Концепт Щастя в англомовній картині світу

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ

ВСТУП З
РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОНЦЕПТ” 8
1.1. Дослідження поняття “концепт” у лінгвістичній науці та генезис
терміну……………………………………………………………………….8
1.2. Когнітивна парадигма: області її застовування в лінгвістиці та когнітивна структура концепту…………………………………………………..12
1.3. Когнітивний підхід до вивчення значення слова………………………..18
1.4. Концептуальний аналіз як метод лінгвістичних досліджень…………..21
1.5. Феномен, поняття і термін “картина світу”………………………………26
1.6. Концептуальна та мовна картини світу. Їх взаємодія та взаємовплив…31
1.7. Сутність прислів’я та його аналіз як когнітивної одиниці………………39
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ЩАСТЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВАХ 49
2.1. Структура концепту ЩАСТЯ в англійській мові .49
2.2. Лексична одиниця happiness як основа концепту ЩАСТЯ………………53
2.3. Концепт “успіх”: почуттєвий під концепт концепту ЩАСТЯ………………56
2.4. Англійські та українські прислів’я як складова концепту ЩАСТЯ………….61
2.5. Мовна репрезентація концепту ЩАСТЯ у французькій мові……………….75
2.6. Концепт ЩАСТЯ у французьких пареміях…………………..………………80
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….87
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………92
ДОДАТКИ

ВСТУП
Одним із завдань лінгвістики на даному етапі є вивчення того, як пізнання відображається в мові. В результаті пізнавальної діяльності людина категоризує окремі ділянки концептуальної картини світу. Оскільки картини світу характеризуються національною специфікою та носії різних мов можуть бачити та членувати світ по різному, крізь призми своїх мов, виникає необхідність в їх співставленні. Це допомагає виявити особливості знань у представників різних етносів, специфічні риси їх менталітету.
Опис моделей фрагментів мовної картини світу та їх співставлення є завданням, на якому дослідники акцентують увагу. Підтвердженням цього є лінгвокультурні дослідження, присвячені питанням вивчення національної своєрідності мовної картини світу та окремих її фрагментів як на сучасному етапі (А. Вежбицька, Б.А. Сєрєбрєніков) так і в ретроспективі.
Дане дослідження виконане шляхом концептологічних досліджень, присвячених співвідношенню мови, свідомості та культури.
Доволі часто в сучасних дослідженнях з лексикології, лінгвістики, літератури, філософії трапляється поняття “концепт”. Значна кількість вчених досліджують і розглядають це поняття з різних точок зору.
У лексикології концепт розглядається як структурна одиниця, що відображена в мові всією сукупністю знань людей про світ чи про окремий предмет, явище дійсності. У дослідженні під терміном “концепт” розуміється: ментальне національно-специфічне утворення, змістом якого є уся сукупність знань про даний об’єкт, а мовне вираження відбувається у сукупності лексичних, паремійних, фразеологічних одиниць, що називають та описують даний об’єкт [57, 67]. Слід зазначити, що поняття “концепт” на теперішньому етапі розвитку лінгвістики ще остаточно не є визначеним і пошуки того, що чим саме є концепт продовжуються. Хоча різні автори пропонують різноманітні трактування концепту, ми вважаємо можливим для досягнення мети дослідження притримуватися вище зазначеного визначення концепту. Під “концептуальною картиною світу” розуміється “образ” світу не відображений за допомогою певної системи знаків, а під “мовною картиною світу” розуміємо ту частину концептуального світу людини, котра має зв’язок із мовою.
Вагомий внесок у дослідження питання “концепту” та внесення поняття до галузі гуманітарних наук зробили вітчизняні та зарубіжні науковці С.А. Аскольдов, О.С. Кубрякова, К.Я. Кусько, А.Г. Лісіцин, В.Л. Федотова, С.Л. Фесенко, Р. Гадсон(Я. Hudson), Дж. Лейкоф(С Lakoff), М. Ламберт(М. Lampert), С. Пінкер(8. Pinker). Так, А.Г. Лісіцин у своїх працях розглядав прийоми та методи концептуального аналізу; С.Л. Фесенко займався проблемою специфіки емоційних концептів; О.С.Кубрякова проводила когнітивний аналіз частин мови. Природу та застосування концепту, зокрема концепту ЩАСТЯ в англійській мові, вивчали такі науковці як В.П. Нерознак, М.М. Бахтин, В.М. Жайворонок, С.С. Неретина, Ентоні Кенні(Аппіопу Kenny). Проте, незважаючи на значну кількість робіт, у своєму науковому пошуку ми зупинимося на засобах вираження концепту ЩАСТЯ в англійській мові.
Концепт ЩАСТЯ – багатомірне інтегративне ментальне утворення, що включає інтелектуальну й емоційну оцінку у формі радості або задоволення. Концепт ЩАСТЯ в англо- та франкомовній картині світу має широке застосування та представлений великою кількістю лексичних та фразеологічних одиниць.uhegc
Досліджуючи будь-який концепт, дуже важливо звернути увагу на когнітивну лінгвістику, адже засвоєння будь-якої нової інформації про світ здійснюється кожним індивідом на основі тих знань, якими він володіє. Створена таким чином система інформації є сконструйована ним як концептуальна система певних уявлень людини про світ [57, 101]. В процесі освоєння світу, людина — не пасивний референт та активний інтерпретатор мовних знань. Вона є носієм не просто мови, а певної концептуальної системи [57, 259]. У внутрішньому лексиконі людини окремий концепт або низка концептів вже отримали мовне оформлення у вигляді знаків, слів чи еквівалентів у формі аналітичної дескрипції. Саме у зв’язку із розвитком когнітології, лінгвістика поповнилася таким поняттям як концепт.
Аналіз глибинних структур прислів’їв, їх автосемантичності, однозначності їхніх імплікацій говорить про наявність зафіксованих у змісті прислів’їв культурних концептів, ціннісних вимірів. Саме тому, для найбільш детального та ґрунтовного дослідження явища концепту ЩАСТЯ в англомовній картині світу здійснено порівняльний аналіз прислів’їв української та англійської мов, а явище концепту ЩАСТЯ у французькій мові досліджується шляхом аналізу паремій, що містять концепт ЩАСТЯ, та поділ паремій на три групи (1 – одним із компонентів виступають слова bonheur, heuruex; 2 – одним із компонентів є синоніми до згаданих слів; 3 – ключовою ідеєю виступає концепт). З цією метою проаналізовано 300 паремійних одиниць.
Актуальність роботи полягає у її спрямуванні на дослідження ще не достатньо вивченого концепту ЩАСТЯ. Дослідження сприятиме поглибленню знань про особливості функціонування вербалізованого концепту ЩАСТЯ в англійській та французькій мовах.
Об’єктом дослідження є поняття “концепту” щастя і вербалізовані засоби його вираження в англійській та французькій мовах, а саме сталі словосполучення, фразеологічні єдності, прислів’я та приказки.
Предметом дослідження є практична репрезентація концепту ЩАСТЯ в англійській та французькій мовах та його структурні особливості.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні терміну “концепт”, його особливостей, генезису, в описі практичного застосування концепту ЩАСТЯ в англо- та франкомовній картинах світу.
Визначена мета передбачає виконання таких завдань:
• дослідити поняття “концепт” та генезис терміну;
• дати визначення когнітивній лінгвістиці та когнітивній структурі
концепту;
• пояснити когнітивний підхід до вичення слова;
• дати визначення концептуального аналізу як методу лінгвістичних досліджень;
• дослідити поняття і термін “картина світу”;
• проаналізувати концептуальну та мовну картини світи, їх спільні та відмінні риси;
• прослідкувати структуру концепту ЩАСТЯ в англомовній картині
світу;
• проаналізувати лексичні одиниці happiness та joy як складові
елементи концепту ЩАСТЯ;
• дослідити концепт “успіх” як підконцепт ПОЧУТТЯ/ВІДЧУТТЯ концепту ЩАСТЯ
• дослідити концепт ЩАСТЯ на основі аналізу українських та англійських прислів’їв;
• дослідити концепт ЩАСТЯ у французькій мові здійснюючи аналіз французьких паремій.
Для дослідження даної мети та реалізації поставлених завдань було використано метод опрацювання теоретичних джерел з лінгвістики; розуміння терміну “концепт”, використовуючи різноманітні іншомовні тлумачні словники різних років видання; контекcтно-інтерпретаційний аналіз, за допомогою якого виявлено та інтерпретовано варіативність і значення мовних одиниць досліджуваного концепту; порівняльний аналіз, за допомогою якого прослідковано особливості фразеологічних одиниць в українській та англійській мовах.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому було детально проаналізовано та узагальнено поняття “концепту”, його природу, та структуру. Особливу увагу в дослідженні спрямовано на детальний аналіз застосування концепту ЩАСТЯ в англо- та франкомовній картинах світу, мовну реалізацію концептуальних ознак та пояснення чуттєво-образного змісту концепту.
Практична цінність роботи полягає в обґрунтуванні структури концепту ЩАСТЯ в англійській та французькій мовах, виявленні чуттєво-образного змісту концепту ЩАСТЯ та практичній репрезентації концепту в англійській та французькій мовах.
Дана робота структурована відповідно до мети та поставлених завдань та складається зі вступу, двох розділів, які деталізуються за допомогою трьох підрозділів кожен, висновків та списку використаної літератури, що становить 43 позиції.
У вступі вказано актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження даної проблеми. У першому розділі проаналізовано теоретичні аспекти, походження терміну “концепт” та його значення, використовуючи словникові дефініції концепту в англійській, італійській, латинських мовах та прослідковано зв’язок концепту із когнітивною лінгвістикою; визначено поняття картини світу та проаналізовано когнітивну та мовну картини світу, їх взаємозв’язок та взаємовплив; проаналізовано прислів’я як когнітивну одиницю. У другому розділі подано детальний аналіз структури концепту ЩАСТЯ в англійській та французькій мовах; обґрунтовано чуттєво-образний зміст концепту ЩАСТЯ; описано лексичну одиницю happiness як складову частину концепту ЩАСТЯ; проаналізовано концепт “успіх” як почуттєвий під концепт концепту ЩАСТЯ в англійській мові; досліджено явище концепту ЩАСТЯ на основі порівняння прислів’їв англійської та української мов; досліджено лексичну репрезентацію концепту ЩАСТЯ у французькій мові (bonheur, heureux), а також проаналізовано фразеологічні одиниці французької мови на позначення щастя. Практичне застосування слова happiness подано у додатках.
Результати даного дослідження стисло подані у висновках.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Концепт Щастя в англомовній картині світу
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь