Лексико-семантичне поле ділове мовлення в сучасній англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ВСТУП
Формування культури ділового мовлення, що поступово набуває великого значення, є важливим етапом для розвитку суспільства та держави в цілому. Без глибоких знань ведення ділових відносин еволюційний розвиток людства не відбувається, тому що ділове спілкування охоплює всі сфери діяльності людини і без його знання реалізуватись та знайти своє місце в світі для сучасної людини доволі складно. Комунікація не тільки допомагає розуміти почуте, а й встановлювати нові контакти та вирішувати нагальні питання. На даний час всі попередні надбання компетентних у цій сфері людей, широкий асортимент літератури з вивчення ділового мовлення допоможе глибше проаналізувати його розвиток.
Досить довго досліджуючи мову, лінгвісти зробили висновок, що одиниці ділового мовлення не можуть існувати ізольовано. Вони є взаємопов’язані відношеннями спорідненості, протиставлення. Ці лексико-семантичні відношення підпорядковуються системі, утворюючи цілісний комплекс, вивчення якого дозволяє комплексно підійти до аналізу ділового мовлення через формування полів, мікрополів, які об’єднують ці одиниці в єдине ціле [3,23].
Вивчення лексико-семантичних полів розпочалося ще на початку ХХ століття. Ідеї та принципи семантичного аналізу мови, об’єднані під загальною назвою «метод семантичного поля», були надалі сформульовані у працях А.А.Потебні, М.М.Покровського, Р.М.Мейера, Й.Тріра, Г.Штерберга, Г.Ібсена, В.Порціга, А.Йолеса та інших [29,115]. Вагомий внесок у вивчення лексико-семнтичних полів зробив науковець Т.Щур у праці “Теорія поля в лінгвістиці”. Він охарактеризував польові підходи до вивчення лексики, типологію лексико-семантичних полів З.Попової, О.Духачека, Р.Майєра тощо [31,31]. Праці саме цих вчених допомогли зрозуміти та структуризувати знання про семантичне поле ділового мовлення.
Вагомими у дослідженні стали також Інтернет-сайти: http://www.englishclub.com, http:// www.bashedu.ru, на яких розміщені зразки ділового мовлення.
Актуальність дослідження. З розвитком людства та постійним накопиченням нових знань змінюється і наше мовлення. Детальне дослідження ділового мовлення продовжується і постійно розвивається, оскільки мова постійно змінюється і одночасно з нею змінюється лексичний склад її семантичних полів. Дана тема є актуальною і містить широке поле для майбутнього дослідження, оскільки процес поповнення мови бізнесу не можна вважати завершеним. Формування понять ділового мовлення постійно триває. Це зумовлено динамічним розвитком країн сучасного світу, економічний та соціальний потенціал яких залежить, значною мірою, від ділових відносин [28,59]. Беручи до уваги той факт, що ми в процесі дослідження аналізуватимемо лексико-семантичне поле ділового мовлення, або інакше кажучи мову бізнесу, що містить в собі чималий склад лексики та є важливою складовою повсякденного спілкування людей, наша курсова робота є актуальною.
Об’єктом дослідження є лексико-семантичне поле «ділове мовлення» в сучасній англійській мові.
Предметом дослідження є особливості та структура лексико-семантичного поля «ділове мовлення», а також категоризація досліджуваних одиниць.
Метою дослідження є детальний аналіз поняття лексико-семантичного поля та його структури, що полягає у семантичному опрацюванні лексики ділового мовлення та її систематизації. Для досягнення мети слід виконати наступні завдання:
1) з’ясування значення семантичного поля;
2) виділення основних структурних одиниць лексико-семантичного поля;
3) проведення аналізу вибраних одиниць ділового мовлення для встановлення конкретного значення даних понять та найменувань;
5) згрупування понять ділового мовлення відповідно до сфер, в яких воно використовується.
6) стратифікація лексичних одиниць поля бізнесу.
У даній роботі використовувались наступні методи дослідження:
1) порівняння – для встановлення подібностей та відмінностей між синонімічними одиницями ділового мовлення;
2) аналіз словникових дефініцій – для вивчення семантичних особливостей одиниць ділового мовлення;
3) індукція – для встановлення системності лексичних одиниць на основі виявлення відношень між ними;
4) класифікація – для впорядкованості одиниць ділового мовлення за семантичною ознакою;
5) структурний – для аналізу мовних явищ на основі зв’язків та відношень між мовними елементами, а саме між одиницями ділового мовлення.
Новизна наукової роботи полягає у виявленні парадигматичних відношень ділового мовлення, виокремленні системних пластів серед проаналізованих одиниць бізнесу, а також утворення його лексико-семантичних мікрополів.
Практичне значення полягає у можливості використання цієї роботи як студентами, так і викладачами, для вивчення та пояснення лексичного матеріалу ділового мовлення в англійській мові.
Структура роботи. Дослідження складається зі вступу, двох розділів,кожен з яких містить три підрозділи відповідно, висновку, списку використаної літератури та додатків. Перший розділ є теоретичною основою дослідження. Другий розділ має практичний характері містить аналіз лексики ділового мовлення, як цілісної системи, що складається з підсистем. У висновках підсумовується викладений теоретичний матеріал та описуються результати практичної частини дослідження. Перелік використаних джерел нараховує 36 позиції, з них 3 подано іноземною мовою.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Лексико-семантичне поле ділове мовлення в сучасній англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь