Правове регулювання конкуренції в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНЦІЇ ВУКРАЇНІ
1.1. Конкуренція та принципи її правового регулювання
1.2. Визначення суті поняття «недобросовісна конкуренція» з позиції законодавця
1.3. Правове визначення монополізму та монополії
1.4. Сутність узгоджених дій та економічної концентрації
РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
2.1. Регулювання конкуренції як одна із форм діяльності держави
2.2. Правовий статус органів, які забезпечують захист та розвиток конкуренції в Україні
2.3. Правова характеристика законодавства про захист економічної конкуренції
2.4. Концепція Конкуренційного процесуального кодексу України
РОЗДІЛ З ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ЗАХИСТУ ВІД ТАКИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
3.1. Загальні засади відповідальності за вчинення посягання на економічну конкуренцію та основні види таких посягань
3.2. Можливі шляхи захисту від недобросовісної конкуренції
ВИСНОВКИ
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Актуальність обраної теми полягає в необхідності правового та наукового забезпечення сучасної конкурентної політики. Історичний досвід свідчить, що за умов конкуренції, тобто змагання підприємців між собою, найбільшого успіху досягають ті з них, хто пропонує споживачеві найкращі товари, роботи та послуги за найнижчими цінами. Наявність конкуренції на ринку стимулює виробництво тих товарів, які потрібно споживачам, сприяє зниженню собівартості товарів, а відтак спонукає підприємців підвищувати ефективність виробництва, рухає науково–технічний прогрес, що є безумовно важливим на шляху до розвитку такої держави, яка буде слугувати інструментом для задоволення потреб її громадян.
Одними з найважливіших конституційних принципів забезпечення свободи підприємницької діяльності в Україні є державний захист конкуренції, а також недопущення зловживань монопольним становищем на ринку, неправомірного обмеження конкуренції та недобросовісної конкуренції. Інструментом реалізації зазначених принципів є сукупність правових норм, які визначають засади захисту економічної конкуренції в Україні. Вони встановлюють загальні правила здійснення конкурентної боротьби на ринку, що є обов’язковим для виконання усіма суб’єктами господарювання.
Законодавство про захист економічної конкуренції є невід’ємною частиною механізму, що забезпечує вплив держави на економічні процеси у будь-якій сучасній моделі ринкової економіки. Його основне завдання – захист і підтримка максимально високого рівня конкурентних відносин, завдяки яким і може бути, в кінцевому підсумку, забезпечено сталий розвиток економіки України. За відсутності у держави дієвих механізмів контролю за ринковими процесами, зокрема відсутності законодавства, що може регулювати такі процеси, або через небажання держави втручатися в них буде обмежено, спотворено або взагалі усунуто конкуренцію з ринку. Внаслідок цього будуть порушені права та охоронювані законом інтереси підприємців діючих на ринку, та споживачів. Крім того, необмежена державним контролем стихія ринку буде призводити до усунення з нього чи поглинання слабших виробників та злиття рівновеликих, у результаті чого виникатимуть олігополістичні та монополістичні утворення , які самостійно або разом з іншими зможуть контролювати ринок і впливати на його механізми.
За сімнадцять років діяльності Антимонопольного комітету України, вдалося, в основному, сформувати наукову концепцію конкурентної політики. Проте залишається цілий ряд невирішених проблем. Завдання наукового аналізу проблем захисту економічної конкуренції є сьогодні надзвичайно важливим для вітчизняної економічної та юридичної науки. Життя постійно висуває нові проблеми у сфері конкурентної політики, які вимагають і нових підходів до їх розв’язання.
Важливо те, що у вітчизняному науковому середовищі відбувається позитивне переосмислення значущості наукових досліджень конкуренції та конкурентних відносин. Цей важливий інститут ринкової економіки і громадянського суспільства стає все більш значущим предметом наукових досліджень.
Реальне конкурентне середовище в українській економіці істотно відрізняється від ідеальної моделі ринку і конкуренції . Сьогодні як ніколи від науки вимагається роз’яснення природи і характеру ринково-конкурентних відносин, обґрунтування шляхів їх подальшого розвитку та правового забезпечення. Наука повинна досліджувати реалії наявних конкурентних відносин з усіма їх труднощами і проблемами, що виникають в процесі ринкової трансформації.
Пильної уваги з боку науковців потребують питання організаційно-правового і процесуального забезпечення конкурентної політики. В теорії конкуренції трансформаційної економіки визнається суттєве значення інститутів. Йдеться про правові, регуляторні й процесуальні системи, які забезпечують підтримку конкуренції і дотримання норм антимонопольного регулювання. Основні шляхи вдосконалення існуючої конкуренції та підвищення ефективності ринкових відносин лежать у руслі інституційних перетворень і обмеження тіньової економіки .
Мета та завдання дипломного дослідження. Метою дослідження є аналіз, вивчення і систематизація, розробка теоретичних і практичних засад правового регулювання конкуренції в Україні.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення наступних завдань;
– здійснення аналітичного огляду стану конкуренції в Україні з точки зору її правового регулювання;
– з’ясування правової природи дефініцій монополізму та монополії;
– дослідження порушень конкуренційного законодавства;
– розгляд сучасного стану законодавчого та нормативно-правового регулювання конкуренції;
– обґрунтування пропозиції щодо можливих шляхів удосконалення чинного законодавчого та нормативно-правового регулювання питань захисту конкуренції в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільно-правові відносини та інші правовідносини, які складаються в процесі діяльності уповноважених осіб з питань конкуренції, їхнє законодавче врегулювання, процедурні та проблемні питання, що виникають у правозастосовній практиці тощо;
Предмет дослідження – правове регулювання конкуренції в Україні, а також шляхи вдосконалення конкурентного і антимонопольного законодавства.
Нормативно-правовою основою дослідження є міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радого України, Конституція та чинне законодавство України, що регулюють правовідносини в сфері конкуренції, які становлять об’єкт дослідження.
Теоретичною основою дослідження є результати досліджень, що відображені у наукових працях та публікаціях сучасних закордонних та вітчизняних вчених і фахівців у галузі цивільного та господарського права, у яких висвітлюються питання правового регулювання конкуренції.
Емпіричну базу дослідження склали наукові результати досліджень вчених-цивілістів, судова практика: статистичні дані про динаміку, кількість справ про захист від недобросовісної конкуренції. Автор у дослідженні використовувала праці таких відомих дослідників антимонопольного і конкурентного права як Мельниченко О. Дахно Т.Т., Удалов Т.Г., Щербина В.С., Ніколаєва Л.В., Старцев О.В., Кінах А.К., Кваснюк Б.Є., Корчак Н.М., Жук Л.А., Жук О.Л.
Методи дослідження. Методологічною основою роботи є загальні положення матеріалістичної діалектики (методи системного і історичного аналізу, формальної логіки, абстракції і аналогії, узагальнення і класифікації). В процесі дослідження були використані методи: при викладенні становлення концепції особистих немайнових прав – історичний; при дослідженні об’єктів – спостереження, опис, планування.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в магістерській роботі комплексно розглянуто теоретичні і практичні засади актуальної проблеми удосконалення механізму правового регулювання та захисту в сфері конкурентної політики.
Наукова новизна конкретизується у таких основних положеннях:
– конкретизація та науковий аналіз проблем захисту економічної конкуренції;
– уточнення понять «монополія», «монополізм», «недобросовісна конкуренція»;
– висвітлення питань правового регулювання конкуренції нормами вітчизняного законодавства;
– характеристика правопорушень у сфері недобросовісної конкуренції, а також правозастосовної практик при вирішенні справ про захист від недобросовісної конкуренції.
Практична значимість одержаних результатів полягає в поглибленні і розширенні предмета правового регулювання та захисту конкуренції в Україні, розробці практичних рекомендацій для більш ефективного вирішення проблемних питань при вирішенні справ про захист від недобросовісної конкуренції.
Здобуті результати дослідження можуть бути використані у практичній діяльності судів, а також у навчальному процесі на кафедрі цивільного та трудового права.
Структура магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (77 найменувань). Повний обсяг дипломної роботи – 114 сторінки, з яких основний зміст викладено на 96 сторінках, список використаних джерел – 9 сторінок.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Правове регулювання конкуренції в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь