Соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контексті

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1 ДИНАМІЗМ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ ЯК ДЗЕРКАЛО МОТИВІВ ТА ПОТРЕБУВАНЬ…………………………………7
1.1 Політична реклама та її соціолінгвістичні особливості …………….7
1.2 Політичні цінності і політичний символізм як основа впливу на масову свідомість………………………………………………………………..15
1.3 Особливості аудиторії політичної реклами………………………..18
1.4 Політична реклама в українському законодавстві………………..24
1.5 Екстралінгвістичний контекст негативної політичної реклами в Україні………………………………………………………………………….27
1.6 Тенденції розвитку некомерційної реклами в Україні……………32
РОЗДІЛ 2 НЕЙРОЛІНГВІСТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЯК МЕТОД ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ…………………………………………………….37
2.1 Політична реклама і маніпулювання людською свідомістю…….37
2.2 Поняття та історія НЛП, його застосування в політиці………….45
2.3 Техніки НЛП в політичній рекламі………………………………..51
2.4 Критика НЛП як наукового методу…………………………………66
РОЗДІТ 3 ОКРЕМІ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДВИБОРЧОЇ АГІТАЦІЇ………………………………………………..70
3.1Діяльність ЗМІ під час проведення передвиборчої агітації……….70
3.2 Соціолінгвістичні особливості прихованої політичної реклами на телебаченні (виборча кампанія 2004-го року)………………………………82
3.3 Парламентські вибори 2006-го року – як черговий розвиток політичної реклами…………………………………………………………….84
3.4 Особливості передвиборчої агітації 2007-го року (Парламентські вибори 2007р.) з гендерної точки зору………………………………………89
3.5 Секретні виборчі технології Юлії Тимошенко…………………..94
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………….103

ВСТУП
На межі ХХ-ХХІ ст. центр дослідження в галузі гуманітарних наук зміщаються з предметів та явиш, які розглядаються у відношенні жорсткої причинної обумовленості, на мовленнєві акти, дискурси, які існують в рамках різних соціальних груп. В центрі уваги знаходяться уявлення про світ в свідомості того чи іншого суб’єкта , які розділяються всіма членами даного соціуму. Фізична реальність, яка знаходиться в центрі гуманітарних наук дала місце реальності соціально-психологічної. Ця реальність може відповідати чи не відповідати об’єктивному стану речей – в будь-якому випадку вона залишається єдиною, унікальною реальністю для суб’єктів, які її творять. Будь-яка інформація про суб’єкти, якою володіє індивід – це інформація, змінена у відповідності до системи його понять та уявлень. Дані, які отримуються з внутрішнього середовища класифікуються співставляються з тою чи іншою категорією, обробляються на основі визначеної когнітивної схеми, отримують назву і стають предметом комунікацій . Однак при цьому, як пише В.А. Маслова, зараз активно розвивається одна із багатьох гуманітарних галузей – методи пропаганди та впливу на маси. Тому в центрі наукової парадигми знаходяться дискурси, які знаходяться в рамках того чи іншого соціуму.
Досліджуючи та аналізуючи політичну рекламу слід зазначити визначення з закону “Про вибори народних депутатів України”:
політична реклама – це будь-які не заборонені законами України друковані, усні, звукові та аудіовізуальні види і форми ідейного впливу на людей, що мають на меті прямо або опосередковано привернути увагу до суб’єктів виборчого процесу, сформувати у суспільстві та у свідомості громадян позитивне або негативне ставлення до них або спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп у їх ставленні до суб’єктів виборчого процесу під час виборів, у тому числі інформаційні повідомлення про заходи, що проводяться або підтримуються із вказаною метою. Засіб масової інформації може відмовити у наданні друкованої площі партії (блоку) – суб’єкту виборчого процесу в разі, якщо надані для поширення матеріали містять заклики до ліквідації незалежності України, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, незаконного захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення [41].
В другій половині 20 століття приділялася увага не тільки рекламі в цілому, але і мовленнєвим особливостям, оскільки з філологічної точки зору реклама являє собою сферу практичної діяльності, продуктом якої є словесні твори – рекламні тексти. В своїй сукупності ці тексти характеризуються певними ознаками змісту і внутрішнього оформлення, які дозволяють відрізнити їх від інших (не рекламних) текстів; певними функціональними ознаками; структурними композиціями і т.д. Дослідження з цього приводу знайшли відображення в роботах Т.Кеніга, В.Зазикіна, А.Ульяновського, Н.Фірсової з психології; А.А.Леонтєва з психолінгвістики; Дж.Ліча, Т.Вестергаарда і К.Шредера, Є.Гліма з англійської мови; Р.Рівза, Д.Огілві, І.Пожкова з маркетингу; Р.Дарти, Дж.Майерса та Д.Аакера з рекламного менеджменту та ін [25].
А. Біденко розглядав і вивчав деміфілогізацію психотехніки нейролінгвістичного програмування, Л.М. Городенко – політичну рекламу в контексті етичного підходу, М.М.Назаров – знакову структуру телевізійної політичної реклами. Також політичну рекламу вивчали Є.В. Єгорова-Гантман, С.Ф.Лісовський, Т.В.Ляпіна та ін.
Вплив реклами на соціальну дійсність аж ніяк не однозначний: вона стимулює розвиток товарних ринків і сфери послуг, підвищує політичну активність і водночас є засобом маніпулювання суспільною думкою і поведінкою людей. Реклама — це соціальна технологія спрямованої інформаційної дії, мета якої — надати певного напряму масовій або груповій активності, оскільки будь-яке рекламне повідомлення націлене на те, щоб вплинути на поведінку людини. З цього погляду вона становить безумовний інтерес для соціального дослідження, що і є актуальністю даної роботи.
Об’єктом дослідження є політичне життя суспільства під час виборів 2004р., 2006р. та 2007 року, аудиторія політичної реклами, окремі аспекти передвиборчої агітації, нейролінгвістичне програмування, прихована політична реклама на телебаченні та виборчі технології Юлії Тимошенко.
Предметом дослідження є соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контексті.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що предметом дослідження є політична реклама, яка змінюється під час кожних виборів. Нині в Україні спостерігається парадоксальна ситуація, коли існує багато грунтовних фундаментальних і прикладних розробок у галузі роботи з громадкістю та політичної реклами, що, проте, майже не застосовуються не тільки у політичному “міжсезонні”, а навіть і під час виборів. Політична реклама відіграє величезну роль у нашому житті, оскільки вона формує громадську думку, а інколи кардинально змінює її, впливаючи дозволеними та недозволеними методами, які на теренах нашої держави не є вивченими та дослідженими.
Мета дослідження – дослідити політичну рекламу з точки зору комунікативного акту та його впливу на суспільство, а саме дослідити і узагальнити маніпулятивні технології, на прикладі передвиборчих кампаній 2004 – 2007років. Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:
1. Визначити соціолінгвістичні особливості політичної реклами;
2. Дослідити політичні цінності та політичний символізм;
3. Вивчити особливості аудиторію політичної реклами;
4. Визначити ефективність негативної політичної реклами в Україні;
5. Виявити окремі соціолінгвістичні аспекти проведення передвиборчої агітації та діяльності ЗМІ;
6. Дослідити нейролінгвістичне програмування як засіб політичної реклами.
У роботі були використані різноманітні методи лінгвістичних досліджень. На початковому етапі застосовувався метод критичного вивчення джерел.
Активно застосовувався описовий метод. В роботі описувалося поняття політичної реклами. Також описувалися різні методи впливу на свідомість, зокрема такі як: використання 25 кадру, метод якорів, нейролінгвістичне програмування та ін.
Також використовувався порівняльний метод. Порівнювалася політична реклама та її елементи різних політиків під час різних виборів. Варто зазначити, що порівнювалися також різні методи впливу на людську свідомість. Визначалися найбільш сильні, дієві методи впливу. Були зроблені спроби проаналізувати критику НЛП як наукового методу та порівняти українську політичну рекламу із закордонною.
Наприкінці роботи використовувався метод аналізу. Аналізувалися особливості аудиторії політичної реклами, окремі соціолінгвістичні аспекти передвиборчої агітації, методи впливу на свідомість, секретні виборчі технології Ю. Тимошенко, особливості політичної реклами виборів 2004-2007 років та саме символіка політичної реклами.
Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Перший розділ складається із шести підрозділів у яких аналізується політична реклама. Другий – вміщує чотири підрозділи, де йдеться про дослідження нейролінгвістичного програмування як засобу політичної реклами. В третьому розділі, що складається з п’яти підрозділів, розкриваються чинники ефективності політичної реклами. У висновках подано результати які були досягнуті у ході дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Соціолінгвістичні особливості політичної реклами в прагматичному контексті
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь