Семантико-функціональні особливості висловлювань, що передають подяку в англійській мові

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………………………………………3
Розділ І. Комунікативні особливості етикетних висловлювань
1.1. Компоненти культури іншомовного спілкування…………………………………7
1.2. Мовленнєвий етикет у сучасному мовленні……………………………………….10
1.3. Характеристики мовленнєвого етикету у системі сучасної англійської мови……………………………………………………………………………………………………..15
Розділ ІІ. Діалогічна єдність “Подяка і реакція на неї” як комунікативна одиниця англійського діалогічного мовлення
2.1. Загальні риси англійського висловлювання подяки……………………………26
2.2. Структурно-семантичний аналіз однокомпонентних і багатокомпонентних реплік-подяк………………………………………………………….32
2.3. Функціональна спрямованість, прагматичні, лінгвістичні та стилістичні особливості англійського висловлювання подяки…………………………………….40
2.4. Структурно-семантичний аналіз репліки-реакції в досліджуваній діалогічній єдності…………………………………………………………………………………55
Висновки………………………………………………………………………………………………………61
Список використаної літератури…………………………………………………………………66
Список джерел ілюстративного матеріалу……………………………………………………70
Додатки………………………………………………………………………………………………….……72

Вступ

Ідею зв’язку мови та культури відносять ще до 18 ст., але цілеспрямоване вивчення цієї проблеми розпочалося в кінці 19 ст. Ці дослідження носили більш декларативний характер, і до початку 70-х років 20 ст. ні в українській, ні в іноземній лінгвістиці не було досить глибоких досліджень, присвячених культурі мови та спілкування. Однак за два останні десятиліття кількість робіт значно зросла, що свідчить про інтерес та прагнення лінгвістів досліджувати мовні явища в широкому екстралінгвістичному контексті.
Сьогодні існує зростаючий інтерес до вивчення функціональних аспектів мови, прагматики мовних структур та впливу соціальних факторів на реалізацію цих структур у комунікативній сфері, саме тому ми вважаємо доцільним в нашій дипломній роботі провести аналіз комунікативної природи етикетних висловлювань на прикладі висловлювань, що передають подяку.
Вибір теми в найширшому аспекті обумовлений недостатньою вивченістю структурно-семантичних та функціональних аспектів складних комунікативних одиниць діалогічного і монологічного мовлення, що і передбачає постійно зростаючий інтерес до цієї галузі лінгвістичного дослідження як в нашій країні, так і за кордоном.
У більш конкретному аспекті тема дипломної роботи визначена невивченістю семантико-функціональних аспектів однієї із частовживаних в англійській розмовній мові діалогічних єдностей, а саме діалогічної єдності “подяка та реакція на неї” і її можливої модифікації в залежності від екстралінгвістичних факторів.
Тема нашої дипломної роботи: “Семантико-функціональні особливості висловлювань, які передають подяку в англійській мові”. Багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів займалися питаннями етикету та культури спілкування. Зокрема, вчені Є.В. Клюєв, Є.І. Бєляєва, В.І. Юньєв, Т.Є. Ратова займалися загальними проблемами спілкування та вживання етикетних висловлювань.
Я. Радевич-Винницький, А.Г. Гурочкіна, Н.І. Формановська, А.О. Іванов, Г.В. Беркаш розглядали конкретні етикетні ситуації як в українській та російській мовах, так і в англійській. Хоча мовленнєві акти з вираженням подяки не вперше згадувалися в лінгвістиці, вивчення їх прагматичних, лексико-синтаксичних та стилістичних особливостей залишається поза увагою лінгвістів.
У зв’язку з цим актуальність обраної теми визначається необхідністю комплексного аналізу англійських висловлювань подяки на всіх рівнях мовної системи. Актуальність теми визначається також її віднесеністю до дослідження більш загальної проблеми функціонування мови в суспільстві. Відомо, що в системі комунікативної поведінки людини особливе місце і роль надається висловлюванням, які виражають правила ритуалізованої поведінки людини в суспільстві і належать до соціального етикету.
Об’єкт нашого дослідження – етикетна діалогічна єдність “подяка та реакція на неї”.
Предметом вивчення виступають комунікативно-прагматичні та семантичні особливості висловлювань подяки.
Метою роботи є дослідження семантичної структури англійських висловлювань, що передають подяку, а також аналіз та опис їх лексико-синтаксичних та стилістичних характеристик.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
• виявлення особливостей культури іншомовного спілкування;
• характеристика складових мовленнєвого етикету;
• дослідження специфіки англійського мовленнєвого етикету;
• опис функціонального спрямування та компонентної структури реплік-подяк та реплік-реакцій в англійській мові;
• аналіз лінгвістичних та стилістичних особливостей англійського висловлювання подяки.
У дипломній роботі використано комплексний метод дослідження мовного матеріалу, який включає структурно-семантичний аналіз реплік-складових досліджуваної діалогічної єдності (далі ДЄ), відібраних методом суцільної вибірки з творів сучасних англійських, американських та канадських драматургів і прозаїків.
Наукова новизна дослідження полягає у:
1) встановленні ядра, ближньої і дальньої периферії репліки-подяки;
2) виявленні найбільш вживаних реплік-реакцій в досліджуваній діалогічній єдності;
3) визначенні рекурентних ДЄ в етикетній ситуації “подяка”.
Результати цього дослідження мають певну теоретичну значущість як конкретна розробка одного із самих перспективних напрямків у лінгвістиці. А саме вона полягає в отриманні нових знань про особливості лінгвістичної природи англійських фраз-подяк.
Практична цінність роботи полягає у можливості:
1) створення на базі проведеного дослідження методичного посібника з основ теорії мовної комунікації;
2) використання результатів дослідження на заняттях з практики англійської мови;
3) використання в науково-дослідницькій роботі студентів.
Апробація роботи проводилася 6 квітня 2002 року на ІІІ Всеукраїнській
студентській конференції по лінії TESOL “Goals for Ensuring Access to High Quality Teaching and Learning” у Національному університеті “Острозька академія”.
У відповідності до поставленої мети та завдань дослідження визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, джерел ілюстративного матеріалу і додатків.
У вступі дається обґрунтування теми, визначається актуальність, об’єкт та предмет дослідження, висуваються мета та завдання роботи, розкривається її новизна, теоретична значущість і практична цінність та апробація.
У першому розділі визначаються характерні особливості культури мовленнєвого спілкування, розглядається структура та функції етикету, аналізується специфіка англійського мовленнєвого етикету.
У другому розділі наводяться загальні риси репліки-подяки в англійській мові, описуються семантико-прагматичні, лінгвістичні та стилістичні особливості англійських висловлювань подяки та проводиться структурно-семантичний аналіз фрази-подяки та відповіді на неї.
У висновках підводяться підсумки та інтерпретуються результати проведеного дослідження.
У списках використаної літератури в алфавітному порядку наводяться найменування теоретичних джерел та наукових праць, які було використано в роботі.
Список джерел ілюстративного матеріалу містить назви художніх творів, з яких було відібрано уривки-ситуації для дослідження.
У додатках наводяться таблиці з прикладами реплік-подяк, реплік-реакцій та діалогічної єдності “подяка та реакція на неї” у відповідності до того, як часто вони використовуються у художніх творах.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Семантико-функціональні особливості висловлювань, що передають подяку в англійській мові
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь