Субстантивація прикметників в англійській мові

80 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………..……3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ СУБСТАНТИВАЦІЇ………………………………………………………..…….6
1.1 Визначення субстантивації…………………………….……..…….6
1.2 Види субстантивації………………………………………..………17
1.3 Словотворення в англійській мові…………………………..……21
1.4 Прикметники в сучасній англійській мові………..…….……..…22
Висновки до 1 розділу…………………………………………………………25
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ СУБСТАНТИВАЦІЇ ПРИКМЕТНИКІВ.26
2.1 Субстантивація прикметників………………………….…………26
2.2 Субстантивація як приклад конверсії……….……………………28
2.3.Субстантивація прикметників в англійській мові…………………30
2.4 Правила переходу англійських прикметників в іменників……….31
2.5 Основні типи субстантивних словосполучень……………………..35
Висновки до 2 розділу…………………………………………………………45
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………46
Список літератури……………………………………………………………..52

ВСТУП

Магістерська робота присвячена аналізу поняття субстантивації у сучасній англійській мові. А саме, субстантивація прикметників.
Відомо, що усі закордонні мови – це існуючий, живий організм, який несе за собою багато трансформацій та змін. Процес життєвого циклу окремої мови, її покращення ніколи не має припинитися. Основну увагу потрібно приділити мовним системам, які знаходяться у постійному русі. Головна мета мовного руху – це напрямок на багатоканальність мовного потоку, іншими словами, передача одиниць часу.
Темою курсової роботи є субстантивація як засіб словотворення в англійській мові.
У системі англійського словотворення особливе місце займають такі способи створення слів як конверсія і субстантивація. Ці два способи словотвору привертали увагу багатьох дослідників, як вітчизняних, так і зарубіжних. Однак при визначенні і характеристиці цих способів висловлювалися різні, часом суперечливі точки зору. Одні лінгвісти вважають субстантивацію видом конверсії, інші розглядають їх як абсолютно різні процеси. Згідно останньої точки зору, субстантивація є поступовий перехід слова однієї частини мови в слово іншої частини мови. Конверсія діє тільки в сфері іменників і дієслів, субстантивація – у сфері прикметників і іменників.
Актуальність теми зумовлена потребою вивчення і дослідження таких різновидів словотвору, як субстантивація, розгляду таких одиниць, як субстантиви. Слід зазначити, що питання про типи субстантивації також є дискусійним. Деякі вчені (А. І. Смирницький, зокрема) не визнають явища неповної субстантивації, при якій прикметник виконує невластиві йому синтаксичні функції, типові для іменника. Відсутність єдиної узгодженої точки зору, а також продуктивність цих способів словотвору в англійській мові визначають актуальність дослідження.
Об’єктом дослідження є процес субстантивації, і субстантиви англійської мови.
Предметом дослідження є визначення процесів субстантивації прикметників в англійській мові.
Метою курсової роботи є дослідження субстантивації прикметників в англійській мові.
Для реалізації поставленої мети вирішується комплекс дослідницьких завдань:
• визначити поняття субстантивації;
• сформулювати чіткі та субстантивації;
• субстантивація прикметників в англійській мові.
Основним методом дослідження в роботі є метод лінгвістичного спостереження та опису із залученням методів порівняльного, морфемного, семантичного аналізу, а також методу кількісних підрахунків.
Методологічну основу становлять дослідження О.О.Потебні, О.О.Шахова, В. В. Бузарова, В. В. Бурлакової, Н. О. Волкової, Ю. А. Жлуктенка, І. В. Зикової, Є. С. Кубрякової, О. Д. Мєшкова, В. В. Нікішиної, А. І. Смирницького, П. А. Соболєвої, Є. Г. Сошальської, Є. Н. Турапіної та інших.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що проведене дослідження розширює і систематизує наукові уявлення про субстантивацію, як про самостійні процеси словотвору.
Практичне значення роботи. Результати курсової роботи визначаються обґрунтуванням та виробленням методів вивчення субстантивації як самостійний процесів словотвору. Результати дослідження можуть бути використані для подальшої розробки теми в дипломних, магістерських дослідженнях з більш глибоким висвітленням одного з поставлених питань.
Структура роботи обумовлена метою і завданнями дослідження, а також характером залученого для аналізу мовного матеріалу.
Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури (43 джерел).
У вступі міститься обґрунтування актуальності, об`єкту та предмету дослідження, наукової новизни курсової роботи, її теоретичного значення і визначення мети, завдань, матеріалу і методів дослідження, опис структури роботи.
У першому розділі розглядаються такі проблеми, як визначення субстантивації, типи субстантивації, прикметники.
Другий розділ містить інформацію про моделі субстантивації прикметників в англійській мові.
У висновку узагальнюються результати проведеного дослідження і робляться висновки. Завершує курсову роботу список літератури, який включає 43 лінгвістичних досліджень, пов’язаних з темою курсової роботи.

Список літератури

1. Архіпов І.К. Семантика похідного слова англійської мови. – М.: Просвіта, 1984. -. 128 с
2. Балли Ш. Загальна лінгвістика і питання французької мови. М.: Вид-во іноземної літератури, 1955.
3. Бенвеністу Е. Загальна лінгвістика. – М.: Прогрес, 1974. -. 447 с
4. Василенко І.В. Словоскладання // Словотвір в сучасній англійській мові / Бортничук Е.Н., Василенко І.В., Пастушенко Л.П. – До.: Вища школа, 1988. – С. 127-161.
5. Гуреєв В.А. Вчення про частини мови в англійській граматичній традиції. Дис. … докт. філол. наук. -. М.: Інститут мовознавства РАН, 2001.
6. Загоруйко А.Я. Конверсія – морфолого-синтаксичний спосіб словотворення (на матеріалі сучасної англійської мови). – Ростов-на-Дону: РГПІ, 1960.
7. Квеселевіч Д.І. До питання про інтеграцію словосполучень в складне слово (на матеріалі англійської мови). – Мовознавство, 1981. – №1. – С. 60-65.
8. Квеселевіч Д.І. Інтеграція словосполучення в сучасній англійській мові. – До.: Вища школа, 1983. – 84
9. Квеселевіч Д.І. Інтеграція словосполучення в сучасній англійській мові: Дис … д-ра філол. наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. -. 328 с
10. Кубрякова Е.С. Типи мовних значень. Семантика похідного слова. – М.: Наука, 1981. -. 200 з
11. Левицький А.Е. Функціональні Зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови: Автореф. дис … док. філол. наук: 10.02.04 / КДЛ. – Київ, 1999. -. 37 з
12. Левицький А.Е. Явище функціональної переорієнтації мовних одиниць (на прикладі нових слів і значень сучасної англійської мови) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. – 1999. – №1. – Том 2. – С. 48-53.
13. Леонов Л.П. Інкорпорувати слово в типологічному аспекті // Семантика і структура слова: Зб. науч. тр. Калінінський держ. ун-ту. – Калінін, 1985. – С. 77-88.
14. Bain A. A higher English grammar. New edition revised and enlarged. – London: Longman and Co., 1879.
15. Bradly H. The making of English. – London: Macmillan and Co., 1937.
16. Buchanan J. The British grammar. – London, 1762. English linguistics, 1500-1800. A collection of facsimile reprints, by R.C. Alston, № 97, Menston, The Scolar Press limited 1968.
17. Greenbaum S. The Oxford English Grammar. – New York: Oxford University Press, 1996.
18. Harris J. Hermes or a phylosophical inquiry concerning universal grammar. 3rd edition. – London: Nourse, 1771, (1st edition 1751).
19. Hazlitt W. A new and improved grammar of the English tongue: for the use of schools. – London, 1810.
20. Jespersen O. Growth and structure of the English language. New York, 1928.
21. Morris R. English grammar. – London: Macmillan, 1886.
22. Robertson S. The development of modern English. – New York, 1939.

23. Арнольд І. В.Лексикологія сучасної англійської мови : Підр. для ин-тов и фак. іноз. мов / І. В. Арнольд. – М.: Высшая школа, 1959. – 295 с.
24. Бархударов Л. С. Граматика англійскої мови / Л. С.
25. Бархударов, Д. А. Штелинг. – М.: Видавництво літератури на іноземних мовах, 1960. – 422 с.
26. Бузаров В. В. Субстантивація у світлі теорії мовної економії. Рівні лінгвістичного аналізу в синхронії і діахронії / В. В. Бузаров. –П’ятигорськ.: ПГПУ, 1997. – 223 с.
27. Бурлакова В. В. Теоретична граматика сучасної англійської мови: Підручник / В. В. Бурлакова, І. П. Іванова, Г. Г. Почепцов. – М.: Высшая школа, 1981. – 285 с
28. Каращук П. М. Словотвір англійської мови / П. М. Каращук. – М.: Высшая школа, 1977. – 302 с.
29. Кубрякова Є. С. Типи мовних значень / Є. С. Кубрякова. – М.: Наука, 1981. – 179 с.
30. Мєшков О. Д. Словотвір сучасної англійської мови / О. Д. Мєшков. – М.: Наука, 1976. – 248 с.
31. Нікішина В. В. Конверсія і субстантивація у сучасній англійській мов / В. В. Нікішина // Проблеми лексичної та словотвірної семантики. – 1984. – С. 74-75.
32. Arthur G. K. Conversion and Confusion of the Parts of Speech / G. K. Arthur. – Leningrad, 1975. – 238 p.
33. Biese Y. M. Origin and Development of Conversion in English. Helsinki / Y. M. Biese. – Helsinki, 1941. – 345 p.
34. СЛТ: Словарь лингвистических терминов / [ред.-упоряд. О. С. Ахманова]. – М.: Советская Энциклопедия, 1969. – 608 с.
35. Новий англо-російський словник / [ред.-упоряд. В. К. Мюлер]. – 24-е вид. – М.: Російська мова, 2005. – 2106 с.
36. Ахманова О.С. Словарь Лингвистических Терминов. / О.С. Ахманова. – М.: Издательство “Советская Энциклопедия”, 1969. – 606 с.
37. Гуревіч В.В. «Теоретична граматика англійської мови. Порівняльна типологія », Москва, 2004р.
38. Козлова Л.А. «Теоретична граматика англійської мови», Барнаул, 2005р.
39. Меграбова Е.Г. «Про розрядах прикметників в англійській мові», Горький, 1976р.
40. Лінгвістичний Енциклопедичний Словник під редакцією Ярцева В.М., 2005р.
41. languages-study.com
42. Іванова І.П., Бурлакова В.В., Почепцов Г.Г. «Теоретична граматика сучасної англійської мови», Москва, 1981р.
43. Anne Bronte «Agnes Grey», 1994 8. Дєєва І.М. «Прикметник в англійській мові», Горький, 1976,

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Субстантивація прикметників в англійській мові”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

10 − eight =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.