Мовні засоби в повісті Д.Мартіна Таємничий лицар

60 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 6
1.1. Стилістичні особливості художніх текстів 6
1.2. Стилістично-забарвлена лексика у художньому тексті 15
1.3. Роль лексико-стилістичних засобів як маркерів імплікації 19
Висновки до розділу 1 26
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОВНИХ ЗАСОБІВ У ТВОРІ ПОВІСТІ Д.МАРТІНА “ТАЄМНИЧИЙ ЛИЦАР” 28
2.1. Сучасні напрямки в теорії літературного перекладу 28
2.2. Використання метафор у творі та їх переклад 34
2.3. Функції та переклад епітетів в повісті 38
2.4. Особливості використання й перекладу гіпербол, порівняння та риторичних запитань 41
Висновки до розділу 2 45
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50

ВСТУП

Чим частіше сьогодні люди дивляться телевізор, тим актуальніше постає питання літератури. Занадто часто прості люди, незахищені від інформаційних війн, стають жертвами замовних розслідувань, неправдивих історій та незаконних переслідувань. Все частіше і частіше лунають заклики переключити свою увагу з телевізора на книги.
Актуальність дослідження. Питання зарубіжної літератури та її перекладу завжди було і залишається актуальним для дослідження. Покоління, що підростає сьогодні на інформації з телебачення та Інтернету, втрачає на жаль зв’язок з літературною спадщиною всіх часів та народів. Твори видатних письменників та відомих авторів залишаються поза увагою школярів та багатьох студентів. Дехто із задоволенням переглядає серіал «Гра престолів», але чомусь не знаходить час взяти в руки та перечитати в оригіналі повість Д. Мартіна «The Mystery Knight», що є своєрідною передісторією подій «Гри престолів», або її переклад «Таємничий лицар» В. Бродового…
Так, у творі Д. Мартіна «The Mystery Knight» прослідковується не лише цікавий та захоплюючий сюжет, але й помітний широкий спектр мовних засобів, брак їх сьогодні надзвичайно помітний при спілкуванні з молодшим поколінням. Проте наше дослідження зорієнтоване на аналіз вживання мовних засобів не лише в оригіналі повісті, а й на особливості їх використання в перекладі. Актуальність такого аналізу зумовлена ще й тим, що жоден переклад не може бути абсолютно точним, оскільки сама мовна система літератури, що приймає, за своїми об’єктивними даними не може досконало передати зміст оригіналу, що неминуче призводить до втрати певного об’єму інформації.
Проблему особливостей перекладу мовних засобів з англійської мови на українську досліджували такі вчені, як Багмут Й.А., Бацевич Ф.С., Борисова Л.І., Бреус Е. В., Єфімов Л.П., Зорівчак Р.П., Карабан В., Коваленко А.Я., Мостовий М. І., Селіванова О. О. та ін. Незважаючи на це, залишають¬ся питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці вживання та перекладу мовних засобів в повісті Д. Мартіна «Таємничий лицар». Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати стилістичні особливості художніх текстів;
2. Узагальнити інформацію про стилістично-забарвлену лексику в художньому тексті;
3. Визначити роль лексико-стилістичних засобів як маркерів імплікації;
4. Проаналізувати сучасні напрямки в теорії літературного перекладу;
5. Дослідити використання та особливості перекладу мовних засобів у творі.
Об’єктом дослідження є процес використання мовних засобів в художніх творах та особливості передачі їх в перекладах.
Предметом дослідження є повість Д.Мартіна «The Mystery Knight» та її переклад «Таємничий лицар» В. Бродового.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за до-помогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійно¬го апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу друкованих видань та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про вживання та переклад мовних засобів в повісті Д. Мартіна «Таємничий лицар». Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 54 пункти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача [текст] / під ред. Алексєєвої І.С. – К., 2001. – 288 с.
2. Аполлова М.А. Specific English: Грамматические трудности перевода [текст] / под ред. М.А. Аполлова. – М., 1977. – 69 с.
3. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка [текст] / под ред. Апресяна Ю.Д. – М.: Наука, 1974. – 367 с.
4. Арнольд И.В. Стилистика современного английского язика [текст] / под ред. И.В. Арнольд. – М.: Просвещение, 1990. – 301 с.
5. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка [текст] / под ред. А.П. Бабушкина. – Воронеж, 1996. – 102 с.
6. Багмут Й.А. Проблеми перекладу суспільно-політичної літератури українською мовою [текст] / під ред. Й.А. Багмута. – К.: НД, 1968. – 189 с.
7. Бархударов Л.С. Язык перевода [текст] / под ред. Л.С. Бархударова. – М.: Международные отношения. – 1975. – 324 с.
8. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник [текст] / під ред. Бацевич Ф.С. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004 – 344 с.
9. Березинский В. Украинско-английские семантико-стилистические параллели на морфологическом уровне [текст] / под ред. В. Березинского. – Львов, 1972. – 156 с.
10. Борисова Л.І. Основні проблеми науково-технічного перекладу [текст] / під ред. Борисова Л.І. – М., 1983. – 212 с;
11. Брагина А.А. Значение и оттенки значения в термине / А.А. Брагина // Терминология и культура речи. – М.: Наука, 1981. – С.37-47.
12. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода [текст] / под ред. Е.В. Бреус. – М., 2000. – 231 с.
13. Ващенко В.С. Стилістичні явища в українській мові [текст] / під ред. В.С. Ващенко. – Харків: Харківський у-т, 1958. – 228с.
14. Виноградов В. С. Общие лексические вопросы [текст] / под ред. Виноградов В. С. – М., 2004. – 312 с.
15. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе [текст] / под ред. С. Влахова. – М., 1986. – 231 с.
16. Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – 360 с.
17. Гарбовский Н.К. Перевод как лингвистическая проблема [текст] / под ред. Н.К. Грабовского. – М.: Издательство МГУ, 1982. – 109 с.
18. Гачечиладзе Г. Художественный перевод и литературные взаимосвязи [текст] / под ред. Г. Гачечиладзе. – М.: Современный писатель, 1972. – С. 23.
19. Єфімов Л.П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз. Учбово-методичний посібник [текст] / під ред. Єфімова Л.П. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 240 с.
20. Звягінцев В.А. Семасіологія [текст] / під ред. Звягінцева В.А. – К.: «Вища школа», 1979. – 301 с.
21. Зорівчак Р.П. Реалія і переклад [текст] / під ред. Р.П. Зорівчак. – Львів. 1989. – 345 с.
22. Казакова Т.А. Практические основы перевода. Учебное пособие [текст] / під ред. Казаковой Т.А. – СПб.: Лениздат; Издательство «Союз», 2002. – 320 с.
23. Калюжна В.В. Стиль англомовних документів [текст] / під ред. В.В. Калюжної. – К.: Наукова думка, 1982. – 151 с.
24. Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури [текст] / під ред. В. Карабан. – Вінниця: «Нова Книга», 2003. – 448 с.
25. Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования [текст] / под ред. И. С. Квитко, В. М. Лейчик, Г. Г. Кабанцев. – Львов: Вища школа, 1986. – 150 с.
26. Коваленко А. Я. Науково технічний переклад / Коваленко А. Я. // вид. Карп’юка. – К., 2001. – 238 с.
27. Коваленко А.Я. Загальний курс науково-технічного перекладу [текст] / під ред. А.Я. Коваленко. – К., 2002. – 320 с.
28. Колесник Д. М. Структурний та семантичний аспекти англійської юридичної термінології [текст] / під ред. Д. М. Колесник. – К., 2004. – 384 с.
29. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) [текст] / под ред. В.Н. Комиссарова. – М., 2001. – 343 с.
30. Копанев П. Вопросы истории и теории художественного перевода [текст] / под ред. П. Копанева. – Минск, 1972. – 210 с.
31. Коптілов В. Першотвір і переклад [текст] / під ред. В. Коптілова. – К., 1972. – 233 с.
32. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства [текст] / під ред. М.П. Кочергана. – К.: Вища школа, 2004. – 368 с.
33. Крупнов В. Н. Теоретические проблемы перевода [текст] / под ред. В.Н. Крупнова. – М., 1993. – С. 20.
34. Латышев Л.К. Межъязыковые трансформации как средство достижения переводческой эквивалентности / Л.К. Латышев // Семантико-синтаксические проблемы теории языка и перевода. – М. – 1986. – 107 с.
35. Левицкая Т.Р. Проблемы перевода: на материале современного английского языка [текст] / под ред. Т.Р. Левицкой. – М.: Международные отношения, 1976. – 262 с.
36. Львовская З.Д. Теоретическая проблемы перевода [текст] / под ред. З.Д. Львовской. – М., 1998. – 214 с.
37. Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерет Н. И., Тимошенко З. И. Стилистика английского языка [текст] / под ред. А.Н. Мороховского. – К.: Вища школа, 1991. – 271 с.
38. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови [текст] / під ред. Мостового М. І. – Харків, 2003. – 353 с.
39. Новиков А. И. Семантические расстояния в языке и тексте [текст] / под ред. А.И. Новикова. – М.: Наука, 1990. – 135 с.
40. Паршин А.Т. Теория и практика перевода [текст] / под ред. А.Т. Паршина. – М., 1995. – 158 с.
41. Полюжин М.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську [текст] / під ред. М.М. Полюжина. – К., 1991. – 221 с.
42. Пономарьов О.Д. Стилістика сучасної української мови: підручник для студентів ф-ту журналістики [текст] / під ред. О.Д. Пономарьова. – К.: Либідь, 1993 – 248 с.
43. Попова З. Д., Стеркин И. А. Язык и национальная картина мира [текст] / под ред. З.Д. Поповой. – Воронеж: Истоки, 2002. – 59 с.
44. Попович А. Н. Проблемы художественного перевода [текст] / под ред. А.Н. Поповича. – М.: Высш. шк., 1993. – 88 с.
45. Раєвська Н. М. English lexicology [текст] / під ред. Н.М. Раєвської. – К., 1991. – 398 с.
46. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика [текст] / под ред. Я.И. Рецкера. – М.: Международные отношения. – 1974. – 216 с.
47. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики [текст] / під ред. О.О. Селіванової. – Черкаси: Фітоцентр, 1999. – 147 с.
48. Сергєєва Г. О. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Г. О. Сергєєва. – Х., 2002. – 16 с.
49. Тищенко К. Метатеорія мовознавства [текст] / під ред. К. Тищенко. – К.: Основа, 2002. – 349 с.
50. Уфимцева А.А., Азнаурова Э.С., Телия В.Н. Языковая номинация: Виды наименований [текст] / под ред. А.А. Уфимцевой. – М.: Наука, 1997. – 358 с.
51. Федоров А.В. Основы общей теории перевода [текст] / под ред. А.В. Федорова. – М.: Высшая школа, 1998. – 144 с.
52. Ющук І.П. Вступ до мовознавства [текст] / під ред. І.П. Ющука. – К.: Рута, 2000. – 126 с.

Електронні джерела

53. Д. Мартін «Таємничий лицар», переклад Бродового В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
54. George R. R. Martin «The Mystery Knight» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мовні засоби в повісті Д.Мартіна Таємничий лицар”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

fifteen − one =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.