Інтерпретація невербальних засобів спілкування на основі англомовного тексту (на прикладі роману TWILIGHT Стефані Мейер)

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБ’ЄКТ МОВОЗНАВЧИХ СТУДІЙ 7
1.1 Невербальне спілкування і його роль в міжкультурній комунікації 7
1.2 Система невербальних засобів комунікації 9
РОЗДІЛ ІІ. ЗНАЧЕННЯ ЖЕСТІВ ТА КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ 21
2.1 Жести та їх когнітивне значення 21
2.2 Культура спілкування та невербальна поведінка людини 26
РОЗДІЛ III. ПОЗНАЧЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ “TWILIGHT” СТЕФАНІ МЕЙЕР………………..31
3.1 Паравербальні засоби спілкування та міміка у романі Стефані Мейер «Twilight» 31
3.2 Кінесика у романі Стефані Мейер «Twilight». 48
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 65
ДОДАТКИ 68

ВСТУП
Людина є соціальною істотою, тому її важко уявити поза суспільством. Для кожного є важливим налагодження контакту із співрозмовником, адже призначення будь-якого комунікативного акту – досягення певної цілі (отримання певної інформації, задоволення психологічної потреби в спілкуванні, спонукання співрозмовника до дії, обмін думками, враженнями). В широкому розумінні, комунікація – обмін інформацією між індивідами засобами загальної системи символів; це творча гра інтелектуальних та емоційних сил співрозмовників; це взаємне навчання партнерів, здобуття ними нових знань під час розмови.
Люди можуть обмінюватись різноманітними типами інформації на різних рівнях. Цілком зрозуміло, шо володіння знаками ефективного спілкування сприяє взаємодії між людьми, але не варто забувати про те, що спілкування не вичерпується усними або письмовими повідомленнями. В цьому процесі важливу роль грають емоції, манери партнерів, жести. Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей лише 20-40% інформації передається за допомогою вербальних засобів спілкування, та від 60 до 80% комунікацій здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження, – тобто без використання слів, а завдяки жестам, міміці, позиції тіла, навіть одягові. Невербальна комунікація – це поведінка, яка сигналізує про характер взаємодії та емоційний стан індивідів, які спілкуються.
Такі дані спонукають нас замислитись над значенням невербального спілкування для взаєморозуміння людей, звернути особливу увагу на значення жестів і міміки людини, цієї особливої мови, якою ми усі розмовляємо, навіть не усвідомлюючи цього.
Особливістю невербальної мови є те, що її виявлення обумовлене імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дозволяє нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування.
Знання мови жестів і рухів дозволяє не лише краще розуміти комуніканта, а й передбачити, яке враження справило на нього почуте ще до того, як він висловиться з цього приводу.
Невербальні засоби комунікації вивчає паралінгвістика. Це досить нова мовознавча дисципліна, що займається вивченням факторів, які супроводжують мовне спілкування та які беруть участь у передачі інформації.
Коло питань, які обговорюються у межах паралінгвістики, охоплюють всі види кінесики (від жестів до пантоміми), всі види фонації (від мовлення до вокального мистецтва) і всі види спілкування за участі так званого ситуативного тексту.
Актуальність обраної теми дослідження пояснюється її спрямуванням на поповнення знань про невербальну взаємодію людей, беручи за основу англомовний текст для аналізу використання автором засобів невербального спілкування. Крім того, для професії перекладача такі знання надзвичайно важливі, оскільки необхідно не лише здійснювати переклад з іноземної мови, але також важливо розуміти почуття та емоції іноземця, щоб правильно та повною мірою перекласти їхні слова.
Мета роботи полягає у тому, щоб розглянути найбільш поширені несловесні знаки деяких підсистем, дослідити особливості використання невербаліки в англомовному тексті.
Для реалізації поставленої мети роботи було передбачене виконання наступних завдань:
1) визначити поняття невербальної комунікації та розкрити її особливості;
2) встановити основні категорії невербального спілкування та охарактеризувати кожну з них;
3) інтерпретувати невербальні засоби спілкування, беручи за джерело дослідження оригінал роману «Сутінки» («Twilight») американської письменниці Стефані Мейер;
4) здійснити аналіз функціональної взаємодії невербальних і вербальних комунікативних засобів, релевантних для реалізації комунікативних відносин.
Об’єктом вивчення є вербалізаія невербальних компонентів комунікації.
Предметом дослідження є особливості використання компонентів невербальної комунікації індивідів засобами сучасної англійської мови, та особливості функціональної взаємодії невербальних і вербальних компонентів комунікації на основі англомовного тексту (на прикладі роману “Twilight” Стефані Мейер).
Під час написання курсової роботи використовувалися наступні методи: описовий; лінгвокультурологічний; метод системно-функціонального аналізу невербальних одиниць у їх взаємодії з вербальними, а також у їх автономному функціонуванні у процесі комунікації; метод лексичного аналізу одиниць, що використовуються для номінації невербальних компонентів поведінки комунікативно-домінантних індивідів; метод стилістичного аналізу, за допомогою якого проводилось дослідження номінацій невербальних компонентів як засобів підвищення експресивності образу комунікатів.
Новизна дослідження зумовлена цілісним підходом до процесу комунікації як до єдності вербальних та невербальних компонентів спілкування. Вивчення невербальних компонентів комунікативної ситуації у англомовному дискурсі та функціонування НЗС як у взаємодії з вербальними компонентами, так і автономно від них забезпечує комплексний аналіз проблеми здійснення ефективного комунікативного акту.
Практичне значення роботи полягає у можливості використання результатів дослідження для подальшого вивчення особливостей невербального аспекту англомовного дискурсу та його порівняння з іншими іноземними мовами.
Апробація. Тези роботи були висвітлені на Всесвітній студентській науково-практичній конференції «ЛІНГВОСОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ», що проходила 26 березня 2010 року у м. Острог.
Структура роботи. Дана робота складається із вступу, висновків, трьох розділів, кожен з яких поділяється на підрозділи, списку використаної літератури та додатку.
У вступі визначено мету, об’єкт та предмет роботи, сформульовано новизну, актуальність та практичне значення проведеного дослідження.
У першому розділі визначено суть невербального спілкування та його роль у процесі комунікації, виявлено основні категорії кінетичних та некінетичних невербальних символів і охарактеризовано кожну з них.
Другий розділ присвячено висвітленню важливості розуміння значення невербальної поведінки, вміння її адекватно трактувати, важливість невербальної комунікації в етикеті ділового та повсякденного спілкування.
Третій розділ роботи присвячено безпосередньо спробі інтерпретації невербальних засобів поведінки та їх взаємозв’язок з вербальними зособами комунікації на основі роману «Twilight».
У висновках підведено підсумки дослідження процесу невербального спілкування, його ролі у взаємостосунках людей, особливостей вираження невербальних засобів спілкування в англомовному дискурсі.
Список використаної літератури включає 50 позицій, в тому числі посилання на інтернет-ресурси.
У додатках подано вибірку речень з роману, на основі яких проводилося дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Інтерпретація невербальних засобів спілкування на основі англомовного тексту (на прикладі роману TWILIGHT Стефані Мейер)
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь