
Узагальнені і критично проаналізовані використані джерела і література, дали, на наш погляд, можливість об’єктивно висвітлити дану тему.
При дослідженні питання базовими джерелами були праці Р.Харріса та Г.Почепцова. Ці психологи найпершими звернулись до проблеми впливу ЗМІ. Значна увага приділялась праці французького психолога та соціолога Р.Чалдіні, який не тільки сформулював власну концепцію, а й виклав ідеї попередників. Власне його припущення будується на основі дослідження та зіставлення вже сформованих концепцій.
Еволюція нашого суспільства призвела до того, що проблема впливу ЗМІ випливає чи не на перший план. Тому сьогодні поява все більшої кількості праць присвячених цій проблемі не є випадковою. В даній роботі використано декілька монографій сучасників, в яких широко розкриваються проблеми ЗМІ та маси на теперішньому етапі, зокрема праці О. Яроша (“Перо і багнет: ЗМІ та дилеми громадянського суспільства ”), Л. Левченко (“Психологічні особливості діяльності засобів масової інформації ”) та
Я. Вариводи ( “Масова свідомість як об’єкт національної безпеки” ).
Але з іншого боку поява великої кількості праць створює плутанину у понятійно-категоріальному апараті. Такою проблемою є відсутність чіткої диференціації між різними типами ЗМІ та притаманними їм рисами та особливостями діяльності.
Робиться спроба проілюструвати конкретними прикладами діяльність електронних та друкованих ЗМІ, роль флеш-анімації та реклами на формування суспільної думки та процес прийняття рішень.
Наукова новизна даного дослідження полягає в новітній систематизації та узагальненні знань про засоби масової комунікації. Подібні дослідження зустрічаються в працях Г. Почепцова та інших дослідників проблеми масової комунікації, проте в роботі використано новий та принципово новий метод підходу до аналізу впливів ЗМІ. В праці тримала подальший розвиток теорія зв’язку флеш-анімації та процесу міфотворення.
Практичне значення. Цінність даної роботи визначається можливістю застосування її практичних здобутків у процесі подальшого дослідження проблем масової комунікації та соціолінгвістики. Висновки, зроблені в ході дослідження несуть практичну користь у застосуванні будь-яким споживачем масової інформації.
Структура роботи підпорядкована меті й завданням дослідження та передбачає вступ, в якому обґрунтовується актуальність теми, формулюється об’єкт, предмет та мета дослідження; основна частина, яка складається з двох розділів; висновки, в яких інтерпретуються результати дослідження; список використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Характеристика видів засобів масової інформації та їх впливу
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь