Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

I. ВСТУП………………………………………………………………………………….3
II. РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІБЛЕЇЗМІВ
1.1. Основні способи перекладу фразеологічних одиниць………9
1.2. Фразеологічні біблеїзми………………………………………14
III. РОЗДІЛ 2. ПРИТЧІ НОВОГО ЗАВІТУ ЯК ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛІ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
2.1. Особливості виховного процесу на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………………………………23
2.2. Виховний аспект вивчення біблійних притч у рамках навчально-виховного процесу на уроках англійської мови………….………………………………………………………27
IV. РОЗДІЛ 3. БІБЛЕЇЗМИ ЯК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
3.1. Біблійні фразеологічні одиниці у притчах від Матвія та Луки…………………………………………………………………30
3.2. Виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу………………………………..38
3.3. Використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………………………………40
3.4. Зразки вправ на використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі ………………………………..49
V. ВИСНОВКИ…………………………………………………..58
VI. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………..61
VII. ДОДАТКИ…………………………………………………. .67

ВСТУП

Актуальність теми полягає у зростанні інтересу до перекладів Біблії як наслідок здобуття Україною незалежності. У результаті цього з’явилось більше можливостей для вивчення Біблії. Беручи до уваги той факт, що Біблія, завжди вважалась джерелом моральних, духовних та етичних істин і настанов, біблійні притчі іноземною, зокрема англійською мовою, мають неоціненний потенціал у рамках виховання і тому можуть зіграти позитивну роль у навчально-виховному процесі в школі. Окрім цього сучасна методика навчання англійської мови не характеризується активним використанням біблеїзмів, як навчального матеріалу, що в свою чергу спонукає до дослідження шляхів залучення цих фразеологічних одиниць, джерелом яких є притчі Нового Завіту, у навчально-виховний процес.
Закладені традиції філологічного вивчення біблеїзмів в англійській лінгвістиці на сьогодні зводяться до проблеми дослідження біблійних алюзій (J.F. Ditsky, M. Shockley, J.E. Tierney та ін.). Алюзивне вживання біблійних власних назв і їхнє функціонування розглядають у своїх працях M.E. Mac Andrew, M. Garsiel, O.P. Hinkle, N.J. Jacobs, K. Malone, G.P. Smith. Вартими особливої уваги є наукові розвідки R.A. Brower, O. Durrani, J. De Weever. У них увага зосереджена на лінгвістичній природі та функціонуванні біблійної алюзії, на збагаченні нею смислової структури художнього тексту.
Фразеологічні та лексичні біблеїзми як об’єкт дослідження в англійській, німецькій, українській, російській мовах привертають увагу багатьох лінгвістів (А.К. Біріха, В.Г. Гака, І.Б. Дубровської, О.В. Куніна, О.М. Лисенка, Й.Матешича, О.В. Сафронової, Е.М. Солодухо, О.Д. Солошенка, І. Харазінської, І.С. Хостай, O.Jespersen, L. Smith, C. Stoffel та ін.). Філологічні розробки теорії біблеїзмів у працях дослідників здебільшого пов’язані із різними аспектами фразотворчих процесів (А. Біріх, О.В. Кунін, О.М. Лисенко, І. Матешич, Л.І. Степанова та ін.), етимологією окремих біблійних виразів (С.С. Волков, Є.В. Кузнецова, В.Л. Смірнов, С.Г. Шулежкова та ін.), діахронічним вивченням біблеїзмів та їх класифікацією (А. Біріх, Ю.А. Гвоздарєв, К.Н. Дубровіна, І.Б.Дубровська, О.В. Кунін, Й. Матешич, О.В. Сафронова, Е.М. Солодухо), лінгвістичними питаннями перекладу (Т.А. Малютіна). Розглядаються їх структурно-семантичні особливості (Гончаров Т.В., Плешков В., 1991), своєрідність функціонування у різних мовах (Гак В.Г., 1997; Лілич Г.Я., Трофімкіна О.І., 1998), вивчається етимологія біблеїзмів (Бірих А., Матешич І., 1994; Коваль А.П., 2001тощо.). У багатьох роботах з’ясовуються значення та відновлюється історія формування біблеїзмів у процесі їх функціонування у мові (Матвєєва І.П., Макаров В.І., 1993-1996; Гвоздарев Ю.А., 1994; Грановська Л.М., 1998; Люстров М.Ю., 1996 та ін.).
Об’єкт дослідження дипломної роботи –притчі Нового звіту.
Премет дослідження – аналіз фразеологічних одиниць у притчах Нового завіту англійською мовою в українських перекладах; виховний аспект біблійних притч; виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу
Мета дослідження – дослідити виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу на роках англійської мови; прослідкувати відмінності перекладу фразеологічних одиниць англійською мовою в українських перекладах.
Досягнення мети наукового дослідження зумовило постановку і вирішення кола питань, що склали його основні завдання:
1. Опрацювати літературні джерела стосовно перекладів біблійних одиниць, використанн біблійних фразеологізмів як навчально-методичного матеріалу на уроках англійської мови, а також методики навчання англійської мови на старшому етапі загальноосвітньої школи;
2. З’ясувати ідентичність/варіативність тлумачень біблійних фразеологізмів у різноманітних словниках;
3. Дослідити типологію досліджуваних фразеологічних біблеїзмів;
4. Дослідити виховний аспект біблійних притч;
5. Проаналізувати сучасні методи навчання англійської мови;
6. Дослідити особливості навчально-виховного процесу на старшому етапі загальноосвітньої школи;
7. Розробити шляхи використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі при навчанні англійської мови на старшому етапі середньої школи;
8. Представити зразки вправ з використанням біблеїзмів на уроках англійської мови на старшому етапі середньої школи.
Під час вирішення поставлених завдань у курсовій роботі використовувались такі методи дослідження:
1) метод теоретичного аналізу, який полягає в ознайомленні з науковою літературою та її конструктивному аналізі, що надав можливість чітко визначити загальнотеоретичне тло, на якому вивчається проблема біблійних фразеологізмів;
2) дескриптивний метод – для аналізу мовностилістичних та прагматико-функціональних особливостей біблеїзмів;
3) порівняльний метод – для виявлення відмінностей у інтерпретації одних і тих самих біблеїзмів у різних українських перекладах біблійних притч.
Джерельна база дослідження. Тема дипломної роботи вимагала ознайомлення з джерельною базою з питань перекладу біблеїзмів та методики навчання англійської мови. У роботі використано праці відомих фахівців у галузі перекладу та методики..
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше здійснено аналіз перекладів біблеїзмів та досліджено виховний аспект біблійних притч через використання фразеологічних біблеїзмів при навчанні англійської мови у старшій школі, а також розроблено комплекси вправ для залучення біблеїзмів у навчально-виховний процес.
Теоретичне значення роботи представляє дослідження виховного аспекту біблійних притч та використання фразеологічних виразів з притч від Матвія та Луки як навчально-методичного матеріалу, що в свою чергу теж може слугувати у виховних цілях при навчанні англійської мови у старшій школі.
Практичне значення роботи полягає тому, що отримані результати дослідження можуть бути використані при інших дослідженнях Біблії, а також у працях, які спеціалізуються на перекладі фразеологізмів та сталих виразів. Крім цього зразки уроків англійської мови з використанням біблій них фразеологізмів для старших класів можуть слугувати як навчально-методичний матеріал при викладанні англійської мови у школі, який не тільки збагатить знання учнів у плані фразеології, а й допоможе у формуванні та збереженні християнських цінностей.
Структура дипломної роботи. Структура дипломної роботи зумовлена логікою побудови наукового дослідження, що витікає з об’єкта, предмета, поставленої мети та основних завдань. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі обґрунтовується актуальність дипломної роботи, виділяється об’єкт і визначається предмет роботи, формулюється мета, що деталізується в завданнях, вказуються використані в роботі методи, розкривається практичне значення дослідження, подається структура дипломної роботи.
У першому розділі розглядається біблеїзм як фразеологічна одиниця, а також основні способи перекладу фразеологічних біблеїзмів.
У другому розділі увага зосереджується на особливостях навчально-виховного процесу, під час якого учні оволодівають англійською мовою, а також на виховному аспекті притч Нового Завіту.
У третьому розділі подається аналіз перекладів біблеїзмів у притчах Нового завіту від Матвія та Луки. Увага зосереджена на способах інтерпретації біблеїзмів та на типології досліджуваних одиниць. Розглядається також виховний аспект біблійних фразеологічних одиниць як навчально-методичного матеріалу та використання біблеїзмів на уроках англійської мови у старшій школі. Окрім цього в третьому розділі подаються зразки вправ з використанням фразеологічних біблеїзмів для навчання англійської мови на старшому етапі середньої школи.
У висновках підсумовується викладений теоретичний матеріал та описуються результати проведеного дослідження.
Список використаної літератури нараховує 55 джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Використання біблеїзмів у навчально-виховному процесі
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь