Система Державної Служби Охорони

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 6
1.1 Економічно-правові особливості послуги охорони 6
1.2 Регулювання послуги охорони в сучасному законодавстві України 8
1.3 Гарантія якості послуги охорони 13
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДСО УКРАЇНИ 29
2.1 Історія створення Державної Служби Охорони України 29
2.2 Правовий стан державної служби охорони 33
РОЗДІЛ 3. СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ОХОРОНИ
УКРАЇНИ 39
3.1 Особливості діяльності та функції Органу Управління Державною Охороною України 39
3.2 Організація охорони об’єктів підрозділами державної служби охорони 42
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 60

ВСТУП

Актуальність теми. Україна вступила в період надзвичайно важливих суспільно-політичних змін щодо формування, розвитку та реалізації системи органів державної влади й управління. У зв’язку з цим виникає нагальна потреба теоретичного осмислення організаційно-правових засад діяльності правоохоронних структур, зокрема Державної служби охорони при МВС України.
У зв’язку з цим важливого значення набувають питання, пов’язані з регулюванням надання різноманітних послуг різними юридичними особами. Нині держава здійснює регулювання таких послуг шляхом прийняття відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів.
Ряд послуг повноцінно існували і раніше, але мали обмежене застосування, окремі – не надавалися взагалі, а тому стали новим явищем в житті українського суспільства. Перехід незалежної України до ринкової економіки з різними формами власності і господарювання обумовив становлення та розвиток нових суспільних відносин, зокрема, надання охоронних послуг Державною службою охорони при МВС України, що потребує належного, всебічного правового регулювання представлених послуг та необхідність дослідження організаційно-правових аспектів, пов’язаних з їх реалізацією.
В державі ще не сформована досить ґрунтовна нормативно-правова база, на основі якої могла б здійснюватися в повному обсязі діяльність Державної служби охорони при МВС України. Неоднозначно, а інколи протирічно трактуються деякі поняття, що в свою чергу викликає невідповідність та неузгодженість різних законодавчих та підзаконних актів. У практичній діяльності Державної служби охорони це викликає досить значні незручності щодо надання послуг з одного боку, і споживання цих послуг фізичними та юридичними особами з іншого.
Беручи до уваги специфіку сучасного стану функціонування органів внутрішніх справ та перспективи подальшого розвитку управлінсько-організаційних, правотворчих процесів, ступінь дослідження аналізованої в курсовій теми, особливостей й специфіки організаційно-правового забезпечення здійснення підрозділами Державної служби охорони при МВС України діяльності з надання охорони всіх форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян, можна визначити як недостатній, оскільки ще й досі численні питання становлення й розвитку діяльності ДСО при МВС України не стали предметом ґрунтованого дослідження вітчизняних вчених.
Мета дослідження полягає в характеристиці системи ДСО України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати правове регулювання охоронних послуг в Україні;
2. Визначити правовий стан державної служби охорони;
3. Проаналізувати історію створення Державної Служби Охорони України;
4. Дати характеристику особливостям діяльності та функції Органу Управління Державною Охороною України;
5. Детально описати організацію охорони об’єктів підрозділами державної служби охорони;
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі надання послуг з охорони об’єктів різних форм власності та забезпечення особистої безпеки громадян, пов’язані із застосуванням норм адміністративного, а також інших галузей права України.
Предмет дослідження складають теоретико-методологічні засади, нормативна основа та процедура управлінської діяльності в сфері надання охоронних послуг Державною службою охорони при МВС України.
Питання організаційно-правового забезпечення надання охоронних послуг державною службою охорони при МВС України завжди в тій чи іншій мірі привертали увагу науковців. Науково-теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові роботи вітчизняних учених-юристів, зокрема, Алексєєва С.С., Авер`янова В.Б., Арістової І.В., Ануфрієва М.І, Бандурки О.М., Безсмертного О.К., Бахраха Д.Н., Битяка Ю.П., Голосниченка І.Г., Гуменюка В.А., Калюжного Р.А., Ківалова С.В., Коваля Л.В., Комзюка А.Т., Лавриненко О.В., Матюхіної Н.П., Остапенко О.І., Петкова В.П., Рябченко О.П., Шкарупи В.К., Ярмиша О.Н. та ряду інших авторів.
Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання державно-правових явищ, що дає змогу розглядати організаційно-правові аспекти надання охоронних послуг ДСО при МВС України в їх розвитку, становленні та удосконаленні. Використання аналітичного методу дало змогу розділити предмет дослідження на складові частини та вивчити притаманні йому властивості. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат охорони та охоронної діяльності. Для дослідження проблем визначення правового статусу суб’єктів надання охоронних послуг використані методи порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу. Структурно-логічний, порівняльно-правовий та класифікаційний методи дозволили дослідити питання подальшого удосконалення форм, методів та правового статусу підрозділів ДСО при МВС України. Системно-структурний метод разом з системно-функціональним позволив визначити шляхи вдосконалення організаційно-правових заходів діяльності ДСО при МВС України.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Система Державної Служби Охорони
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь