Формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури

58 грн.
Категорія: Педагогіка

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ 6
1.1. Урок української літератури в працях науковців-філологів 6
1.2. Сучасні підходи до класифікації уроків української літератури 10
РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ УРОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІХ ТА СТАРШИХ КЛАСАХ: ОСОБЛИВОСТІ
ПРОВЕДЕННЯ 20
2.1. Інноваційні технології навчання української літератури 20
2.2. Роль творчості у процесі творення тексту учнями 28
РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФІЛОЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33
3.1. Впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури 33
3.2. Уроки виразного читання як метод формування мовленнєвої культури учнів 43
3.3 План-конспект уроку на тему: «Загальні відомості про виникнення й розвиток риторики як мистецтва красномовства» 46
3.4 План-конспект уроку на тему: «Ознаки культури мови. Правила мовлення» 54
ВИСНОВКИ 60
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 62
ДОДАТКИ 69

ВСТУП

Наявність мови – перша відмінність людини від тварини. Висока культура мовлення – перша ознака інтелігентної та освіченої особи. Саме за культурою мовлення, а також за зовнішнім виглядом, формується перше уявлення про незнайомця. А за загальним рівнем культури нації складається міжнародна думка про країну.
Актуальність дослідження. В останні роки важко похвастатися зростаючим рівнем культури мовлення серед молодого покоління. Доступність Інтернету, відкриті двері різноманітних сайтів та соціальних мереж, неувага батьків та держави в цілому до розвитку культури молодих громадян, призвели до нагальної необхідності формування філологічної мовленнєвої культури вже в середній школі.
Розвивати та формувати високий рівень спілкування покликані уроки рідної мови та української літератури. В той же час, саме на уроках української літератури збагачується словниковий запас, формуються основи філологічної культури мовлення, розширюється кругозір та духовний світ школярів.
Питання формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури досліджували такі педагоги та методисти, як Бандура О.М., Бєляєв О.М., Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф.Ф., Волошина Н.Й., Голубков В. В., Горб О.А., Горошкіна О.М., Донченко Т.К., Караман С.О., Мельничайко В.Я., Онищук В.О., Пасічник Є.А., Пентилюк М.І., Степанишин Б.І., Сторчак К. М., Токмань Г. та ін.
Мета дослідження полягає в характеристиці формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Узагальнити інформацію про теоретичні основи навчання української літератури в середній школі;
2. Дослідити основні підходи до використання інноваційних технологій навчання української літератури;
3. Охарактеризувати роль творчості у процесі творення тексту учнями;
4. Визначити особливості впровадження інтерактивних технологій навчання на уроках української літератури;
5. Описати уроки виразного читання як метод формування мовленнєвої культури учнів;
6. Розробити конспекти уроків, спрямованих на формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури.
Об’єктом дослідження є методико-педагогічні засади навчання української літератури в середній школі в Україні.
Предметом дослідження є урок української літератури, орієнтований на формування філологічної мовленнєвої культури школярів.
Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:
1. Загальнонауковий: синтез, аналіз та порівняння наукової літератури для теоретичного підґрунтя дослідження.
2. Діалектичний метод використовувався з метою пояснення виникнення та розвитку певних поглядів і теорій.
3. Логіко-семантичний метод сприяв визначенню понять за допомогою аналізу їх ознак, відношень між мовними висловами та дійсністю, саме цей метод допоміг визначенню понятійного апарату, що застосовується у дослідженні.
4. Порівняльний метод був використаний з метою порівняння поглядів різних науковців на поняття, що аналізуються в дослідженні.
5. Дидактико-педагогічний: для розробки планів-конспектів уроків.
Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.
У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.
У вступі дається визначення теми, розкриваються актуальність, об’єкт, ставляться мета та завдання роботи.
У першому розділі розглядаються теоретико-методологічні основи навчання української літератури в середній школі.
У другому розділі аналізуються особливості проведення сучасного уроку української літератури.
У третьому розділі характеризується основні підходи до формування філологічної мовленнєвої культури на уроках української літератури.
У висновках підводиться підсумок проведеного дослідження.
У списку використаної літератури подаються джерела, на основі яких було здійснене дослідження.
В додатках наведено зразки планів-конспектів уроків, що ілюструють теоретичну частину дослідження.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абрамович С. Д., Чікарькова М. Ю. Риторика [текст] / під ред. С.Д. Абрамовича. – Львів: Світ, 2001. – 311 с.
2. Активные формы преподавания литературы: Лекции и семинары на уроках в ст. классах [текст] / под ред. Р. И. Альбеткова и др. – М.: Просвещение, 1991. – 175 с.
3. Бандура О.М. Міжпредметні зв’язки в процесі вивчення української літератури [текст] / під ред. О.М. Бандури. – К.: Рад. школа, 1984. – 166 с.
4. Бєляєв О.М. Зміст уроку української літератури [текст] / О. Бєляєв // Укр. мова і літер. у школі. – 2003. – №4. – С. 2.
5. Біляєв О.М. Навчання української літератури в 10-11 класах [текст] / під ред. ред. О.М. Біляєва. – К.: Освіта, 1998. – 143 с.
6. Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Навчання і виховання засобами літератури [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1973. – 176 с.
7. Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф. Ф. Українська література в середній школі: Курс методики [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1962. – 391 с.
8. Бугайко Т. Ф., Бугайко Ф.Ф. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах [текст] / під ред. Т.Ф. Бугайко. – К.: Рад. школа, 1967. – 264 с.
9. Волошина Н.Й., Бандура О.М. Шляхи аналізу художніх творів [текст] / Н.Й. Волошина // Українська література в загальноосвітній школі. — К., 2003. — № 6.
10. Волощук Е.В., Бегун Б.Я. Теория и практика анализа литературного произведения / Е.В. Волощук // Зб. науково-методичних статей. – Вип. II. – Запоріжжя, 1997. – С.81-84.
11. Гаврилов П.Т. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах: Посібник для вчителів [текст] / під ред. Т.П. Гаврилова. – К.: Рад. школа, 1980. – 126 с.
12. Голобородько Є.С. Атестація вчителя. Уроки української літератури: традиційні, відкриті, нестандартні: готові конспекти, аналіз методиста [текст] / під ред. Є.П.Голобородько. – X.: Основа, 2006. – 175 с.
13. Голубков В. В. Методика преподавания литературы [текст] / под ред. В.В. Голубкова. – М.: Просвещение, 1992. – 496 с.
14. Горб О.А. Нові підходи до вивчення індивідуального стилю письменника [текст] / О.А. Горб // Матеріали науково-практичної конференції (27-29 травня 1996 року). – Мелітополь-Київ, 1996. – С.22-23.
15. Горб О.А. Проблема типології уроків літератури [текст] / О.А. Горб // Методика викладання філологічних дисциплін: Зб. науково-методичних статей. – Вип. II. – Запоріжжя, 1997. – С.41-46.
16. Горб О.А. Форма уроку як засіб його ефективності (уроки з неусталеною структурою) [текст] / О.А. Горб // Матеріали Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (17-18 листопада 1999 р.). – К.: Знання, 2000. – С.141-146.
17. Горб О.А. Чи потрібні сучасній школі нетрадиційні уроки літератури? [текст] / О.А. Горб // Рідна школа.– 2000. – №7 – С.50-52.
18. Горошкіна О. М. Теорія і практика навчання української літератури в старших класах [текст] / під ред. О. М.Горошкіної. – X.: Основа, 2012. – 171 с.
19. Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української літератури в старших класах природничо-математичного профілю / За ред. О.М. Горошкіної. – Луганськ: Альма-матер, 2004. – 362 с.
20. Горошкіна О.М. Навчання української літератури и профільній школі: Навч. посіб. [текст] / під ред. О.М. Горошкіна. – Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2007. – 130 с.
21. Донченко Т.К. Структура уроку української літератури [текст] / Т. К. Донченко // Укр. мова і літер, у школі. – 2004. – №3. – С. 6-11.
22. Дорошенко O.A. Нестандартність при вивченні української літератури в середній школі [текст] / O.A. Дорошенко // Укр. мова і літ. в шк. – 1990. – № 2-3. – О 20-21.
23. Жабицкая Л. Г. Восприятие художественной литературы и личность. Литературное развитие в юности [текст] / под ред. Л.Г. Жабицкой. – Кишинев: Штиница, 1994. – 134 с.
24. Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія [текст] / під ред. С. Жили. – Чернігів: Деснянська правда, 2004. – 360 с.
25. Жинкин Н.И. Механизмы речи / под ред. Н.И. Жинкина. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1988 – 370 с.
26. Захарук Д. В. Ігри з літератури [текст] / під ред. Д.В. Захарука. – К.: Рад. школа, 1990. – 224 с.
27. Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. и доп. [текст] / под ред. Г.М. Иваницкой. – К.: Рад. шк., 1990. – 224 с.
28. Канарский A.C. Диалектика эстетического процесса: генезис чувственной культуры [текст] / под ред. A.C. Канарского. – К.: Вища школа, 1992. – 192 с.
29. Караман С.О. Методика навчання української літератури в гімназії [текст] / під ред. С.О. Карамана. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с.
30. Кизенко В. Дидактичні вимоги до створення типових навчальних програм для профільного навчання у старшій школі [текст] / В. Кизенко // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 1. – С. 95-100.
31. Клочек Г. Енергія художнього слова: зб. ст. [текст] / під ред. Г. Клочек. – Кіровоград: Ред.-вид. відділ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2007. – 448 с.
32. Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навчально-методичний посібник [текст] / під ред. Г.О. Козачук. – К.: Освіта, 1995. – 160 с.
33. Кудряшов Н. И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы [текст] / под ред. Н.И. Кудряшова. – М.: Просвещение, 1981. – 190 с.
34. Куцевол О. М. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної критики»: навч. посіб. [текст] / під ред. О. М. Куцевол. – Вінниця, 2010. – 279 с.
35. Куцевол О. Творча сутність професійної діяльності вчителя літератури [текст] / О. М. Куцевол // Дивослово. – 2006. – №5.
36. Лазебник Ю. Спілкування текстом [текст] / Ю. Лазебник // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 78 – 85.
37. Леонтьев A.A. Место психологии в современной науке о чтении [текст] / A.A. Леонтьев // Проблемы социологии и психологии чтения. – М., 1975. – С. 43.
38. Липатова В.Ю. Порождение текста: интроспективный подход [текст] / В. Ю. Липатова // Рус. яз. в шк. – 2005. – № 2. – С. 93 – 99.
39. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя [текст] / под ред. Ю.Л. Львова. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с.
40. Мацько Л. Сучасні підходи до створення підручників з української літератури: місце лінгвостилістики [текст] / Мацько Л. // Дивослово. – 1999. – № 8. – С. 39-41.
41. Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови [текст] / під ред. В. Я. Мельничайко. – К.: Рад. школа, 1986. – 168 с.
42. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української літератури: Конструювання. Редагування. Переклад: Посібник для вчителів [текст] / під ред. В.Я. Мельничайко. – К.: Рад. шк., 1984. – 223 с.
43. Методика викладання української літератури: для студентів спеціальності «Українська мова і література» [текст] / під ред. Є.Пасічник. – К., 1994. – 24 с.
44. Методика преподавания литературы [текст] / под ред. З. Я. Рез. – М.: Просвещение, 1987. – 383 с.
45. Методика преподавания литературы: Пособие для студентов и преподавателей [текст] / под ред. О. Ю. Богдановой, В. Г. Маранцмана: В 2-х ч. – В.: Владос, 1995.
46. Ми є. Були. І будем ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами художньої літератури: Навч.-метод. посібник [текст] / під ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2003. – 178 с.
47. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів-філологів [текст] / під ред. Л.Ф. Мірошниченко. – К.: Ленвіт, 2000. – 240 с.
48. Наукові основи методики літератури: навч.-метод, посіб. [текст] / під ред. Н. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
49. Наукові основи методики літератури: Навч.-метод. посібник [текст] / під ред. проф. Н. Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – 344 с.
50. Неділько В. Я. Методика викладання української літератури в середній школі [текст] / під ред. В.Я. Неділько. – К.: Вища школа, 1998. – 248 с.
51. Непийвода Н. Сам собі редактор: порадник з української літератури [текст] / під ред. Н. Непийводи. – К.: Укр. книги, 1998. – 170 с.
52. Онищук В.О. Функції і структура методів навчання: Методический материал [текст] / під ред. В. О. Онищука. – К.: Радянська школа, 1989. – 160 с.
53. Павлов Н.Д. Відкриті уроки з української літератури [текст] / під ред. Н.Д. Павлова. – X.: Основа, 2008. – 160 с.
54. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти [текст] / під ред. Є.А. Пасічника. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.
55. Пентилюк М.І. Методика навчання української літератури в середніх освітніх закладах: Підручник [текст] / під ред. М.І. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2005. – 399 с.
56. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української літератури: підруч. для студ. фак-тів журналістики ун-тів [текст] / під ред. О.Д. Пономарів. – К.: Либідь, 1992. – 248 с.
57. Пультер С. О., Лісовський А. М. Методика викладання української літератури в середній школі [текст] / під ред. С.О. Пультер. – Житомир: Полісся, 2000. – 163 с.
58. Семеног О. Мовно-літературна освіта в Україні: погляд крізь роки:навч. посіб. [текст] / під ред. О. Семенога, Л. Базиля. – К.: Фенікс, 2008. – 240 с.
59. Степанишин Б. Викладання української літератури в школі [текст] / під ред. Б. Степанишина. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
60. Степанишин Б. І. Викладання української літератури в школі [текст] / під ред. Б. Степанишина. – К.: Проза, 1995. – 254 с.
61. Стилістика української літератури: Підручник для студ. філол. спец, вищ. навч. закладів [текст] / під ред. О. М. Сидоренко, О.М. Мацько. – 2-ге вид., виправ. – К.: Вища школа, 2005. – 462 с.
62. Сторчак К. М. Основи методики літератури [текст] / під ред. К.М. Сторчак. – К.: Рад. школа, 1985. – 420 с.
63. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція [текст] / під ред. Г. Токмань. – К.: Міленіум, 2002. – 318 с.
64. Тураева З.Я. Лингвистика текста [текст] / под ред. З. Я. Тураевой. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.
65. Ушинський К.Д. Рідне слово [текст] / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори: У 2-х т. – Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. – К.: Радянська школа, 1983. – 489 с.
66. Цінько C.B. Розвиток у п’ятикласників умінь аудіювання на уроках української літератури: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / C.B. Цінько – К., 2001. – 248 с.

Електронні джерела

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь