Психологічний вплив реклами на споживача

60 грн.

Скачати курсову роботу

Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Психологія

Зміст
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Розділ I. Реклама: поняття, функції, класифікація. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-25
1.1 Поняття реклами, її функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
1.2 Класифікація реклами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-25
Розділ II. Реклама як засіб психологічного впливу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-50
2.1 Методи психологічного впливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-34
2.2 Роль психічних процесів у формуванні рекламних образів . . . . . . . . . 34-50
Розділ III. Синтактичний аспект реклами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51-59
Розділ IV. Контент-аналіз психологічних особливостей реклами мобільних операторів України та Канади на прикладі Київстар та Sasktel Mobility. . 60-71
Висновки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72-74
Список використаної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-80
Додатки

Вступ
Психологія реклами, чи психологія рекламної діяльності, як самостійний напрямок в науці виник на межі XIX–XX ст. Психологія реклами є галуззю наукового знання, яка постійно розвивається і удосконалюється в міру того, що об’єкт, який нею вивчається – рекламна діяльність – знаходиться в постійному русі, розвитку і зміні.
Реклама – це провідна рушійна сила в організації масового збуту, яка сприяє піднесенню життєвого рівня не лише у власній країні й у всьому світі, адже стимулює зростання рівня продажу і торгівлі, полегшує завдання реалізації продукції, стимулює конкуренцію, завдяки чому поліпшується якість продуктів і послуг; стимулює зростання виробництва завдяки популяризації матеріальних і культурних можливостей вільного підприємництва; збільшує прибутки для ЗМІ, забезпечує добровільну фінансову підтримку громадським кампаніям.
Реклама є складовою “актуальної культури”. У галузі культури вона здійснює функцію поширення модернізаційних зразків поведінки та норм, стереотипів способу життя, механізмів адаптації людей до них, є носієм інформації про інші зразки культури, недоступні переважній частині населення країни, живить розвиток мистецтва. У галузі освіти і науки реклама виконує функцію навчання, прискорюючи адаптацію до нового й неопробованого, сприяючи втіленню в реальне життя досягнень науки і науково-технічного прогресу. У галузі права реклама акцентує увагу на почутті безпеки, надаючи інформацію щодо профілактики правопорушень.
Оцінювати стан рекламного ринку в Україні на даний момент є доволі непросто, оскільки в цій галузі за останні роки відбулися як якісні, так і кількісні зміни. По-перше, ринок реклами став передбачуваним. По-друге, на ньому є професіонали як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агентств. По-третє, розпочалося активне проникнення на український ринок реклами великих зарубіжних рекламодавців.
Сьогодні Україна потребує аналізу зарубіжного досвіду створення реклами. Саме аналіз стадій і шляхів розвитку реклами, а не сліпе копіювання, дозволить зрозуміти на якій стадії розвитку рекламної практики ми знаходимось і як вона повинна розвиватися далі. Проте без знання українських особливостей сприйняття реклами важко буде досягнути хороших результатів.
Потрібно зазначити, що роль і місце реклами в сучасних умовах ще не повністю визначені: відсутні дослідження, що дозволять вивчити і творчо адаптувати до вітчизняних умов досвід західних країн в цій галузі, вельми дискусійною залишається проблема вибору каналів поширення рекламної інформації та розробки рекламних кампаній, оцінок їх ефективності. Перші психологічні науково-прикладні дослідження в галузі реклами почали проводитись на межі XIX–XX ст. Проте і сьогодні вони залишаються актуальними. Причин цьому декілька: по-перше, за останні сто років були створені специфічні рекламні технології, і внаслідок цього виникли нові психологічні явища, що вимагають наукового аналізу. По-друге, суттєві зміни відбулися і в самій психології. Зараз найбільш інтенсивно розвиваються її соціальні напрямки, тому рекламу також важливо вивчати з точки зору соціальної та етнічної психології. Значущість цих досліджень та інших проблем формування рекламного бізнесу в Україні і недостатність розробки їх в науковій літературі визначають актуальність дослідження.
Мета даної роботи полягає у з’ясуванні основних методів психологічного впливу на споживача.
Мета роботи обумовила виконання таких завдань:
− визначити поняття “реклами”, її основні функції, види реклами, носії та засоби її поширення;
− проаналізувати основні способи психологічного впливу в рекламі;
− здійснити аналіз основних психічних процесів людини, як споживача реклами;
− дослідити синтактичний аспект реклами;
− проаналізувати рекламу мобільних операторів в Україні та в Канаді на прикладі Київстар та Sasktel Mobility.
Об’єктом нашого дослідження є реклама в друкованих засобах масової інформації.
Предметом дослідження є психологічний вплив реклами на споживача.
Під час написання роботи нами були використані такі методи: порівняння, аналізу, синтезу, узагальнення та класифікації.
Методологією нашого дослідження були напрацювання в одному із напрямків психології, що сьогодні потужно розвивається – когнітивна психологія. Цей напрямок виник як продовження ідей гештальтпсихології і на сучасному етапі свого розвитку прагне до об’єднання з іншими напрямками, зокрема з новітніми варіантами біхевіоризму та генетичною психологією. Основні ідеї когнітивної психології представлені в наробках таких дослідників як Вертгеймер, Келер, Левін та інші.
Стан дослідження проблеми. Серед дослідників проблемою реклами та психології реклами займались Бронштейн Я.Н., Джефкінс Ф., Краско Т.І., Лебєдєв-Любімов А.Н., Лук’янець Т.І., Мокшанцев Р.І., Проніна Е.Е, Райгородський Д.Я., Уеллс У., Феофанов О.А., Храмов Л.Н. та багато інших вітчизняних та зарубіжних дослідників.
Серед українських дослідників реклами варто виділити Євгена Вікторовича Ромата. Працюючи викладачем у Вищій школі підприємництва Харківської державної академі технології та організації постачання, він розробив загальноукраїнський курс “Реклама в системі маркетингу”. Також він здійснив класифікацію моделей впливу, на основі яких можна побудувати ефективну стратегію психологічного впливу на споживача. У доробку Є.В.Ромата є такі праці як “Реклама в системі маркетингу” та “Основи управління маркетингом”.
Більшість літератури, яка присвячена досліджуваній проблемі, належить російським авторам. Зокрема, це книги таких авторів як Музикант В.А., Павловська Е., Назайкін А.Н., Крилов І. та інших.
Серед праць російських дослідників, що заслуговують на увагу варто виділити книгу “Рекламная деятельность газет и журналов”, автором якої є Назайкін А.Н. та книгу “Психология рекламы”, автор А. Лебєдєв-Любімов. У праці Назайкіна А.Н. розглядається місце друкованої реклами поряд з іншими засобами її поширення, з’ясовуються переваги і недоліки друкованої реклами. Робота Лебєдєва-Любімова присвячена теоретичним та методологічним проблемам психології реклами, рекламі як засобу психологічного впливу, психологічним процесам в рекламі та психологічним проблемам рекламної діяльності з точки зору культури та суспільства.
Розробкою досліджень у сфері психології реклами серед американських авторів займався професор Уолтер Джілл Скотт. Він вперше застосував сучасні методи психології в сфері бізнесу та реклами. У.Скотт вважав, що споживачі – нераціональні істоти і легко піддаються впливу. Особливу увагу він приділяв емоціям і співчуттю, як важливим факторам, що підсилюють навіювання. Він також вважав, що рекламні оголошення діють сильніше на жінок, ніж на чоловіків, так як представниці слабкої статі є більш емоційними і сентиментальними. Застосовуючи принцип, який сам У. Дж. Скотт назвав законом навіювання, він радив рекламодавцям для успішного продажу товарів використовувати у повідомленнях до споживачів прямі команди, наприклад: “Скористайся послугою Київстар!” Йому також належить ідея використання купонів, що повертаються: в цьому випадку від споживача вимагається здійснення дії – вирізати купон з журналу чи газети і відправити поштою. Ці методи – прямі команди і вирізні купони – використовувалися багатьма рекламодавцями, і вже до 1910 року вони набули широкого застосування в США. Саме через значний вклад у розвиток досліджень щодо психології реклами, Уолтер Джілл Скотт вважається одним із її основоположників.
Структура дослідження. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків і посилань.
У першому розділі з’ясовується поняття “реклама”, її основні функції, види, носії та засоби поширення.
У другому розділі подається характеристика основних способів психологічного впливу в рекламі таких як гіпноз, навіювання, наслідування, зараження, переконання, механізм “ореолу”, ідентифікація, рекламне шоу та інші. Також проаналізовано основні психічні процеси людини: відчуття, сприйняття, увага, пам’ять, мислення та емоції.
У третьому розділі досліджено синтактичний аспект реклами, зокрема такі основні синтактичні “алфавіти” як візуальний, аудіальний, вербально-візуальний та вербально-аудіальний.
У четвертому розділі проаналізовано психологічні особливості реклами мобільних операторів зв’язку України Київстар та Канади Sasktel Mobility.
Теоретичне та практичне значення даної роботи полягає у застосуванні результатів дослідження для подальшого створення реклами в друкованих ЗМІ, а також аналіз та можливе впровадження на практиці досвіду закордонних рекламодавців.
Положення, що виносяться на захист:
1. В сучасному світі реклама є частиною суспільства, яка постійно змінюється. Вона допомагає привернути увагу споживача до певного товару в певному місці продажу. Реклама підтримує і загострює конкуренцію, дозволяє споживачам товарів розширити їх вибір, формує умови для збільшення обсягів збуту, впливає на потенційних клієнтів та їх сприйняття товару чи послуги, виступає у ролі подразника, який викликає бажання купувати товар, сприяє збуту та здійснює вплив на ринок в цілому.
2. В рекламі використовується велика кількість різних способів, методів, прийомів психологічного впливу. Зокрема різні форми гіпнозу, навіювання, наслідування, зараження, переконання. Для створення ефективних прийомів впливу використовуються стереотип, імідж, механізм “ореолу”, ідентифікація, рекламні шоу та інші.
3. Поряд з іншими складовими психіки, психологія вивчає психічні процеси людини: сприйняття, відчуття, увага, пам’ять, мислення, емоції та інші. Дослідження психічних процесів в рекламі має свою специфіку. По-перше, той чи інший процес вивчається не сам по собі, а обов’язково у поєднанні із конкретним продуктом рекламної діяльності. По-друге, у зв’язку з конкретною рекламою досліджуються не окремі психічні процеси, а система процесів.
4. Важливою інформацією, що міститься в рекламному повідомленні, є синтактична інформація. Основними синтактичними “алфавітами”, що використовуються в рекламній справі є візуальний, аудіальний, вербально-візуальний і вербально-аудіальний. Синтактична структура рекламної інформації заслуговує ретельного вивчення, оскільки саме в цій галузі творці реклами роблять найбільше помилок, що зазвичай зменшує ефективність рекламного повідомлення.
5. Аналіз друкованої реклами мобільних операторів зв’язку України – Київстар та Канади – Sasktel Mobility показав, які відмінності та подібності є в рекламах мобільних операторів цих двох країн. Зокрема спільним є наявність слогану, фірмового стилю, логотипу, розміщення реклами в друкованих ЗМІ. Відмінність прослідковується у виборі лексики, насиченості реклами, зверненні до читача.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Психологічний вплив реклами на споживача”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

fifteen + five =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.