Правові основи організації податкового контролю в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Юриспруденція

П Л А Н

ВСТУП …………………………………………………………………… 3
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ ………………………………………………..
10
1.1. Поняття та значення податкового контролю ………………… 10
1.2. Види та методи податкового контролю ……………………… 17
Розділ 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ …………………………..
34
2.1. Податкові органи ……………………………………………… 34
2.2. Митні органи …………………………………………………… 42
2.3. Органи Пенсійного фонду України ………………………….. 49
2.4. Органи Фонду соціального страхування України …………… 52
Розділ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ 55
3.1. Облік юридичних осіб – платників податків (обов’язкових платежів) …………………………………………………………….
55
3.2. Облік фізичних осіб – платників податків (обов’язкових платежів) …………………………………………………………….
61
3.3. Вдосконалення організації податкового контролю в Україні 65
ВИСНОВОК ……………………………………………………………… 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ …………….. 82
ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. 91

ВСТУП

У самому загальному розумінні контроль у сфері соціального управління виступає як здатність суспільства піддавати розгляду свою власну діяльність та реагувати на відхилення від ідеального стану. Категорія контролю на протязі довгого часу використовувалась у різних галузях науки, і тому сутність контролю як явище об’єктивної діяльності достатньо повно досліджена і висвітлена спеціалістами у таких сферах науки як: теорії управління, кібернетики, соціології, економіки та юриспруденції.
Складна природа цього інституту має різноманітні прояви і дає можливість аналізувати його з різних позицій. У наукових дослідженнях контроль розглядається в наступних аспектах: як функція, метод або форма виконавчо-розподільчої діяльності органів управління та їх керівників; як сукупність прийомів і способів, що приймаються керівними органами; як стадія завершення управлінського процесу; як форма зворотного зв’язку, за допомогою якого система керування отримує необхідну інформацію про стан об’єкта що підлягає управлінню та повноти виконання управлінських рішень; як система спостереження та перевірки процесу функціонування об’єкта що керується з метою виявлення відхилень від заданих параметрів.
Інакше кажучи, за допомогою контролю можна не тільки виправляти недоліки у функціонуванні об’єктів управління, оцінювати дисципліну виконання законодавчих актів, але і оцінити на скільки ефективно само правове регулювання у тої чи іншої сфері управління.
В даній дипломній роботі буде розглядатися державний податковий контроль як окремий інститут фінансового контролю.
Організаційні форми податкового контролю мають відповідати вимогам частини другої статті 19 Конституції України , якою передбачено: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України».
Актуальність теми. Реальний процес оподаткування здійснюється державою і залежить від ступеня розвитку її демократичних форм. Тому дослідження природи податку фінансова наука проводить у сфері вчення про державу. На всіх стадіях свого існування держава тими чи іншими шляхами забезпечувала перш за все фінансову основу своєї життєдіяльності, відповідно, змушена була створити адекватну систему податкового контролю. Свого часу ще французький економіст П.-Ж. Прудон правильно наголошував, що: «по суті, питання про податки виступають питаннями про державу» .
Формування ринкової системи господарювання в Україні вимагає наукової розробки форм і методів державного регулювання розвитку економіки. У державному регулюванні розвитку економіки провідне місце належить податкам і зокрема державному податковому контролю. Нині державний податковий контроль знаходиться на стадії становлення. Це вимагає дослідження організаційних, методологічних і методичних аспектів його розвитку. Одночасно необхідним є дослідження питання місця і ролі податкового контролю в економічній системі держави, його використання при прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях управління економікою.
Зокрема, підвищується роль органів податкового контролю у формуванні інформації, яка характеризує не тільки кількість порушень господарськими суб’єктами положень чинного законодавства, величини втрат, які несуть держава, споживачі продукції і послуг, але і виявлення причин, що призвели до цих порушень або зловживань . Саме зміщення акцентів із суто контрольно-ревізійних функцій до оцінювально-економічних може стати вагомим внеском у діяльність державних контролюючих служб у пошукові шляхів підвищення ефективності суб’єктів господарювання, зміцнення фінансового становища у державі тощо.
Потреба у державному податковому контролі в Україні підсилюється економічними умовами в державі. Найпершою проблемою, що перешкоджає розвитку сильної фінансової системи країни, є відсутність платіжної дисципліни. Існує парадоксальний факт: на даний час у нас призупинився спад виробництва, але поряд із цим збільшилися збитки в економіці й зменшилися надходження до бюджету. Негативно вплинула на всю податкову систему неготовність до серйозного, повсюдного контролю за виконанням зобов’язань перед бюджетом.
Отже, податковий контроль є і повинен бути важливою функцією державного управління економікою та її регулюванням. На сучасному рівні розвитку держави її ефективне функціонування без розгалуженої спеціалізованої системи державного податкового контролю взагалі стає не можливим. Так чи інакше, ця система формується з метою реалізації права держави законними шляхами забезпечити свої фінансові інтереси і фінансові інтереси суб’єктів господарювання як фізичних так і юридичних осіб.
Питанням теорії та практики державного податкового контролю присвячені роботи багатьох українських, російських та зарубіжних вчених – юристів та економістів. Віддаючи належне фахівцям, що працюють в галузі теорії, методології, організації податкового контролю, варто зазначити: багато питань не знайшли остаточного вирішення, що стримує розробку конкретних заходів щодо реалізації податкової політики і посилення ролі держави в регулюванні економічних і соціальних процесів. Це і зумовило вибір теми дипломної роботи, її актуальність, теоретичну і практичну значимість.
Метою даної роботи є дослідження правових основ організації податкового контролю в Україні, розробка практичних рекомендацій по вдосконаленню напрямків діяльності податкового контролю.
Для досягнення поставленої мети потрібно виконати наступні завдання:
1) Визначити загальне поняття податкового контролю.
2) Дослідити значення податкового контролю.
3) Розглянути основні види та методи податкового контролю.
4) Дати оцінку правовим основам діяльності органів податкового контролю в Україні – податкових, митних органів, органів Пенсійного фонду України, органів Фонду соціального страхування України.
5) Провести аналіз порядку обліку платників податків – юридичних та фізичних осіб.
6) Розробити шляхи вдосконалення організації податкового контролю в Україні.
Об’єктом дослідження є система податкового контролю в Україні.
Предметом дослідження даної роботи є теоретико-прикладні аспекти організації контролю за сплатою податків, зборів, інших обов’язкових платежів спеціально уповноваженими на те органами, що визначаються нормативно-правовими актами України.
Так, правовою основою здійснення фінансового контролю є Конституція України, в якій визначені принципи, основні права і обов’язки державних органів і громадських організацій в галузі контролю, в тому числі і податкового.
В процесі роботи був використаний Митний кодекс України, затверджений Законом від 11 липня 2002 року № 92-IV . Даний Кодекс визначає засади організації та здійснення митної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та соціальні аспекти діяльності митної служби України, в тому числі і щодо податкового контролю. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та громадян, а також забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи.
Крім того, використовувались Кодекс України про адміністративні правопорушення , Кримінальний кодекс України , Кримінально-процесуальний Кодекс України та Цивільний кодекс України .
Питання податкового контролю знайшли своє вираження в багатьох законах України. Так, Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року № 2181-III є спеціальним законом з питань оподаткування, який установлює порядок погашення зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед бюджетами та державними цільовими фондами з податків і зборів (обов’язкових платежів), включаючи збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахування і сплати пені та штрафних санкцій, що застосовуються до платників податків контролюючими органами, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, та визначає процедуру оскарження дій органів стягнення. Крім того, в ст. 2 даного Закону встановлений перелік органів податкового контролю.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-IV регулює відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб – підприємців.
Закон України «Про Державний реєстр фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів» від 22 грудня 1994 року № 320/94-ВР визначає правовий статус Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів – автоматизованого банку даних, створеного для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які зобов’язані сплачувати податки, збори, інші обов’язкові платежі до бюджетів та внески до державних цільових фондів у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами України.
Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 4 грудня 1990 року № 509-XII визначає окремі питання податкового контролю в Україні, зокрема статус державної податкової служби як одного з контролюючих органів, її функції та правові основи діяльності.
Закон України «Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування» від 21 травня 1999 року № 700-XIV встановлює повноваження органів Пенсійного фонду України стосовно сплати та цільового використання збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, а також органів Фонду соціального страхування України стосовно сплати та цільового використання збору на обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття).
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року № 1058-IV визначає принципи, засади і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Методи роботи. Методологія та методика дослідження базується на теоретичному осмисленні особливостей і умов розвитку державного податкового контролю. Методологічною основою дослідження стало вивчення і творче осмислення основних досягнень зарубіжної та вітчизняної податкової думки з проблем становлення та розвитку податкового контролю. При вирішенні поставлених задач використовувалися різні методи дослідження.
За допомогою структурно-функціональному методу було розглянуто явище податкового контролю як системи та проаналізовано функції взаємодіючих елементів цієї системи, також з допомогою даного підходу були визначені системні ознаки податкового контролю.
Формально-догматичним методом було досліджено логічне тлумачення організації податкового контролю, класифіковано різні погляди та визначення на даний вид фінансового контролю та приведено їх в порядок, проведено дослідження на предмет законодавчої бази, можливості використання в конкретних життєвих ситуаціях. Було використано такі прийоми цього методу як опис і аналіз правових норм і правовідносин, їх пояснення і тлумачення, класифікація.
Метод порівняльно-правового дослідження був використаний для дослідження і порівняння різних концепцій податкового контролю, включаючи організацію даного контролю в Україні та інших державах, виявлення в них спільного і відмінного. Об’єктивною основою для порівняння концепцій податкового контролю в Україні з аналогічними явищами в інших державах була їх сутність, структурна побудова, загальні основи організації. Таке співставлення і вивчення є дуже важливим з теоретичної і практичної точок зору, тому що дає цінний і потрібний матеріал для обміну досвідом, запозичення, уніфікації і вдосконалення організації податкового контролю в нашій державі.
За допомогою історичного методу було простежено хронологічний розвиток організації податкового контролю, а також вчень про даний вид контролю, розглянуто історію становлення податкового контролю як єдиного процесу.
Для наукового пізнання правових відносин, які виникають між органами податкового контролю в процесі їх в взаємодії та функціонування, було застосовано також використання методу поєднання логічного і історичного підходів. Поєднання логічного і історичного допомогло відкриттю якісно нових форм дії законів і знаходженню нового змісту в такій категорії як податковий контроль в Україні.
Практичне значення даної роботи полягає в можливості удосконалення на основі викладеного матеріалу механізму формування системи додаткових методів податкового контролю і вирішення питання щодо його ефективності. Матеріали роботи також можуть бути використані в процесі навчання при вивченні фінансового та податкового права, а також будуть корисні для практичних працівників.
Структура роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури та додатків.
У вступі вказана актуальність обраної теми, визначені мета, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, зроблено огляд використаної джерельної бази та методичної літератури, вказана структура роботи.
В першому розділі роботи подана загальна характеристика податкового контролю в Україні. У другому розділі розглянуто правові основи діяльності органів податкового контролю в Україні. В третьому розділі проаналізовано організації податкового контролю в Україні.
У висновку підбито підсумки виконаній роботі. У списку використаних джерел та літератури подані нормативні документи та методична література, що залучались в процесі роботи. В додатках наведено деякі документи.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правові основи організації податкового контролю в Україні”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

one × 2 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.