Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізації

10 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ГОЛОВНІ ЕТАПИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.1 ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.2 ПОЗИТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
1.3 СУПЕРЕЧНОСТІ І НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 2. СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК НАСЛІДОК ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
2.1 ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕТАПИ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.2 ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
2.3 ГЛОБАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
РОЗДІЛ 3. ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
3.1 УКРАЇНА В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ
3.2 СУЧАСНИЙ СТАН ВПЛИВУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ
3.3 ПЕРСПЕКТИВИ ВИХОДУ УКРАЇНИ ІЗ ГЛОБАЛЬНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Актуальність теми. Глобалізація економічного простору – складна, багатоаспектна проблема, яка виникла і розвивалась в просторі і часі за діалектичними законами і на сьогоднішній день набула такого впливу на економічні процеси всередині національних економік, що визначає основні вектори їхнього розвитку та ставить перед урядами держав задачі, що потребують негайного вирішення. Реалії сучасності, глобальні зміни геополітичного розкладу сил вимагають дослідження низки явищ і процесів, що мають визначальний вплив на розвиток суспільства. Одним із таких явищ є глобалізація. Процеси глобалізації проявляються у всіх сферах діяльності людини, визначають поступове формування світового економічного простору. Таким чином, зменшується імовірність збереження самостійності національних економік. У цьому контексті зростає взаємозалежність світу, посилюються взаємозв’язки між країнами, регіонами, містами, змінюється їх ієрархія, кількісні та якісні індикатори. Поляризація сучасного світу, втілена в антиноміях „розвинені – слаборозвинені”, „заможні – бідні”, „високі технології – сировинні ресурси”, просторових осях „Північ – Південь”, „Захід – Схід”, породжує для більшості країн світу проблему самоідентифікації в глобальному середовищі. Кожна держава стає об’єктом спрямування діяльності транснаціональних фінансових структур, зовнішньої лімітації стратегій і пріоритетів з боку міжнародних організацій та установ.
Для України, як і інших постсоціалістичних країн, що зазнали і зазнають радикальних змін внаслідок переходу від централізованої до ринкової економіки, інтеграція у світове господарство є однією з передумов власного прогресу. Зважаючи на дискусійність окремих сторін глобалізації та незаперечність диспропорцій у рівнях соціально-економічного розвитку різних країн світу, визначення форм та напрямів залучення національної економіки до світової системи є нагальною потребою. Ефективне використання переваг та обмеження негативних наслідків впливу процесів глобалізації можливе за умов ретельного дослідження домінуючих тенденцій у цій сфері як важливих умов територіального розвитку країни. У такому контексті дослідження впливу процесів глобалізації на економіку України є актуальним і своєчасним.
Актуальність теми визначається не тільки потребою у поглибленні теоретичного знання про досліджуване явище і систематизації наукових надбань з суспільно географічних позицій, а й практичною значимістю проблеми. Це необхідно для оцінки системи міжнародних зв’язків України та її регіонів, з метою економічного піднесення держави, її інтеграції у світове господарство.
Структурна складність і багатоаспектність прояву процесів глобалізації обумовлюють міждисциплінарний статус їх дослідження, основний аспект якого є економічним, водночас незаперечною є потреба просторової оцінки комплексного впливу цих процесів.
У межах економічного напряму, проблемам інтеграції та глобалізації присвячені роботи вітчизняних вчених В.Д. Базилевича [3], І.О. Бакаєва [4], В.О. Василенка [8], С.В. Віднянського [10], І.І. Дахно [19], В.В. Зянько [25], В.П. Клочко [28], Ю.М. Пахомова [51], А.М. Поручника [54], С.І. Соколенка [60], А.С. Філіпенка [67; 68; 69], Л.Д. Чекаленко [72] та інших. Щодо російської наукової школи, то це праці Е.М. Короткова [30], Є.Г. Кочетова [33], Є.А. Роговського [56], К.В. Рудого [58], С.І. Соколенко [60], Р.К. Щенина [74], Ю.В. Шишкова [75]. Проблематикою значення парадигми економічної глобалізації у формуванні концептуальної матриці економічної безпеки займалися такі провідні вітчизняні і зарубіжні вчені як С.П. Гантінгтон [12], Б.М. Данилишин [17; 18], П.В. Круш [37], О.С. Кучик [39], С.М. Макуха [40], Е. Тофлер [61], Ю.В. Яковець [77]. Проте деякі питання з вищезазначеної проблематики потребують подальшого наукового дослідження.
Предметом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є розкриття сутності, основних етапів глобалізації, впливу глобалізації на економічні процеси всередині країн, а також дослідження світової економічної кризи.
Об’єктом дослідження є сучасні міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації.
Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є дослідження розвитку глобалізаційних процесів та обґрунтування їх впливу на виникнення та поглиблення світової фінансової кризи.
Завдання випускної кваліфікаційної роботи:
− Розглянути сутність та основні етапи глобалізації.
− Встановити позитивні і негативні наслідки глобалізації, а також суперечності цього процесу.
− Показати роль глобалізації як каталізатора світової економічної кризи.
− Встановити причини глобальної економічної кризи та шляхи її подолання.
− Розкрити сутність впливу фінансової глобалізації на світове господарство і національні економіки.
− Проаналізувати участь України в сучасних процесах глобалізації.
− Описати сучасний стан кризи в Україні.
− Визначити основні перспективи України щодо виходу із кризи.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої в роботі мети були використані загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція і дедукція, аналогія, метод сходження від абстрактного до конкретного, історико-логічний, системний підходи до аналізу економічних процесів та зв’язків. Дослідження базується на використанні статистичного, порівняльного, факторного та структурного методів аналізу.
Інформаційною базою дослідження є широке коло вітчизняних та зарубіжних монографічних досліджень, статистичні і фактичні матеріали ЮНКТАД, МВФ, Світового банку, журналів “Фінанси України”, “Економіка України”. Використовувались офіційні законодавчі та нормативні матеріали органів влади та управління України, експертні оцінки рейтингових агентств.
Наукова новизна одержаних результатів: виявлено, що глобалізація в усіх своїх виявах тісно пов’язана з геополітичними напрямами основних полюсів сили, що уособлюють сучасні цивілізаційні світи, розкрито сутність процесу глобалізації як якісно нового етапу інформаційної і комунікаційної революції, пов’язаного з новим технологічним рівнем розвитку людства, що характеризується формуванням суспільства як єдиного економічного, політичного й соціального організму; проаналізовано стан та перспективи інтеграції України до світового фінансового простору.
Теоретичне і практичне значення дослідження полягає в тому, що основні положення і висновки випускної кваліфікаційної роботи можуть бути використані в лекційних курсах з міжнародних відносин, політології, сучасних політичних процесів. Окремі положення і результати даної роботи доповідалися і обговорювалися на науково-практичній конференції “Економічні проблеми членства України в СОТ”, яка проходила 30 березня 2010 року в Київському міжнародному університеті. Випускна кваліфікаційна робота допомагає теоретично поглибити уявлення про особливості історичного процесу формування глобалізаційних процесів у всіх сферах людського буття, впливу їх на темпи, способи, форми життя, особливо на межі ХХ-ХХІ століть. Вона допомагає більш ґрунтовно осмислити проблеми сучасної економічної кризи.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Глобалізація міжнародних економічних відносин і світова криза як наслідок глобалізації
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь