Формування активного англомовного словника у дітей дошкільного віку за допомогою сюжетно-рольовї гри

60 грн.

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………….. …….. 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКА У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ЗА ДОПОМОГОЮ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ …………………

10
1.1 Особливості формування іншомовної комунікативно-мовленнєвої компетенції у дітей старшого дошкільного віку ………
10
1.2. Англомовний словник дошкільників ………………………. 16
1.3 Сюжетно-рольова гра як засіб формування англомовного словника у дітей старшого дошкільного віку …………………………
21
1.4. Форми, методи та прийоми формування активного англомовного словника вихованців дошкільного навчального закладу в сюжетно-рольовій грі ………………………………………..

42
Висновки до першого розділу ……………………………………. 59
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АКТИВНОГО ІНШОМОВНОГО СЛОВНИКА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІЙ ГРІ………………………………………

62
2.1. Вхідне діагностування рівня сформованості комунікативно-мовленнєвої компетенції у дітей старшого дошкільного віку ………………………………………………………

62
2.2. Методика проведення експерименту з використання сюжетно-рольових ігор при вивченні англійської мови у дошкільному освітньому закладі………………………….……………

68
2.3. Результати експериментального дослідження з формування активного англомовного словника у дітей дошкільного віку………………………………………………………………………..

78
Висновки до другого розділу …………………………………….. 85
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ………………………………………. 87
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………… 89

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. 200 ігор на уроках англійської мови / Упор. А. В. Павлюк – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 56 с.
2. Агамірзоєва Т.Б., Міщук С.В., Вернигора Ю.А.We learn English in “Dyvograj” [Електронний ресурс] – Режим доступу:
3. Академічний тлумачний словник [Електронний ресурс] – Режим доступу:
4. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения языку дошкольников: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – 3-е изд., стереотип. – М. : Изд-во Центр Академия, 2000. – 40 с.
5. Артемов В.А. Психология наглядности при обучении иностранным язикам / В.А. Артемов // Иностр. яз. в шк. – 1969. – № 6. – С. 54 – 61.
6. Артемова Л.В. Гра / Л.В. Артемова // Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко”.– К.: “Свенас”, 1993. – С. 31-48.
7. Артемова Л. В. Вчися граючись / Л. В. Артемова. – К.: Томіріс, 1990. – С. 3 – 5.
8. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
9. Барабаш М. Стихія іноземної мови / М.Барабаш // Дитячий садок. – 2002. – № 8. – С. 2.
10. Барташніков О., Барташнікова I., Зелена І. Ігри для початкового навчання англійської мови. -Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2001.- 64 с.
11. Бартишніков О., Бартишнікова І., Зелена І. Ігри для початкового навчання англійської мови / Бартишніков О., Бартишнікова І., Зелена І. // – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003.
12. Бахталина О.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду / О.Ю. Бахталина // Иностранный язык в школе. – 2000. – №6. – С.44.
13. Бахтомина Е.Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду / Е.Ю.Бахтомина // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 1. – С. 37-41.
14. Бедарев Г.К. Организаторам весёлого досуга – М.: Сов. Россия, 1979.
15. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: //М.: Прогресс, 1992. – 399 с.
16. Бесклетна І. Іноземна мова в дитячому садку / І. Бесклетна // Дошкільне виховання. – 2000. – № 7. – С. 7.
17. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 2.: Особистісно-орієнтовний підхід: наук.-практ. засади: наук. вид. / І.Д. Бех. – К.:Либідь, 2003. – 342 с.
18. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов: Посібник для вчителів іноземних мов // Близнюк О.І., Панова Л.С. – К.: Освіта, 1997.- С.24-31.
19. Богуш А.М. Розвиток мовлення у сім’ї / А.М. Богуш [Електронний ресурс] – Режим доступу:
20. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручн. / Богуш А.М., Гавриш Н.В.; за ред. А.М. Богуш. – К.: Вища школа, 2007. – 542 с.: іл.
21. Богуш А.М. Мовленнєвий розвиток дітей від народження до 7 років : моногр. / А.М. Богуш. – К. :Видав. дім «Слово», 2004. – 376 с.
22. Богуш А.М., Луцан Н.І. Мовленнєво-ігрова діяльність дошкільників: мовленнєві ігри, ситуації, вправи: навч.- метод. посібник / А.М. Богуш, Н.І. Луцан. – К.: Видавничий дім «Слово», 2008. – 256 с.
23. Бойко О.В. Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку / О.В. Бойко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – С. 23-28.
24. Бойко О.В. Формування мовленнєвої активності старших дошкільників в процесі вивчення англійської мови / О.В.Бойко // Матеріали Х підсумкової наук.-практ. конф. викладачів МДГУ: зб. наук. праць / за загал. ред. К.В.Балабанова. – Маріуполь: МДГУ, 2008. – С. 192-194.
25. Бондарь М. В., Бондарь О. В. 130 ігор для уроків англійської мови. – Х.: Основа, 2004. – 128 с.
26. Боровик І. Артикуляційні вправи – корисні та цікаві / І. Боровик // Дошкільне виховання. – 2001. – № 1. – С. 10–12.
27. Бугастова І.А. Гра як засіб підготовки дитини до школи / І.А. Бугастова // Журнал для батьків. – 2001. – № 1. – С. 17.
28. Будак С.В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками: моногр. зі спец. практикумом у двох кн. – К.: Видав. дім «Слово», 2008. – 228 с.
29. Венгер Л.А., Мухіна В.С. Психологія – М.: Просвещение, 1988. – 336 с.
30. Вербовська М. Є., Шишкова І. А. Англійська для малюків. – М.: АОЗТ Видавництво «Рученькина», 1996. – 176 с.
31. Верещагина И. Н., Рогова Г. В. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в общеобразовательных учреждениях. – М., 1998. – С. 163.
32. Вивчення англійської мови у дошкільному навчальному закладі за освітньою лінією «Іноземна мова» варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) [Електронний ресурс] – Режим доступу:
33. Виготський Л. С. Педагогічна психологія. – М.: Педагогіка, 1991.– 232с.
34. Витоль А.Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язык? // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 6. – С. 41-43.
35. Воспитание детей в игре / Сост. А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. — М., 1983.
36. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1991.
37. Гавриш Н. Методика розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ зі спец. «Дошкільневиховання», «Початкове навчання», викладачів, науковців, вихователів і методистів дошкільних закладів / Н.Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 132 с.
38. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві : автореф. дис. … д ра пед. наук / Н.В.Гавриш; Південноукр. держ. пед. ун т ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2002. – 32 с.
39. Гапонова С. В. Англійська на дозвіллі. – К.: Товариство «Знання», КОО, 1998.- 80 с.
40. Гарбуз М.В. Рольова гра як технологія навчання іноземної мови дошкільників/ М.В. Гарбузов [Електронний ресурс] – Режим доступу:
41. Глухарева Е.А. Иностранный язык в детском саду / Е.А.Глухарева // Иностранные языки в школе. – № 5. – С. 24-30.
42. Гра дошкільника / під ред. С.Л. Новосьолової. – М.: Просвещение, 1989. – 284 с.
43. Гулько Н.І. Гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції дошкільників / Н.І. Гулько. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
44. Данилевська-Бабій Г.Я. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання іноземної мови / Г.Я.Данилевська-Бабій // Інозем. мови. – 2001. – № 1. – С. 15.
45. Дианова Е.М., Костина Л.Т. Ролевая игра в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе. – 1988. – №3. – С. 90-92.
46. Дитина в дошкільні роки: программа розвитку, навчання та виховання дітей. – 2-ге вид. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 268 с.
47. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк; авт. кол.: Г.В. Бєлєнька, О.Л. Богініч, Н.І. Богданець-Білоскаленко та ін.; наук. Ред.: Г.В. Бєлєнька, М.А. Машовець; Мін. Осв. І науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 304 с.
48. Доценко І. В., Євчук О. В. Англійські римівки для хлопчиків і дівчаток. Доценко І. В., Євчук О. В // – (English Rhymes for Boys and Girls)./ – Кам’янець-Подільський. – 2002.
49. Дошкольная педагогика: В 2 ч. / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. — Ч. 2. — М., 1988.
50. Ежкова Н. Дошкольный возраст: образование с учетом эмоционального компонента / Н.Ежкова // Дошкольное воспитание. – 2004. – № 8. – С. 65-70.
51. Жуковская Р. И. Игра и ее педагогическое значение. — М., 1975.
52. Збірник наукових статей студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / за заг. ред. проф. О.Л.Кононко. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 243 с.
53. Зосюк К.В. Дидактична гра на уроках англійської мови як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / К.В. Зосюк // Таврійський вісник освіти. – 2013. – №4 (44). – С. 224-229.
54. Игра дошкольника / под ред. С. Л. Новоселовой. — М., 1989.
55. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка. // Вопросы психологии. – 1966. – № 6.
56. Іванюк О.В. Добірка ігор, що сприяють формуванню англомовної компетентності дітей дошкільного віку / О.В. Іванюк [Електронний ресурс] – Режим доступу:
57. Ігри на уроках англійської мови для дошкільнят [Електронний ресурс] – Режим доступу:
58. Казачінер О. С. Усі заняття з англійської мови в ДНЗ (за базовим компонентом дошкільної освіти). — Х. : Вид. група ≪Основа≫, 2014. — 285 [3] c.
59. Калмикова Л. Теоретичні основи і шляхи вдосконалення методики мовленнєвої підготовки дітей до школи / Л.Калмикова // Початкова школа. – 2000. – № 12. – С.177.
60. Камінська Н.Ю. Ігрові моменти на уроках англійської мови / Н.Ю. Камінська – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 80 с.
61. Капусняк Л. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання:Сучасні технології навчання іноземної мови у дошкільному закладі [Електронний ресурс] – Режим доступу:
62. Квас О. Організаційно-педагогічні умови формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників засобами ігрової діяльності / Олена Квас // Молодь і ринок. – 2015. – №7 (126). – С. 6-12.
63. Керівництво іграми дітей у дошкільних установах / під ред. М.А. Васильєвої. – М.: Просвещение, 1986. – 109 с.
64. Класифікація дитячих ігор. Характеристика творчих ігор дошкільника [Електронний ресурс] – Режим доступу:
65. Колесникова О.А. Ролевые игры в обучении иностранным язикам/ О.А. Колесникова // Иностранные языки в школе. – 1989. – №4.
66. Коломінова О.О. Формування англомовної лексичної компетенції / О.О. Коломінова // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С.48-51.
67. Кондратюк І. Г. Активізація навчальної діяльності учнів на уроці / І.Г. Кондратюк //Англійська мова та література. – 2006. – №15. – С.2.
68. Короткова Н. А. Сюжетно-рольова гра старших дошкільників / Н.А. Короткова / / Дитина в дитячому саду. – 2006. – № 2. – С. 84 – 87.
69. Короткова Н. А. Сюжетно-рольова гра старших дошкільників / Н.А. Короткова / / Дитина в дитячому саду. – 2006. – № 3. – С. 81 – 85.
70. Короткова Н. А. Сюжетно-рольова гра старших дошкільників / Н.А. Короткова / / Дитина в дитячому саду. – 2006. – № 4. – С. 79 – 87.
71. Кравчук Л. Побачити кожний успіх: особливості навчання лексики на початковому етапі / Л. Кравчук // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2009. – №2. – С.43 – 48.
72. Крупская Н.К. Роль игры в детском саду / Н.К. Крупская. – Москва, 1980 // История советской дошкольной педагогики: хрестоматия: учебное пособие / [и др.] ; Ред. М.Ф. Шабаева ; Сост. Е.А. Гребенщикова, А.А. Лебеденко. – Москва : Просвещение, 1980. – С. 128-129.
73. Крутій К. Технологія діяльнісного підходу до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного віку / К.Крутій // Дошкільна освіта. – 2005. – № 4 (10). – С. 35–47.
74. Крутій К.Л. Ключові компетенції дітей дошкільного віку як результат якісної освіти / К.Л. Крутій // Формування професійної компетентності вихователя дошкільного навчального закладу в умовах глобалізації: збірник наукових праць. Матеріали V Міжнародних педагогічних читань. – Херсон, 2009. – С.16-18.
75. Кудикіна Н.В. Забезпечення системно-діяльнісного підходу до керівництва іграми дітей дошкільного віку / Н.В. Кудикіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – Тернопіль, 2005. – № 1’2005. – С.157-160.
76. Кулікова І.А. Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації / І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна; за заг. ред. О.В. Низковської. – 3-тє вид., зі змін. та доповн. – Тернопіль: Мандрівець, 2015. – 48 с.
77. Куліш В. Г. Цікава англійська. – Д.: Стакер, 1999. – 320 с.
78. Лаврентьєва Г. Розвивальне предметно-ігрове середовище: Європейський досвід та новітні підходи // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С. 11-13.
79. Леонтьєв О.Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. – М.: Просвещение, 2000.
80. Леонтьєв О.Н. Потреби, мотиви, емоції.- М., 2007. – 258с.
81. Лесгафт П. Ф. Сімейне виховання дитини та її значення // Послесл. Е. С. Буха. – М.: Педагогіка, 1991. – 174 с.
82. Лесскис И., Лисютенко О., Прочухаева М. Групповая игротерапия: Рекомендации для психологов и педагогов // Дошкольное воспитание. – 2002. – № 4. – С. 33-38.
83. Лужецкая И.Г. Когда мой ребенок заговорит по-английски? / И.Г.Лужецкая // Дошкольная педагогика. – 2002. – № 2. – С. 29-31.
84. Луцан Н.І. Креативне мовлення в дошкільній лінгводидактиці / Н.І.Луцан // Наука і освіта. – 2002. – № 2. – С. 98–102.
85. Майструк О. Гра як засіб навчання і виховання дітей дошкільного віку / Ольга Майструк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2008. – Вип. 24. – С. 108-112.
86. Маркова А.П. и др. Формирование мотивации учения. – М.: Просвещение, 1990.
87. Матюха Г.В. Методика формування у старших дошкільниківуміньусногоспілкуванняанглійськоюмовою: канд. дис.: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (германськімови)» / Галина ВасилівнаМатюха. – Одеса, 2008.
88. Мацкевич М. Образотворче творчість і гра в просторі музею / М. Мацкевич // Дошкільне виховання. – 2006. – № 6. – С. 90 – 95.
89. Менджерицкая Д. В. Воспитателю о детской игре. — М., 1982. – 210 с.
90. Методи вивчення психічного розвитку дитини – дошкільника: метод. посіб. для педагогів, практ. психологів, студ. серед. і вищ. пед. закл. / С.Є.Кулачківська (наук. ред), Т.О.Піроженко, Л.Г.Подоляк [та ін.]. – К.: Світич, 2003. – 40 с.: ил.
91. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
92. Мильруд Р.П. Организация ролевой игры на уроке. //Иностранные языки в школе. – 1987. – № 3.
93. Михайленко Н.Я. Короткова Н.А. Як грати з дитиною. – М.: Просвещение, 1990. – 146 с.
94. Михайленко Н.Я. Теорія сюжетно-рольових ігор.- М .: ЮНИТИ. 2010. – 365с.
95. Мілютіна З. Т. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках іноземної мови / З. Т. Мілютіна // Управління школою. – 2005. – №19-21. – С. 49-51.
96. Москалюк Л.В. Ігрові завдання для контролю лексичних знань молодших школярів на уроках англійської мови / Л.В. Москалюк // Іноземні мови. – 2006. – №3. – С. 44 – 45.
97. Негневицкая Е. И. Иностранный язык для самых маленьких: вчера, сегодня, завтра / Е. И. Негневицкая // Иностранные языки в школе. – 1987. – №6. – С.20-26.
98. Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. – М.: Наука, 1981.
99. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: Ленвіт, 1999. – 320с.
100. Новоселецька С.В. Індивідуально-психологічні та вікові особливості навчання англійської мови дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу
101. Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці [Електронний ресурс] – Режим доступу:
102. Олена Сас. Лінгводидактична спадщина Є.І. Тихеєвої у збагаченні словника дітей дошкільного віку // Молодь і ринок. – 2014. – №6 (113). – С..41-44.
103. Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови / Т.І. Олійник. – К.: Освіта, 1992. – 127с.
104. Онищенко А.С. Вплив дидактичних ігор з англійської мови на розвиток інтелекту дошкільників / А.С. Онищенко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 9. – С. 250-255.
105. Основи дошкільної педагогіки / за ред. Запорожця А.В., Маркової Т.А.. – М., 1980. – С. 5 – 40.
106. Педагогическая энциклопедия. – М., 1965. – Т. 2. – 912 с.
107. Перкас С.В. Ролевые игры на уроках английского языка / С.В. Перкас //Иностранные языки в школе. – 1999. – № 4.
108. Першукова О. Ігри на заняттях з іноземної мови в дитячому садку / О.Першукова //Дошкільне виховання. – 1999. – № 9.
109. Першукова О. Ігри, вірші та скоромовки на заняттях з англійськоїмови / О.Першукова // Дошкільне виховання. – 2000. – № 10. – С. 16-17.
110. Пидкасистый П.И. Технология игры в обучении. – М.: Просвещение, 1992.
111. Пироженко Т.А. Коммуникативно-речевое развитие ребенка / Т.А.Пироженко. – К. : Нора-Принт, 2002. – С. 205–257.
112. Пінчук І. Ігрові форми роботи як засіб формування англомовної лексичної компетентності учнів початкових класів / Ірина Пінчук [Електронний ресурс] – Режим доступу:
113. Полєвікова, О.Б. Аналіз підходів до розвитку діалогічного мовлення дошкільників [Текст] / О.Б. Полєвікова // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2015. – Вип. 67. – С. 132-139.
114. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навч. посібн. для студентів вищих навчальних закладів / Т.І. Поніманська – К.: Академвидав», 2004. – 456 с.
115. Потапенко Є.П. Формування іншомовної лексичної компетенції дітей середнього дошкільного віку / Є.П. Потапенко [Електронний ресурс] – Режим доступу:
116. Про дошкільну освіту : Закон України // Дошкільневиховання. – 2001. – № 9. – С. 3-15.
117. Про освіту : Закон України. – К., 1996. – 20 с.
118. Програма розвитку дитини дошкільног овіку / наук. кер. О.Л.Кононко. – К. :Світич, 2004. – 149 с.
119. Протасова Е. Ю. Обучение иностранному языку дошкольников /Е. Ю Протасова// Иностранные языки в школе. – 1990. – №1. – С. 38-43.
120. Проценко О. В. Англійська в дитячому садку: Конспекти занять (Комплекс матеріалів для занять з англійської мови) / О. В. Проценко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 64 с.
121. Психология и педагогика игры дошкольника / под ред. А. В. Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.
122. Психологія дітей дошкільного віку: Розвиток пізнавальних процесів / под ред. А.В. Запорожця, Д.Б. Ельконіна.- М., 2001.
123. Пучкова Ю. Я. Игры на уроках английского языка : метод. пособие / Ю. Я. Пучкова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2005. – 78 с.
124. Размыслова Е.Ф. Учебно-речевые ситуации на уроке / Е.Ф. Размыслова // Иностранные языки в школе. – 1987. – №3. – С. 33-35
125. Рейпольська О. Англійська мова в різновікових групах / О.Рейпольська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 6. – С. 10–12; № 7. – С. 10–12.
126. Рейпольська О.Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / О.Д.Рейпольська ; Ін т виховання АПН України. – К., 2004. – 20 с.
127. Розвиток іншомовної лексичної компетенції учнів на уроках англійської мови із елементами гри» [Електронний ресурс] – Режим доступу:
128. Роман С. В. Методика викладання англійської мови в початковій школі: навч. посіб. / С.В. Роман. – К.: Ленвіт, 2005. – С.32-35, 201-207.
129. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях / под ред. М. А. Васильевой. — М., 1986.
130. Рухницька П.В. Роль мовленнєвої гри у навчанні усного англомовного мовлення дітей старшого дошкільного віку [Електронний ресурс] – Режим доступу:
131. Рыжкова И. К вопросу о занятиях английским языком с дошкільниками / И. Рыжкова // Дошкольное воспитание. – 1993. – №11.
132. Сидоренко А. Ігровий підхід у навчанні / А. Сидоренко // Народна освіта. – 2000. – №8. – 135 с.
133. Скаткин М.Н. Школа и всестороннее развитие детей. – М., 1980.
134. Скляренко Н.К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–8.
135. Смирнова Є.І. Сучасний дошкільник: особливості ігрової діяльності / Є.І. Смирнова / / Дошкільне виховання. 2002. – № 4. – С. 70 – 74.
136. Смоліна С.В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції / С.В. Смоліна // Іноземні мови. – 2010. – №4. – С.16-23.
137. Специфіка використання гри у дошкільному навчанні іноземної мови [Електронний ресурс] – Режим доступу:
138. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: у 5-ти т. Т. 3. – К.: Рад. школа, 1977. – 670 с.
139. Талапканич Т. Виховання дітей дошкільного віку засобами гри упроцесі вивчення англійської мови / Т. Талапканич // Науково-методичний журнал. Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти. – С. 6-12
140. Телєжнікова Т. М. Граючи, вчимо англійську// Т. М. Телєжнікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004. – 32 с.
141. Тихеева Е.И. Игры и занятия малых детей: пособ. / Е.И. Тихеева. – [2-е изд.]. – М.: Просвещение, 1965. – 117 с.
142. Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста) / Елизавета Ивановна Тихеева. – [5-е изд., испр.]. – М.: Просвещение, 1981. – 111 c.
143. Томиткін Є. Гра у становленні особистості дитини / Є. Томиткін, Л. Нагай // Початкова школа. – 1997. – № 6. – С. 41 – 43.
144. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии/ Под ред. Г.А. Урунтаевой, – М.: Просвещение: Владос, 1995. – 291 с.
145. Усова А. П. Роль игры в детском саду / Под ред. А. В. Запорожца. — М., 1976.
146. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6-ти т. Т. 5 / Сост. С.Ф. Егоров. – М.: Педагогика, 1990. – 528 с.
147. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии: Педагогические сочинения: в 6 т. – М.: Педагогика, 1990. – Т.2. – 441 с.
148. Ушинський К. Д. Собр. соч. – 1950. – Т. 8. – С. 438.
149. Филатов В.М. Методическая типология ролевых игр / В.М. Филатов // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 2. – С.41-47.
150. Формування освітніх компетенцій дитини:проблеми, розвиток, супровід: збірник матеріалів II Всеукраїнського науково-методичного семінару для науковців, практичних працівників та студентів (27 березня 2014 року) / [гол. ред. І. П. Рогальська-Яблонська та ін.]. – Умань: АЛМІ, 2014. – 116 с.
151. Фребель Ф. Виховання людини; Дитячий садок//Історія зарубіжної дошкільної педагогіки: хрестоматія / сост. Н.Б. Мчедлідзе та ін. – М., 1986. – С. 188-240.
152. Навчання іншомовного спілкування дошкільників / С. Б. Черепанова // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2014. – Вип. 65. – С. 139-142. – Режим доступу:
153. Чернякова О. Вивчення англійської мови через гру / О. Чернякова // Початкова школа. – 2002. – №4. – С. 22.
154. Чувакова Т.Г., Абрамович А.М. Формування іншомовних лексичних навичок дітей дошкільного віку як компонент професійної компетенції вчителя іноземної мови / Т. Г. Чувакова, А. М. Абрамович // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 5. – С. 223-226. – Режим доступу:
155. Шарафутдинова Т. М. Обучающие игры на уроках английского языка / Т. М. Шарафутдинова // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 8. – С. 12 – 15.
156. Швець Є. Роль гри під час навчання англійської мови / Є. Швець // Збірник наукових праць. Педагогічні науки.- Херсон: ХДУ, 2014.
157. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку / Т.М. Шкваріна – К.: Шкільний світ, 2008 – 112 с.
158. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для вчителя / Т. М. Шкваріна – К.: Шкільний світ – 2009 – 160 с.
159. Шкваріна Т.М. Сім законів ефективного навчання іноземної мови / Т.М. Шкваріна // Дошкільне виховання – 2010 – №7. – С. 32.
160. Шолпо И.Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: учебное пособие по методике преподавания английского языка. – СПб.: Спец. лит., 1999. – 223 с
161. Щербакова Є.І. Формування взаємин дітей у 3 -5 років у грі. – М.: Просвещение, 1984. – 78 с.
162. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., 1978.
163. Эльконин Д.Б. Творческие ролевые игры детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1957. – 289 с.
164. Ядешко В.І. Дошкольная педагогіка / В.І. Ядешко, Ф.А. Сохин, Т.А. Ільїна та ін., [під ред. В.І.Ядешко, Ф.А.Сохина]. – 2-ге вид.– М.: Просвітництво, 1986. – 415 c.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Формування активного англомовного словника у дітей дошкільного віку за допомогою сюжетно-рольовї гри
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь