Формування ринку цінних паперів в Україні

60 грн.

Скачати курсову роботу

Категорія: Економіка

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
1.1 . Ринок цінних паперів як структурний елемент фінансового ринку…………..6
1.2. Суб’єкти та об’єкти ринку цінних паперів………………………….…………16
1.3 Методика оцінки ефективності функціонування ринку цінних паперів …….37
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНИ
2.1. Етапи формування ринку цінних паперів в Україні………………..………..…53
2.2. Сучасний стан розвитку ринку цінних паперів в Україні……………..…….…64
2.3. Ефективності державного регулювання ринку цінних паперів в Україні……..77
2.4. Оцінка ефективності функціонування ринку цінних паперів в України………83
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИНВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
3.1. Покращення прав учасників ринку цінних паперів в Україні……….…………89
3.2. Удосконалення державного регулювання ринку цінних паперів…………..….99
3.3. Прогнозування динаміки ринку цінних паперів в контексті загальносвітових тенденцій…………………………………………………………………………..…..105
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
На початку 90-х років Україна стала на шлях створення ринкової економіки, що передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й щонайскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням економіки в Україні повинно відбутися динамічне становлення фондового ринку, який посідає особливе місце у структурі фінансових ринків. До головних функцій ринку цінних паперів, перш за все, можна віднести акумуляцію грошових коштів населення і підприємств, їх концентрацію з метою створення сприятливих умов для формування інвестиційного капіталу; стимулювання інвестиційної діяльності та формування інституту власників, що забезпечують ефективне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
В умовах ринкової трансформації економіки України домінуючим стає інвестиційний аспект, що зумовлюється масштабними завданнями ринкового реформування в Україні. Зараз вітчизняні підприємства потребують реструктуризації капіталу, оновлення основних виробничих фондів, технології, організації виробництва, що вимагає значних фінансових ресурсів. Одним із варіантів інвестування промисловості є фондовий ринок. Ліквідний, надійний, прозорий фондовий ринок повинен забезпечити реалізацію національних інтересів України шляхом сприяння надходженню інвестицій у реальний сектор економіки, створення ефективної системи захисту прав і інтересів інвесторів – як вітчизняних, так і іноземних. На жаль, фондовий ринок поки що не виконує повною мірою всіх завдань щодо раціонального перерозподілу фінансових ресурсів та ефективного залучення інвестицій у реальний сектор економіки України.
Низькі показники рентабельності інвестицій у цінні папери в реальних секторах економіки призвели до стагнації ринку цінних паперів, невисока рентабельність капіталовкладень у цінні папери українських корпорацій – одна з причин відтоку капіталу з ринку цінних паперів, оскільки існують більш рентабельні і менш ризиковані сфери капіталовкладень. Необхідність збільшення надходжень інвестицій в економіку України від вітчизняних та зарубіжних інвесторів вимагає формування сприятливого у широкому розумінні цього слова інвестиційного клімату як для процесів безпосереднього залучення інвестицій, так і їх ефективного використання.
Важливим моментом економічних перетворень в державі, яка прагне економічного росту, є формування сучасної ринкової інфраструктури, організація ефективного інвестиційного процесу, становлення та розвиток інститутів інфраструктури фінансового ринку та ринку цінних паперів як складової частини ринкових відносин (фондових бірж, комерційних банків, посередницьких контор, інформаційних центрів, центрів аукціонної торгівлі, інвестиційних фондів і компаній тощо).
Ринок цінних паперів України, як і фінансовий ринок у цілому, сьогодні знаходиться на початковому етапі формування. Цей процес відбувається в умовах серйозної економічної кризи, що в значній мірі створює труднощі в його становленні і вивченні. Формування й розвиток високоліквідного, справедливого та ефективного фінансового ринку та ринку цінних паперів вимагає розробки і практичної реалізації напрямків його розвитку.
Ринок цінних паперів є економічним механізмом, який забезпечує раціональне розміщення фінансових ресурсів, дозволяє ефективно керувати підприємством, сприяє розвитку конкуренції, приваблює широкі верстви населення щодо їх участі в управлінні власністю, дає можливість кожній людині реалізувати свої здібності та підвищити добробут.
Питання розвитку і регулювання фондових бірж не нові для економічної науки. Але аналіз показує, що фундаментальних теоретичних праць і практичних рекомендацій з проблем їх розвитку у нашій країні дуже мало.
Світовий досвід розвитку на сучасному етапі також використовується недостатньо. Тому, якої б сторони фінансового ринку в цілому і окремих його елементів, зокрема, не торкнутися, дослідження будуть актуальними і необхідними. Значний внесок у розробку питань становлення і розвитку ринку цінних паперів зробили такі закордонні вчені: Котлєр Ф., Макконнелл К.Р., Едлєр А., Тьюлз Р.Дж. Серед робіт вчених України та СНД слід виділити праці Алексєєва М.Ю., Альохіна Б.І., Гольцберга М.А., Жукова Г.Г., Мозгового О.М., Міркіна Я.М., Оскольського В.В., Павлова С.В., Сороки І.В. та інших. Критично позитивний огляд робіт з проблеми свідчить про те, що ряд методологічних і теоретичних питань ще недостатньо досліджені, деякі позиції вимагають уточнень та доповнень у конкретних історичних умовах. Важливість та актуальність проблеми, яка досліджується, недостатня розробленість теоретичних і методологічних питань визначили вибір теми магістерської роботи, її мету і завдання, а також методи дослідження.
Метою дослідження є розробка пропозицій підвищення фективності функціонування ринку цінних паперів в Україні на основі вивчення теоретичних аспектів та аналізу існуючої ситуації в нашій державі.
Основними завданнями дослідження є: визначення місця ринку; з’ясування сутності, структурних елементів, учасників, функцій ринку цінних паперів; характеристика його як економічної категорії; побудова розгорнутої класифікації за видами та типами; оцінка сучасного стану та структурного розвитку фондового ринку України; дослідження учасників національного ринку цінних паперів; визначення ролі та значення державного регулювання ринку цінних паперів України і розробка пропозиції щодо ліквідації існуючих диспропорцій ринку цінних паперів; шляхів удосконалення існуючої правової бази; визначення основних методів становлення та подальшого удосконалення механізму ринку і його інфраструктури в Україні.
Об’єктом дослідження є ринок цінних паперів України.
Предметом дослідження є умови та чинники формування ринку, а саме оцінка ефективності використання інструментів цінних паперів
Теоретико-методологічною основою дослідження є використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку. Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних періодичних видань.
Основними методами дослідження є аналіз, метод порівняння, та статистично-математичний метод.

  1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.
  2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файлу, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.
  3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів.
В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
Розробник
Формування ринку цінних паперів в Україні
Контакти

Ми використовуємо файли cookie, щоб дозволити нашому сайту працювати належним чином, персоналізувати контент і рекламу, надавати функції соціальних мереж і аналізувати наш трафік. Ми також ділимося інформацією про використання вами нашого сайту з нашими партнерами в соціальних мережах, рекламі і аналітиці. Детальніше політика конфіденційності описана за цим посиланням.

Погоджуюсь