Правова охорона комерційної таємниці

58 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Юриспруденція

ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ 5
1.1. Комерційна таємниця як вид інформації та її основні риси 5
1.2. Загальна характеристика права на комерційну таємницю 9
РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ПРАВА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ ЗА СУЧАСНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 19
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26

Вступ

Політичні та економічні перипетії в Україні за 2013-2015 роки довели стан економіки фактично до „сміттєвого” рівня. На початку 2015 року країна балансує на межі дефолту та виживає лише завдяки кредитам від МВФ. Подальший розвиток та поки що примарне процвітання держави залежить як від керівництва, так і від простих громадян. В той же час, для підтримки певного курсу реформ необхідним виявляється ґрунтовні наукові дослідження в усіх галузях економіки.
Актуальність дослідження. Не дивлячись на те, що нові редакції Цивільного та Господарського Кодексів вже закріпили поняття „комерційної таємниці”, а її захист та відповідальність за порушення норм законодавства уточнили в інших нормативно-правових актах, на практиці далеко все не так, як на папері. Недотримання правового регулювання відносин, пов’язаних з комерційною таємницею суб’єктів господарювання, сприяє поширенню комерційного шпигунства, безперешкодному використанню окремими особами незаконно отриманих наукомістких технологій, програмних продуктів та іншої інформації, що відноситься до комерційної таємниці. Таким чином, сьогодні існує потреба в подальшому удосконаленні чинного законодавства про комерційну таємницю, захист права суб’єктів господарювання на комерційну таємницю та у приведенні його у відповідність з поточними та перспективними вимогами ринкового середовища.
Проблему правової охорони комерційної таємниці досліджували такі вчені, як Бірюков І.А., Боброва Д.В., Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О., Ромовська З.В., Дзера О.В., Кузнєцова Н.С. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці правової охорони комерційної таємниці. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Охарактеризувати комерційна таємниця як вид інформації та її основні риси;
2. Узагальнити інформацію про права на комерційну таємницю;
3. Визначити особливості захисту права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю за сучасним законодавством України.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у зв’язку з реалізацією права суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захистом.
Предметом дослідження є право суб’єкта господарювання на комерційну таємницю та його захист.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Метод порівняльного аналізу для порівняння різних нормативно-правових джерел.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про правову охорону комерційної таємниці. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 25 пунктів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Господарський кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 436-IV зі змінами та доповненнями від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/436-15. – назва з екрана.
2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2121-III зі змінами та доповненнями від 08.03.2015 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2121-14. – назва з екрана.
3. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції « / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 236/96-ВР зі змінами та доповненнями від 13.01.2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80. – назва з екрана.
4. Закон України «Про інформацію» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2657-XII зі змінами та доповненнями від 02.03.2014 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2657-12. – назва з екрана.
5. Кодекс законів про працю України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 322-VIII зі змінами та доповненнями від 15.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/322-08. – назва з екрана.
6. Кодекс України про адміністративні правопорушення / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 8073-X зі змінами та доповненнями від 10.04.2015.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/80731-10. – назва з екрана.
7. Кримінальний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 2341-III зі змінами та доповненнями від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/2341-14. – назва з екрана.
8. Постанова Кабінету Міністрів України № 611 від 9 серпня 1993 року «Про перелік відомостей, які не є комерційною таємницею». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/611-93-%D0%BF. – назва з екрана.
9. Цивільний кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 435-IV зі змінами та доповненнями від 05.04.2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /laws/show/435-15. – назва з екрана.

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

10. Бірюков І.А. та ін. Цивільне право України [текст] / під ред. І.А. Бірюкова. – К.: Наук. думка, 2009. – 304 с.
11. Боброва Д.В. Цивільне право України: підручник 2-кн[текст] / під ред. Д.В. Бобрової. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 864 с.
12. Гражданское и семейное право [текст] / под ред. Е. Харитоновой. – Харьков: Одиссей, 2005. – 651 с.
13. Гражданское право [текст] / под ред. Ю.К. Толстого. – К., 2005. – Т.2. – 518 с.
14. Гражданское право Украины. Учебное пособие в двух частях [текст] / под ред. В.А. Кройтора, С.А. Слипченко. – Харьков: Эспада, 2010. – 781 с.
15. Доліненко Л.О. Доліненко В.О., Сарчевська С.О. Цивільне право України: Навчальний посібник [текст] / під ред. Л.О. Доліненко. – К.: Прецедент, 2012. – 356 с.
16. Основные институты гражданского права зарубежных стран [текст] / под ред. Залесского В. – М.: Норма, 2005. – 491 с.
17. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Загальна частина: Академічний курс: Підручник [текст] / під ред. З.В. Ромовської. – К.: Атака, 2009. – 560 с.
18. Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян [текст] / З.В. Ромовська // Право України. – 2004. – № 10 – С. 68.
19. Харитонов Е.О., Саниахметова Н.А. Гражданское право: Учеб. Пособие [текст] / под ред. Е.О. Харитонова. – К.: А.С.К., 2011. – 832 с.
20. Цивільне право [текст] / під ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В – К., 2011. – 876 с.
21. Цивільне право України [текст] / під ред. Дзери О.В., Кузнецової Н.С. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 910 с.
22. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах [текст] / під ред. Я.М. Шевченко. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2008. – 520 с.
23. Цивільне право України: Навчальний посібник [текст] / під ред. Ю.В. Білоусова, С.В. Лозінської. – К.: Прецедент, 2005. – 448 с.
24. Цивільне право України: Підручник: у 2 кн. [текст] / під ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – Кн. 1. – 736 с.
25. Цивільне право: підручник для студентів юридич. вузів та факультетів [текст] / під ред. С.В. Лозінської. – К.: Вентурі, 2003. – 544 с.

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Правова охорона комерційної таємниці”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

nine + 19 =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.