Вдосконалення монетарної політики уряду України

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження монетарної політики………………….6
1.1. Суть монетарної політики її цілі та місце в загальнодержавній економічній політиці………………………………………………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм здійснення та інструментарій монетарної політики………………..13
1.3. Центральний банк як інститут реалізації монетарної політики України….23

РОЗДІЛ 2. Оцінка ефективності монетарної політики в Україні…………………..30
2.1. Основні етапи монетарного розвитку в Україні…………………………………….30
2.2. Динаміка основних монетарних показників в Україні за 2005-2008 роки…………………………………………………………………………………………………………………….41
2.3. Ефективність грошово-кредитної політики та її наслідки………………………52

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення монетарної політики України………………….58
3.1. Покращення політики облікового курсу………………………………………………..63
3.2. Зарубіжний досвід регулювання монетарної сфери та проведення валютно-курсової політики………………………………………………………………………………….63
3.3. Оптимізація монетарної стратегії в Україні…………………………………………..71

Висновок
Список використаних джерел……………………………………………………………………..83
Додатки……………………………………………………………………………………………………..88

ВСТУП

У процесі переходу національної економіки України від командно – адміністративної до ринкової системи макроекономічного регулювання важливу роль відіграє такий вид державного регулювання, як монетарний інструментарій. У державі поряд зі фіскальною, монетарна політика держави сприяє досягненню збалансованості економіки та її оздоровленню. Розбалансованість економічної сфери проявляється передусім у високих та мінливих темпах інфляції, нестабільності процентних ставок та валютного курсу. Тому дослідження монетарних інструментів макроекономічного регулювання, форм та методів їх використання, механізмів впливу та основні макроекономічні змінні в умовах перехідної економіки України набуло особливого значення.
За 17 років незалежності у сфері економіки України відбулося багато реформ. Та на сучасному етапі розвитку дуже важливими є питання, пов’язані із системою державного регулювання, а особливо – вибір інструментів цього регулювання, адже саме вони впливають на демократичні перетворення у державі і на її місце у світовому співтоваристві. Одним з інструментів державного регулювання є монетарна політика. Більшість сучасних економістів розглядають грошово-кредитну політику як найбільш прийнятний для демократичного суспільства інструмент державного регулювання національної економіки, який не призводить до надмірного диктату уряду і зменшення господарської самостійності окремих індивідів. Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в збереженні низьких темпів інфляції (неруйнівних для ринку), забезпечення зростання реальних грошових запасів, скорочення негативного значення чистого експорту й досягнення його позитивного рівня, забезпечення стабілізації національної грошової одиниці, зайнятості та багато інших. Саме тому дана тема є дуже актуальною сьогодні.
Застосування відомих інструментів монетарної політики дає змогу центральному банку впливати на окремі поточні параметри грошово-кредитної сфери економіки, що, зрештою, обов’язково позначається на результатах реалізації проміжних завдань (зміни маси грошей в обігу, рівня процентної ставки, валютного курсу) і досягненні стратегічних цілей (економічного зростання, високого рівня зайнятості, стримування інфляції).
Актуальність даної проблематики пояснюється тим фактом, що грошово-кредитні методи впливу з боку держави на перебіг усіх економічних процесів є найбільш гнучкими і адекватними природі ринку та видаються найбільш придатними для активного застосування в сучасних умовах розвитку економіки. Регулятивний процес, з одного боку, має звести до мінімуму негативні прояви системи ринкового механізму господарювання, а з іншого – зберегти і розвинути усі позитивні аспекти й переваги ринкових відносин з метою забезпечення максимальної ефективності функціонування економічної системи загалом.
Проблемі покращення та удосконалення здійснення монетарної політики в сучасній економіці приділяється велика увага. Про це свідчить велика кількість написаних праць, опублікованих статей. Серед відомих спеціалістів, що займаються розглядом даної проблеми заходяться Савлук М.І., Лагутін В.Д., Козюк В.В., Лютий І.О., Гальчинський А., Івасів Б. та інші.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення монетарної політики уряду України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Відповідно до цієї мети в процесі дослідження потрібно вирішити такі завдання:
– висвітлити теоретичні аспекти здійснення монетарної політики держави;
– охарактеризувати інструментарій монетарної політики Національного банку;
– здійснити оцінку монетарної політики уряду України та чинників впливу;
– проаналізувати основні етапи монетарного розвитку в Україні;
– охарактеризувати основні монетарно-економічні показники за 2005-2008 роки;
– проаналізувати ефективність монетарної політики в Україні;
– обґрунтувати основні напрямки покращення монетарної політики уряду України;
– дослідити зарубіжний досвід здійснення монетарної політики Центральними банками.
Об’єктом дослідження є монетарна політика України. Предметом – основні чинники та інструменти формування монетарної політики в Україні.
Для здійснення поставлених завдань використовується ряд таких методів:
– монографічний;
– системний підхід;
– факторний аналіз;
– метод порівнянь;
– узагальнення;
– статистичний.
Інформаційною базою слугуватимуть законодавчі акти, вітчизняні наукові джерела, та періодичні видання.

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти дослідження монетарної політики………………….6
1.1. Суть монетарної політики її цілі та місце в загальнодержавній економічній політиці………………………………………………………………………………………………………………..6
1.2. Механізм здійснення та інструментарій монетарної політики………………..13
1.3. Центральний банк як інститут реалізації монетарної політики України….23

РОЗДІЛ 2. Оцінка ефективності монетарної політики в Україні…………………..30
2.1. Основні етапи монетарного розвитку в Україні…………………………………….30
2.2. Динаміка основних монетарних показників в Україні за 2005-2008 роки…………………………………………………………………………………………………………………….41
2.3. Ефективність грошово-кредитної політики та її наслідки………………………52

РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення монетарної політики України………………….58
3.1. Покращення політики облікового курсу………………………………………………..63
3.2. Зарубіжний досвід регулювання монетарної сфери та проведення валютно-курсової політики………………………………………………………………………………….63
3.3. Оптимізація монетарної стратегії в Україні…………………………………………..71

Висновок
Список використаних джерел……………………………………………………………………..83
Додатки……………………………………………………………………………………………………..88

ВСТУП

У процесі переходу національної економіки України від командно – адміністративної до ринкової системи макроекономічного регулювання важливу роль відіграє такий вид державного регулювання, як монетарний інструментарій. У державі поряд зі фіскальною, монетарна політика держави сприяє досягненню збалансованості економіки та її оздоровленню. Розбалансованість економічної сфери проявляється передусім у високих та мінливих темпах інфляції, нестабільності процентних ставок та валютного курсу. Тому дослідження монетарних інструментів макроекономічного регулювання, форм та методів їх використання, механізмів впливу та основні макроекономічні змінні в умовах перехідної економіки України набуло особливого значення.
За 17 років незалежності у сфері економіки України відбулося багато реформ. Та на сучасному етапі розвитку дуже важливими є питання, пов’язані із системою державного регулювання, а особливо – вибір інструментів цього регулювання, адже саме вони впливають на демократичні перетворення у державі і на її місце у світовому співтоваристві. Одним з інструментів державного регулювання є монетарна політика. Більшість сучасних економістів розглядають грошово-кредитну політику як найбільш прийнятний для демократичного суспільства інструмент державного регулювання національної економіки, який не призводить до надмірного диктату уряду і зменшення господарської самостійності окремих індивідів. Найвища кінцева ціль монетарної політики полягає в збереженні низьких темпів інфляції (неруйнівних для ринку), забезпечення зростання реальних грошових запасів, скорочення негативного значення чистого експорту й досягнення його позитивного рівня, забезпечення стабілізації національної грошової одиниці, зайнятості та багато інших. Саме тому дана тема є дуже актуальною сьогодні.
Застосування відомих інструментів монетарної політики дає змогу центральному банку впливати на окремі поточні параметри грошово-кредитної сфери економіки, що, зрештою, обов’язково позначається на результатах реалізації проміжних завдань (зміни маси грошей в обігу, рівня процентної ставки, валютного курсу) і досягненні стратегічних цілей (економічного зростання, високого рівня зайнятості, стримування інфляції).
Актуальність даної проблематики пояснюється тим фактом, що грошово-кредитні методи впливу з боку держави на перебіг усіх економічних процесів є найбільш гнучкими і адекватними природі ринку та видаються найбільш придатними для активного застосування в сучасних умовах розвитку економіки. Регулятивний процес, з одного боку, має звести до мінімуму негативні прояви системи ринкового механізму господарювання, а з іншого – зберегти і розвинути усі позитивні аспекти й переваги ринкових відносин з метою забезпечення максимальної ефективності функціонування економічної системи загалом.
Проблемі покращення та удосконалення здійснення монетарної політики в сучасній економіці приділяється велика увага. Про це свідчить велика кількість написаних праць, опублікованих статей. Серед відомих спеціалістів, що займаються розглядом даної проблеми заходяться Савлук М.І., Лагутін В.Д., Козюк В.В., Лютий І.О., Гальчинський А., Івасів Б. та інші.
Метою дослідження є розробка пропозицій щодо вдосконалення монетарної політики уряду України на основі вивчення теоретичних та практичних аспектів досліджуваної проблематики.
Відповідно до цієї мети в процесі дослідження потрібно вирішити такі завдання:
– висвітлити теоретичні аспекти здійснення монетарної політики держави;
– охарактеризувати інструментарій монетарної політики Національного банку;
– здійснити оцінку монетарної політики уряду України та чинників впливу;
– проаналізувати основні етапи монетарного розвитку в Україні;
– охарактеризувати основні монетарно-економічні показники за 2005-2008 роки;
– проаналізувати ефективність монетарної політики в Україні;
– обґрунтувати основні напрямки покращення монетарної політики уряду України;
– дослідити зарубіжний досвід здійснення монетарної політики Центральними банками.
Об’єктом дослідження є монетарна політика України. Предметом – основні чинники та інструменти формування монетарної політики в Україні.
Для здійснення поставлених завдань використовується ряд таких методів:
– монографічний;
– системний підхід;
– факторний аналіз;
– метод порівнянь;
– узагальнення;
– статистичний.
Інформаційною базою слугуватимуть законодавчі акти, вітчизняні наукові джерела, та періодичні видання.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Вдосконалення монетарної політики уряду України
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь