Запозичення як джерело поповнення словникового запасу британського варіанту англійської мови

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………………………………………….. 3
Розділ 1. Запозичення як пласт лексичної системи мови………………………………………………………………………….……………………….. 8
1.1. Запозичення як джерело поповнення словникового запасу британського варіанту англійської мови ……………………………………………………….. 8
1.2. Мотиви й шляхи німецьких запозичень в британському варіанті англійської мови ………………………………………………………………………………………… 10
1.3. Асиміляція запозичень ХХ століття в британському варіанті англійської мови …………………………………………………….…………………………. 14
Розділ 2. Особливості запозичень німецького походження ХХ століття в британському варіанті англійської мови……………………………………………………… 19
2.1. Підходи до класифікації німецьких запозичень даного періоду ……… 19
2.2. Тематичні групи німецьких запозичень першої половини XX століття та принципи їх відмінності ………………………………………………………………………… 24
2.3. Німецькі запозичення 80-х-90-х років ХХ століття в британському варіанті англійської мови ………………………………………………………… 38
2.4. Лексико – семантичні особливості німецьких запозичень……………….. 46
Висновки ……………………………………………………………………………………………. 55
Список використаних джерел та літератури …………………………………………. 60
Список джерел ілюстративного матеріалу …………………………………………….63
Додаток ……………………………………………………………………….. 64

Вступ

Абсолютний прогрес мови, зазначають науковці, виявляється, насамперед, у розвитку словникового складу. Постійний розвиток словникового складу, наголошував Ю.О. Жлуктенко, зумовлюється тим, що він у своєму існуючому стані ніколи не може відбити всю безмежність людського досвіду, безмежність навколишнього світу [10, 126]. Розвиток словникового складу – це процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв’язку з ускладненням позамовного середовища.
Особливо значний вплив на словниковий склад мови мають контакти між носіями різних мов. Ці відносини можуть носити різний характер: військові сутички, напад одного народу на територію іншого із подальшим захопленням цієї території, мирні міграції, відносини по лінії торгівельних або культурних зв’язків. Багатосторонній вплив на словниковий склад мови впродовж досить довгого часу призводить до проникнення певної кількості іншомовних запозичень. Частина з них в залежності від особливостей свого значення та сфер вживання, витримавши перевірку часом, увійшла в стійкий пласт лексичної системи мови.
Поняття “запозичення” означає процес надходження і засвоєння іншомовних слів однією мовою з іншої внаслідок різних соціальних причин — війни, торгівлі, подорожей, технічного співробітництва, культурних зв’язків тощо. Тобто будь-які контакти з іншими народами – економічні, культурні, політичні призводять до обміну інформацією і сприяють появі у мові нових слів. Внаслідок цих контактів запозичуються, як правило, окремі слова; рідше це можуть бути словосполучення, інколи – сталі вирази, або фразеологізми, і навіть граматичні структури. При цьому запозичення можуть бути перекладними і семантичними.
Для сучасного лексичного складу мови важливим є той стан, який вона має тепер, та у яких стосунках знаходяться мовні елементи на даному етапі розвитку, адже запозичення відбивають історичний стан мови. Знання історії розвитку окремих мовних явищ дозволяє краще розуміти відмінні риси сучасної нам мови, її фонетичний, граматичний і лексичний склад.
Словниковий склад сучасної англійської мови є етимологічно змішаним. У процесі свого історичного розвитку до словникового складу англійської мови увійшла велика кількість запозичень різного походження, зокрема і німецького. Німецькі запозичення зареєстровані далеко не всіма словниками англійської мови, хоч зараз вживаються дуже часто.
Надзвичайно велика кількість запозичень з німецької мови з’явилась у результаті війн з Німеччиною. Парадоксально те, що коли між воюючими країнами розриваються усі відносини — дипломатичні, культурні, торговельні та інші — мовні контакти не послаблюються, а навпаки, зростають. Під час другої світової війни німецька мова була тим об’єктом, з яким постійно стикались британські та американські війська. Зовсім природно, що іншомовні запозичення, якими збагатилась англійська мова в цей період — переважно німецького походження. Це або чисто військові терміни, або слова, так чи інакше пов’язані з веденням війни, умовами життя під час війни, адміністративні та політичні терміни. Цікаво відзначити, що словник солдатів, а також технічного і обслуговуючого персоналу, який брав участь у війні, збагатився більше, ніж словник цивільного населення, проте багато слів через військове середовище швидко проникнуло в мову цивільного населення і стало надбанням всього народу.
Процес запозичення в англійській мові висвітлюється в багатьох лінгвістичних дослідженнях і був темою дослідження багатьох лінгвістів, серед них потрібно назвати працю І.В.Арнольд “Лексикология современного английского языка” [2], Н.Н.Амосової “Этимологические основы словарного состава современного английского языка” [1], М.І.Мостового “Лексикологія англійської мови” [21] та інших. Цікавим фактичним матеріалом насичені публікації у журналах “Питання романо-германської філології та методика викладання іноземних мов”, “Вопросы языкознания”, “Иностранный язык в школе”. У нашому дослідженні ми використовували також тлумачні словники англійської мови: Oxford Advanced Learner’s Dictionary [37], The Concise Oxford Dictionary of English Etymology [36], The Wordsworth Dictionary of Foreign Words in English [40] та Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles [38]. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню німецьких запозичень в англійській мові, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Англія як одна з найрозвинутіших європейських країн мала широкі торгівельні, політичні та культурні зв’язки з іншими країнами. Саме ці зв’язки і були відображені у мові, яка внаслідок цих контактів збагатилася новими, іншомовними, елементами.
Різні проблеми процесу запозичень стали центром уваги багатьох мовознавців. Зокрема такі проблеми як шляхи проникнення запозичень, структура запозичень, а також процес їх асиміляції у мові, в яку вони проникли.
Потрібно відмітити, що серед дослідників немає одностайної точки зору щодо визначення процесу запозичення, типів запозичень і їх лексико-семантичної асиміляції.
Відсутність ґрунтовних лексикологічних праць щодо процесу запозичення, особливо в ХХ столітті, доводить необхідність подальшого дослідження процесу запозичення в англійській мові.
Серед запозичень ХХ століття німецькі запозичення є досить чисельними, і посідають особливе місце в лексиці англійської мови, але вони не були темою спеціального дослідження.
Актуальність вибору проблеми визначається необхідністю і в той же час відсутністю комплексного аналізу процесів та явищ, які відбуваються в словниковому складі англійської мови в XX столітті. Зокрема, виникає необхідність дослідження змін в шляхах, способах та засобах збагачення словникового складу, процесів формування нових дериваційних елементів.
Об’єктом дослідження є запозичення як пласт словникового складу мови.
Предметом нашого дослідження є особливості запозичень німецького походження ХХ століття в британському варіанті англійської мови, ступінь їх асиміляції, форми, в яких вони були запозичені, їх функція.
Мета роботи – визначити мотиви і шляхи німецьких запозичень ХХ століття в британському варіанті англійської мови; дослідити тематичні групи німецьких запозичень даного періоду та принципи їх відмінності, а також вивчити тенденції розвитку лексико-семантичної системи англійської мови даного періоду, зміни у шляхах та способах збагачення словникового складу на базі аналізу словотворчих, семантичних та фразотворчих процесів запозичень з німецької мові на фоні суспільних процесів та явищ.
Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
– визначити тип мовних контактів англійської мови з німецькою, шляхи проникнення іншомовних елементів цього періоду;
– виявити особливості лексико-семантичної засвоєності німецьких запозичень даного періоду в англійській мові;
– виявити семантичні зв’язки і відношення запозичених слів, проаналізувати їх подальший розвиток шляхом вивчення комбінаторних можливостей;
– коротко охарактеризувати приналежність даних елементів до лексико-граматичних класів слів (частин мови);
– охарактеризувати сфери вживання, встановити генетичну віднесеність словникових запозичень;
– визначити регулярність вжитку запозичень.
Практична цінність роботи полягає у використанні результатів дослідження на заняттях з англійської мови, семінарах з лексикології та під час написання наукових робіт.
Методи, що використовувалися для дослідження, – це метод аналізу лінгвістичної літератури та художніх творів, елементи статистичного аналізу, метод етимологічного аналізу, методи синтезу та узагальнення.
Характер проблеми і поставлені завдання передбачають структуру роботи, яка складається зі вступу, де обґрунтовані актуальність проблеми, поставлені мета і завдання роботи, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та додатку. У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти проблеми, а другий присвячений особливостям запозичень німецького походження XX століття в британському варіанті англійської мови. У висновках підводяться підсумки і результати дослідження. У додатку в алфавітному порядку поданий перелік слів німецького походження, що поповнили словник британського варіанту англійської мови в даний період.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Запозичення як джерело поповнення словникового запасу британського варіанту англійської мови”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

12 − five =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.