Регуляція емоційних станів у юнацькому віці

58 грн.
Категорія: Психологія

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙ ЛЮДИНИ 5
1.1. Дослідження емоцій в працях науковців 5
1.2. Поняття емоційного стану в юнаків 17
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 26
2.1. Регуляція емоційних станів як проблема психології 26
2.2. Особливості корекції нестійкої емоційної сфери юнаків 30
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41

ВСТУП

Як часто сьогодні ми стикаємося з роздратованістю та агресією в суспільстві? На скільки далеко ми готові піти в конфлікті, поступаючись своїми принципами для його залагодження? Чи варто сьогодні в суспільстві звертати увагу людей на те, як вони виховують своїх дітей для майбутнього держави? Питань багато, а відповідей мало.
Актуальність дослідження. Бурхливий і трагічний розвиток подій в Україні в 2014 – початку 2015 року активізував усі верстви населення. Надзвичайно широка інформаційна війна з обох сторін конфлікту суттєво похитнула психологічну рівновагу в суспільстві, а також вибила з-під ніг базові поняття виховання підлітків та юнаків. Розвиток Інтернету, а саме безперешкодне та майже неконтрольоване спілкування юнаків в соціальних мережах, суттєво змістив життєві пріоритети сучасної молоді. Роздратованість, агресія та постійний войовничий стан – це характеристики сучасної молоді, про які ще два роки тому ніхто б і не подумав. Саме тому дослідження регуляції емоційних станів у юнацькому віці є дуже актуальним.
Проблему регуляції емоційних станів у юнацькому віці досліджували такі вчені, як Абульханова-Славськая К.А., Божович Л.І., Бреслав Г.М., Варій М. Й., Ватер Г. А., Забродський М.М., Заваденко Н.Н., Зінченко В.П., Курек Н.С., Обухова Л.Ф., Чебикін А.Я. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці регуляції емоційних станів у юнацькому віці. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про дослідження емоцій в працях науковців;
2. Проаналізувати поняття емоційного стану в юнаків;
3. Дослідити регуляцію емоційних станів як проблема психології;
4. Описати особливості корекції нестійкої емоційної сфери юнаків.
Об’єктом дослідження є особливості прояву емоцій у юнацькому віці.
Предметом дослідження є особливості регуляції емоційних станів в юнацькому віці.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Статистичний: для характеристики певних статистичних даних дослідження.
6. Графічний: для побудови графіків та рисунків в роботі
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про регуляцію емоційних станів у юнацькому віці. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 31 пункт.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности [текст] / под ред. К.А. Абульхановой-Славской. – М., 1980. – 312 c.
2. Бовть О.Б. Причини і форми агресивної поведінки дітей [текст] / О.Б. Бовть // Практична соціальна робота та соціальна робота. – 2000. – № 5. – С. 14-15.
3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности [текст] / под ред. Д.И. Фельдштейна – М.: Издательство «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «МОДЄК», 2001. – 352 с.
4. Бреслав Г.М. Эмоциональные процессы [текст] / под ред. Г.М. Бреслава. – Рига: ЛГУ им. П. Стучки, 1984. – 370 с.
5. Бурлачук Л.Ф. Словарь–справочник по психодиагностике [текст] / под ред. Л.Ф. Бурлачука, С.М. Морозова. – СПб.: Питер, 2001.–517с.
6. Бурменская Г. Возрастно-психологическое консультирование. Проблемы психологического развития детей [текст] / под ред. Г.Бурменской, О.Карабановой, А.Лидерса. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 136 с.
7. Варій М. Й. Загальна психологія [текст] / під ред. В.Й. Варій. – К.: «Центр учбової літератури», 2007. – 968 c.
8. Ватер Г. А. Смысл жизни и возраст [текст] / Г.А. Ватер // Психолого-педагогические и философские аспекты проблемы смысла жизни. – М. , 1997. – С. 91-109.
9. Возрастные особенности психического развития – сб. науч. тр. [текст] / под ред. И.А. Дубровиной, М.И. Лисиной. – М.: Изд. АПН СССР, 1982. – 364 с.
10. Вундт В. Психология душевных волнений / В. Вундт // Психология эмоций. Тексты [текст] / под ред. В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. – М., Изд–во МГУ, 1984. – С. 47–63.
11. Гримак Л. Человеческие потребности в свете психологии [текст] / под ред. Л. Гримака. – М., 1989. – 273 с.
12. Забродський М.М. Основи вікової соціальний педагогії. Навчальний посібник [текст] / під ред. М.М. Забродського. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан. 2002. – 112 с.
13. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом внимания [текст] / под ред. Н.Н. Заваденко. – М.: Школа-Пресс 1, 2001. – 128 с.
14. Зинченко В.П. Аффект и интеллект в образовании [текст] / под ред. В.П. Зинченко. – М.: Тривола, 1995. – 64 с.
15. Изард К.Э. Психология эмоций [текст] / под ред. К.Э. Изарда. – СПб.: Питер, 2006. – 464 с.
16. Ильин Е.П. Теория функциональной системы и психифизиологические состояния / Е.П. Ильин // Теория функциональных систем в физиологии и психологии /АН СССР Инс–т психологии; Редкол.: Б.Ф. Ломов и др. – М.: Наука, 1978. – C. 325-346.
17. Ильин Е.П. Эмоции и чувства [текст] / под ред. Е.П. Ильина. – СПб.: Питер, 2001.– 752с.
18. Кравченко А.И. Социология. Учебник для вузов [текст] / под ред. А.И. Кравченко. – К.: Академический проект, 2001. – 345 с.
19. Курек Н.С. Дефицит психической активности: пассивность личности и болезнь [текст] / под ред. Н.С. Курека. – М.: Институт психологии РАН, 1996. – 245с.
20. Лебединская К.С. Нарушения эмоционального развития как клинико-дефектологическая проблема: дис. д-ра психол. наук. [текст] / под ред. К.С. Лебединской. – М.: НИИ Дефектологии, РАО, 2002. – 311 с.
21. Лебединский В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция [текст] / под ред. В.В. Лебединского. – М.: Изд-во МГУ, 2000. – 197 с.
22. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [текст] / под ред. А.Н. Леонтьева. – М.: Политиздат, 1975. – 215 с.
23. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки [текст] / під ред. В.С. Лозниці. – К.: КНЕУ, 2001. – 288 с.
24. Немчин Т.А. Развитие учения о психических состояниях / Т.А. Немчин // Психические состояния. – СПб: Питер, 2000.– С.47 – 52.
25. Обухова Л.Ф. Возрастная психология [текст] / под ред. Л.Ф. Обуховой. – М., 1999. – 368 с.
26. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования / В.Е. Орел // Психологический журнал. – 2001. – Т.22. – №1. – С. 90–101.
27. Основи психології [текст] / під ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К.: Либідь, 1996. – 632 с.
28. Піча В.М. Соціологія. Матеріали до лекційного курсу [текст] / під ред. В.М. Пічи. – К.: Заповіт, 1996. – 159 с.
29. Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций [текст] / под ред. Я. Рейковского. – М.: Прогресс, 1979. – 392 с.
30. Семиченко В.А. Психические состояния [текст] / под ред. В.А. Семиченко. – К.: Магистр-S, 1998. – 207 с.
31. Симонов П.В. Что такое эмоция? [текст] / под ред. П.В. Симонова. – М.: Наука, 1966. – 95 с.
32. Смирнов В.М. О психологии, психопатологии и физиологии эмоций / В.М. Смирнов, А.И. Трохачев // Чувства, влечения, эмоции. – Л., 1974. – 211 с.
33. Чебыкин А.Я. Диагностика социально–психологических особенностей эмоциональной сферы личности / А.Я. Чебыкин // Эмоциональная регуляция учебной деятельности. – М.: АН СССР, 1988. – С. 238–244.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Регуляція емоційних станів у юнацькому віці
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь