Лексико-семантичне поле успіху як складова категоризації і концептуалізації дійсності

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………….
ВСТУП……………………………………………………….………………..
РОЗДІЛ І. УСПІХ ЯК КУЛЬТУРНО ДЕТЕРМІНОВАНИЙ ФЕНОМЕН ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ СИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ……………………………..
1.1. Принципи категоризації та концептуалізації дійсності в лексико-семантичному полі УСПІХУ …………………………………………………
1.2. Антропоцентричний та культурологічний підходи до вивчення ЛСП УСПІХУ……………………………………………………………………..…
1.3. Лексико-семантична основа УСПІХУ в англійській та українській мовах……………………………………………………………………………
1.4. Методика дослідження УСПІХУ в англійській та українській мовах….
Висновки до розділу І…………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІ. УСПІХ У ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОМУ ПРОСТОРІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ…………………………………
2.1. Полісемія слів на позначення УСПІХУ в англійській мові……………..
2.2. Лексичні одиниці на позначення УСПІХУ з середнім ступенем полісемії в сучасній англійській мові…………………………………………
2.3. Моносемічні одиниці на позначення УСПІХУ в сучасній англійській мові………………………………………………………………………………
2.4. Семний аналіз слів на позначення УСПІХУ в сучасній англійській мові………………………………………………………………………………
2.5. Лексичні одиниці з високим ступенем полісемії на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові…………………………………………
2.6. Лексичні одиниці на позначення УСПІХУ з середнім ступенем полісемії в сучасній українській мові…………………………………………
2.7. Моносемія слів на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові…
2.8. Семна структура лексичних одиниць на позначення УСПІХУ в сучасній українській мові………………………………………………………
Висновки до розділу ІІ………………………………………………………

РОЗДІЛ ІІІ. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УСПІХУ В НАЦІОНАЛЬНИХ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ…………………………………
3.1. Типологія слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах…………………………………………………………………………….
3.1.1. Зіставлення англійських та українських лексичних одиниць на позначення УСПІХУ…………………………………………………………
3.1.2. Зіставлення семної структури англійських та українських слів на позначення УСПІХУ……………………………………………………
3.2. Специфіка системно-структурної організації лексико-семантичного УСПІХУ в англійській та українській мовах…………………………………
3.3. Національно-культурні особливості УСПІХ в англійській та українській мовах……………………………………………………………….
Висновки до розділу ІІІ……………………………………………………….

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………..
ДОДАТКИ………………………………………………………………………
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………
СПИСОК ДОВІДКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………
4
6

14

14

19

30
40
44

48
48

67

93

96

105

109
119

122
127

132

132

138

145

152

166
175

180
190
197
217

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
англ. – англійська мова
араб. – арабська мова
біл. – білоруська мова
болг. – болгарська мова
в.-луж. – верхньо-лужанська говірка
візант. – візантійська мова
ВОС – Великий Оксфордський словник
герм. – германська мова
грец. – грецька мова
д.-в.-н. – давньоверхньонімецька мова
д.-інд. – давньоіндійська мова
д.-рос. – давньоросійська мова
діал. – діалект
ек. – економіка
іст. – історія
ККС – концептуальна картина світу
КС – картина світу
лат. – латинська мова
лит. – литовська мова
ЛСГ – лексико-семантична група
ЛСП – лексико-семантичне поле
ЛСПр. – лексико-семантичний простір
лтш. – латишська мова
МКС – мовна картина світу
мн. – множина
напр. – наприклад
нім. – німецька мова
НМКС – національно-мовна картина світу
нов.-в.-н. – нововерхньонімецька мова
польск. – польська мова
рос. – російська мова
сербохорв. – сербохорватська мова
слов. – словацька мова
словен. – словенська мова
соц. – соціологія
серб. – сербська мова
ст.-слов. – старослов’янська мова
староангл. – староанглійська мова
старонорм. – старонорманська мова
старофранц. – старофранцузька мова
СУМ – Словник української мови
трансп. – транспорт
укр. – українська мова
франц. – французька мова
чеш. – чеська мова

ВСТУП

Дисертаційне дослідження присвячене зіставно-типологічному вивченню УСПІХУ як складової категоризації і концептуалізації дійсності в англійській та українській мовах. У роботі описано системно-структурну організацію лексичного і семного складу слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах. Виявлено місце, роль і специфіку УСПІХУ та його компонентів у лексико-семантичному просторі досліджуваних мов, виділено типи зв’язків між елементами й мікрополями в межах лексико-семантичного поля (далі ЛСП) УСПІХУ в англійській та українській мовах.
У сучасній лінгвістиці постала необхідність проведення якісно нового зіставно-типологічного аналізу споріднених та віддалено споріднених мов із паралельним поясненням національно-культурної специфіки функціонування мови через дослідження ключових понять об’єктивної реальності. У мовознавчій науці дедалі більшого значення набуває людський фактор, де людина виступає активним суб’єктом пізнання і характеризується індивідуальним та соціальним досвідом, системою знань про об’єктивну реальність, відображену в його / її свідомості. При такому підході мова досліджується вже не лише як автономне системно-структурне утворення, а й як засіб доступу та пізнання всіх ментальних процесів, що відбуваються у людській свідомості, визначаючи буття індивіда в соціумі. Останнє формує людину як особистість, що має визначені індивідуальні та колективні суспільно значущі характеристики.
Провідними аспектами наукових досліджень під антропологічним кутом зору є категоризація й концептуалізація явищ навколишнього світу, а також вербалізація ментальних структур у різних мовах. Саме такою культурно маркованою одиницею лексико-семантичної системи англійської та української мов є УСПІХ, який виступає об’єктом дослідження не тільки лінгвістики, а також філософії, літератури, психології, педагогіки, соціології. У 1904 році Елізабет-Анна Андерсон Стенлі так охарактеризувала успішну людину: “успішним є той, хто добре прожив життя, багато сміявся, багато любив, хто заслужив довіру жінки, повагу розумного чоловіка і любов дітей, той, хто виконав своє завдання і заповнив свою нішу, хто завжди цінував красу Землі, хто залишив світ кращим після себе, виростивши рослину, написавши вірша або врятувавши душу, хто завжди шукав у людях позитивне і віддавав позитив іншим, чиє життя було сповнене натхнення, а спогади вдячністю” [189]. Згодом Ральф Валдо Емерсон доповнив уявлення про успішну людину: “якщо ви з гідністю стерпите зраду фальшивих друзів, залишите після себе здорову дитину, квітучий сад …, якщо чиєсь життя протікало краще завдяки вам, значить ви успішна людина” [Там само].
УСПІХ вивчався дослідниками як складова частина поняття “американська мрія” [57], компонент метафоричних моделей [129] та в поєднанні з концептами “щастя” і “радість” у етноспецифічній картині світу українського народу [76].
Комплексне лексико-семантичне зіставне дослідження УСПІХУ, що має на меті вивчення своєрідності концептуалізації й категоризації об’єктивної дійсності в англійській та українській мовах, проводиться уперше. Міжмовне зіставлення одиниць лексичного рівня
(А. М. Непокупний, І. В. Корунець, Ю. О. Жлуктенко, Л. В. Бублейник,
М. П. Кочерган, В. М. Манакін, О. В. Тищенко, В. Г. Гак, М. П. Фабіан,
J. Fisiak, F. Kiefer, R. H. Robins, J. M. Valdes, R. Lado, D. Winford,
H. G. Widdowson, U. Weinreich) дозволяє розкрити характер систематизації, категоризації й концептуалізації відображеного в різноструктурних мовах людського досвіду через усебічний аналіз семантики слів на позначення УСПІХУ в тісному зв’язку із культурою. У процесі зіставлення семантики лексичних одиниць виявлено інтерпретативний характер мовних картин світу (далі КС), яким присвячено окремі дослідження (С. П. Денисова,
І. О. Голубовська, М. В. Скаб, А. М. Приходько, А. А. Лучик,
В. І. Постовалова, А. Д. Бєлова, Ю. М. Караулов, В. Г. Костомаров,
А. Вежбицька, J. Lyons, D. Singleton, F. Palmer, G. Yule), шляхом розкриття специфіки національного сприйняття і своєрідного бачення навколишнього світу різними етносами. Дослідження таких одиниць у межах лексико-семантичних полів з урахуванням системно-структурної організації мов дало можливість об’єднати мовні й позамовні знання для тлумачення лексем, що об’єктивують поняття УСПІХ. Зіставне вивчення одиниць ЛСП УСПІХ в англійській та українській мовах розкрило спільні й відмінні риси їх семантики, дало можливість виділити системні зв’язки між елементами поля, а також відношення між мікрополями в цілому.
Актуальність дисертаційної роботи зумовлена її спрямуванням на вивчення особливостей тих культурно маркованих мовних одиниць, які відображають ключові поняття об’єктивної дійсності. Поєднання зіставно-типологічного і порівняльно-історичного підходів з лінгвокультурологічним аналізом є необхідним для вивчення закономірностей системно-структурної організації ЛСП у різноструктурних мовах, виділення їх спільних і відмінних рис, системних відношень, пов’язаних із різними ціннісними стереотипами світосприйняття представниками англійського та українського соціумів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової теми факультету романо-германської філології Ужгородськго національного університету “Англійська мова в її зв’язках з іншими мовами світу: прагмасемантичний, лінгвокультурологічний та дидактичний аспекти”. Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Ужгородського Національного університету (протокол № 6 від 27 червня 2007 року), перезатверджено на засіданні вченої ради Ужгородського Національного університету (протокол №12 від 25 листопада 2010 року), уточнена на засіданні спеціалізованої вченої ради
К. 26.053.15 (протокол № 4.6. від 12 квітня 2011 року).
Метою дисертаційної роботи є виявлення спільних та відмінних рис УСПІХУ як складової категоризації та концептуалізації дійсності у віддалено споріднених мовах і особливостей його мовної реалізації в зіставному аспекті.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
– визначити місце і роль уявлень про поняття УСПІХ;
– розробити комплексну методику лексико-семантичного аналізу слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах;
– розкрити особливості семантичної структури слів у досліджуваних мовах;
– виявити складники ЛСП УСПІХ у сучасній англійській та українській мовах;
– визначити семний склад мовних одиниць ЛСП УСПІХ у досліджуваних мовах;
– з’ясувати характер відношень між одиницями поля в обох мовах;
– провести зіставно-типологічний аналіз семантики мовних одиниць ЛСП УСПІХ в англійській та українській мовах.
Об’єктом дисертаційного дослідження виступають лексичні одиниці на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах. Предметом вивчення слугує системно-структурна організація одиниць на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах.
Джерельною базою дисертації є матеріали двомовних і тлумачних словників англійської та української мов: Англо-український фразеологічний словник (К. Т. Баранцев), Великий тлумачний словник сучасної української мови (В. Т. Бусел), Українсько-англійський словник (Є. І. Гороть,
С. В. Бєлова, Л. К. Малімон), Новий тлумачний словник української мови в 4-ч т. (В. Яременко, О. Сліпушко), Словник української мови в
11-ти т. (І. К. Білодід), Cambridge International Dictionary of English (Paul Procter), Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary (Електронний ресурс), Collins Free Cobuild Online Dictionary. A – Z. (Електронний ресурс), Сollins Thesaurus. A-Z Discovery, English-Ukrainian Dictionary in 2 volumes
(M. I. Balla), English Thesaurus (Diana Treffry), Longman Dictionary of Contemporary English (Della Summers), Longman Dictionary of English Language and Culture (Della Summers), Longman Essential Activator (Della Summers), Longman Exams Dictionary (Della Summers), Longman Language Activator, Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Sally Wehmeier), Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (A. S. Hornby), Oxford Collocations. Dictionary for Students of English, Oxford English Dictionary in 12 volumes, Oxford Learner’s Wordfinder Dictionary (Hugh Trappes-Lomax), Roget’s Thesaurus (Robert A. Dutch), The Cassell’s Concise Dictionary (Lesly Brown), The New American Roget’s College Thesaurus in Dictionary Form (Philip D. Morehead), The New Bantam English Dictionary (Edwin B. Williams), The Pan English Dictionary (Richard Clay), The Penguin. A – Z Thesaurus, The Penguin English Dictionary, Webster’s New World Thesaurus (Charlton Laird).
Крім цього, використано дані синонімічних (Словник синонімів української мови (Л. М. Полюга), A Dictionary of Synonyms and Antonyms (Joseph Devlin), Modern Guide to Synonyms and Related Words
(S. I. Hayakawa), Оxford Learner’s Thesaurus. A Dictionary of Synonyms (Diana Lea), етимологічних (Етимологічно-семантичний словник української мови: у 4 т., Этимологический словарь русского языка: в 4 т. (Макс Фасмер), Етимологічний словник української мови: у 7-ми т. (О.С. Мельничук), Оnline Etymological Dictionary (Електронний ресурс), The Barnhart Dictionary of Etymology (R. K. Barnhart), The Oxford Dictionary of English Etymology
(C. T. Onion), енциклопедичних (Национальная философская энциклопедия. Краткий критериологический словарь (Електронний ресурс), Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія (Селіванова Олена), Dictionary. Encyclopedia and Thesaurus (Електронний ресурс), Webster’s New Encyclopedic Dictionary (Merriam-Webster) та інших лексикографічних джерел.
Фактичний матеріал становить 537 лексичних одиниць на позначення УСПІХУ, з яких 385 в англійській мові та 152 – в українській, у формулах тлумачення яких було виявлено 2864 семи: 2054 в англійській та 810 – в українській мові.
Методи дослідження. Зіставно-типологічний метод застосовано для виявлення спільних та відмінних особливостей семантики слів на позначення УСПІХУ в англійській та українській мовах; метод компонентного аналізу – для розкриття семантичної структури одиниць ЛСП УСПІХ; метод кількісного аналізу – для підрахунків лексем і сем у зіставлюваних фрагментах мовних систем; описовий метод – для опису мовної реалізації поняття УСПІХУ в англійській та українській мовах і розкриття основних положень дослідження; формалізовані методи семантичних класифікацій лексики (процедура ступінчастої ідентифікації, теорія множин, теорія графів) – для визначення ієрархії одиниць і побудови матриць та ЛСП УСПІХУ в англійській та українській мовах; метод концептуального аналізу – для визначення коцнепт-мінімуму та концепт-максимуму УСПІХУ.
Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі вперше виявлено: 1) спільні та відмінні характеристики ЛСП УСПІХУ як складової категоризації та коцнептуалізації дійсності у неблизькоспоріднених мовах 2) кількісні та якісні характеристики у складі мікрополів (досягнення, достаток, удача, змагання, націленість, ставлення до успішної особи, якості успішної особи, негативна складова) в межах ЛСП УСПІХУ в англійській та українській мовах; 3) типи системних відношень в межах ЛСП УСПІХУ: безпосередні та опосередковані (одно-, дво-, три-, чотирикомпонентні) зв’язки між центрами, мікроцентрами, мікрополями та елементами поля; 4) входження ЛСП УСПІХУ до семантично близьких ЛСП, “біблійні та міфологічні уявлення”, “національні символи і традиції”, “спорт”, “багатство”, “форми і засоби прояву почуттів”, “військова справа”, “здоров’я”. (спільні), “етикет”, “науки”, “урочисті церемонії”, “народні вірування” (англійська мова), “суспільна діяльність” (українська мова); 5) національну специфіку вербалізації культурно маркованого поняття УСПІХ в зіставному аспекті.
Теоретичне значення роботи є певним внеском у розвиток зіставного мовознавства, лексичної семантики, соціолінгвістики, лінгвокультурології, теорії міжмовної та міжкультурної комунікації. Розроблена методика аналізу може бути застосована для вивчення процесів вербалізації інших понять культури. Теоретичні здобутки роботи уточнюють методику побудови і зіставного аналізу ЛСП як фрагментів мовної картини світу (далі МКС).
Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього застосування у зіставно-типологічних дослідженнях з проблем лексичної семантики, а також у процесі підготовки спецкурсів та спецсемінарів з міжмовної та міжкультурної комунікації, у викладанні навчальних дисциплін: “Загальне мовознавство”, “Лексикологія англійської мови”, “Сучасна літературна українська мова” (розділ “Лексикологія”), “Порівняльна типологія англійської та української мов”, “Лінгвокраїнознавство”, а також на практичних заняттях з англійської та української мов, при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Результати дослідження можуть також бути використані в лексикографічній практиці, при укладанні тлумачних і перекладних словників, написанні підручників із культурології та лінгвокраїнознавства.
Апробація результатів дослідження. Основні результати та положення роботи висвітлювалися в доповідях на чотирьох міжнародних наукових конференціях: “Психолого-педагогічні чинники становлення особистості в поліетнічному середовищі” (Одеса-Мукачево, 2008), “МОВА І КУЛЬТУРА” (Київ, 2008), “Сучасні дослідження з іноземної філології” (Ужгород, 2008), “Сучасні дослідження з іноземної філології” (Ужгород, 2010), а також на підсумкових наукових конференціях професорсько-викладацького складу Ужгородського національного університету (Ужгород 2007-2011) та Мукачівського університету (2008-2011).
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображено в шести статтях, шість з яких опубліковано у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України.
Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (258 найменування, з яких 31 іноземною мовою), довідникових джерел (68 найменувань) і додатків. Повний обсяг дисертації – 222 сторінок, основний зміст викладено на 189 сторінках.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексико-семантичне поле успіху як складова категоризації і концептуалізації дійсності
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь