Жанрові характеристики паремій (на прикладах англійської мови)

60 грн.
Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРЕМІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
1.1. Джерела походження англійських прислів’їв та приказок
1.2. Паремії як об’єкт дослідження фразеології
РОЗДІЛ 2. ЖАНРОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРЕМІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
2.1. Особливості тематичного групування паремій
2.2. Синтаксичні та морфологічні особливості паремій як жанру
2.3. Концептуальні подібності паремій в англійській та українській мовах
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Чи можливо існування нації без мови? Однозначно ні! Ця аксіома перевірена роками і сотнями народів. Не потрібно бути лінгвістом, щоб не побачити сьогоднішні проблеми в нашій державі, які виникли саме на базі мови народу та її використання на різних рівнях.
Актуальність дослідження. Дослідження жанрових характеристик англійських паремій виявляється сьогодні надзвичайно актуальним. Якщо порівняти історію існування української та англійської мови, то ми побачимо суттєву вікову різницю. Українській мові трохи більше тисячі років, в той час, як англійська – приблизно на 500 років старіша. Але на разі маємо світове розповсюдження англійської мови, і лише локальне – української. Звичайно, можна прийняти до уваги володіння української мовою різними світовими діаспорами, проте такого поширення, як англійська, наша рідна мова не має. Саме тому дослідження жанрових характеристик паремій є актуальним, адже паремії – це історичне надбання етносу.
Проблему жанрових характеристик паремій досліджували такі вчені, як О.В. Кунін (включив паремії у свій словник фразеологічних одиниць [8]), Н.Н. Амосова, В.Л. Архангельський, В.Н. Телія займались питаннями сучасної англійської фразеології та її перспектив [14]. Серед іноземних учених, які займаються питаннями пареміології, є В. Мідер та В.Х. Коллінз [1] та ін. Незважаючи на це, залишають¬ся питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в дослідженні жанрових характеристик паремій. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати джерела походження англійських прислів’їв та приказок;
2. Проаналізувати паремії як об’єкт дослідження фразеології;
3. Визначити особливості тематичного групування паремій;
4. Дослідити синтаксичні та морфологічні особливості паремій як жанру;
5. Коротко охарактеризувати концептуальні подібності паремій в англійській та українській мовах.
Об’єктом дослідження є паремії англійської мови.
Предметом дослідження є лексична наповнюваність, граматична структура та стилістичні характеристики прислів’їв та приказок в англійській мові.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за до-помогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійно¬го апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу друкованих видань та наведення прикладів в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про жанрові особливості паремій в англійській мові. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 27 пунктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. American Proverbs. Ed. by W. Mider, S.A. Kingsbury, K.B. Harder. – Oxford University Press. NY, Oxford, 1996. – 219 р.
2. Баранцев К.Т. Англійські прислів’я та приказки [текст] / під ред. К.Т. Баранцева. – К.: Радянська школа, 1973. – 176 с.
3. Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу [текст] / під ред. І.О. Голубовської. – К.: Логос, 2004. – 71 с.
4. Иванчикова Е.А. Лексический повтор как экспрессивный прием синтаксического распространения. [текст] / Е.А. Иванчикова // Мысли о современном русском языке. – М.: Просвещение, 1969. – 256 с.
5. Кириллова Н.Н. О денотате фразеологической семантики [текст] / Н.Н. Кириллова // Вопросы языкознания №1, 1986. – 318 с.
6. Корень О.В. Коммуникативно-прагматические аспекты английских пословиц [текст] / О.В. Корень // Методологічні проблеми перекладу на сучасному етапі. Збірник наукових праць. – Суми: Ризографія СумДУ, 1999. – 219 с.
7. Корень О.В. Системно-функціональні особливості англійських прислів’їв. Автореферат [текст] / під ред. О.В. Кореня. – Суми: Ризографія СумДУ, 2000. – 22 с.
8. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 2-е изд., перераб [текст] / под ред. А.В. Кунина. – М.: Высш. шк., Дубна: Феникс, 1996. – 381 с.
9. Кузько П.В. До питання про перспективність дослідження паремій [текст] / під ред. П.В. Кузько. – Мелітополь: видавництво Мелітопольський державний педуніверситет, 2003. – 140 с.
10. Молотков А.И. Основы фразеологии русского языка [текст] / под ред. А.И. Молоткова. – Л.: Госкнига, 1977. – 109 с.
11. Пазяк М.М. Нові видання в пареміології: Народна творчість та етнографія [текст] / під ред. Паз яка М.М. – К.: Наукова думка, 1989. – 206 с.
12. Пермяков Г.Л. Основы структурной паремиологии [текст] / под ред. Г.Л. Пермякова. – М.: Наука, 1988. – 237 с.
13. Пирогов В.Л. Структура і семантика паремійних одиниць японської, англійської, української та російської мов: типологічний та лінгвокультурологічний аспекти. Автореф. [текст] / под ред. В.Л. Пирогова. – К.: Київський Національний Лінгвістичний Університет, 2003. – 22 с.
14. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты [текст] / под ред. В.Н. Телия. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 288 с.

Словники

15. Дубровин Н.И. и русско-английский словарь: А-Я: более 8000 слов и выр.: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1997. – 446 с.: ил.
16. Кунин А В. Англо-русский фразеологический словарь. – М.: Просвещение, 1995. – 281 с.
17. Литвинова М.Д. Англо-русский словарь. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Русс. яз., 1984. – 486 с.
18. Минаева Л.В., Нечаев И.В. Англо-русский словарь – 2-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 1997. – 632 с.
19. Мюллер В.К. Modern English-Russian Dictionary.-12-е изд., стер. – М.: Рус. яз., 2005. – 701 с.
20. Новий англо-український та українсько-англійський словник. – Х.: Друкарський центр «Єдінорог», 2000. – 576 с.
21. Оксфордский англо-русский и русско-английский словарь. – М.: А/О издательство «Радуга», 1995. – 623 с.
22. Электронный словарь «Lingvo 10».
23. Longman Dictionary of Contemporary English – Addison Wesley Longman China Limited, 1998. – 2023 p.
Електронні джерела

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Жанрові характеристики паремій (на прикладах англійської мови)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь