Аналіз англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

План

План
Вступ
Розділ І. Підходи до розуміння предмету фразеології та лінгвокраїнознавчого аналізу як методу дослідження фразеологічних систем.
1.1 Різноманітність поглядів на предмет та обсяг фразеології.
1.2 лінгвокраїнознавчий аналіз як метод дослідження фразеології.
Розділ ІІ. Взаємодія фразеологічних систем англійської та української мов у процесі перекладу.
2.1 Національні особливості денотативної семантики ФО при перекладі.
2.2 Лінгвокраїнознавча адаптація ФО у тексті художнього перекладу і збереження національного колориту першотвору.
Розділ ІІІ. Аналіз англійських фразеологічних одиниць на позначення характеристик людської особистості.
3.1 Аналіз англійських ФО на позначення позитивних рис людської особистості.
3.2 Аналіз англійських ФО на позначення негативних рис людської особистості.
Висновки
Список використаних джерел та літератури.
Вступ

У різних за характером фразеологічних дослідженнях ми нерідко зустрічаємо зауваження про те, що одиниці фразеологічної системи в більшій мірі, ніж одиниці будь–якого іншого структурного рівня мови, наділені національним колоритом [1; 3]. Вони є носіями не тільки предметного значення, а й характерних рис етнокультурного обличчя народу.
Необхідність вивчення того, як мовні знаки відображають національно–культурні і пов’язані з ними логіко-поняттєві особливості матеріального та духовного життя народу, використовуючи засоби порівняльного аналізу, зумовлена перш за все, зростаючою потребою міжкультурної комунікації. Аналіз фразеологічних систем матиме своїм безпосереднім наслідком також вдосконалення перекладу художніх текстів у ключі підвищення доступності для сприйняття.
Виявлення будь–якої специфіки, а національної зокрема, навряд чи можливе без порівняння. Найвиразніше іншомовна специфіка постає на тлі рідної для спостерігача фразеології. У нашому випадку це фразеологія сучасної української мови.
Для даного дослідження найбільший інтерес становить аналіз фразеологізмів англійської мови на позначення характеристик людської особистості, як з точки зору їх лінгвокраїнознавчого аспекту та і щодо можливостей перекладу англійських фразеологізмів українською мовою.
У роботі присвяченій розгляду англійського фразеологічного фонду, немає змоги і недоцільно проводити щоразу пряме зіставлення з явищами української мови, оскільки весь аналізований матеріал сприймається ніби “через призму рідної фразеології” [4; 4], цим же зумовлені до значної міри пошуки елементів національної своєрідності.
Отже, об‘єктом даного дослідження являється система фразеологізмів британського варіанту англійської мови на позначення характеристик людської особистості.
Предметом дослідження є лінгвокраїнознавча основа та українські еквіваленти даних англійських фразеологізмів.
Мета дослідження полягає у аналізі лінгвокраїнознавчої суті та способів перекладу англійських фразеологізмів, які вживаються для опису людського характеру.
Для досягнення цієї мети необхідно виконати наступні завдання:
– з’ясувати предмет фразеології;
– визначити суть лінгвокраїнознавчого аналізу;
– розглянути можливі методи перекладу фразеологізмів та проблеми пов’язані з процесом перекладу;
– застосувати прийоми лінгвокраїнознавчого аналізу до фразеології;
– застосувати методи перекладу до відібраних фразеологізмів британського варіанту англійської мови.
Для виконання поставлених завдань необхідно застосувати такі методи як компонентний аналіз щодо англійських фразеологізмів, порівняльний аналіз англійських фразеологічних зворотів стосовно наявності відповідників в українській мові та логічний опис опрацьованого матеріалу.
Стан наукової розробки теми. Розробкою теоретичних питань фразеології займалися такі вчені як Ажнюк Б.М., АмосоваН.М., Ахманова О.С., Мєчникова Є.М., Григор’єва С.А., Баран Я.А., Їжакевич Г.П., Кунін А.В., Чернишова І.І. та ін. Їх внесок у становлення даної галузі мовознавства є загально визнаним.
Розробці теорії лінгвокраїнознавчого аналізу присвячені праця В.М.Верещагіна та В.Г.Костомарова “Лингвострановедческая теория слова”.
Б.М. Ажнюк працював у сфері застосування принципів лінгвокраїнознавчого аналізу до матеріалу фразеології.
Теоретичними щодо перекладу зокрема в галузі фразеології є розглянуті нами праці Р.П. Зорівчак “Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою)”, В.І. Комісарова “Лингвистика перевода”, В.В.Коптілова “Теорія і практика перекладу”.
Але оскільки дана тема є надзвичайно широкою, а її розробка розпочата відносно нещодавно, то цілком закономірною є недостатня опрацьованість теми.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що спираючись на нові підходи, ставиться та розв‘язується одна з важливих проблем англійського мовознавства – з‘ясування та висвітлення лінгвокраїнознавчого фону англійських фразеологічних одиниць та проблеми їх перекладу українською мовою. Дослідження має комплексний характер, узагальнює попередній досвід та акцентує увагу на таких важливих аспектах англійської фразеології як лінгвокраїнознавчому аналізі в сфері англійської фразеології та способи передачі реалій англійських фразеологізмів українською мовою.
Джерельна база дослідження складається з різноманітних за характером, походженням, формою та змістом опублікованих матеріалів до таких тем як фразеологія, лінгвокраїнознавство та перекладознавство.
Серед використаних матеріалів широко представлені збірники наукових праць з питань мовознавства, лінгвістики, фразеології, теорії перекладу авторів, зазначених вище.
Джерелом фактичного матеріалу, окрім словників та довідників, послужили уривки текстів творів англійської художньої прози ХІХ–ХХ ст. і їх переклади на українську мову. Через суттєві відмінності між британськими та американськими варіантами англійської мови перевага надавалась британському варіанту.
Структура роботи підпорядкована меті і завданню дослідження. В її основу покладено проблемний принцип. Робота складається із плану, вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел та літератури. Перший та другий розділ є теоретичними і забезпечує термінологічне та теоретичне підґрунтя для третього розділу, в якому міститься практичний результат застосування лінгвокраїнознавчого аналізу до англійських фразеологізмів.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Аналіз англійських фразеологізмів на позначення характеристик людської особистості
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь