Pr-технології фармацевтичних підприємств України 3

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ 8
1.1 Сутність PR-технологій у сучасних умовах 8
1.2 Принципи і функції паблік рілейшнз у фармацевтичній галузі 14
1.3 Особливості використання PR-технологій у фармацевтичній
галузі 18
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ PR-ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 23
2.1 PR-технології менеджменту у фармацевтичному бізнесі 23
2.2 Стан практичного використання PR-технологій у фармацевтичній галузі України 29
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ПОКРАЩЕННЯ СТРАТЕГІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ PR-ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ВАТ ХФЗ «ЧЕРВОНА ЗІРКА» 35
ВИСНОВКИ 42
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 46

ВСТУП

Актуальність дослідження. Діяльність фармацевтичних підприємств (далі ФП) в умовах ринкової економіки, коли більшість комерційних проектів розраховано на широкі суспільні кола, зумовлює необхідність обліку громадської думки, вміння впливати та управляти нею. Така тенденція розвивається паралельно з формуванням соціально-орієнтованого ринкового механізму, співзвучного з сучасною концепцією соціально-етичного маркетингу, яка передбачає збалансування трьох чинників: вимоги споживачів, прибуток підприємства, добробут суспільства. Відповідно з цим одним із пріоритетних напрямків діяльності держави є реструктуризація та функціональне реформування системи охорони здоров’я. При цьому для ФП підтримання балансу прибутковості та задоволення лікарських потреб населення є основою оптимізації своєї діяльності, яка потребує впровадження ефективних комунікативних стратегій та засобів. Такі засоби передбачають зв’язки з громадськістю – Public Relations (PR), що зумовлює необхідність вивчення та використання методів PR представниками вітчизняних ФП. У розвинутих країнах PR давно сформувалися як сфера знань та діяльності. Іноземні фармацевтичні компанії мають багаторічний досвід використання можливостей PR для здобуття комерційного успіху. У зв’язку з цим діяльність ФП щодо гармонізації громадських стосунків має бути неодмінною умовою вдалого розвитку товарно-грошових відносин фармацевтичного ринку України.
Для задоволення своїх потреб індивіди і соціальні групи встановлюють і постійно підтримують між собою різні взаємозв’язки. Це вимагає усвідомлення ступеня взаємозалежності соціальних суб’єктів, необхідності їх взаємодії, а звідси – і різного рівня соціальних, політичних і економічних компромісів. Взаємозв’язкам і взаємодії соціальних суб’єктів завжди латентно властивий певний ступінь конфліктності інтересів, який постійно зростає і загострюється в сучасних умовах.
Коли говорять про процеси взаємин між індивідами і конфліктність їх інтересів, все більш-менш зрозуміло: дослідженням цих процесів присвячені розділи соціальної науки під назвою «людське або міжособистісне спілкування (зв’язки)». Якщо торкнутися сфери взаємозв’язків між народами і країнами світу, суперечностей і конфліктів, що виникають між ними, то і тут існує певна ясність: ці питання вивчає наука, що отримала назву «міжнародні відносини (зв’язки)». Якщо ж мова йде про відносини і взаємодію між окремими організаціями, між цими організаціями та оточуючими їх групами громадськості, то цими питаннями займається теорія і практика зв’язків з громадськістю – «паблік рилейшнз».
Зв’язки з громадськістю – явище набагато більш глибоке і широке, ніж просто відділи, що функціонують в окремих організаціях і установах, або самостійні консультативні фірми паблік рілейшнз, до послуг яких звертаються клієнти. І теоретики, і практики системи паблік рілейшнз постійно підкреслюють, що вона є наукою і мистецтвом формування громадської думки в бажаному напрямку.
Дещо інший акцент визначення паблік рілейшнз має у тих авторів, які прагнуть підкреслити особливості завдань і рівень відповідальності, покладеної на цю систему. У результаті пропонується ряд операціональних визначень того, що складає її зміст і функціональне навантаження. Однією з подібних спроб можна вважати визначення, запропоноване бюлетенем «Паблік рілейшнз ньюз», і який отримав широке схвалення фахівців: «Паблік рілейшнз – це функція управління, покликана оцінювати ставлення публіки, ідентифікувати політику і дії приватної особи або організації щодо суспільних інтересів і виконувати програму діяльності, спрямовану на досягнення розуміння і сприйняття її масами».
Прагнення визначити сутність паблік рілейшнз, перераховуючи властиві цій системі функції, досить широко поширене серед теоретиків і практиків. Відомий американський дослідник Рекс Ф. Харлоу спробував узагальнити більше п’ятисот дефініцій, що накопичилися в спеціальній літературі з початку XX століття, і на підставі цього запропонував своє власне визначення, що охоплює концептуальні та операціональні аспекти зв’язків з громадськістю: «Паблік рілейшнз – це особлива функція управління, покликана встановлювати і підтримувати взаємозв’язки, взаєморозуміння, взаємовизнання та співробітництво між організацією та її публікою; здійснювати управління процесом вирішення проблем або спірних питань; допомагати керівництву у вивченні громадської думки і реагуванні на нього; визначати і підкреслювати відповідальність керівництва в питаннях служіння суспільним інтересам; допомагати керівництву ефективно змінюватися відповідно до вимог часу; виступати системою завчасного попередження, допомагаючи передбачати тенденції розвитку; в якості своїх основних засобів використовувати наукові методи, засновані на етичних нормах спілкування».
Використання ФП PR-технологій є запорукою зміцнення конкурентних позицій, задоволення потреб споживачів у нових лікарських засобах та поліпшення ситуації щодо охорони здоров’я населення України. В цьому і полягає актуальність теми дослідження.
Мета дослідження полягає в характеристиці використання PR-технологій в діяльності фармацевтичних підприємств. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Визначити понятійно-категоріальний апарат дослідження;
2. Проаналізувати особливості використання PR у фармацевтичній галузі;
3. Дати характеристику PR-технологіям у фармацевтичному бізнесі;
4. Охарактеризувати стан практичного використання зв’язків з громадськістю у фармацевтичній галузі України;
5. Визначити перспективи подальшого покращення стратегій діяльності фармацевтичних компаній з використанням PR-технологій на прикладі ВАТ ХФЗ «Червона зірка».
Об’єктом дослідження є діяльність фармацевтичних підприємств на ринку України.
Предметом дослідження є PR-технології під час просування медичних препаратів та утримання їх позицій на ринку.
Джерельна база. Проблема використання концепцій ПР в діяльності фармацевтичних підприємств була досліджена в працях В. М. Бебика (досліджував менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг, а також служби зв’язків з громадськістю), В.Ф. Масенко (вивчав технологію створення іміджу), Г.М. Лисака (вивчав особливості розробки практичного впровадження програми соціально-економічного експерименту з мерчандайзингу), З.М. Мнушко (досліджував стан паблік рілейшнз у діяльності фармацевтичних підприємств), С.М. Тучкова (вивчав становлення політичних PR).
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Логіко-семантичний метод: сприяє визначенню понять за допомогою аналізу його ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю. Цей метод було використано при визначенні понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
2. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження. Метод було використано під час написання теоретичної частини дослідження.
3. Статистичний: для характеристики статистичних даних дослідження, наведених у другому розділі при характеристиці стану практичного використання PR-технологій у фармацевтичній галузі України.
Наукова новизна роботи полягає в тому, в сучасному світі надзвичайно великий вплив на формування бренду та іміджу фармацевтичних підприємств відіграють PR-технології. В нашому дослідженні ми провели детальний аналіз PR-технологій у фармацевтичній галузі України, які на даному етапі малодосліджені.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про PR-технології фармацевтичних підприємств України. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи. У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи дослідження pr-технологій у фармацевтичній галузі. У другому розділі аналізується використання PR-технологій у сучасній фармацевтичній галузі України. У третьому розділі наводяться перспективи та поради щодо подальшого покращення стратегій діяльності фармацевтичних компаній з використанням PR-концепцій на прикладі ват ХФЗ «Червона зірка». У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Pr-технології фармацевтичних підприємств України 3”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

8 − three =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.