Особливості стилістичної організації політичних текстів та їх вплив на аудиторію

40 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Філологія

2 ЗМІСТ
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК ОБ’ЄКТ ЛІНГВІСТИЧНОГО
АНАЛІЗУ. 8
1.1 Поняття політичного дискурсу 8
1.2 Практика аналізу політичного дискурсу 11
1.3 Політичне красномовство 13
1.4 Класифікація політичних промов 15
1.5 Складові елементи політичних промов 16
1.6 Стилі політичних промов 18
1.7 Роль лінгво-стилістичних засобів у політичних промовах 20
РОЗДІЛ 2 ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ПОЛІТИКА У
ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА 23
2.1 Використання метафор у політичних промовах 23
2.2 Когнітивний аспект функціонування метафор як передумова утворення концептів 26
2.3 Групи концептуальних метафор у промовах Тоні Блера 29
2.3.1 Політика – день – ніч/світло – темрява 29
2.3.2 Політика- спорт 31
2.3.3 Політика – навчання 32
РОЗДІЛ З СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАНІ У
ПРОМОВАХ ТОНІ БЛЕРА 34
3.1 Фігури заміщення 34
3.1.1 Гіпербола 35
3.1.2 Літота 37
3.1.3 Епітет 38
3.2 Фігури комбінації 40
3.2.1 Порівняння 41
3.2.2 Синоніми 42

3.2.3 Градація
3.3 Синтактико-стилістичні прийоми 44
3.3.1 Еліпсис .44
3.3.2 Повтор 46
3.3.3 Перечислення 47
3.3.4 Інверсія 47
3.3.5 Риторичне запитання 49
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 54
ДОДАТКИ 58

4
ВСТУП
Політика як суспільне явище передбачає вплив на масову свідомість, інакше кажучи політики для того, щоб досягнути своєї мети змушені вербально впливати на аудиторію. Аудиторія мимоволі погоджується чи не погоджується з тим, що говориться з трибуни, а отже політичний діалог відбувається незалежно від волі слухача. Беручи до уваги вплив політики на громадську свідомість як один із найбільших серед впливів, ми розглядаємо текст політичної промови як інструмент цього впливу. Використання мовних засобів – це дієвий механізм, за допомогою якого промовець здатен переконати аудиторію слухачів, вплинути на адресата, маніпулювати соціальною свідомістю.
До найбільш поширених у промовах стилістичних засобів та прийомів належать: метафори, епітети, гіперболи, літоти, порівняння, синоніми, градація, еліпсис, повтори, перечислення, інверсія та риторичні запитання. З-поміж них на особливу увагу заслуговують метафори, тому що саме вони дозволяють передати нову ідею або думку через вже існуючі мовні вирази експресивним шляхом.
Метафора є поверхневим вираженням когнітивних процесів людини. Метафоричні моделі закладені в понятійній системі людського мозку. Можна стверджувати, що це свого роду схеми, за допомогою яких людина думає та діє. Метафоричні поняття, утворюючи концепти мають здатність утворювати нову реальність. Функціональні метафори є важливим джерелом відомостей про діяльність людського розуму.
Решта стилістичних засобів є не менш важливою, оскільки вони допомагають пізнавати світ, розвивати наші знання про явища, дії та процеси якимись новими гранями їх ознак, відкриваючи й актуалізуючи нові зв’язки між цими ознаками, заміняючи постійні ознаки іншими, часом змінними. Крім того, стилістичні засоби надають мові промовця експресії, динамізму та досконалості.

5 Актуальність теми дослідження визначається тим, що воно
1) присвячене вивченню політичного дискурсу, який є важливим об’єктом лінгвістичного аналізу;
2) належить до кола робіт, які досліджують стилістичні засоби та прийоми, що становлять інтерес для лінгвістів, оскільки вони допомагають виявити особливості текстів політичних промов окремо взятого політика;
3) допомагає вдосконалити професійні навички філолога.
Метою даної наукової роботи є з’ясування ролі мовних засобів у процесі формування суспільного бачення реальності, виявленні особливостей стилістичної організації політичних текстів та їх вплив на аудиторію.
Досягнення мети передбачає вирішення таких важливих завдань:
1) розглянути дискурс як об’єкт аналізу лінгвістів;
2) здійснити практику аналізу політичного дискурсу;
3) класифікувати політичні промови, їх стилі та складові елементи;
4) ідентифікувати роль лінгво-стилістичних засобів у промовах;
5) з’ясувати механізм утворення метафор на основі їх функцій;
6) проаналізувати вживання концептуальних метафор у промовах;
7) виокремити групи концептуальних метафор, які вжиті для опису політики;
8) дослідити різноманітні стилістичні засоби та прийоми, які використані у
промовах Тоні Блера.
Об’єктом дослідження виступають промови екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера.
Предметом дослідження є мовні засоби вираження позиції політика серед яких важливе місце займають метафори та їх здатність утворювати концепти, а також інші стилістичні засоби та прийоми (гіперболи, епітети, порівняння, синоніми, повтори, риторичні запитання та ін.)
Специфіка об’єкта, мета та поставлені завдання зумовили вибір методів критичного аналізу, синтезу, когнітивного та описового аналізу. Методом критичного аналізу нам вдалося виділити із промов Тоні Блера характерні стилістичні засоби та прийоми, які використовуються найчастіше політиком.

6
Методом синтезу ми спромоглися виокремити ключові принципи та механізми функціонування політичних метафор.
Наукова новизна дослідження полягає у спробі з’ясувати значення мовних засобів у процесі відображення закріплених у свідомості англійців уявлень про політичну дійсність та їх вплив на аудиторію. Також новизна роботи зумовлюється тим, що промови Тоні Блера із погляду стилістики ніколи раніше не досліджувалися.
Практичне значення дослідження зумовлюється можливістю його застосування у якості ілюстративного матеріалу у навчальних закладах під час вивчення стилістичних засобів та прийомів у промовах та їх ролі у процесі впливу на аудиторію. Результати даної роботи можна застосовувати у розв’язанні актуальних проблем стилістики.
Поставлена мета та завдання логічно обумовлюють структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, її актуальність, об’єкт, предмет, мета, поставлені завдання, вказуються методи за допомогою яких здійснене дослідження, а також описується новизна та практична цінність даної роботи.
У першому розділі розглядаються теоретичні засади дослідження, а саме: розкривається поняття дискурсу, здійснено практику його аналізу, характеризуються політичні промови, їх стилі та складові елементи.
У другому розділі визначаються мовні засоби, серед яких особливу увагу звернено на метафори, досліджується механізм утворення метафоричних концептів та подається аналіз груп концептуальних метафор використаних у промовах.
У третьому розділі проводиться детальний аналіз стилістичних засобів та прийомів текстів політичних промов екс-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера.
У висновках подано узагальнення стосовно досліджуваної проблематики та проаналізовано одержані результати.

7 У списку використаної літератури подається перелік видань, на які
робляться посилання у процесі дослідження.
У додатках наводяться зразки промов Тоні Блера, на основі яких було
здійснено дослідження.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Особливості стилістичної організації політичних текстів та їх вплив на аудиторію
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь