Функціонування інституту народних засідателів в судовій системі україни

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

Зміст
ВСТУП. ………………………………………………………………………………………………………….2
РОЗДІЛ І. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАЛУЧЕННЯ НАРОДУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ……………………………………………………………………7
1.1. Історичні передумови створення суду присяжних……………………………7
1.2. Утворення та функціонування суду присяжних в Англії, Росії, Україні та США……………………………………………………………………………………………………………………………..15
1.3. Генеза створення інституту народних засідателів…………………………………………………….29
Висновки до І розділу…………………………………………………………………………………………………………..38
РОЗДІЛ ІІ. КРИТЕРІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В СИСТЕМІ СУДІВ УКРАЇНИ………………………………………………………………….39
2.1 Суд присяжних – поняття, суть і зміст………………………………………..39
2.2. Механізм формування лави присяжних………………………………………….43
2.3. Проблеми функціонування суду присяжних в Україні. Позитивні та негативні сторони ……………………………………………………………………………………….50
Висновки до ІІ розділу…………………………………………………………………………………67
РОЗДІЛ ІІІ. ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДНИХ ЗАСІДАТЕЛІВ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ……………………………………………………………….68
3.1. Особливості участі народних засідателів при здійсненні правосуддя……………………………………………………………………….68
3.2. Проблеми функціонування суду за участю народних засідатеделів в Україні…………………………………………………………………………………………………………76
Висновки до ІІІ розділу ……………………………………………………………………………….79
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………..80
Список використаних джерел:……………………………………………………………………..84

ВСТУП
З прийняттям Конституції України започатковано правові засади і розпочато процес реформування чинного законодавства, створення нової судової системи України. В цьому напрямі актуальною є проблема опрацювання всіх складових судової влади.
Одним з важливих і суперечливих кроків реформування судової системи в Україні є положення Конституції про можливість участі народу в здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. З одного боку, цей принцип не можна назвати новим, адже до проголошення незалежності України в 1991 році в Радянському Союзі цей принцип здійснювався через інститут народних засідателів, які нарівні з професійними суддями здійснювали правосуддя в цивільних та кримінальних справах, а інститут присяжних був притаманний вітчизняному правосуддю в період з 1864 року по 1917 рік. Якщо стосовно першої форми (засідателів) у судочинстві законодавство і практика мають певні напрацювання, то участь присяжних у суді поки що є декларацією. Це новий суспільний феномен, який викликає необхідність його дослідження. В даному напрямі потрібна копітка підготовча робота, а саме: напрацювання, апробація і впровадження системи об’єктивних оцінок допустимості присяжних до відправлення правосуддя. їх залучення у судочинство і на підставі цього створення повноцінного корпусу присяжних і його резерву. Щоб втілити в життя згадане положення Конституції, потрібно розв’язати насамперед вузол питань щодо організації інституту присяжних, а потім опрацювати шляхи і методи їх залучення у судочинство.
Офіційна ж інформація про суд присяжних з’являється і зникає в популярних виданнях або на телебаченні так само стихійно, як інтерес
суспільства до великих процесів (наприклад справи Сімпсона або Япончика). При цьому автори статей зазвичай минають процесуальні питання розслідування на користь глядача, якому цікавіші криваві деталі злочину, не способи його розкриття. Внаслідок цього саме слово присяжні для буденної особи перетворилось в такий собі образ чогось незрозумілого, але вкрай необхідного для відправлення правосуддя. І тільки в Англії та більшості штатів США на суд присяжних дивляться як на щось необхідне і невідворотне. Для інших країн світу суд присяжних потребує окремого вивчення і осмислення.
Тому вважаємо актуальним проведення дослідження, яке б дозволило більш точно та детально розкрити феномен інституту суду присяжних та народних засідателів в Україні, дослідити історію їх виникнення та зважити всі за і проти участі народу у такі способи у вчиненні правосуддя.
Метою роботи є аналіз теоретичних засад здійснення правосуддя за участю присяжних та народних засідателів на основі дослідження національного законодавства, а також законодавства інших держав. Реалізація мети дослідження передбачає виконання наступних завдань:
– дослідити історію виникнення та становлення інституту суду
присяжних;
– з’сувати генезу становлення інституту народних засідателів;
– проаналізувати досвід функціонування суду присяжних в ряді європейських країн та Росії;
– з’ясувати критерії функціонування цих інститутів в системі
судової влади України.
– вивчити механізм формування лави присяжних та народних засідателів.
– дослідити проблеми існування інституту народних засідателів та створення суду присяжних в нашій державі.
Об’єктом дипломної роботи є суспільні відносини, які виникають та виникли при функціонуванні суду за участю представників народу.
Предметом дослідження є форми участі народу у кримінальному судочинстві: історія і сучасність.
Аналіз стану розробки проблеми участі народу при здійсненні правосуддя знайшло своє відображення в підручниках та монографіях вітчизняних та зарубіжних науковців: В.О. Попелюшка, В.Т. Нора, В.Т Маляренка, В.В. Мельника, Р. Савонька, С.Г. Штогуна, Білоусенко В.Г., Пилипчук П.П., Аленіна Ю. та інших.
В дослідження використовувались різноманітні джерела. Серед нормативних актів домінуючими є: Конституція України, Кримінально-процесуальний кодекс України, кодекс України Закон України “Про судоустрій і статус суддів України”, “Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів” і т.д.
При написанні роботи використовувались наступні методи – аналізу, синтезу, спостереження, діалектико-матеріалістичний, так і спеціальний порівняльно-правовий, конкретно-соціологічний, а також метод правового моделювання. Зокрема, за допомогою конкретно-соціологічного методу досліджувалися ступінь ефективності функціонування суду присяжних та народних засідателів, думки науковців та практиків з даного питання.
Наукова новизна одержаних результатів дипломної роботи полягає в тому, що в ній зроблено спробу комплексного, системного дослідження особливостей участі народу при здійсненні правосуддя через інтитут суду присяжних та народних засідателів. Досліджено проблеми, які виникають в судовій практиці щодо залучення народних засідателів та формування лави присяжних.
Необхідність досягнення поставленої мети та завдань дослідження визначили наступну структуру роботи:
У Вступі зазначається актуальність теми, об’єкт, предмет та методи дослідження, джерельна база, яка була використана при написанні роботи.
В І розділі “Історія участі народу при здійсненні правосуддя ” здійснюється історичний екскурс, аналізуються першоутворені суди, судова система, описуються основні моменти становлення інтситуту народних засідателів та суду присяжних;
В II розділі під назвою “Критерії функціонування суду присяжних в
системі судів України” аналізується саме поняття “суд присяжних”, його суть та зміст. Досліджується механізм формування лави присяжних. Тут
з’ясовуються всі позитивні та негативні сторони даного інституту,
аналізуються думки провідних вчених-юристів, практиків-адвокатів,
здійснюється спроба відповісти на питання: чи потрібен суд присяжних
Україні ?
У ІІІ розділі «Функціонування інституту народних засідателів» визначені особливості участі народних засідателів при провадженні кримінальних справ та проблеми, які наявні на практиці за участю народних засідателів в Україні.
Загальний обсяг роботи – 89 сторінок.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Функціонування інституту народних засідателів в судовій системі україни
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь