Політичний паблік-рілейшн як феномен у сучасних друкованих мас-медіа

58 грн.

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАБЛІК-РІЛЕЙШНЗ 7
1.1.Паблік-рілейшнз у сучасній науковій площині 7
1.2. Роль PR у функціонуванні сучасних політичних технологій 14
Висновки до розділу 1 25
РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ 27
2.1. Основні характеристики сучасних політичних технологій
України 27
2.2. «Чорний» та «різнокольоровий»нн PR в політичній сфері 42
2.3. Використання технології «спін-майстер» 46
Висновки до розділу 2 62
РОЗДІЛ 3. ПАБЛІК-РІЛЕЙШНЗ В ДРУКОВАНИХ МАС-МЕДІА НА ПРИКЛАДІ ВИБОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 2014
РОКУ 63
3.1. Друковані мас-медіа та їх роль в системі ПР 63
3.2. Аналіз використання PR в друкованих мас-медіа на прикладі виборів до Верховної Ради України 2014 року 69
Висновки до розділу 3 77
ВИСНОВКИ 78
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 83

ВСТУП

Події зими 2013-2014 років, а саме «Революція Гідності», принесли суттєві історичні зміни не лише у владу країни, а й у свідомість кожного громадянина. Віра політикам в кінці лютого 2014 року була на найнижчому рівні, адже тодішній Президент України Віктор Янукович не зміг владнати ситуацію в столиці на Майдані мирним шляхом, а представники опозиції не зуміли повести людей за собою чи то через певні страхи, чи то через певні переконання, домовленості. Спроби схилити людей на свою сторону були: популізм, промови-лозунги зі сцени, емоційні але малоефективні вигуки. Чого лише варті слова Яценюка «…якщо куля в лоб, то куля в лоб», яка стала радше жартом серед людей, аніж висловом, після якого люди прийняли Яценюка за свого лідера. Цікаво, що влада в той час фактично «лежала на землі»: її варто було просто «підняти» без будь-яких затрат на рекламу чи PR. Цією ситуацією в повній мірі ніхто з активних в той час політиків не скористався.
Проте рівень довіри політикам залишався низьким навіть після втечі В. Януковича та дострокових виборів Президента України, яким став Петро Порошенко. Громадяни не бачили реальних змін, які їм обіцяли перед виборами, на сході продовжували гинути люди, економічна ситуація погіршувалася. І все це відбувалось в країні перед виборами до Верховної Ради восени 2014 року.
Актуальність дослідження. Для перемоги на виборах до Верховної Ради України політикам та їх політичним силам потрібно було докласти максимум зусиль аби завоювати голоси виборців. Проте ситуація за кілька тижні до голосування залишалася напруженою через боротьбу за місця в Раді та ключові посади в майбутньому уряді двох політичних важковаговиків: «Народного фронту» та «Блоку Петра Порошенка». Представник партії-переможця мав стати наступним прем’єр-міністром України. Саме тому напередодні голосування перед політичними силами стояло завдання схилити виборця на користь своєї політичної сили.
Реклама політичних партій та піар кандидатів по мажоритарних округах була в усіх засобах масової інформації, та в друкованих зокрема. Використовувалися різні методи впливу на вибір громадян. В результаті виборів досить неочікувано партія «Фронт змін» Арсенія Яценюка перемогла «Блок Петра Порошенка». І саме тому дослідження методів, які допомогли досягти успіху на виборах, становить актуальність нашого дослідження.
Феномен політичного паблік-рілейшнз у сучасних мас-медіа досліджували такі вчені, як Бебик В., Варій М.Й., Зернецька О.В., Ковалевська Т.Ю., Королько В.Г., Литвиненко О.В., Максимов О.О., Малкін Є.Б., Сучков Є.Б., Масенко В.Ф., Мейтус В.Ю., Моісєєв В.О., Мороз В.Р., Ольшанский Д.В., Полохало В., Почепцов Г.Г., Тульчинський Г.Л., Факр С. А., Коваленко А. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці феномену політичного паблік-рілейшнз у сучасних мас-медіа на прикладі виборів до Верховної Ради України 2014 року.
Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати роль PR у функціонуванні сучасних політичних технологій;
2. Узагальнити інформацію про основні характеристики сучасних політичних технологій України;
3. Проаналізувати «чорний» та «різнокольоровий» PR в політичній сфері, а також використання технології «спін-майстер»;
4. Дослідити друковані мас-медіа та їх роль в системі ПР;
5. Проаналізувати використання PR в друкованих мас-медіа на прикладі виборів до Верховної Ради України 2014 року.
Об’єктом дослідження є процес формування іміджу політичних партій.
Предметом дослідження є друковані засоби масової інформації та використання політичного PR в них під час виборів до Верховної Ради України 2014 року.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
6. Метод лексико-семантичного аналізу для аналізу друкованих видань та наведення прикладів в роботі.
7. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
8. Графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про феномен політичного паблік-рілейшнз у сучасних мас-медіа на прикладі виборів до Верховної Ради України 2014 року. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні основи дослідження паблік-рілейшнз.
У другому розділі аналізується використання сучасних політичних технологій в Україні.
У третьому розділі характеризується паблік-рілейшнз в друкованих мас-медіа на прикладі виборів до верховної ради України 2014 року.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Бабич-Декань О. Проблеми використання політичного паблік рілейшнз у системі технологічного забезпечення сучасної соціальної політики [текст] / О. Бабич-Декань // Вісн. Укр. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 224 – 230.
2. Бабкин В., Селиванов В. Народ и власть [текст] / под ред. В. Бабкина. – К., 2004. – 215 с.
3. Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг: Навч.-метод. посіб [текст] / під ред. В.М. Бобика. – К., 2006. – 365 с.
4. Бебик В. М. Служби зв’язків з громадськістю [текст] / В.М. Бобик // Командор. – 2004. № 1. – С. 29-32.
5. Бебик В. М. Як стати популярним, перемогти па виборах та утриматися на політичному олімпі [текст] / під ред. В.М. Бобика.. – К., 2004. – 403 с.
6. Блек С. PR: международная практика [текст] / под ред. С. Блека. – М.: Изд. дом «Довгань», 2006. – 347 с.
7. Блек С. Введение в Паблик Рилейшнз [текст] / под ред. С. Блека. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2005. – 320 с.
8. Блэк С. Public Relations. Что это такое? [текст] / под ред. С. Блэка. – М.: Новости, 2000. – С.4-17
9. Варій М.Й. Політико-психологічні передвиборні та виборчі технології: Навчально-методичний посібник [текст] / під ред. М.Й. Варія. – К., Ніка-Центр, 2003. – 219 с.
10. Воеводин А. И. Стратегемы – стратегии войны, манипуляция ума, обмана [текст] / под ред. А.И. Воєводина. – М., 2000. – С. 143-145.
11. Волковский Н. Л. История информационных войн: [текст] / под ред. Н.Л. Волковского. – СПб, 2003. – 320 с.
12. Гаджиев К. С. Политическая наука [текст] / под ред. К.С. Гаджиева. – М., 2005. – 390 с.
13. Головатий М. Ф. Мистецтво політичної діяльності [текст] / під ред. М.Ф. Головатого. – К., 2004. – 276 с.
14. Головатий М. Ф. Професія – політик [текст] / під ред. М.Ф. Головатого. – К., 2004. – 178 с.
15. Грачев Г., Мельник И. Манипулирование личностью: организация, способи и технологии информационно-психологического воздействия [текст] / под ред. Г. Грачева. – М., 2001. – 420 с.
16. Гуревич П. Приключения имиджа [текст] / под ред. П. Гуревича. – М., 2001. – 156 с.
17. Дороти Доти. Паблисити и РR [текст] / под ред. Дороти Доти. – М.: Филинъ, 2006. – 288 с.
18. Дридзе Т. М. Массовая коммуникация в формировании современного социокультурного пространства [текст] / Т.М. Дридзе // Социс. – 2007. – № 7. – С. 73-82.
19. Зернецкий П. В. Коммуникационные стратегии: классификационный аспект [текст] / П.В. Зернецкий // Методология исследования политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Минск: БГУ, 2000. – С. 194 – 198.
20. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини [текст] / під ред. О.В. Зернецької. – К.: Освіта, 2007. – С. 145 – 196.
21. Зернецька О. В. Трансформація типів новинних передач в політичній комунікації [текст] / О.В. Зернецька // Нова політика. – 2007. – № 1. – С. 194 – 198.
22. Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування [текст] / під ред. Т.Ю. Ковалевської. – Одеса: Астропринт, 2001. – 344 с.
23. Королько В. Г. Основи паблик рилейшнз: Учебник для студ. ВУЗов [текст] / под ред. Удовик С. Л. – М.: Рефл-бук; – К.: Ваклер, 2000. – 528 с.
24. Литвиненко О. В. Спеціальні інформаційні операції та пропагандистські кампанії [текст] / під ред. О.В. Литвиненко. – К., 2000. – 310 с.
25. Максимов А. А. «Чистые» и «грязные» технологии виборов: российский опыт [текст] / под ред. А.А. Максимова. – М., 2000. – С. 50.
26. Малкин Е.Б., Сучков Е.Б. Основы избирательных технологий [текст] / под ред. Е.Б. Малкина. – М., Русская панорама, 2002. – 215 с.
27. Масенко В.Ф. Технологія створення іміджу [текст] / В.Ф. Масенко // Практична психологія та соціальна робота. – К., 2002. – 235 с.
28. Матвеев Р. Ф. Теоретическая и прикладная политология [текст] / под ред. Р.Ф. Матвеева. – М., 1994. –389 с.
29. Мейтус В.Ю., Мейтус В. В. Политическая партия: менеджмент и збирательной кампании [текст] / под ред. В.Ю. Мейтус. – К., Ника-Центр, 2005. – 189 с.
30. Мендісабаль Л. Феномен пабліситі як фактор розвитку сучасних методів та технологій прийняття управлінських рішень [текст] / Л. Мендісабаль // Вісн. УАДУ. – 2004. – № 4. – 364 с.
31. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика [текст] / под ред. В.А. Моисеева. – К., 2004. – 320 с.
32. Мороз В. Р. Принципи інформаційного заміщення як запорука успішної стратегії на виборах [текст] / В.Р. Мороз // Націон. Ун-т «Києво-Могилянська академія». Наук. записки. – Т. 20. Спеціальний випуск. – Ч. І. – К.: Видавничий дім “КМ Академія». – 2002. – С. 251-252.
33. Нижник Н. Р. Проблеми змісту державно-управлінських відносин та фактори його соціальної обумовленості в Україні [текст] / Н.Р. Нижник // Вісн. УАДУ. – 2006. – № 2. – С. 103.
34. Общественное мнение и власть: механизмы воздействия. – К., 2004. – 187 c.
35. Ольшанский Д. В. Основы политической психологии [текст] / под ред. Д.В. Ольшанского. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 351 с.
36. Ольшанский Д. В., Пеньков В. Ф. Политический консалтинг [текст] / под ред. Д.В. Ольшанский. – М., 2005. – 88 с.
37. Панарин И.Н. Технология информационной войны [текст] / под ред. И.Н. Панарина. – М.: «КСП+», 2003. – 320 с.
38. Підготовка і проведення виборчих кампаній [текст] / під ред. В.О. Наумова. – 2-ге вид., – К.: Інтер-технодрук, 2004. – 251 с.
39. Политическая имиджелогия [текст] / под ред. Е. Перелыгиной. – М., 2006. – 312 с.
40. Политическая реклама [текст] / под ред. Е. Перелыгиной.. – М.: Николо. Медиа, 2005. – 250 с.
41. Политология: Словарь-справочник [текст] / под ред. М. А. Василика, М. С. Вершинина. – М.: Гардарики, 2006. – 250 с.
42. Політичний маркетинг та електоральні технології. – Київ-Запоріжжя: Ін-т соціології НАНУ, Гарт, 2002. – 213 с.
43. Полохало В. Рейтинг как оружие кандидата [текст] / В. Полохало // Вечерние вести. – 2003. – 24-30 октября.
44. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века [текст] / под ред. Г.Г. Почепцова. – М.: Рефл-бук; Ваклер, 2000. – 312с.
45. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз [текст] / под ред. Г.Г. Почепцова. – К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2001 – 200 с.
46. Почепцов Г.Г. Паблик рилешнз для профессионалов [текст] / под ред. Г.Г. Почепцова. К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко, 2007 – 200 с.
47. Почепцов Г.Г. Побудова іміджу як комунікативне програмування [текст] / Г.Г. Почепцов // Нова політика. – 2004. – № 5. – С. 40-48.
48. Почепцов Г.Г. Психологические войны [текст] / под ред. Г.Г. Почепцова. – К.: Ваклер, 2001. – 250 с.
49. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації [текст] / під ред. Г.Г. Почепцова. – К., 2005. – 289 с.
50. Почепцов Г.Г. Як стають президентами. Виборчі технології ХХ століття [текст] / під ред. Г.Г. Почепцова. – К., 2008. – 380 с.
51. Серант А. Організація зв’язків з громадськістю в державних установах [текст] / А. Серант // Вісн. УАДУ. – 2008. – №2. – С. 428-434.
52. Слісаренко І. Стратегія паблік рилейшнз [текст] / І. Слісаренко // Політика і час. – 2006. – № 8. – С. 56-60.
53. Солонская С. А. Недбаевский С. Д. Практика манипулирования массовым сознанием в СМИ и способы ее нейтрализации [текст] / С.А. Солонская // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Збірник наук. праць Ін-ту міжнародних відносин Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка, 2002. – Вип. 36, ч. 1. – С. 105 – 106.
54. Средства массовой информации в странах СНГ. Анализ политической, законодательной и социально-экономической структур [текст] / под ред.Дж. МакКормак. – Европейский Институт средств массовой информации, 2002. – 199 с.
55. Тульчинський Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность [текст] / под ред. Г.Л. Тульчинського. – СПб: Алетейя, 2001. – С.112.
56. Тучков С.М. К вопросу о законодательном регулировании некоторых аспектов применения технологий паблик рилейшнз в государственном управлении и политических кампаниях [текст] / С.М. Тучков // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 4. – С. 34-42.
57. Тучков С.М. Становление политических паблик рилейшнз: Предпосылки, проблемы и перспективы [текст] / С.М. Тучков // Вест. Москов. ун-та. – 2004. – № 2. – С. 17.
58. Факр С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: PR-секреты общественных отношений [текст] / под ред. С.А. Факра. – Спб.: Стольный град, 2003. – С. 136
59. Федоркин Н.С. «Паблик рилейшнз» как наука и искусство: методологические проблемы становления [текст] / Н.С. Федоркин // Вест. Москов. ун-та. – 2007. – №1. – С. 129-141.
60. Чумиков А. Н. Связи с общественностью [текст] / под ред. А.Н. Чумикова. – М.: Дело, 2005. – 296 с.

Електронні джерела

61. Коваленко А. «Чорний» політичний PR в сучасній Україні [Електронний ресурс].

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Політичний паблік-рілейшн як феномен у сучасних друкованих мас-медіа
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь