Інноваційні методи навчання іноземної мови в ЗОШ 2015

58 грн.
Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ

Вступ 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ В ЗОШ 6
1.1. Особистісно орієнтовані технології 6
1.2. Технологія організації групової навчальної діяльності 11
1.3. Проектна технологія навчання іноземним мовам 16
1.4. Технології формування творчої особистості на уроках в ЗОШ 22
Висновок до розділу 1 32
РОЗДІЛ 2. КОМУНІКАТИВНИЙ МЕТОД – ОСНОВА СУЧАСНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 32
2.1. Комунікативний метод навчання іноземним мовам та особливості його реалізації 33
2.2. Основні характеристики комунікативних навичок 35
Висновок до розділу 2 41
РОЗДІЛ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 42
Висновки до розділу 3 57
ВИСНОВКИ 58
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
ДОДАТКИ 65

ВСТУП

У сьогоднішньому світі, де постійно та з величезною швидкістю відбуваються зміни практично у всіх сферах, стало вимогою часу така якість, як мобільність в широкому сенсі цього слова. І середня загальноосвітня школа не стала винятком. До завдання викладацького складу входить не лише навчання учнів, використовуючи традиційні і перевірені часом методики навчання, але й розробка, застосування нових методик навчання з використанням актуальних технічних досягнень для того, щоб молоді люди, які незабаром будуть поступати до вищих навчальних закладів, а пізніше влаштовуватися на роботу, були конкурентоспроможними і легко справлялися з вимогами, які пред’являються сучасним світом.
Актуальність дослідження. Теперішня освітня парадигма змінилася та вимагає певного переосмислення всього позитивного досвіду, накопиченого вітчизняною та закордонною педагогічними школами, його застосування з урахуванням корінних перетворень. Відповідно необхідні дослідження, присвячені проблемі вдосконалення професійно-педагогічної підготовки вчителя.
Стан школи та педагогічного процесу сьогодні в цілому визначається пошуком інноваційних процесів навчання. Нововведення, які проникають в педагогічний процес, покликані створювати умови для розвитку і формування нової особистості, особистості, яка не загубиться в сучасному світі, яка буде володіти останніми технологіями і винаходами людства. Сучасна педагогіка покликана підняти на абсолютно новий рівень підростаюче покоління, яке буде здатне самореалізовуватися в соціокультурному середовищі, підняти на більш високий рівень фізичний, творчий й інтелектуальний розвиток молодого покоління.
Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що питання інноваційних методів навчання іноземної мови в ЗОШ досліджувалось багатьма вченими (Л. В. Биков, В. Верлань, Р. Гуревич, І. Дичківська, М. Жалдак, І. Зязюн, Ю. Дорошенко, Г. Кедрович, О. Коваленко, Т. Коваль, С. Ковтун, А. Нікуліна, Н. Ничкало, О. Пінаєва, В. Радкевич, Г. Розлуцька, С Сисоєва, О. Спірін, С. Стеблюк, О. Шапран, B. Шапран, О. Щербак та ін.). Теоретико-методичні засади застосування інноваційних технологій навчання у вищій школі розглядали: В. Беспалько, І. Бім, Б. Блум, О. Вербицький, Ю. Ємельянов, Н. Лаврентьєва, C. Неверкович, І. Нікітін, Л. Петровська, В. Платов, Є. Полат, Дж. Стіл, Б. Чарний, Г. Щедровицький, І. Якиманська та інші; застосування інноваційних технологій навчання у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів досліджували Л. Березівська, Л. Ващенко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Маслов, В. Палмарчук, П. Шемет, Р. Чуйко та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці інноваційних методів навчання іноземної мови в ЗОШ. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати основні сучасні технології навчання іноземним мовам в ЗОШ;
2. Проаналізувати комунікативний метод як основу сучасного навчання іноземним мовам;
3. Описати сучасні технології інтерактивного навчання англійської мови;
4. Розробити план-конспект урок з використанням сучасних інтерактивних технологій навчання.
Об’єктом дослідження є процес вивчення іноземної мови, англійської зокрема, в середній загальноосвітній школі.
Предметом дослідження є сучасні інноваційні тенденції, підходи та методи навчання англійської мови в ЗОШ.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Табличний: для створення таблиць в роботі.
Наукова новизна дослідження полягає у характеристиці та впровадженні інноваційних методів навчання іноземної мови в ЗОШ.
Теоретичне значення роботи полягає у виділенні та описі інноваційних методів навчання іноземної мови в ЗОШ на уроках англійської мови.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про впровадження та використання інноваційних методів навчання іноземної мови в ЗОШ. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
Особистий внесок полягає в розробці плану-конспекту уроку з використанням сучасних методів навчання англійської мови в школі.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який нараховує 46 пунктів, та додатків.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Інноваційні методи навчання іноземної мови в ЗОШ 2015
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь