Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства як основа розробки конкурентної стратегії аптека

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

Зміст

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 7
1.1. Умови виникнення та роль конкуренції в ринковій економіці 7
1.2. Оцінка конкурентоспроможності підприємства 11
1.3. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємства 17
РОЗДІЛ 2. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ І МОТИВИ ОНОВЛЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 21
2.1 Конкурентоспроможність як джерело нововведень 21
2.2 Передумови й мотиви оновлення виробництва 27
2.3 Стратегія і тактика оновлення виробництва 31
2.4 Загальні підходи до оновлення виробництва 36
2.5 Система безперервного покращення процесів і продуктів (СБППП) 45
РОЗДІЛ 3. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ „ФАРМАК” ТА РОЗРОБКА КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ 53
3.1 Особливості розвитку фармацевтичної галузі України 53
3.2 Історична довідка про ВАТ „Фармак” 54
3.3 Структура управління та система менеджменту на підприємстві 56
3.4 Основні конкуренти і політика щодо досліджень та розробок 65
3.5 Стратегія ВАТ «Фармак» на наступні роки 70
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 76
ДОДАТКИ 79

Вступ

Зміна економічної системи господарювання, перехід до ринкової системи управління і ї реорганізація виходячи із особливостей теперішнього стану вимагають від багатьох підприємств змінити свій підхід до забезпечення конкурентоспроможності, виділити його в якості провідної задачі, головної цілі існування і роботи підприємства.
Сьогодні необхідність конкуренції обумовлена відкритістю українського ринку для багатьох груп товарів, і до поки ці товари проникають на наш ринок, підприємства вимушені враховувати умови конкуренції. Крім цього, політика, що проводиться урядом відносно антимонопольного регулювання економіки, підтримки здорової конкуренції визначає виникнення такої і між власними товаровиробниками. Дефіцит платіжних коштів, складний фінансовий стан, низька купівельна спроможність населення тим більше загострюють проблему підтримки і випуску конкурентоспроможної продукції.
Конкуренція є досить тонким і гнучким механізмом управління виробництвом. В умовах скорочення попиту на товар або послугу фірми страждають не в рівній мірі. Найбільших труднощів зазнають неефективні підприємства, виробники неякісної продукції тощо. Сильні фірми можуть навіть в економічно складний час процвітати, оскільки до них відійдуть сегменти ринку, які раніше контролювалися збанкрутілими конкурентами. Гнучкість механізму конкуренції проявляється у його миттєвій реакції на будь-які зміни обставин оточуючого середовища. У кращому становищі опиняються фірми, які найкраще пристосовані до змін. В період кризових явищ виробництво з високим ступенем адаптації є більш ефективним і динамічним.
В умовах ринкової економіки ,які склалися в Україні, аналіз конкурентоспроможності підприємств стає об’єктивною необхідністю, так як в сучасній конкурентній боротьбі при всій її масштабності, динамізмі і гостроті виграє той, хто аналізує і бореться за свої конкурентні позиції. Важливою проблемою стає кількісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства і управління нею.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства базується на аналізі його сильних і слабих сторін, а головне, – потенційних можливостей. Оцінка потенційних можливостей підприємства – складна і трудомістка задача, яка дозволяє забезпечити баланс ринкових запитів з реальними можливостями самого підприємства, розробити основні програми його виробничого розвитку і поведінки на ринку, а також підвести реальну і компетентну основу під рішення, що приймаються.
Зовнішні умови розвитку підприємства не залежать від самого підприємства, а визначаються напрямком господарської політики держави, урядовими заходами з управління і регулювання. Виходячи з цього, важливо знати відповідне господарське законодавство, постанови уряду відносно його діяльності і на базі аналізу державної правової бази будувати дослідження своїх потенційних можливостей, тим більше, що зовнішні умови чинять у великій мірі визначний вплив на характер, внутрішні умови і можливості розвитку підприємства. Аналіз зовнішніх умов є базою для прийняття рішень про підвищення конкурентоспроможності, сприяє росту ефективності і рентабельності його виробничої збутової діяльності, створенню основи для становлення маркетингового підходу у рішенні ключових задач управління.
Розуміння конкурентоспроможності підприємства трактується фахівцями по різному. Визначений авторитет в галузі конкуренції М.Портер, висновки якого обґрунтовуються на результатах багатьох досліджувань досягнення і збереження конкурентної переваги, вважає, що фірми попереджають своїх суперників, якщо мають міцну конкурентну перевагу. В країнах з ринковою економікою конкурентоспроможність підприємства є результатом переплетіння факторів, породженим об`єктивним розвитком продуктивних сил і відображаючих результати політики великих монополій в боротьбі за якість, ринки збуту і отримання прибутку.
Дослідження конкурентоспроможності підприємства в умовах економічної ситуації, яка склалась в Україні, дає змогу розглядати її як комплексну характеристику потенціальних можливостей забезпечення конкурентних переваг в перспективі, яка доступна для огляду (10 – 15 років). Джерелами конкурентних переваг є прогресивна організаційно-технологічна і соціально-економічна база підприємства, вміння аналізувати та своєчасно здійснювати заходи щодо укріплення конкурентних переваг. Останнє слід відзначити особливо, тому що аналіз та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства необхідна на всіх ступенях позавиробничого процесу. Саме тому дослідження комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства є досить актуальним.
Проблему комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства досліджували такі вчені, як Азоєв Г.Л., Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Войчак А. В., Гаркавенко С. С., Дикань В.Л., Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С., Юданов А.Ю. та ін. Загальний огляд досліджень, присвячених вивченню даного питання, свідчить про недостатнє висвітлення даної тематики у науковій літературі.
Об’єктом дослідження є ринок лікарських засобів в Україні.
Предметом дослідження є діяльність ВАТ „Фармак” та розробка його конкурентної стратегії.
Мета дослідження полягає в характеристиці комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства;
2. Визначити передумови й мотиви оновлення виробництва;
3. Проаналізувати стратегію і тактику оновлення виробництва;
4. Коротко охарактеризувати історію та структуру управління ВАТ „Фармак”;
5. Провести аналіз виробничої та фінансової діяльності підприємства;
6. Дати комплексну оцінку конкурентоспроможності ВАТ „Фармак” та описати його конкурентну стратегію.
7. Розробити та обґрунтувати заходи щодо підвищення рівня конкурентоспроможності обраного підприємства.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Теоретичний: синтез, аналіз та узагальнення наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
3. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
4. Розрахунково-конструктивний метод;
5. Монографічний метод
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про комплексну оцінку конкурентоспроможності підприємства. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи оцінки конкурентоспроможності підприємства.
У другому розділі характеризується конкурентоспроможність і мотиви оновлення виробництва.
У третьому розділі проводиться комплексна оцінка конкурентоспроможності ВАТ „Фармак”, розглядаються його діяльність та конкурентна стратегія.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Комплексна оцінка конкурентоспроможності підприємства як основа розробки конкурентної стратегії аптека
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь