Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах та їх переклад на прикладі твору Джека Лондона Мартін Іден

60 грн.

Скачати курсову роботу

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1 Фразеологія, основні поняття та класифікації
фразеологічних одиниць………………………………………………………….8
1.1 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
( за Скнаром В.Ф.) ……………………………………………………………….14
1.2 Особливості семантики ДСФ в українській та англійській
мовах (за Скнаром В.Ф.)………………………………………………………20
РОЗДІЛ 2 Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом
в українській та англійській мовах…………………………………………22
2.1 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом голова,
head в українській та англійській мовах…………………………………..24
2.2 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом
око, еуе в українській та англійській мовах……………………………..29
2.3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом рука, hand,
arm в українській та англійській мовах…………………………………….33
2.4 Порівняння стійких словосполучень з соматизмом нога, foot,
leg в українській та англійській мовах……………………………………38
РОЗДІЛ3 Порівняння стійких словосполучень з соматизмами head,
eye, hand, arm, foot, feet, leg……………………………………….42
3.1 Способи перекладу стійких словосполучень……………………………….42
3.2 Переклад стійких словосполучень з соматичним елементом
(на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден”)…………45 ВИСНОВОК………………………………………………………………………………………….58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………62
ДОДОТОК А…………………………………………………………………………………………65
ДОДАТОК Б………………………………………………………………………………………….66

ВСТУП
Актуальність теми. У системі англійської та української мов фразеологія є важливою галуззю і проходить постійний процес змістовного та докладного вивчення. Об’єктами вивчення фразеології є обов’язкові сполучення не менше двох компонентів, що є словами-прототипами, які в складі фразеологічної одиниці і поза нею, найчастіше мають різне лексичне навантаження. Фразеологізація будь-якого словосполучення відбувається в процесі його частого вживання у спілкуванні. Фразеологізмами найчастіше стають словосполучення, до складу яких входять слова з найуживаніших шарів лексики. Народ, як носій мови, спілкуючись, продовжує регулярне поповнення фонду фразеологізмів, тому теми для подальшого вивчення фразеології не вичерпуються.
До інших джерел фразеологізмів відносять літературу: Біблію, класичні твори, у англійській мові значним джерелом був і залишається Шекспір, також шедеври світової літератури. Проте кожне нове покоління творить свої літературні джерела, які стають з часом джерелами фразеологізмів. Галузь науки, що вивчає фразеологізми, тобто фразеологія, через те, що джерела її ніколи себе не вичерпають, постійно залишається відкритою для вивчення, тобто завжди актуальною.
У даному дослідженні порівнюються стійкі словосполучення англійської та української мов, що містять в собі соматичний елемент. Дана робота сконцентрує увагу на таких соматизмах як голова в українській мові, head – у англійській, а також фразеологізми з компонентами око,eye, рука, hand, arm ,нога, foot та leg. Порівняння даних фразеологізмів дасть можливість визначити критерії сприйняття даних словосполучень з точки зору різних націй, з різною свідомістю та культурою, дозволить провести паралелі між двома мовами, та визначити спільність та різницю у підходах до процесу фразеологізації словосполучень.
Важливим завданням даного дослідження є надати варіанти перекладу соматичних фразеологізмів з досліджуваними компонентами на прикладі твору Джека Лондона „Мартін Іден” у виконанні Н. Рядової.
Для даного дослідження найбільший інтерес становить порівняння фразеологічних одиниць з точки зору того, які сфери людської діяльності вони охоплюють, які риси характеру виражають у порівнянні в англійській та українській мовах. Що стосується перекладу даних словосполучень на прикладі згаданого твору, особлива увага приділяється тому, чи був збережений соматичний елемент в українському варіанті твору, які типи перекладу були використані і т.д.
Об’єктом мого дослідження є стійкі словосполучення з соматичним елементом в українській та англійській мовах.
Предметом дослідження є англійські та українські фразеологізми, відібрані методом вибірки з наступних джерел: Cambridge dictionary National of English, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, «Большой русско-английский словарь» за редакцією Смирницького А.І., „Новый англо-русский словарь” за редакцією В.К.Мюллера, „The Oxford Russian Dictionary”, „Англо-український словник” Баранцева К.Г., „Англо-русский фразеологический словарь” за ред. Кунина, „Англо-українсько-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєва К.
Мета дослідження полягає в порівнянні фразеологізмів з конкретними соматичними компонентами в українській та англійській мовах для визначення людських характеристик, що вони виражають та порівняти їх переклад на прикладі твору „Мартін Іден”.
Для досягнення цієї мети потрібно виконати наступні завдання:
• опрацювати теоретичний матеріал з фразеології, виявити сутності понять, явищ та ознайомитися з працями вітчизняних та зарубіжних вчених у даній галузі;
• надати класифікації стійких словосполучень за різними критеріями;
• порівняти стійкі словосполучення з соматичним елементом голова і head в українській та англійській мовах;
• порівняти соматичні фразеологізми з компонентом око і eye;
• порівняти фразеологізми з соматичним елементом рука, hand, arm;
• порівняти фразеологічні одиниці, що у своєму складі мають компонент, що позначає частину тіла, а саме нога та foot, leg;
• визначити, які людські характеристики позначають дані фразеологізми та вказати відмінності та подібності в англійській та українській мовах;
• показати варіанти перекладу досліджуваних фразеологізмів на прикладі роману „Мартін Іден”.
Для виконання поставлених завдань необхідно використати наступні методи: порівняльний аналіз, статистичний, компонентний аналіз фразеологічних одиниць з соматизмами в англійській та українській мовах.
Стан наукової розробки теми. Вивченню фразеології присвятили свої роботи та дослідження значна кількість вітчизняних та зарубіжних мовознавців. В.О.Пономарів, І.Білодід, М.Кочерган, Л.А.Авксентьєв, К.Г.Баранцев внесли значний вклад у розвиток української фразеології. Серед науковців близького та далекого зарубіжжя чільне місце посідають В.Виноградов, Б.Плотников, М.Шанський, Л.Булаховський, М.Тагієв, Ш.Баллі, О.Солошенко та інші. Шевелюк В.А. займався порівняльним аналізом національно-культурних особливостей фразеологічних одиниць з соматичними компонентами.
Значний внесок у вивчені та дослідженні стійких словосполучень з соматичним елементом зробили науковці Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополов. В.Ф.Скнар провів порівняльний аналіз фразеологізмів з соматичним компонентом в українській та англійській мовах.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що, спираючись на нові підходи, ставиться та розв’язується одна з важливих проблем мовознавства – порівняння фразеологічних систем різних мов, зокрема англійської та української. Фразеологічна система розглядається не в цілому, а вибирається конкретна її частина, а саме фразеологічні одиниці з соматичними компонентами, що дозволяє провести докладніше та глибше вивчення цієї ж системи. Дослідження має комплексний характер, узагальнює попередній досвід та акцентує увагу на таких важливих аспектах як проблеми та труднощі перекладу фразеологізмів з соматизмами у зв’язку з наявністю подвійних відповідників українським словам в англійській мові, використання різних підходів щодо розуміння тієї чи іншої реалії такими різними націями як англійська та українська.
Джерельна база дослідження складається з різноманітними за характером, походженням, формою та змістом опублікованих матеріалів. Джерелами фразеологізмів безпосередньо були “Cambridge dictionary National of English”, “Oxford Advanced Learner’s Dictionary”, англо-російські словники, зіставлені Куніним А.В., „Англо-український-російський словник усталених виразів” за ред. Медведєвої Р., „Англо-український словник”, складений Баранцевим К.Г., „Англо-русский словар”, складений групою вчених на чолі з Варакіним Ф., «Русско-английский словарь» складений А.І.Смирницьким та інші.
Джерелами теоретичного матеріалу були підручники, книжки, роботи з фразеології англійської та української: підручники за редакцією І.Е.Білодіда [3], Л.Г.Авксентьєва [1], А.В.Куніна [11], Амосова Н.Н. [10], використаний „Курс лексикології сучасної української мови” Баранцева К.Г. та інші. Були використані автореферати В.Ф.Скнара, Н.І.Андрійчук та Ю.А. Долгополова.
Також була використана стаття Шевелюка В.А., що закцентував увагу на національно-культурних традиціях та основних тенденціях щодо процесу фразеологізації.
Структура роботи підпорядкована меті і завданням дослідження. Вона складається з вступу, трьох розділів і семи підрозділів, висновків, двох додатків і містить список використаних джерел.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Порівняння стійких словосполучень з соматичним елементом в українській та англійській мовах та їх переклад на прикладі твору Джека Лондона Мартін Іден
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь