Концепція кохання у прозі Д. Г. Лоуренса

60 грн.

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………………………..
ВСТУП…………………………………………………………………….. 3
4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ РИСИ МОДЕРНІЗМУ
В ПРОЗІ Д. Г. ЛОУРЕНСА (D. H. LAWRENCE)……………………..
7
1.1. Сутність концепції кохання: основні поняття, категорії, класифікаційні характеристики…………………………………………
7
1.2. Науково-методичні підходи до вивчення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса……………………………………………………..
Висновки до розділу 1 ………………………………………………….
11
16
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВИВЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КОХАННЯ У ПРОЗІ Д. Г. ЛОУРЕНСА…………………
17
2.1. Аналіз недоліків та ключових проблем вивчення концепції кохання в прозових творах Д. Г. Лоуренса…………………………….
17
2.2. Сучасне сприйняття концепції кохання Д. Г. Лоуренса, його пошуків ідеалу жінки…………………………………………………….
22
2.3. Шляхи вирішення проблеми несумісності розуму і тіла, окреслені Д. Г. Лоуренсом……………………………………………..
Висновки до розділу 2……………………………………………………
30
37
ВИСНОВКИ……………………………………………………………… 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………… 41
ДОДАТКИ………………………………………………………………… 43

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АТС – Академічний тлумачний словник
БП – «Білий павич»
ЕСУ − Енциклопедія сучасної України
КлЧ – «Коханець леді Чаттерлей»
Сґт − Словник ґендерних термінів
СіК – «Сини і коханці»
Сіс – Словник іншомовних слів

ВСТУП

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження. Провідна тема прозових творів Д. Г. Лоуренса (1885-1930) − захист людини від «механічної цивілізації», що полягає у гармонізації стосунків чоловіка і жінки, суголосна сучасній проблемі відчуження людини, замкненні у віртуальному світі. Письменник виступив на захист людини та людського. Він сприймав людину як органічну частину природи, і порушення цієї єдності вважав наближенням катастрофи. Екологія природи та плоті, досягнення їхньої гармонії, що народжує справжню красу та любов ̶ такими є життєві пріоритети Лоуренса. Протягом усього творчого шляху письменник писав про загальнолюдські цінності та захищав їх. Як прозаїк Д. Г. Лоуренс здобув визнання за життя, на сьогодні зацікавлення його творчістю не згасло, про що свідчать відгуки сучасних читачів, розміщені в американському суспільно-політичному журналі Newsweek. The White Peacock («Білий павич», 1911): «природна розповідь про життя трьох сусідніх сімей у Ноттінгемі, забутому куточку Англії» (13 січня, 2012), 2 відгуки, популярність − 40,824, оцінка − 3,4. Sons and Lovers («Сини і коханці», 1913): «Оповідь про кохання, стосунки і розчарування, розказана багатою мовою, що відтворює незнані й і знайомі час та місце в історії Британії» (16 квітня, 2016), 79 відгуків, популярність – 505, оцінка – 3,57, у рейтингу 1001 Books You Must Read Before You Die посідає 197-ме мсце, у рейтингу The Guardian’s 1000 Novels Everyone Must Read – 193-тє місце. Lady Chatterley’s lover («Коханець леді Чаттерлей», 1928): «Якщо Ви насолоджуєтеся Британською соціальною драмою з дещо більшими відносинами статей, це, можливо, була б гарна книга для Вас» (10 квітня, 2017), 150 відгуків, популярність – 290, оцінка – 3,5, місця у рейтингах: 1001 Books − 124-те, The Guardian’s 1000 − 90-те, Classics you know − 144-те [20]. Лоуренс сприяв оновленню літератури, розширив можливості епічних і поетичних форм, збагативши їхній зміст сміливим утвердженням прав чоловіків і жінок реалізувати закладені в них від природи можливості, пригнічені та деформовані рутиною повсякденності, офіційною мораллю, що накладає заборони на виявлення почуттів і пристрастей. Він вбачав свій ідеал у злитті духа і плоті, в гармонії природного і духовного. Для сучасного українського суспільства, відкритого й щирого, з усталеними звичаями, поглядами, нормами поведінки чоловіка і жінки, що склалися історично й передаються від старшого покоління до молодшого, накопиченим досвідом, важливо ознайомитись із концепцією кохання Д. Г. Лоуренса, щоб зрозуміти шляхи вирішення проблеми несумісності розуму і тіла, окреслені письменником. Своєчасність і соціальна значущість означеної проблеми обумовила актуальність теми дослідження. Джерельна база дослідження характеризується глибиною вивчення: «Лоуренс розширив можливості епічних і поетичних форм, збагативши їхній зміст сміливим утвердженням прав чоловіків і жінок реалізувати закладені в них від природи можливості, пригнічені та деформовані рутиною повсякденності, офіційною мораллю, що накладає заборони на виявлення почуттів і пристрастей. Роман розглядав як засіб оновлення життя; використовував досягнення живопису для збагачення зображальних можливостей жанру» (Енциклопедія сучасної України, НТШ, ІЕД НАН України) [6]; оригінальністю викладу результатів дослідження вирізняється стаття В. Панченка «Антропологія статевих взаємин у романі Д. Г. Лоренса «Коханець леді Чатарлей» (2008): «Лоуренс створив власну філософську теорію про секс як про рушійну силу життя» [12, с. 306], вузькогалузевою спрямованістю розвідки: О. В. Горбатенко «Психоаналітичне підґрунтя філософсько-естетичних поглядів Д. Г. Лоуренса» (2015): «співвідношення духовного й тілесного в повсякденному житті людини; порушення традиційних сімейних відносин; відродження природного прагнення до всього, що дозволяє життя» [3, с. 45].
Об’єкт дослідження: прозова творчість Д. Г. Лоуренса.
Предмет дослідження: висвітлення концепції кохання у прозі (на основі романів Д. Г. Лоуренса «Білий павич», «Сини і коханці», «Коханець леді Чаттерлей»).
Мета дослідження: вивчити і науково обґрунтувати ступінь висвітлення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса. Відповідно до мети дослідження були поставлені завдання: 1) розглянути загальні риси модернізму в прозовій творчості Д. Г. Лоуренса, дослідити сутність концепції кохання (основні поняття, категорії, класифікаційні характеристики) та висвітлити науково-методичні підходи до її вивчення, 2) проаналізувати недоліки і ключові проблеми вивчення концепції кохання, її сучасне сприйняття, розглянути шляхи розв’язання проблеми пошуку ідеалу жінки в прозі Д. Г. Лоуренса, 3) висвітлити шляхи вирішення проблеми несумісності розуму і тіла, окреслені Д. Г. Лоуренсом, 4) узагальнити отримані результати.
Методи дослідження: описовий, контент-аналіз, порівняння, узагальнення.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що розглянуто сучасний стан вивчення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса й досліджено шляхи вирішення проблеми несумісності розуму і тіла, окреслені Д. Г. Лоуренсом.
Практичне значення дослідження. Результати дослідження можна впровадити для вивчення зарубіжної літератури на уроках у загальноосвітній школі, проведення літературно-поетичних годин у позаурочний час. Логіка дослідження обумовила структуру бакалаврської роботи: Вступ, Розділ 1. Загальні риси модернізму в прозі Д. Г. Лоуренса (D. H. Lawrence), Розділ 2. Аналіз сучасного стану вивчення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса, Висновки, Список використаної літератури із 20 найменувань, 3 додатків. У Розділі 1. Загальні риси модернізму в прозі Д. Г. Лоуренса (D. H. Lawrence) розглянуто сутність концепції кохання: основні поняття, категорії, класифікаційні характеристики і висвітлено науково-методичні підходи до вивчення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса. У Розділі 2. Аналіз сучасного стану вивчення концепції кохання у прозі Д. Г. Лоуренса проаналізовано недоліки і ключові проблеми вивчення концепції кохання, її сучасне сприйняття, розглянуто проблему пошуку ідеалу жінки в прозі Д. Г. Лоуренса, висвітлено шляхи вирішення проблеми несумісності розуму і тіла, окреслені Д. Г. Лоуренсом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Глінка Н. В. Міфопоетика творчості Д. Г. Лоуренса : автореф. дис… канд. філол. наук: 10.01.04 – література зарубіжних країн / Наталія Вікторівна. Київ: Б.в., 2006.20 с.
2. Гончаренко Е. «Шукач» кохання з «туманного Альбіону» // Всесвіт. Укр. журнал іноземної літ., 2010. № 7−8. С. 236−239.
3. Горбатенко О. В. Психоаналітичне підґрунтя філософсько-естетичних поглядів Д. Г. Лоуренса // Гуманітарний часопис, 2015. № 1. С. 45−51.
4. Девдюк І. В., Яцків Н. Я. Історія зарубіжної літератури ХІХ−ХХ ст.: методичні рекомендації до практичних занять. Івано-Франківськ: ПНУ, 2004.
61 c.
5. Дудченко М. М., Медвідь А. А. Символи кольору у структурі назв художніх творів англійської і американської літератури. Філологічні трактати.
Т. 5. 2013. № 1. С. 42−49.
6. Енциклопедія сучасної України, НТШ, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України.
7. Давиденко Г. Й., Чайка О.М. Історія зарубіжної літератури XIX – початку XX століття: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2009.
8. Малахов. В. Етика: курс лекцій. Острог: Вид-во Нац. ун-ту. «Острозька академія», 2014. 214 с.
9. Літературний дайджест. 10 книг про кохання всіх часів і народів українською.
10. Лоуренс Д. Г. Коханець леді Чаттерлей / пер. С. Павличко. Львів: Вид-во Старого Лева, 2017. 432 с.
11. Нагачевська О. О. Спільні риси в творчості Д. К. Оутс і Д. Г. Лоуренса // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2004. Вип. 16. С. 190−193.
12. Панченко В. Антропологія статевих взаємин у романі Д. Г. Лоренса «Коханець леді Чатарлей» // Studia Methodologica : альманах / укладач І. В. Папуша. Тернопіль: ТНПУ, 2008. Вип. 25: Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність. С. 306−310.
13. Панченко В. Наративна точка зору і реалізація розповідної стратегії в романі Д. Г. Лоуренса «Сини і коханці» // Питання літературознавства, 2009. Вип. 78. С. 293−305.
14. Словник ґендерних термінів.
15. Словник іншомовних слів/
16. Словник української мови: в 11-ти томах.
17. Ференц Н.С. Основи літературознавства: підручник. Київ: Знання, 2011. 432 с. (Серія: Вища освіта XXI століття).
18. Lawrence D. H. Sons and Lovers, 801 р.
19. Lawrence D. H. The White Peacock.
20. Newsweek.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Концепція кохання у прозі Д. Г. Лоуренса
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь