Вплив звязків з громадськістю на формування іміджу організації

60 грн.

Скачати курсову роботу

ПЛАН

Вступ…………………………………………………………………………………………………… 3-7

Розділ 1. Поняття та завдання паблік рілейшнз………………………………….8-20

1.1. Поняття та основні характеристики паблік рілейшнз………….8-14

1.2. Завдання паблік рілейшнз……………………………………………………15-16

1.3. Ефективність паблік рілейшнз……………………………………………..17-20

Розділ 2. Вплив звязків з громадськістю на формування іміджу організації…………………………………………………………………………………………..21-41

2.1. Поняття іміджу……………………………………………………………………..21-23

2.2. Види іміджу……………………………………………………………………………23-29

2.3. Характеристики та кроки формування іміджу організації….30-34

2.4. Вплив паблік рілейшнз на імідж організації………………………..34-41

Розділ 3. Аналіз впливу відділу роботи з громадськістю та ЗМІ(засоби масової інформації) ВП ХАЕС (відокремлений підрозділ „Хмельницька атомна електрична станція”)на формування іміджу…………………………42-54

3.1. Загальні положення та мета діяльності ВРГіЗМІ(відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації) ВП ХАЕС……………….42-43

3.2. Завдання та функції ВРГіЗМІ(відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації)……………………………………………………………..44-49

3.3. Організаційна структура ВРГіЗМІ(відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації)………………………………………………………………………………………….50-51

3.4. Аналіз діяльності ВРГіЗМІ(відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації)……………………………………………………………..51-54

Висновки…………………………………………………………………………………………….55-58

Список використаної літератури

ВСТУП

Так як і люди створюють собі бездоганну репутацію, так і організаціям та продуктам теж створюється відповідна репутація. Складність тут полягає в тому, що споживач має тенденцію зменшувати навантаження на самого себе і не збирається знову та знову аналізувати ту чи іншу організацію, фірму, той чи інший продукт, що його пропонує ця фірма. У цьому споживачеві допомагає створенний фірмовий стиль роботи, певний імідж торгової марки.
Рішення про те, який образ необхідно створити, є головними при створенні іміджу організації. Це рішення супроводжується створенням таких асоціацій у громадськості, які б допомогли створити та закріпити позитивний імідж, водночас усунути те , що не сприяє цьому.
Повинні існувати асоціації, які безпосередньо повязані із організацією, що і створюють так званий імідж, який відбиває загальне враження про те, що людина або група людей знають чи думають про організацію.
Імідж може бути складним чи дуже простим. Він може бути стійким, що грунтується на тривалому досвіді використання, або дуже нестійким та динамічним. Він може бути чітким та визначеним чи розпливчастим, різним для різних людей.
Сьогодні на ринку надання послуг між організаціями України поступово з’являється та посилюється конкуренція. Досить важливу роль мають відігравати заходи по створенню та підтриманню привабливого іміджу організації. У зв’язку з цим доцільно було б скористатися досвідом, який накопиченний у галузі психології іміджмейкінгу.
Теорія іміджу з’явилася на Заході у 60-ті роки. Її поява була зумовлена необхідністю протидії рекламній діяльності конкурентів. Суть теорії, що була обгрунтована визнаним фахівцем реклами Д.Огілві, полягала у тому, що для успішної реалізації значно важливіше створювати у свідомості громадськості позитивний образ товару, аніж надавати інформацію про окремі специфічні його властивості. І кожна реклама повинна розглядатися з точки зору того, у який спосіб вона створює комплекс символів, або імідж товарів, оскільки саме ті виробники, які присвячуватимуть свою рекламу створенню найбільш сприятливого іміджу для своїх товарів з найбільш чітко окресленою їх індивідуальністю, отримають врешті – решт більшу частку ринку і найвищі прибутки.
Основу реклами, яка побудована на концепції іміджу, утворює інформація не стільки про споживчу, скільки про символічну цінність товару. За визначенням О.Феофанова: „ імідж – це образ, який наділяє явище характеристиками, що лежать за межами його реальної сутності, за межами тієї якісної визначеності, яка стає відомою у практиці безпосередньої взаємодії людини з цим явищем. За допомогою асоціацій те чи інше явище наділяється практично будь-якими характеристиками”[9; Феофанов О.А. Реклама и общество.//М.:Мисль,1974р.,с.254].
Значну роль у формуванні іміджу організації відіграють звязки з громадкістю, паблік рілейшинз. Як відомо, цей термін виник уперше в США. Його використав президент Т. Джеферсон 1807 року у Сьомому зверненні до Конгресу. Але тільки через сто років (1904) у США було створено окрему організацію, яка на відповідну вимогу розробляла заходи для підвищення престижу окремих фірм та їхніх товарів. У 1918 році було вперше прочитано студентам курс з паблік рілейшнз в університеті штату Іллінойс, а в 1923 році Е. Бернауз написав першу книжку з основ паблік рілейшнз під назвою «Кристалізована суспільна думка». До початку 30-х pp. XX ст. в США паблик рилейшнз уже склався як самостійне поняття.
Найбільшого поширення процес паблік рилейшнз набув у другій половині XX ст. Кінець XX ст. характеризувався в економічно розвинутих країнах зростанням добробуту споживачів, відтак добробут суспільства став головною метою та умовою успішного ведення бізнесу.
Актуальність теми. Для сучасного українського суспільства, є важливою розробка того, що може поліпшити взаєморозуміння між організацією (підприємством) і тими, з ким ця організація вступає в контакт, мають певний сенс, певні рекомендації зі створення «громадського статусу» організації, що і визначає актуальність теми. Сьогодні увага приділяється заходам паблік рилейшнз, які спрямовані на виявлення та ліквідацію чуток або інших джерел непорозуміння, спрямовані на поширення сфери впливу організації за допомогою відповідної пропаганди, реклами, виставок, відео- та кінопоказів; дії, які орієнтуються на поліпшення контрактів між людьми та організаціями.
Паблік рилейшнз фахівці порівнюють з діями диригента симфонічного оркестру, який намагається отримати все найліпше від кожного виконавця та поєднати зусилля всіх.
Метою даної роботи є доведення того факту, що зв’язки з громадськістю відіграють важливу роль у формуванні іміджу організації, це ми і продемонструємо на прикладі. Дослідження процесу встановлення контактів з громадськістю і ЗМІ відділом роботи з громадськістю і засобами масової інформації ВП ХАЕС (відокремлений підрозділ „Хмельницька атомна електрична станція”).
Перед кожною організацією на сучасному етапі стоять два завдання в галузі паблік рилейшнз: перше — встановити контакти між трьома громадськими групами: замовниками (покупцями, споживачами), акціонерами та службовцями; друге — просування організації та її продукції, послуг на ринках продажу за умов жорсткої конкуренції. Крім того, керівники окремих організацій усе частіше приходять до думки, що їм треба більше знати про громадськість та її окремі групи, інтереси яких можуть кардинально вплинути на функціонування конкретної організації.
І відповідно до мети було поставлено наступні завдання:
– дати визначення поняттю “імідж”;
– розглянути види іміджу;
– проаналізувати завдання, ефективність та основні характеристики паблік рілейшнз;
– визначити вплив ПР на імідж організації
– проаналізувати роботу ВРГіЗМІ (відділ роботи з громадськістю та засобами масової інформації);

Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися такі методи досліджень:
– аналіз текстів, у яких досліджувалися поняття „імідж”,”паблік рілейшнз”;
– пошук неохідної інформації у науковій літературі та у глобальній мережі Internet;
– аналіз зібраної інформації відповідно до теми дослідження;
– синтез отриманої інформації.
Предметом дослідження у роботі є вплив зв’язків з громадськістю на формування іміджу організації.
Обє’ктом дослідження є імідж організації, що формується під впливом використання зв’язків з громадськістю.
Характеризуючи джерельну базу, перелік якої наведений у даному дослідженні, слід вказати, що в основному використовувалися наукові роботи соціологів, психологів, практиків паблик рилейшнз, та науковців, як, наприклад, Гофман А.Б.,Феофанов О.А., Рожков І.Я., Почепцов Г.Г., які досліджують паблик рилейшнз, імідж організації , а саме взаємодію звязків з громадськістю та іміджем, саме тому їхні наукові праці склали кістяк даного дослідження. Великий внесок у дослідження такого поняття як імідж зробив Г. Почепцов. Він вважає, що імідж – це знаковий замінник, що відбиває основні риси портрета людини. Крім того у даній роботі наведені цитати сучасних періодичних видань, які звертають увагу на проблеми формування ефективного іміджу організацій, та вплив звязків з громадськістю на його формування.
Структура дослідження. Робота “Роль звязків з громадськістю у формуванні іміджу організації” складається зі вступу, де вказана актуальність теми роботи, мета роботи, завдання, методи дослідження, джерельна база, основна ідея роботи. Робота має три розділи. Перші два теоретичні, куди вміщенна інформація про поняття та завдання паблик рилейшнз, та іміджу, та вплив паблик рилейшнз на формування іміджу організації. А третій розділ є практичним, де аналізується вплив відділу роботи з громадськістю та ЗМІ ВП ХАЕС (відокремлений підрозділ „Хмельницька атомна електрична станція”)на формування іміджу. І у висновках проаналізовано як саме паблік рилейшнз впливає на імідж органінізації.
Зазначимо що основною ідеєю роботи є доведення факту необхідність використання у формуванні свого іміджу громадськості, адже саме на неї спрямована діяльність майже усіх організацій. І залежно від того як громадськість буде спиймати організацію та якої думки буде про неї, залежить імідж та подальше існування кожної організації. Крім того перед нами постає задання теоретичного та практичного доведення того факту, що за допомогою, паблік рилейшнз розробляються заходи для підвищення престижу окремих фірм та організацій.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Вплив звязків з громадськістю на формування іміджу організації
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь