Основні методи впливу в діловому спілкуванні в умовах планування колективного обговорення проблем (переговори

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. Ділове спілкування як специфічна форма контактів …………7
1.1. Поняття, властивості, види та форми ділового спілкування………..7
1.2. Етапи ділового спілкування………………………………………………..13
1.3. Тактичні прийоми ведення ділового спілкування………………….15
РОЗДІЛ 2. Основні етапи підготовки і проведення колективних форм обговорення проблем………………………………………………….19
2.1. Тактичні прийоми ведення переговорів…………………………….19
2.2. Нарада як форма управлінської діяльності…………………………28
2.3. «Круглий стіл» як інноваційний засіб обговорення проблем…….34
РОЗДІЛ 3. Дослідження процесу організації та проведення наради у відділі зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія»…………………………………………………38
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ………………46

ВСТУП

Актуальність даної теми як теоретична, так і практична досить велика. На даний час в Україні спостерігається дефіцит теоретичних досліджень в галузі проведення колективних форм обговорення проблем, а саме: ділових переговорів, нарад, «круглих столів». При великій кількості літератури, присвяченої конкретно-прикладним аспектам ділового спілкування, практично немає робіт, у яких би був проведений глибокий аналіз переговорного процесу, нарад, «круглих столів», їхній вплив на життя суспільства в цілому й індивіда зокрема. Разом з тим, проблематика таких форм обговорення носить сугубо прикладний характер. Вона користується широким попитом при вирішенні конкретних ситуацій, у яких спостерігається зіткнення інтересів двох або більшого числа сторін. Керівники організацій досить часто воліють вирішувати конфлікти з використанням адміністративного, а часом силового тиску на партнерів, співробітників, навіть не підозрюючи, що є мирні і конструктивні методи виходу з конфлікту, що приводять до ситуації «виграш – виграш».
Тому, щоб виробити правильну лінію поведінки в таких процесах, дуже корисно знати, що таке ділові переговори, наради, «круглі столи», знати основні етапи їх підготовки, їхню специфіку, стратегію, тактику взаємодії сторін у спілкуванні тощо. Уміння професійно провести переговори, наради, «круглі столи» підвищує культуру ділового спілкування.
Мета даної роботи – проаналізувати основні методи впливу, що використовують у процесі планування ділових переговорів, нарад, «круглих столів», і на основі розглянутих теоретичних положень сучасної соціології конфлікту розробити деякі рекомендації з їх проведення.
Об’єктом дослідження є ділове спілкування та його основні форми колективного обговорення проблем: ділові переговори, наради, «круглі столи».
Предметом дослідження в даній роботі є специфіка використання основних методів впливу під час планування, організації та проведення перерахованих форм колективного обговорення проблем.
Відповідно до мети роботи завданнями дослідження є:
 охарактеризувати поняття та властивості ділового спілкування, його видову характеристику, особливості його планування;
 визначити тактичні прийоми введення ділового спілкування;
 подати змістовну характеристику основним формам колективного обговорення проблем: ділових переговорів, нарад, «круглих столів»;
 розглянути стратегії, етапи підготовки і проведення перерахованих форм обговорення проблем;
 охарактеризувати шляхи взаєморозуміння та взаємодії у контексті культури ділового спілкування при дослідженні процесів організації та проведення наради на прикладі відділу зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія».
Джерельна і теоретична база дослідження. При написанні курсової роботи було використано теоретико-емпіричний матеріал: посібники, підручники Г.Г.Почепцова, Г.В.Осовської, Т.А.Стояна, А.П. Коваля, Р.Фішера, Д. Ертеля. В працях Т.А. Стояна, Г.В. Осовської подається загальна характеристика діловому спілкуванню та його основним формам та видам. На проблему проведення переговорів та на методи їхньої ефективної реалізації звертають увагу Р. Фішер, Д. Ертель та Г.Г. Почепцов. Також при написані курсової роботи було використано низку аналітичних та періодичних видань в галузі соціальної психології.
При написанні курсової роботи застосовувались такі методи:
– метод аналізу застосовувався при відборі необхідної інформації, відомостей, важливих моментів при створенні курсової роботи. Він полягав у виділенні лише важливої інформації про переговори, наради, «круглі столи» і дозволив вирізнити суттєві ознаки від несуттєвих, мисленнево розчленувати підшуканий матеріал на частини.
– метод синтезу використовувався при уявному поєднанні відібраних даних у цілісний логічно послідовний текст.
– метод абстрагування при виокремленні суттєвого від неістотного. Допоміг подати теоретичний матеріал таким чином, щоб його легко можна було сприймати, при цьому сконцентрувавши увагу на найбільш важливому матеріалі, виокремивши його як своєрідний висновок відносно прочитаного.
– метод класифікації при логічному розбитті колективних форм обговорення проблем на види, підвиди, функції, методи впливу на співрозмовника за суттєвими ознаками так, що вони не мають спільних елементів, але в об’єднанні становлять єдину множину.
– конкретно історичний метод при дослідженні появи, розвитку й застосування «круглого столу» як інноваційної моделі ділового обговорення проблем.
– системно-структурний метод при ознайомленні із структурою та функціями ділових форм обговорення проблем.
– порівняльний метод при розгляді психологічних та організаційних аспектів ведення переговорів, нарад, «круглих столів».
– метод спостереження застосовувався при розгляді змодельованої ситуації в описі процесу підготовки, організації та проведення наради у відділі зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія».
Теоретична значущість роботи полягає у проведені узагальнення підходів вітчизняних і світових учених до проблеми дослідження колективних форм обговорення проблем, здійснено їх систематизацію, проведено порівняльну характеристику ділових переговорів, нарад, «круглих столів».
Практичне значення. Основні положення дослідження можуть бути використані у виховних, освітніх і просвітницьких цілях (зокрема на курсах викладання теорії та практики комунікації, риторики), у педагогічному процесі вищої школи, у формі науково-дослідних робіт, таких як доповіді, повідомлення, реферати, курсові роботи та в інших емпіричних та теоретичних дослідженнях. Також можна звертатися до матеріалів курсової при проведенні різноманітних тренінгів, ділових ігор, це сприятиме створенню зразків та еталонів поведінки у спілкуванні залежно від ситуацій.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі «Ділове спілкування як специфічна форма контактів» наводяться загальні теоретичні відомості щодо поняття ділового спілкування, розглядаються його основні характеристики. В другому розділі «Основні етапи підготовки і проведення колективних форм обговорення проблем» детально характеризується кожна з форм колективного вирішення проблем, а саме: переговорний процес, нарада, «круглий стіл». Розкриваються основні етапи підготовки, описуються методи ведення вищевказаних форм колективного обговорення проблем. Третій розділ є практичним і містить дослідження процесу організації та проведення наради у відділі зв’язків з громадськістю Національного університету «Острозька академія».

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Основні методи впливу в діловому спілкуванні в умовах планування колективного обговорення проблем (переговори
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь