Контроль органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень У МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ПРИНЦИП ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ У МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ………………………………………………………………………….. 9
1.1. Поняття та значення делегування повноважень у місцевому самоврядуванні……………………………………………………………………….. 9
1.2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у питаннях реалізації делегованих повноважень……………………..13
1.3. Проблеми, що виникають при делегуванні повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування, а також у здійсненні таких повноважень……20
1.4. Проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування…………………………………….. 24
Висновки до Розділу 1………………………………………………………………………………….. 30
РОЗДІЛ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ДЕЛЕГОВАНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………………………………………… . 32
2.1.Поняття та принципи здійснення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади…………………………………………………………………………………. 32
2.2. Контроль у сфері місцевого самоврядування та його співвідношення з
контролем у державному управлінні………………………………………………. . 35
2.3. Відділ контролю апарату районної державної адміністрації, як контролюючий орган у сфері делегованих повноважень………………………….. . 41
2.4. Порядок здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування ……………… . 45
Висновки до розділу 2.………………………………………………………….. . 50
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….. . 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………… ……………………… 57

ВСТУП
Творення суверенної правової демократичної і соціальної Української держави відбувається одночасно із становленням громадянського суспільства. Одним із важливих елементів взаємозв’язку держави і суспільства є місцеве самоврядування – громадсько-політичний і правовий інститут, що набуває все більшого значення як демократична форма організації публічної недержавної влади на місцях.
Основною формою організуючого впливу публічної влади на суспільство є їх взаємодія з метою задоволення як потреб всього суспільства, окремих його частин, так і окремої особи. Без такої взаємодії існування як публічної влади, так і суспільства неможливе. Очевидність окресленої правом взаємодії різного роду публічних і непублічних суб’єктів права у сфері діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з точки зору використання такого інструменту публічної влади на місцях як делегування повноважень зумовило інтерес до цієї теми.
Актуальність теми дослідження
Проблема правового регулювання делегованих повноважень та контоль за їх виконанням є вкрай актуальною для процесів державотворення на сучасному етапі реформування українського суспільства, оскільки делегування повноваження є одним із основних засобів функціонування публічної влади в демократичній правовій державі. Досвід демократичних країн світу свідчить про те, що надмірна централізація влади на певному етапі призводить до нефективності та навіть недієздатності системи управління і, навпаки, саме децентралізація влади з сильними інститутами місцевого самоврядування сьогодні є найбільш ефективною формою організації державної влади розвинутих країн. Без усяких сумнівів, процес трансформації місцевої влади, з позицій становлення нової децентралізованої системи управління, удосконалення взаємовідносин місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, має будуватися не на принципах субординації (властивій державній управлінській вертикалі), а на принципах правової, організаційної, фінансової та матеріально-технічної самостійності органів місцевого самоврядування і спиратися на ефективне використання інституту делегованих повноважень. Актуальність теми дослідження також зумовлена тим, що делегування повноважень як організаційно-правовий інститут є новим, малодослідженим явищем у суспільно-політичному житті і потребує відповідного розвитку і удосконалення у процесі утвердження України як європейської демократичної держави.
Наявність великої кількості делегованих повноважень серед місцевих органів публічної влади, за відсутності належного правового регулювання механізмів передачі, реалізації, контролю, відповідальності, приводить до виникнення певних непорозумінь між суб єктами делегованих повноважень, виникнення компетенційних спорів.
Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є комплексний аналіз юридичної природи делегованих повноважень місцевих органів публічної влади, контролю за їх виконанням ( принципи та порядок його здійснення), а також проблем, що виникають в процесі делегування повноважень місцевими органами публічної влади та розроблення відповідних рекомендацій щодо підвищення ефективності реалізації делегованих повноважень у сфері діяльності місцевих органів публічної влади.
Відповідно до поставленої мети зроблена спроба вирішити наступні завдання:
1) розкрити наукове поняття та юридичний зміст делегованих повноважень;
2) розглянути проблеми порядку та умов делегування повноважень;
3) розглянути взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у питаннях реалізації делегованих повноважень;
4) дослідити принципи, значення та порядок здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування;
5) сформулювати рекомендації і пропозиції, які мають бути спрямовані на підвищення ефективності реалізації здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування;
Об’єктом дослідження є суспільні відносини між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, пов’язані з процесом делегування повноважень, а саме суспільні відносини з приводу контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;
Предметом дослідження є юридична природа контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування та пов’язані з ним теоретичні та практичні проблеми.
Джерела дослідження
Під час написання кваліфікаційної роботи були використані такі нормативно правові акти: Конституція України, Закон України “Про місцеве самоврядування в України”, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Постанова КМ України “Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади”. Також при написанні кваліфікаційної роботи були використані монографії, автореферати, статті, навчальні та практичні посібники, виконані фахівцями в галузях адміністративного права, теорії держави і права, конституційного права, радянського будівництва, державного управління (О.В. Батанов, В.І. Борденюк, І.П. Бутка, Ю.П. Битяк, Ю.В. Делія, М.П. Воронова, Н.К. Ісаєва, В.М. Кампо, М.І. Корнієнко, В.Ф. Опришко, М.П. Орзіх, В.Ф. Погорілко, М.О. Пухтинський, Ю.М. Тодика, О.Ф. Фрицький, В.М. Шаповал, Ю.С. Шемшученко) та інших авторів.
Методи дослідження
Методологічною основою дослідження є система взаємодоповнюючих загальнонаукових і спеціальних методів, призначених для отримання об’єктивних та достовірних результатів дослідження. Основним у цій системі виступає загальнонауковий метод пізнання, на базі якого проблеми роботи розглядаються в єдності їх соціального змісту і юридичної форми. Системно-структурний підхід застосовувався для дослідження проблем правового регулювання делегованих повноважень, особливостей функціонування та взаємодії місцевих органів публічної влади. За допомогою історико-правового та порівняльно-правового методів досліджувалось вітчизняне законодавство, що врегульовує відносини, пов’язані з делегуванням повноважень, та контролем за їх здійсненням. За допомогою методу тлумачення права з’ясовано зміст норм права, що становлять правову основу здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування. Комплексний підхід до використання зазначених методів дозволив всебічно розглянути питання пов’язані з контролем органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування.
Ступінь наукової розробки
Значний внесок у наукову розробку і вирішення методологічних і теоретичних проблем функціонування місцевих органів влади зроблено фахівцями в галузях адміністративного права, теорії держави і права, конституційного права, радянського будівництва, державного управління, Це роботи С.А. Авакяна, В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, В.Д. Афанасьєва, М.І. Байтіна, Г.В. Барабашева, І.Л. Бачило, та інших авторів. Сучасна вітчизняна юридична наука приділяє достатньо уваги вивченню інститутів публічної влади. Зокрема, проблемам місцевого самоврядування присвячені праці таких авторів, як О.В. Батанова, В.І. Борденюка, І.П. Бутка, Ю.П. Битяка, Ю.В. Делії, М.П. Воронова, Н.К. Ісаєвої, В.М. Кампа, М.І. Корнієнка, В.Ф. Опришка, М.П. Орзіха, В.Ф. Погорілка, М.О. Пухтинського, Ю.М. Тодики, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка та інших авторів.
Практичне значення одержаних результатів
Викладені у каліфікаційній роботі висновки і положення розширюють і поглиблюють теоретичні знання про інститут делегованих повноважень, механізм здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування, окреслюють основні напрямки та шляхи його вдосконалення та реалізації.
Матеріали кваліфікаційної роботи можуть бути використані:
– у науково-дослідницькій діяльності – для подальшого розвитку положень науки адміністративного права та державного управління, для здійснення спеціалізованих досліджень в подальшому розвитку теорії делегованих повноважень, у сфері правотворчості – для удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності місцевих органів публічної влади, зокрема шляхом внесення змін до чинних законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, до Бюджетного Кодексу України, а також при підготовці проектів нормативно-правових актів, що безпосередньо стосуються врегулювання процесу делегування повноважень місцевими органами влади.
– при викладенні курсів адміністративного права, муніципального права, державного управління; з метою підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів місцевих органів влади.
– у безпосередній практичній діяльності спеціалістів місцевих органів влади, в тому числі в нормотворчій та правозастосовчій діяльності місцевих органів влади, зокрема: у практичній діяльності місцевих органів публічної влади в процесі делегування повноважень; в ході розробки, прийняття, внесення змін до статутів територіальних громад тощо.
Структура та обсяг кваліфікаційної роботи
Дана кваліфікаційна робота складається із вступу, двох розділів, якими охоплюються вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (50 найменувань). Загальний обсяг кваліфікаційної роботи складає 64 сторінки, з яких 55 основного змісту .
Розділ 1. Принцип делегування повноважень у місцевому у правлінні.
В даному розділі визначається поняття та значення принципу делегування повноважень у місцевому самоврядуванні в загальних рисах аналізуються його особливості, досліджуються взаємовідносини органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у питаннях реалізації делегованих повноважень,визначаються проблеми, що виникають при делегуванні повноважень виконавчої влади органам місцевого самоврядування, а також у здійсненні таких повноважень та проблеми розмежування власних і делегованих повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Розділ 2. Порядок здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням “делегованих” повноважень органами місцевого самоврядування.
В даному розділі визначається поняття та принципи контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади, здійснюється характеристика контролю у сфері місцевого самоврядування та його співвідношення з контролем у державному управлінні, описуються повноваження відділу контролю апарату районної державної адміністрації, як первинного контролюючого органу у сфері делегованих повноважень, досліджується порядок здійснення контролю органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень органами місцевого самоврядування
В результаті реформування державної влади склалися дві системи: система місцевого самоврядування як публічна влада територіальних громад і система місцевих органів державної виконавчої влади, представлена місцевими державними адміністраціями. Це різні за своєю юридичною природою, насамперед за функціями і повноваженнями, системи місцевої влади, хоч абсолютного розподілу, повного відокремлення державних структур від самоврядних нема і бути не може. Місцеве управління, з одного боку, залежить від центральної влади і є своєрідним продовженням державної адміністративної машини на рівень, нижчий від центрального, а з іншого – служить легітимним вираженням ідей місцевих громад.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Контроль органів виконавчої влади за здійсненням делегованих повноважень У МІСЦЕВОМУ УПРАВЛІННІ”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

eight + 17 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.