Оцінка кредитної діяльності ЗАТ Приватбанк

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ВСТУП

Процес переходу України до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумовив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забезпеченні руху грошових потоків. Основною ланкою цієї сфери є банківська система, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспільства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.
Важливе значення в банківській системі України приділяється комерційним банкам, адже саме вони покликані управляти грошовим обігом у країні, а також здатні “робити гроші” — розширювати кредитні ресурси народного господарства, через що їх часто називають “фабриками кредиту”, а також надавати рiзноманiтнi послуги у вигляді надання гарантій, доручень, консультацій, управління майном тощо.
Кредит виник і розвинувся на основі функції грошей як засобу обігу. З його виникненням гроші, окрім функції міри вартості і засобу обігу, стали виконувати й функцію засобу платежу, однією з ознак якої є розрив у часі між передачею товару і грошей із рук у руки. З самого початку кредит полегшував реалізацію товарів, в чому й полягає найбільш поширена причина його необхідності. Але пізніше кредит розвивався, і необхідність у ньому стала обумовлюватися не тільки потребами сфери обміну, а й інших сфер суспільного відтворення – виробництва, споживання.
На сучасному етапі кредит є формою суспільно-виробничих відносин і органічно пов’язаний з процесом виробництва, з кругообігом капіталу. Саме вони породжують утворення вільних коштів, які використовуються для забезпечення додаткових потреб в них.
Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв’язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макрорівні, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу. Кредит виник з практичних потреб розвитку виробництва, його пристосування до умов постійного дефіциту капіталу – грошових і матеріальних ресурсів.
Однією з обов’язкових умов формування ринку є удосконалення здійснення кредитних операцій та порядку здійснення кредитування. Значення кредитування для економіки важко переоцінити. Адже, кредит забезпечує трансформацію грошового капіталу в позичковий і виражає відносини між кредиторами та позичальниками, за його допомогою вільні грошові кошти та доходи підприємств акумулюються, перетворюючись у позичковий капітал, який передається за платню у тимчасове користування. Також необхідність кредиту в ринковій економіці полягає в тому, що він є еластичним механізмом переходу капіталу з одних галузей в інші.
Правильне здійснення кредитних операцій стимулює розвиток продуктивних сил, прискорює формування джерел капіталу для розширеного відтворення на основі використання досягнень науково-технічного прогресу. Кредит здатний здійснювати вплив на обсяги та структуру грошової маси, платіжного обороту, швидкість обертання грошей. Завдяки кредитуванню швидше здійснюється процес капіталізації прибутку і, як наслідок, концентрації виробництва. Умовою розміщення акцій на ринку є накопичення значних грошових капіталів та їх розташування в кредитній системі. Так само кредит є необхідним для підтримки неперервності обігу фондів діючих підприємств, обслуговування процесу реалізації вироблених товарів, що є особливо важливим у процесі становлення ринкових відносин.
Кредитні відносини – це вища форма товарно-грошових відносин. Якщо товарно-грошовим відносинам властива стихійність розвитку, бо лише на ринку, після завершення процесу виробництва, товаровиробник дізнається, чи потрібна його продукція суспільству, чи реалізується вона. За кредитних відносин ситуація зовсім інша. Наданню кредиту передує розробка бізнес-плану, який визначає умови виробництва й реалізації продукції, її ціну й прибуток, а значить, термін повернення кредиту з відповідною відсотковою оплатою. Кредитні відносини виникають ще до початку виробництва, існують у ході його функціонування та у сфері реалізації продукції.
Якісне кредитне забезпечення суб’єктів господарювання є дієвим способом виходу економіки із кризи. Посилення ролі кредитних відносин як засобу стимулювання розвитку виробництва проявляється в різних аспектах. Кредит є обов’язковою умовою розширеного відтворення сприяє науково-технічному прогресу, є джерелом капітальних вкладень, виступає інструментом стимулювання виробництва. Водночас, сприяючи безперервності відтворювального процесу на підприємстві, він є фактором його прискорення.
Сьогодні в економіці існує об’єктивна необхідність якісної активізації банківського кредитування, оскільки кредитна активність банків – це важливий канал підвищення монетизації економіки, а отже – накопичення внутрішніх інвестиційних ресурсів. Досі економічне зростання в Україні досягалося за рахунок наявних виробничих потужностей без значних додаткових капіталовкладень, тобто мало переважно екстенсивний характер. Відповідно, такий тип зростання обумовлював переважання короткострокових кредитних вкладень в економіку. Але посилення конкуренції продукції галузей, орієнтованих на внутрішній ринок, в умовах зростання імпорту та інфляції загострює потребу для вітчизняних товаровиробників нарощування інвестицій для збереження ринкових позицій.
Кредитна діяльність є пріоритетним видом діяльності комерційних банків. Її розвиток досліджувало багато зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема, Кочетков В.Н., Колесникова Д.Н., Васюренко О.В., Довгань Ж.М., Примостка Л.О., Тиркало Р.І. Проте кредитна діяльність досліджується і сьогодні, адже від того, наскільки добре банки здійснюють управління даним видом діяльності, багато в чому залежить економічний стан регіонів, що ними обслуговуються. Банківські кредити сприяють збільшенню кількості робочих місць, будівництву об’єктів соціального та культурного призначення.
Тобто актуальним залишається питання ефективного управління кредитною діяльністю комерційних банків, адже саме від цього залежить забезпечення грошовими ресурсами поточної господарської діяльності підприємств незалежно від форми власності, сфери господарювання та економіки країни в цілому.
Отже, метою дослідження є визначення перспективних шляхів розвитку кредитної діяльності комерційного банку на основі аналізу практичних і теоретичних аспектів досліджуваної проблематики.
Для досягнення даної мети поставлено такі завдання:
– визначити сутність кредитної діяльності комерційних банків;
– вивчити основні параметри управління кредитними ризиками та кредитним портфелем комерційних банків;
– охарактеризувати діяльність комерційного банку ЗАТ „ПриватБанк”;
– провести аналіз управління кредитними ризиками та кредитним портфелем ЗАТ „ПриватБанк”;
– окреслити порядок контролю за кредитним процесом комерційних банків;
– визначити напрями вдосконалення механізму управління кредитною діяльністю комерційних банків.
Об’єктом нашого дослідження є ЗАТ „ПриватБанк”.
Предметом – кредитна діяльність комерційного банку ЗАТ „ПриватБанк”.
При досліджені ми використовували математичні, статистичні методи, метод порівняння.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Оцінка кредитної діяльності ЗАТ Приватбанк
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь