Порівняльний аналіз промов екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та міністра Гордона Брауна (стилістичний аналіз)

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ……………………………………………………………………………………………………9
1.1 Поняття політичного дискурсу та його специфіка 9
1.2 Практика аналізу політичного дискурсу……………………………………………….15
1.3 Політичне красномовство 19
1.4 Класифікація політичних промов 21
1.5 Складові елементи політичних промов 24
1.6 Стилі політичних промов 26
1.7 Роль лінгво-стилістичних засобів у політичних промовах 27
РОЗДІЛ 2 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИКА У ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА ТА ГОРДОНА БРАУНА 31
2.1 Використання метафор у політичних промовах 31
2.2 Когнітивний аспект функціонування метафор як передумова утворення концептів……….. 38
2.3 Групи концептуальних метафор у політичних промовах Тоні Блера
та Гордона Брауна 42
2.3.1 Політика – день – ніч/світло –темрява………………………………………42
2.3.2 Політика – спорт ….45
2.3.3 Політика – навчання 47
РОЗДІЛ 3 СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАНІ У ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА ТА ГОРДОНА БРАУНА ………………………………51
3.1 Фігури заміщення 52
3.1.1 Гіпербола…………………………………………………………………………………54
3.1.2 Літота………………………………………………………………………………………57
3.1.3 Епітет………………………………………………………………………………………58
3.2 Фігури комбінації 61
3.2.1 Порівняння…………………………………………………………..62
3.2.2 Синоніми……………………………….……………………………64
3.2.3 Градація…………………………………………………………………………………..66
3.3 Синтактико-стилістичні прийоми 68
3.3.1 Еліпсис. 69
3.3.2 Повтор. 71
3.3.3 Перечислення. 75
3.3.4 Інверсія……………………………………………………………………………………76
3.3.5 Риторичне запитання……………………………………………………………….78
ВИСНОВКИ 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….84
ДОДАТКИ 91

ВСТУП
Політика як суспільне явище передбачає вплив на масову свідомість, інакше кажучи політики для того, щоб досягнути своєї мети змушені вербально впливати на аудиторію. Аудиторія мимоволі погоджується чи не погоджується з тим, що говориться з трибуни, а отже політичний діалог відбувається незалежно від волі слухача. Беручи до уваги вплив політики на громадську свідомість як один із найбільших серед впливів, ми розглядаємо текст політичної промови як інструмент цього впливу. Використання мовних засобів – це дієвий механізм, за допомогою якого промовець здатен переконати аудиторію слухачів, вплинути на адресата та маніпулювати соціальною свідомістю.
До найбільш поширених у промовах стилістичних засобів та прийомів належать: метафори, епітети, гіперболи, літоти, порівняння, синоніми, градація, еліпсис, повтори, перечислення, інверсія та риторичні запитання. З-поміж них на особливу увагу заслуговують метафори, тому що саме вони дозволяють передати нову ідею або думку через вже існуючі мовні вирази експресивним шляхом.
Метафора є поверхневим вираженням когнітивних процесів людини. Метафоричні моделі закладені в понятійній системі людського мозку. Можна стверджувати, що це свого роду схеми, за допомогою яких людина думає та діє.
Метафоричні поняття, утворюючи концепти мають здатність утворювати нову реальність. Функціональні метафори є важливим джерелом відомостей про діяльність людського розуму.
Решта стилістичних засобів є не менш важливою, оскільки вони допомагають пізнавати світ, розвивати наші знання про явища, дії та процеси якимись новими гранями їх ознак, відкриваючи й актуалізуючи нові зв’язки між цими ознаками, заміняючи постійні ознаки іншими, часом змінними. Крім того, стилістичні засоби надають мові промовця експресії, динамізму та досконалості.
Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно
1) присвячене вивченню політичного дискурсу, який є важливим об’єктом лінгвістичного аналізу;
2) належить до кола робіт, які досліджують стилістичні засоби та прийоми, що становлять інтерес для лінгвістів, оскільки вони допомагають виявити особливості текстів політичних промов окремо взятого політика та запобігти маніпуляції свідомості слухачів;
3) допомагає вдосконалити професійні навички філолога.
Метою даної наукової роботи є з’ясування ролі мовних засобів у процесі формування суспільного бачення реальності, виявлення особливостей стилістичної організації політичних текстів екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера і прем’єр-міністра Гордона Брауна та їх вплив на аудиторію.
Досягнення мети передбачає вирішення таких важливих завдань:
1) розглянути дискурс як об’єкт аналізу лінгвістів;
2) здійснити практику аналізу політичного дискурсу;
3) класифікувати політичні промови, їх стилі та складові елементи;
4) ідентифікувати роль лінгво-стилістичних засобів у промовах;
5) з’ясувати механізм утворення метафор на основі їх функцій;
6) проаналізувати вживання концептуальних метафор у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна;
7) виокремити групи концептуальних метафор, які вжиті для опису суспільно-політичного життя у промовах обох політиків;
8) дослідити різноманітні стилістичні засоби та прийоми, які використані у промовах Тоні Блера і Гордона Брауна та здійснити їх порівняльний аналіз.
Об’єктом дослідження виступають промови екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та прем’єр-міністра Гордона Брауна.
Предметом дослідження є мовні засоби вираження позиції політика серед яких важливе місце займають метафори та їх здатність утворювати концепти, а також інші стилістичні засоби та прийоми (гіперболи, епітети, порівняння, синоніми, повтори, риторичні запитання тощо).
Специфіка об’єкта, мета та поставлені завдання визначають набір загальнонаукових та лінгвістичних методів даного дослідження, а саме: метод прямого аналізу, класифікації, синтезу, порівняння, описовий та статистичний методи. Крім того, у даному дослідженні зустрічаються елементи графічної метамови. За допомогою методу прямого аналізу ми спромоглися виокремити характерні стилістичні засоби та прийоми, а також види та групи концептуальних метафор із політичних промов Тоні Блера та Гордона Брауна. За допомогою методу класифікації було впорядковано різноманітні стилістичні засоби та прийоми, використані у промовах політиків. Методом синтезу нам вдалося пояснити функціонування політичних метафор на основі ключових принципів та механізмів їх існування. Метод порівняння було застосовано для встановлення подібностей та відмінностей між частотою вживання виявлених стилістичних засобів та прийомів у текстах політичних промов. Описовий метод було використано для того, щоб з’ясувати характер впливу різноманітних стилістичних засобів на аудиторію слухачів та пояснити особливості їх вживання та утворення. Статистичний метод використовувався для підрахунку та встановлення процентного співвідношення різних видів та груп концептуальних метафор, а також стилістичних засобів та прийомів.
У даній магістерській роботі також були використані елементи графічної метамови, серед яких: схеми, які наочно демонструють класифікацію політичних промов, їх стилів, фігури заміщення та комбінації, а також синтактико-стилістичні прийоми; таблиці із видами та групами концептуальних метафор, а також таблиці, які демонструють частоту вживання стилістичних засобів та прийомів, виявлених у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна.
Наукова новизна дослідження полягає у спробі з’ясувати значення мовних засобів у процесі відображення закріплених у свідомості англійців уявлень про політичну дійсність та їх вплив на аудиторію. Також новизна роботи зумовлюється тим, що промови Тоні Блера та Гордона Брауна із погляду стилістики ніколи раніше не досліджувалися.
Практичне значення дослідження зумовлюється можливістю його застосування у якості ілюстративного матеріалу у навчальних закладах під час вивчення стилістичних засобів та прийомів у промовах та їх ролі у процесі впливу на аудиторію. Результати даної роботи можна застосовувати у розв’язанні актуальних проблем стилістики.
Дане дослідження отримало апробацію на: II Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика” (Полтавський державний університет імені В.Г. Короленка); III Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість”, та Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Мовна особистість у соціо- та психолінгвістичному аспектах” (Національний університет “Острозька академія”).
Поставлена мета та завдання логічно обумовлюють структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, її актуальність, об’єкт, предмет, мета, поставлені завдання, вказуються методи за допомогою яких здійснене дослідження, а також описується новизна і практична цінність даної роботи та зазначається її апробація.
У першому розділі “Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного аналізу” розглядаються теоретичні засади дослідження, а саме: розкривається поняття дискурсу, здійснено практику його аналізу, характеризуються політичні промови, їх стилі та складові елементи.
У другому розділі “Вербальні засоби вираження позиції політика у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна” визначаються мовні засоби, серед яких особливу увагу звернено на види метафори, досліджується механізм утворення метафоричних концептів та подається аналіз груп концептуальних метафор знайдених у промовах даних політиків.
У третьому розділі “Стилістичні засоби та прийоми використані у промовах Тоні Блера та Гордона Брауна”, розглядаючи тексти політичних промов обох політиків, досліджено та проаналізовано стилістичні засоби та прийоми, що в них використані, а саме: фігури заміщення (гіпербола, літота, епітет), фігури комбінації (порівняння, синоніми, градація) та синтактико-стилістичні прийоми (еліпсис, повтор, перечислення, інверсія, риторичні запитання).
У висновках подано узагальнення стосовно досліджуваної проблематики та проаналізовано одержані результати.
У списку використаної літератури подається перелік видань, на які робляться посилання у процесі дослідження.
У додатках наводяться зразки текстів політичних промов Тоні Блера та Гордона Брауна, які використовувалися для проведення дослідження.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Порівняльний аналіз промов екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера та міністра Гордона Брауна (стилістичний аналіз)”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

seventeen − thirteen =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.