Науково-дослідна робота студентів

У методичних рекомендаціях подаються вимоги та поради студентам з підготовки та написання курсових робіт зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Вони допоможуть визначити тематику курсової роботи, одержати чітке уявлення про її завдання і структуру, організувати науково-дослідну роботу над нею.
Науково-дослідна робота студентів (НДРС) вищих навчальних закладів є одним з основних чинників підготовки висококваліфікованих спеціалістів відповідного профілю, що поєднують в собі:
•    навчання студентів елементам дослідницької діяльності, організації та методики наукової творчості;
•    наукові дослідження, що проводять студенти під керівництвом професорсько-викладацького складу.
НДРС об’єднує цілі та напрями навчальної і наукової діяльності, які здійснюються в навчальному процесі та в позанавчальний час, що забезпечує:
•    формування науково-професійного світогляду, оволодіння методологією та методами наукового дослідження;
•    більш глибоке розуміння обраної спеціальності;
•    розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішені практичних завдань;
•    розширення теоретичного кругозору й наукової ерудиції майбутнього фахівця.
НДРС є обов’язковим елементом навчального процесу і втілюється в навчальних планах і навчальних програмах курсів. Крім того, НДРС здійснюється у студентських наукових гуртках та проблемних групах. Її результати оприлюднюються на студентських наукових конференціях, конкурсах, при захисті курсових, бакалаврських та дипломних робіт і на сторінках наукових збірниках.
Курсова робота – один із важливих етапів підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Її науковий рівень, грамотність викладу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести правомірність викладених у роботі думок, висновки свідчитимуть про рівень володіння теоретичними знаннями з теми написання дослідження.
Методичні рекомендації містять вказівки щодо оформлення курсової роботи та порядку її захисту.