Вплив гендерних особливостей на формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів початкового етапу ВНЗ

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ…………………………………………………………………………………………………………….8
1.1 Психолінгвістичні особливості монологічного мовлення студентів початкового етапу вищої школи…………………………………………………………8
1.2 Понятійний апарат дослідження………………………………………………….19
1.3 Гендерні особливості формування іншомовної компетенції у науковій літературі……………………………………………………………25
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ НА ОСНОВІ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ…..………………………………………………………………………………………35
2.1 Дослідження інтересів студентів початкового етапу вищої школи у контексті гендерного підходу…………………………………………………………..35
2.2 Комплекс вправ для формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні з урахуванням гендерних особливостей …….40
РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ У ВНЗ НА ОСНОВІ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ…………………………………………………………………………………………………50
3.1.Експериментальна перевірка ефективності формування іншомовної компетенції на основі гендерного підходу……………………………………..50
3.2 Методичні рекомендації для формування комунікативної компетенції на основі гендерного підходу …………………..………….63
5. ВИСНОВКИ………………..……………………………………………..………..70
6. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………..……………………….….74

ВСТУП
Активні суспільні трансформації, що відбуваються під впливом глобалізації та інтенсивного науково-технічного розвитку, суттєво змінюють усталені способи життєдіяльності, суспільні норми та ідеологічні конструкції, що їх визначають. Ці трансформації активно осмислюються на різних рівнях; формуються і розвиваються у нові наукові напрямки, які мають на меті осмислити та висловити ці зміни.
Одним із таких напрямків стала теорія гендеру. З’явившись у вітчизняних соціальних і гуманітарних студіях на початку 1990-х, термін “гендер” та пов’язана з ним проблематика набули великого поширення і розвитку.
Впровадження гендерного підходу в педагогічну освіту та методику викладання іноземних мов слід розуміти як розширеня життєвого простору для розвитку індивідуальних здібностей і задатків кожного студента. Справжня рівність не передбачає нівелювання статі, але враховує в освітньому процесі специфіку життєвих інтересів та психологічних відмінностей дівчат і юнаків. Щоденне мовлення, яким діти оточені з першого дня їхнього життя, безумовно впливає на хід їх думок, тип мислення і, звичайно ж, на особливості їхнього мовлення. Мова – це найголовніший засіб відтворення тих категорій і явищ, які існують у людській свідомості. Юнаки та дівчата по-різному сприймають ті чи інші поняття незалежно від їхнього віку. Вивчення мовної репрезентації на основі гендерного підходу базується на тому, що мова фіксує не тільки традиційні уявлення про гендерні ролі, але й інше бачення світу, тому свідомий вибір мовних засобів визначається поглядами, переконаннями, політичними вподобаннями її носіїв.
Актуальність дослідження зумовлена великим інтересом до англійської мови під впливом глобалізації. Нові вимоги до вирішення проблем сучасної освіти, в тому числі і в галузі викладання іноземних мов, висувають нові вимоги і до процесу навчання іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів вищих навчальних закладів з урахуванням гендерних особливостей та їх впливу на формування іншомовного мовлення. Для того, щоб навчання іншомовної комунікативної компетенції у вищій школі було ефективним та відповідало сучасним вимогам, а також практичні навички та вміння студентів удосконалювалися, актуальною є розробка комплексу вправ для навчання монологічного мовлення на основі гендерного підходу. Крім того, актуальність дослідження полягає у формуванні методологічних рекомендацій для навчання монологічного мовлення студентів початкового етапу ВНЗ з урахуванням гендерних уподобань, що покращує результативність навчання та сприяє розвитку навичок та вмінь спілкування.
Об’єктом дослідження є формування усної іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів на початковому етапі у вищих навчальних закладах.
Предметом дослідження є формування усної іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів на початковому етапі у вищих навчальних закладах на основі гендерного підходу.
Метою дослідження розробка методики формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів на початковому етапі у вищій школі на основі гендерного підходу.
Досягнення мети передбачало виконання таких завдань:
– дослідити процес формування комунікативної компетенції монологічного мовлення студентів початкового етапу у ВНЗ на основі гендерного підходу;
– визначити психолінгвістичні особливості монологічного мовлення студентів початкового етапу вищої школи;
– провести анкетування студентів для визначення їх уподобань та гендерних характеристик;
– розробити комплекс вправ з урахуванням гендерних особливостей студентів початкового етапу вищої школи;
– провести експеримент для перевірки ефективності розробленого комплексу вправ та для визначення впливу гендерних характеристик на процес формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні;
– розробити методологічні рекомендації формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні на основі гендерного підходу.
У процесі дослідження використовувався комплекс методів, які доповнювали один одного:
– аналіз літературних джерел про навчання монологічного мовлення, та гендерний підхід у навчанні студентів у ВНЗ;
– метод спостереження за монологічним мовленням студентів початкового етапу ВНЗ, вивчення рівня сформованості навичок і вмінь монологічного мовлення, лексичних, граматичних та психолінгвістичних особливостей монологічного мовлення дівчат та хлопців;
– порівняння процесу навчання монологічного мовлення юнаків та дівчат, встановлення подібностей та відмінностей у їх мові, які ті чи інші риси характерні для їх монологічного мовлення, як гендерний фактор впливає на мовленнєві особливості обох статей;
– анкетування для виявлення гендерних особливостей студентів у процесі оволодіння монологічного мовлення. У тексті за кількістю респондентів анкетування було групове, за повнотою – суцільне, за типом контактів з респондентом – очне;
– експериментальна перевірка ефективності розробленої методики навчання монологічного мовлення студентів вищої школи для визначення та порівняння результатів впливу гендеру на процес формування іншомовної компетенції.
Джерельною базою були вітчизняні та іноземні джерела, наукові журнали, серед яких “Іноземні мови”, “Вопросы психологии”, “Гендерные исследования”; монографії, підручники таких авторів як Вейлерт А.А., Выготский Л.С., Кирилина А.В., Горошко Е.И., статті, матеріали конфепенцій, дисертації, джерела з Інтернету.
Наукова новизна полягає в тому, що вперше досліджено особливості формування іншомовної компетенції монологічного мовлення студентів початкового етапу вищих навчальних закладів на основі гендерного підходу; удосконалено методику викладання іноземних мов у вищій школі відповідно до сучасних освітніх вимог; розроблено комплекс вправ та методологічних рекомендацій для навчання монологічного мовлення з урахуванням гендерних особливостей студентів та проведено експериментальну перевірку ефективності застосування даної методики на початковому етапі навчання у ВНЗ.
Теоретичне значення полягає у систематизації понятійного апарату та узагальненні термінологічної системи сучасних гендерних досліджень. Крім того, було проаналізовано наукові праці і статті з гендерної проблематики та на їх основі проведено подальше дослідження та удосконалення вивченого матеріалу.
Практичне значення полягає у тому, що вперше було проведено анкетування студентів початкового етапу вищих навчальних закладів з метою визначення гендерних особливостей та уподобань юнаків та дівчат; результати анкетування були детально проаналізовані, і на їх основі ми розробили новий комплекс вправ для навчання монологічного мовлення з урахуванням гендерних характеристик юнаків та дівчат. Розроблені вправи були використані під час експериментальної перевірки ефективності навчання іншомовної комунікативної компетенції. Крім того, на основі проведеного експерименту було сформовано та систематизовано методологічні рекомендації для навчання монологічного мовлення з урахуванням гендерних особливостей студентів для підвищення ефективності та результативності процесу іншомовної комунікації.
Апробація роботи Результати теоретичного дослідження обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях та семінарах, а саме на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Мовна особистість у лінгвістичному та лінгво-дидактичному аспектах”, м.Горлівка; Другій міжнародній практично-науковій конференції “Мова – особистість – комунікація”, м. Острог; Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”.
Робота складається зі вступу, одного теоретичного розділу і двох практичних, списку використаних джерел і висновків. Перший розділ складається з трьох підрозділів, у яких висвітлено та проаналізовано теоретичні дослідження у сфері гендерології. Другий та третій розділи є практичними і кожен з них складається з двох підрозділів, у яких описано практичні дослідження формування іншомовної комунікативної компетенції монологічного мовленя студентів початкового етапу ВНЗ на основі гендерного підходу, а також результати проведеного експерименту та методологічні рекомендації з урахуванням гендерних особливостей студентів для підвищення ефективності навчання монологічного мовлення.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Вплив гендерних особливостей на формування іншомовної компетенції у монологічному мовленні студентів початкового етапу ВНЗ
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь