Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах та їх переклад на прикладі твору Джека Лондона Мартін Іден

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 Фразеологія, основні поняття та класифікації
фразеологічних одиниць………………………………………………………….8
1.1 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
( за Скнаром В.Ф.) ……………………………………………………………….14
1.2 Особливості семантики ДСФ в українській та англійській
мовах (за Скнаром В.Ф.)………………………………………………………20
РОЗДІЛ 2 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
в українській та англійській мовах…………………………………………22
2.1 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом голова,
head в українській та англійській мовах…………………………………..24
2.2 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом
око, еуе в українській та англійській мовах……………………………..29
2.3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом рука, hand,
arm в українській та англійській мовах…………………………………….33
2.4 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом нога, foot,
leg в українській та англійській мовах……………………………………38
РОЗДІЛ3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмами head,
eye, hand, arm, foot, feet, leg……………………………………….42
3.1 Способи перекладу стійких словосполучень……………………………….42
3.2 Переклад стійких словосполучень з соматичним елементом
(на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден”)…………45 ВИСНОВОК………………………………………………………………………………………….58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………62
ДОДОТОК А…………………………………………………………………………………………65
ДОДАТОК Б………………………………………………………………………………………….66

ВСТУП
Актуальність теми. У системі англійської та української мов фразеологія є важливою галуззю і проходить постійний процес змістовного та докладного вивчення. Об’єктами вивчення фразеології є обов’язкові сполучення не менше двох компонентів, що є словами-прототипами, які в складі фразеологічної одиниці і поза нею, найчастіше мають різне лексичне навантаження. Фразеологізація будь-якого словосполучення відбувається в процесі його частого вживання у спілкуванні. Фразеологізмами найчастіше стають словосполучення, до складу яких входять слова з найуживаніших шарів лексики. Народ, як носій мови, спілкуючись, продовжує регулярне поповнення фонду фразеологізмів, тому теми для подальшого вивчення фразеології не вичерпуються.
До інших джерел фразеологізмів відносять літературу: Біблію, класичні твори, у англійській мові значним джерелом був і залишається Шекспір, також шедеври світової літератури. Проте кожне нове покоління творить свої літературні джерела, які стають з часом джерелами фразеологізмів. Галузь науки, що вивчає фразеологізми, тобто фразеологія, через те, що джерела її ніколи себе не вичерпають, постійно залишається відкритою для вивчення, тобто завжди актуальною.
У даному дослідженні порівнюються стійкі словосполучення англійської та української мов, що містять в собі соматичний елемент. Дана робота сконцентрує увагу на таких соматизмах як голова в українській мові, head – у англійській, а також фразеологізми з компонентами око,eye, рука, hand, arm ,нога, foot та leg. Порівняння даних фразеологізмів дасть можливість визначити критерії сприйняття даних словосполучень з точки зору різних націй, з різною свідомістю та культурою, дозволить провести паралелі між двома мовами, та визначити спільність та різницю у підходах до процесу фразеологізації словосполучень.
Важливим завданням даного дослідження є надати варіанти перекладу соматичних фразеологізмів з досліджуваними компонентами на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден” у виконанні Н. Рядової.
Для даного дослідження найбільший інтерес становить порівняння фразеологічних одиниць з точки зору того, які сфери людської діяльності вони охоплюють, які риси характеру виражають у порівнянні в англійській та українській мовах. Що стосується перекладу даних словосполучень на прикладі згаданого твору, особлива увага приділяється тому, чи був збережений соматичний елемент в українському варіанті твору, які типи перекладу були використані і т.д.
Об’єктом мого дослідження є стійкі словосполучення з соматичним елементом в українській та англійській мовах.
Предметом дослідження є англійські та українські фразеологізми, відібрані методом вибірки з наступних джерел: Cambridge dictionary National of English, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, «Большой русско-английский словарь» за редакцією Смирницького А.І., „Новый англо-русский словарь” за редакцією В.К.Мюллера, „The Oxford Russian Dictionary”, „Англо-український словник” Баранцева К.Г., „Англо-русский фразеологический словарь” за ред. Кунина, „Англо-українсько-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєва К.
Мета дослідження полягає в порівнянні фразеологізмів з конкретними соматичними компонентами в українській та англійській мовах для визначення людських характеристик, що вони виражають та порівняти їх переклад на прикладі твору „Мартін Іден”.
Для досягнення цієї мети потрібно виконати наступні завдання:
• опрацювати теоретичний матеріал з фразеології, виявити сутності понять, явищ та ознайомитися з працями вітчизняних та зарубіжних вчених у даній галузі;
• надати класифікації стійких словосполучень за різними критеріями;
• порівняти стійкі словосполучення з соматичним елементом голова і head в українській та англійській мовах;
• порівняти соматичні фразеологізми з компонентом око і eye;
• порівняти фразеологізми з соматичним елементом рука, hand, arm;
• порівняти фразеологічні одиниці, що у своєму складі мають компонент, що позначає частину тіла, а саме нога та foot, leg;
• визначити, які людські характеристики позначають дані фразеологізми та вказати відмінності та подібності в англійській та українській мовах;
• показати варіанти перекладу досліджуваних фразеологізмів на прикладі роману „Мартін Іден”.
Для виконання поставлених завдань необхідно використати наступні методи: порівняльний аналіз, статистичний, компонентний аналіз фразеологічних одиниць з соматизмами в англійській та українській мовах.
Стан наукової розробки теми. Вивченню фразеології присвятили свої роботи та дослідження значна кількість вітчизняних та зарубіжних мовознавців. В.О.Пономарів, І.Білодід, М.Кочерган, Л.А.Авксентьєв, К.Г.Баранцев внесли значний вклад у розвиток української фразеології. Серед науковців близького та далекого зарубіжжя чільне місце посідають В.Виноградов, Б.Плотников, М.Шанський, Л.Булаховський, М.Тагієв, Ш.Баллі, О.Солошенко та інші. Шевелюк В.А. займався порівняльним аналізом національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з соматичними компонентами.
Значний внесок у вивчені та дослідженні стійких словосполучень з соматичним елементом зробили науковці Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополов. В.Ф.Скнар провів порівняльний аналіз фразеологізмів з соматичним компонентом в українській та англійській мовах.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що, спираючись на нові підходи, ставиться та розв’язується одна з важливих проблем мовознавства – порівняння фразеологічних систем різних мов, зокрема англійської та української. Фразеологічна система розглядається не в цілому, а вибирається конкретна її частина, а саме фразеологічні одиниці з соматичними компонентами, що дозволяє провести докладніше та глибше вивчення цієї ж системи. Дослідження має комплексний характер, узагальнює попередній досвід та акцентує увагу на таких важливих аспектах як проблеми та труднощі перекладу фразеологізмів з соматизмами у зв’язку з наявністю подвійних відповідників українським словам в англійській мові, використання різних підходів щодо розуміння тієї чи іншої реалії такими різними націями як англійська та українська.
Джерельна база дослідження складається з різноманітними за характером, походженням, формою та змістом опублікованих матеріалів. Джерелами фразеологізмів безпосередньо були “Cambridge dictionary National of English”, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, англо-російські словники, зіставлені Куніним А.В., „Англо-український-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєвої Р., „Англо-український словник”, складений Баранцевим К.Г., „Англо-русский словар”, складений групою вчених на чолі з Варакіним Ф., «Русско-английский словарь» складений А.І.Смирницьким та інші.
Джерелами теоретичного матеріалу були підручники, книжки, роботи з фразеології англійської та української: підручники за редакцією І.Е.Білодіда [3], Л.Г.Авксентьєва [1], А.В.Куніна [11], Амосова Н.Н. [10], використаний „Курс лексикології сучасної української мови” Баранцева К.Г. та інші. Були використані автореферати В.Ф.Скнара, Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополова.
Також була використана стаття Шевелюка В.А., що закцентував увагу на національно-культурних традиціях та основних тенденціях щодо процесу фразеологізації.
Структура роботи підпорядкована меті і завданням дослідження. Вона складається з вступу, трьох розділів і семи підрозділів, висновків, двох додатків і містить список використаних джерел.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах та їх переклад на прикладі твору Джека Лондона Мартін Іден”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

18 − 5 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.