Особливості правового забезпечення валютного контролю в банківській системі України

20 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ВСТУП

Валютний контроль займає провідне місце в економічній політиці держави. В залежності від мети такий контроль може стимулювати або стримувати економічний розвиток в країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей та підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни в економіці країни та її міжнародному становищі впливають на розвиток валютних відносин та відповідним чином коригують валютну політику, що проводиться в державі. Водночас, у сучасному світі значного розвитку набули інтеграційні процеси, спостерігається зростання рівня відкритості національних економік та їх взаємозалежності. Визначальна роль в таких перетвореннях належить банківській системі. Виконуючи роль посередника при переміщенні валютних цінностей та водночас контролюючи такі потоки, банківська система є невід’ємною складовою здійснення ефективного валютного контролю. Глобалізаційні процеси підвищують роль банківського валютного контролю як на національному так і на міжнародному рівні.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що глобалізація світової політики та економіки, територіальне розширення Європейського Союзу і його наближення до наших кордонів створюють передумови для активізації участі України у глобальних світових відносинах, і від того, наскільки чітко наша держава усвідомлюватиме цілі та завдання, що ставлять інтеграційні процеси, перспективи подальшого існування та розвитку системи валютного контролю, наскільки високоефективними будуть наші кроки в напрямку створення дієвого механізму банківського валютного контролю й осмислення його місця в світовому господарстві, залежатиме швидкість трансформації українського суспільства у новому столітті. Актуальним є також питання щодо інтеграції України в Світову організацію торгівлі, яке прямо пов’язане із збільшенням обсягу валютних операцій і лібералізацією доступу іноземного капіталу на внутрішній ринок банківських послуг, що сприятиме міжнародному товарообігу, підвищенню конкуренції та розвитку банківської інфраструктури. Окрім того, сучасні технології та електронні розрахунки значно полегшують процес легалізації незаконноотриманих коштів через банківські системи, а також “тінізації” прибутків через офшорне законодавство. Наявність усіх вищезгаданих проблемних явищ свідчить про незавершеність побудови національної системи банківського валютного контролю в Україні та нагальну необхідність її вдосконалення.
Об’єктом дослідження є порядок організації валютного контролю та його застосування в банківській системі України, а саме – Національним банком та уповноваженими банками та характер відповідальності суб’єктів за порушення норм валютного законодавства. До предмету включено зміст, принципи, функції, завдання та методи валютного контролю, особливості механізму валютного контролю в банківській системі, повноваження НБУ та комерційних банків в даній сфері, що визначаються Конституцією України, ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, ЗУ “Про Національний банк України”.
Мета роботи полягає в тому, щоб на основі аналізу наукових розробок, узагальнення правозастосовчої практики, вітчизняного і зарубіжного досвіду, виявити стан і визначити закономірності, тенденції організації та правового забезпечення здійснення банківського валютного контролю в Україні, розробити пропозиції щодо підвищення його результативності. Створення дієвої системи валютного регулювання України не можливе без глибокого вивчення теоретичних аспектів, досвіду інших держав світу, існуючої в країні практики, а також перспектив розвитку цієї системи. Саме такий підхід дозволить розробити оптимальний режим банківського валютного регулювання, який має відповідати вимогам та особливостям періоду ринкової трансформації економіки для забезпечення сталого економічного зростання. Крім того, сучасний стан досліджень проблем валютного контролю зумовив необхідність узагальнення світового досвіду та явищ, що належать до сфери організації банківського валютного контролю з метою виявлення головних тенденцій і протирічь, що виникають у практиці його реалізації. Це необхідно зробити для того, щоб подолати вузькість висновків та рекомендацій, які можуть бути результатом досліджень лише окремих, як правило суто технічних, сторін банківського валютного контролю (інформаційне забезпечення, права контролюючих органів, штрафні санкції тощо), і забезпечити теоретичне розуміння місця та ролі валютного контролю у розвитку сучасної банківської системи.
Основними завданнями даного дослідження є:
 вивчення змісту, цілей та функцій валютного контролю;
 класифікація та характеристика видів та методів валютного контролю;
 визначення етапів розвитку систем банківського валютного контролю країн з перехідною економікою;
 дослідження причин особливого статусу органів банківської системи серед суб’єктів владних повноважень в сфері валютного контролю;
 вивчення специфіки банківського валютного контролю на сучасному етапі розвитку та в умовах глобалізації валютних ринків;
 встановлення компетенції НБУ та його структурних підрозділів при здійсненні валютного контролю;
 дослідження порядку проведення дистанційного нагляду та виїзного контролю підрозділами НБУ;
 визначення подвійного статусу комерційних банків в системі органів банківського валютного контролю;
 дослідження спеціальних фінансових санкцій, що застосовуються до порушників валютного законодавства та характеристика інших видів відповідальності, що застосовуються за наслідками реалізації валютного контролю в сфері банківської діяльності.
Дослідження проводилося в межах діалектичного методу пізнання явищ і процесів. Основним методом пізнання об’єкта дослідження обрано спеціально-юридичний. На його основі було проведено систематизацію знань стосовно контролю, як явища суспільної дійсності, та характеристику окремих його видів, що дало змогу визначити поняття та зміст контролю. Даний метод застосовано і під час аналізу законодавчої бази валютного контролю та пропозицій щодо її вдосконалення. Використання системного методу обумовлено потребами аналізу діючої системи органів банківського валютного контролю у взаємозв’язку всіх її складових. Було використано комплексний аналіз існуючої практики валютного контролю в різних країнах у контексті сучасних тенденцій міжнародних відносин та ринкової перебудови економіки. Дослідження сутності валютного контролю, визначення основних понять здійснено на основі методу наукової абстракції. Застосування логічних методів дозволило виявити особливості банківського валютного контролю на різних етапах його здійснення. Аналіз функціонування банківської системи валютного контролю України (дослідження структури, компетенції, методів) здійснено з використанням структурно-функціонального підходу. Методи аналізу і синтезу застосовано при напрацюванні практичних результатів роботи у вигляді пропозицій з вдосконалення валютного законодавства у сфері банківської діяльності.
Практичне значення роботи полягає у вирішенні завдань щодо організації ефективного банківського валютного контролю в системі державного управління України, і використанні даного матеріалу працівниками сфери валютних відносин та банківської системи для застосування у власній повсякденній діяльності та функціонуванні відповідних установ.
Ступінь дослідження даної теми характеризується значним колом як вітчизняних (Алісов Є. О., Андрійко О.Ф., Блащук Ю.О., Воронова Л. К., Григоренко Є., Делас В.А., Кравченко Л., Макаренко О., Михайличенко С., Орлюк О. П., Полінець О.П., Половко С., Пруський О., Юргелевич С., Фещенко О., Чуніхіна Л., Янушевич Я.) так і закордонних (Антонов В.А., Бурцев В.В., Головнін М.Ю., Жуков В.А., Красноперова О.А., Кутепов О., Мельников В.М., Опєнишев С.П., Красавіна Л.Н., Алібегов Т.И., Биліняк С.А.) науковців.
Структура роботи складається з трьох розділів. Перший розділ подає характеристику контролю, як соціально-правового явища, висвітлює загальне поняття організації валютного контролю, його зміст та особливості, види та методи. Розкриваються передумови керівного становища банківської системи в сфері валютного контролю та сучасного етапу розвитку банківських валютних відносин в умовах глобалізації світових економічних процесів та використання нових комп’ютерних технологій. Висвітлюються також пов’язані з такими процесами проблеми як теоретичного так і практичного характеру. Другий розділ розкриває повноваження Національного банку України та його структурних підрозділів в сфері валютного контролю. Досліджено порядок здійснення дистанційного та виїзного контролю. Подана характеристика уповноважених банків в системі валютного контролю та опис основних програм та заходів по протидії правопорушенням у валютній сфері. Третій розділ розкриває правові наслідки неправомірної поведінки в сфері банківського валютного контролю. Подається характеристика спеціальних фінансових санкцій, окремих видів відповідальності, а також порядку їх застосування.
В даній роботі використано такі основні джерела, як ЗУ “Про банки і банківську діяльність” , ЗУ “Про Національний банк України” , ЗУ “Про зовнішньоекономічну діяльність” , ЗУ “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” , ЗУ “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” , Декрет КМУ “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” , Положення НБУ “Про валютний контроль” , Постанова НБУ “Про затвердження Правил проведення перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України» , Постанова НБУ “Про затвердження Положення про порядок проведення виїзних перевірок щодо дотримання банками та фінансовими установами вимог валютного законодавства України» та інші акти Президента, Верховної Ради та Національного банку.
При написанні дипломної роботи в якості допоміжної літератури було використано підручники “Фінансове право” Алісова Є.О. , “Фінансове право” Орлюка О.П. , “Банківське право України” Костюченка О.А. , “Банківське право” Качан О.О. , статті з журналів “Право України” – “Особливості відповідальності уповноважених банків за порушення валютного законодавства”, “Вісник НБУ” – “Лібералізація валютного ринку України”, “Вісник ДПА” – “Перевірка діяльності банків – обов’язок органів податкової служби”, “Фінанси України” – “Комерційний банк як агент валютного контролю”, “Вісник ТАНГ” – “Основні тенденції розвитку валютного регулювання та валютного контролю в Україні” та інші публікації.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості правового забезпечення валютного контролю в банківській системі України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь