Форма держави сутність, елементи, види, значимість

58 грн.
Категорія: Юриспруденція

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КАТЕГОРІЇ «ФОРМИ ДЕРЖАВИ» В ПОЛІТИЧНО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ 5
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 10
2.1. Республіка та монархія як форма державного правління: їх суть та сучасні різновиди 10
2.2. Форма державного устрою: прості та складні державні
утворення 17
2.3. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його
види 23
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 28
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34

ВСТУП

Кожна країна в світі проходить етап виникнення, становлення, розвитку та занепаду. Так чи інакше з часом політична карта світу змінюється. Маленькі країни захоплюються могутніми імперіями, які в свою чергу з часом розпадаються на окремі держави, що прагнуть бути суверенними та незалежними.
Актуальність дослідження. В 1991 році на політичній карті світу перестала існувати наддержава Радянський Союз. Він розпався на півтора десятки країн, як стали самостійно визначати свій шлях розвитку. Серед таких новоутворень опинилася й Україна, яка в Конституції затвердила, що являється суверенною, незалежною та унітарною державою.
Проте події початку 2014 року, а саме Революція Гідності, дали поштовх негативним явищам як всередині країни, так і на світовій політичній арені. Анексія Криму Російською Федерацією та військові дії на сході підняли на найвищий рівень актуальності питання існування України на світовій мапі та майбутня форма держави зокрема.
Проблему форми держави досліджували такі вчені, як Бебик В. M., Бодуен Ж., Брегеда А. Ю., Ведєрніков Ю.А., Гальчинський А., Дзюбко І.С., Котюк В.О., Лазарев В.В., Липень С.В., Скакун О.Ф., Черданцев О.Ф. та ін. Незважаючи на це, залишаються питання, що потребують подальшого опрацювання.
Мета дослідження полягає в характеристиці форми держави в цілому та України зокрема. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про розвиток категорії «форми держави» в політично-правовій думці;
2. Дати характеристику формі держави та її структурних елементів;
3. Описати основні напрямки удосконалення форми української держави.
Об’єктом дослідження є розвиток держави як цілісної системи.
Предметом дослідження є форма держави на прикладі України.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про форми держави. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури, який нараховує 33 пункти.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика / під ред. В.М. Бебика. – К., 2005. – 156 с.
2. Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина / під ред. В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2008. – 424 с.
3. Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры // Политическая мысль / И. Бекешкина. – 2004. – № 3.
4. Белов Г.А. Политология: Учебное пособие / под ред. Г.А. Белова. – М.: Наука, 2008. – 386 с.
5. Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна / під ред. А. Білоуса. – К., 2007. – 312 с.
6. Бодуен Ж. Вступ до політології / під ред. Ж. Бодуена. – К., 2005. – 430 с.
7. Брегеда А. Ю. Політологія: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. /А.Ю. Брегеда. – К., 2006. – 432 с.
8. Ведєрніков Ю.А. Теорія держави та права / під ред. Ю.А. Ведєрнікова. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
9. Гаджиев Н.С. Политическая наука: Учебное пособие / под ред. Н.С. Гаджиева. – М.: Международные отношения, 2007. – 365 с.
10. Гаєвський Б. Українська політологія / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2008. – 389 с.
11. Гаєвський Б. Філософія політики / під ред. Б. Гаєвського. – К., 2005. – 312 с.
12. Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі? / А. Гальчинський. – К., 2005. – 281 с.
13. Дзюбко І.С. Політологія: курс лекцій / під ред. І.С. Дзюбко. – К., 2008. – 298 с.
14. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. / під ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 320 с.
15. Загальна теорія держави і права: Підручник. / під ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Х.: Право, 2009. – 432 с.
16. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник / під ред.М.С. Кеьмана. – К.: Кондор, 2010. – 477 с.
17. Кирилюк Ф.М. Політологія: історія та методологія / під ред. Ф.М. Кирилюка. – К.: Здоров’я, 2005. – 632 с.
18. Конституція України. – К., 1996. – 302 с.
19. Котюк В.О. Основи держави і права: Навчальний посібник / під ред. В.О. Котюка. – К.: Вентурі, 2005. – 344 с.
20. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: Учебник для вузов / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Спарк, 2005. – 511 с.
21. Мальцев В.А. Основы политологии: Учебник для вузов / под ред. В.А. Мальцев. – М.: ИТРК РСПП, 2007. – 429 с.
22. Нікітін А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник / під ред. А.М. Колодія. – К.: Університет «Україна», 2009. – 265 с.
23. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 2005. – 520 с.
24. Пугачев В.П. Введение в политологию / под ред. В.П. Пугачева. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 479 с.
25. Рябов С. Політологія: словник термінів і понять / під ред. С. Рябова. – К., 2006. – 315 с.
26. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави: Навч. посібник / під ред. С. Рябова. – К.: Тандем, 2008. – 286 с.
27. Семків О.І. Політологія / під ред. І.О. Семків. – К., 2008. – 432 с.
28. Скакун О.Ф. Теория государства и права / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Консул, 2011. – 568 с.
29. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник / під ред. О.Ф Скакуна. – Х.: Еспада, 2010. – 776 с.
30. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М.: Юристъ, 2008. – 592 с.
31. Теорія держави і права: Підручник / під ред. С.Л. Лисенкова. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 448 с.
32. Черданцев А.Ф. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристъ, 2009. – 432 с.

Електронні джерела

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Форма держави сутність, елементи, види, значимість
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь