Мовні реалії в англо-українському зіставленні на основі перекладу твору Джека Лондона Поклик Предків

60 грн.

Скачати курсову роботу

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Загальна характеристика мовних реалій 7
1.1 Реалії як лінгвістичне поняття 7
1.2 Реалія в системі безеквівалентної лексики 12
1.3 Класифікації реалій 17
Розділ ІІ Особливості відтворення реалій при перекладі з
англійської мови на українську 27
2.1 Реалія як аспект перекладацької діяльності 27
2.2 Лексико-семантичні особливості мовних реалій 31
2.3 Способи перекладу реалій 37
Розділ ІІІ. Переклад реалій на прикладі твору Джека
Лондона українською мовою 50
3.1 Типи перекладу реалій на основі твору 50
3.2 Види мовних реалій та їх наявність у творі 56
Висновки 59
Список використаних джерел та літератури 64
Додатки 66

Вступ

Мова під час свого розвитку акумулює в собі історію народу, його культуру, звичаї, традиції. Мова відображає в собі ту реальність, в якій живе народ, є виразником соціальної дійсності.
Не існує двох мов настільки тотожних, щоб їх можна було вважати виразником однакової соціальної дійсності. Різні мови – це різне бачення одного і того ж предмета. Мова відображає світогляд народу, який створює дану мову, тому кожному народові притаманна своя система понять.
У контексті загальної проблематики національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності загалом особливого теоретичного і практичного інтересу в перекладознавстві набуває проблема реалій.
У реаліях найбільш яскраво виявляється зв’язок між мовою і культурою: поява нових реалій в матеріальному і духовному житті суспільства спричиняє виникнення реалій у мові.
Перекладач повинен знати не тільки мову, але й життя, побут, історію, географію, культуру, державний та політичний устрій тих країн, з мови яких ведеться переклад. Незнання реальної дійсності, яка стоїть за словами, нерозуміння реалій часто призводить грубих помилок у перекладі.
У наш час, який характеризується активністю міжнародних стосунків у всіх сферах людського спілкування, особливо актуальним є дослідження реалій як мовних одиниць, у яких на лексичному рівні представлена соціокультурна інформація: історія народу, його культура, системи світовідчуття та світорозуміння. Повноцінне міжнародне спілкування, діалог культур є неможливим без розуміння реалій даного народу.
Дослідженням реалій вчені-лінгвісти почали займатися порівняно недавно, лише у 40-х роках ХХ століття. Хоча лексика “реалія” вживалася у філологічній літературі ХІХ і першої половини ХХ століття для позначення матеріальних предметів і характерних національних звичаїв.
Дослідженням реалій у другій половині ХХ століття займалися А. Федоров, С. Толстой, Г. Шатков, Л. Соболєв, Я. Рецкер, В. Коптілов, О. Кундзіч, С. Влахов, С. Флорін, Г. Томахін. Усі дослідники зробили чимало для вивчення реалій, для обґрунтування їхньої класифікації та способів відтворення їхніх функцій у перекладі.
Питання функціонування, класифікації, перекладу реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні виявляється досить складним. З одного боку елемент іншої культури може бути уподібнений існуючому в певній культурі в тому випадку, якщо елемент, який використовується для розпізнання уже існує. З іншого боку, кожна мова характеризується своєрідною системою зовнішніх відмінностей, які виражають її систему слів і мовних значень.
Об’єктом дослідження є процес функціонування реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні.
Предметом дослідження – мовні реалії в українсько-англійському бінарному зіставленні на прикладі твору Джека Лондона “The call of the wild”.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні поняття “реалія” та визначенні способів перекладу реалій на основі зіставлення україномовного перекладу з оригіналом твору Джека Лондона “The call of the wild”.
Мета дослідження передбачає розв’язання таких конкретних завдань:
 дослідити поняття “реалія” в перекладознавстві і лінгвокраїнознавстві;
 з’ясувати проблеми класифікації реалій;
 з’ясувати проблеми перекладу реалій;
 дослідити способи перекладу реалій в українсько-англійському бінарному зіставленні;

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння оригіналу та перекладу твору Джека Лондона “The call of the wild”..
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
Практична цінність дослідження виявляється в тому, що його результати можуть бути використані в майбутніх дослідженнях таких загальних проблем, як поняття “реалії”, класифікація реалій та шляхи передачі іншомовних реалій. Також результати дослідження можуть бути використані при вивченні студентами курсів лінгвокраїнознавства, перекладознавства.
Структура роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядається загальна характеристика реалій, їх місце в системі без еквівалентної лексики, а також різні варіанти класифікації на основі теорій різних лінгвістів.
У другому розділі аналізуються особливості відтворення реалій при перекладі з англійської мови на українську. Також в другому розділі реалія аналізується як аспект перекладацької діяльності, визначаються, способи перекладу реалій
У третьому розділі зіставляються переклад та оригінал твору Джека Лондона “The call of the wild”, визначаються реалії та шляхи їх передачі в українському варіанті твору.

У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатку наведено 250 прикладів перекладу мовних реалій з твору.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Мовні реалії в англо-українському зіставленні на основі перекладу твору Джека Лондона Поклик Предків
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь