Застосування облігацій як інвестиційного інструмента – аналіз світової

60 грн.
Купити в 1 клік
Додати в бажання
Додати в порівняння
Категорія:Економіка

Зміст
Вступ 4
РОЗДІЛ 1. Сутність та ключові характеристики облігацій 6
1.1 Сутність облігацій як найбільш поширених боргових цінних паперів. 6
1.2 Види облігацій: державні, муніципальні та корпоративні. 10
1.3 Теоретичні основи формування та управління портфелем облігацій. 13
РОЗДІЛ 2. Облігації як важливий сучасний інструмент фінансового інвестування 16
2.1 Застосування облігацій як інвестиційного інструмента – аналіз світової
практики. 16
2.2 Застосування корпоративних і державних облігацій в Україні. 19
2.3 Проблеми і перспективи розвитку державного ринку облігацій 24
РОЗДІЛ 3. Перспективи активізації інвестування у вітчизняні облігації. 28
3.1 Поняття і види фінансових інвестицій 28
3.2 Перспективи інвестування у облігації 31
Висновки 35
Список використаних джерел 37

ВСТУП

Одним із основних завдань кожної держави на всіх етапах її розвитку є досягнення стабільного економічного зростання. Одним із основних джерел фінансування соціально-економічного рівня країни є інвестування, яке здійснюється безпосередньо через застосування фінансових інструментів ринку цінних паперів.
Наразі однією з основних проблем сучасної теорії інвестицій є неефективне формування і управління портфелем цінних паперів.
При кожному здійсненні вкладу в цінні папери інвестори, ризикуючи, прагнуть до максимізації доходу. Тож, головне їх завдання полягає у знаходженні найбільш оптимального поєднання цих двох факторів.
На сучасному етапі інвестиції являють собою необхідний інструмент виходу України з хронічного кризового стану, впровадження важливих технологічних змін, активізації структурних зрушень у вітчизняному виробництві країни та збільшення показників господарчої діяльності на мікро- і макро- рівнях.
Ринок цінних паперів та його ефективність напряму залежить від багатьох факторів: інвестиційного, фінансового та інших ринків, економічної ситуації, роботи емітентів тощо.
Метою даної роботи є всебічний огляд фінансового інвестування в Україні та світі на прикладі таких цінних паперів як облігації. По-перше, буде розкрито поняття облігації, їх сутність, види, теоретичні основи формування та управління портфелем облігацій. По-друге, буде проведено аналіз використання облігацій у світовій практиці та застосування їх в Україні за проблем, які виникають при цьому, а також представлені перспективи від застосування інвестицій у вітчизняні облігації.
Актуальність вивчення фінансового інвестування зумовила вибір даної теми курсової роботи. В умовах ринкової економіки особливо важливими є знання сутності, функцій, видів та інструментів фінансового інвестування, а також механізму його дій для більш правильної орієнтації в існуючій ситуації в країні.
Основними завданнями даної курсової роботи є вивчення:
− сутнісної характеристики облігацій;
− видів облігацій;
− роль облігацій на сучасному етапі.
Методи дослідження. У процесі дослідження та реалізації вищезазначених завдань використано системний аналіз наукового пізнання, аналізу і синтезу, індукції та дедукції; метод порівняльного аналізу; застосовано загальнонауковий та аналітичний методи, що забезпечило ґрунтовне вивчення правового регулювання інвестиційної діяльності та ринку цінних паперів.
У зв’язку з актуальністю стан розробки проблеми активно розвивається. Теоретичним підґрунтям курсової роботи слугували наукові праці таких вітчизняних учених-правників І. В. Білоус [2], А. А. Вальчишен [3] З.Г. Ватаманюк [4], Г. М. Калач [9], О. Є. Кузьмін [11], Т. В. Нічосова [14], Г. К Черніков [24], В. І. Шапран [25], М.Н. Шелудько [26] та інші.
Джерельна база. У ході наукового дослідження використано законодавчі та нормативно-правові акти Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, укази Президента України та відповідні матеріали фінансових інститутів, підзаконні акти Міністерства фінансів України, статистичні матеріали Державної служби статистики України, розробки і наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних учених.
Обсяг і структура роботи. Курсова робота включає: вступ, три розділи, загальні висновки та список використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на 39 сторінках друкованого тексту. Список використаних нормативно-правових актів, наукових статей, публікацій (монографій) та інших літературних джерел налічує 27 найменувань. Курсову роботу проілюстровано 3 рисунками і 2 таблицями.

Список використаних джерел
1. Афанасьєва Т.А. Інвестиційні операції банків України з цінними паперами / Т.А. Афанасьєва // Економічний простір. – 2008. – №19. – С. 170-180.
2. Білоус І. В. Інвестиційна привабливість корпоративних облігацій та їх ризики / І. В. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К. : НДЕІ. – 2008. – № 3. – С. 91–95.
3. Вальчишен А. Ринок корпоративних облігацій в Україні : аналітичний огляд / А. Вальчишен // Проект технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку компанії ПАДКО “Впровадження пенсійної реформи в Україні”. – К., 2003. – 37 с.
4. Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула. // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 75–85.
5. Ватаманюк З.Г. Ринок цінних паперів в умовах фінансової глобалізації / З.Г. Ватаманюк, Н.В. Звонар. // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 82–89.
6. Версаль Н. Корпоративні облігації у формуванні ресурсної бази комерційних банків України / Н. Версаль, В.Нестеренко // Фінанси України. – 2006. – № 10. – С. 96 – 104.
7. Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.
8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ//Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу «Вісник Національного банку України»). – 2001. – №1. – С. 3-46 (зі змінами та доповненнями).
9. Калач Г.М. Вплив ринку цінних паперів на обсяги інвестування в реальний сектор економіки//Наукові записки: Збірник наук. праць. Сер. Економіка. Вип.8. Ч.3.-2006.-Вип. 8. Ч. 3 . – С. 338–345. – Економіка
10. Корнєєв В. В. Еволюція і перспективи фінансового ринку України / Корнєєв В. В. // Економіка України. – 2007. – № 9. – С. 21–29.
11. Кузьмін О.Є. Облігації як фінансовий інструмент емісійної політики корпорацій / О.Є. Кузьмін. // Вісник. Проблеми економіки й управління. – Львів, 2003. – № 484. – С.12–18.
12. Лапішко З. Я. Вплив фінансових установ на розвиток ринку державних облігацій України / З. Я. Лапішко // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. пр. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип. 24. – С. 116–122.
13. Лютий І. О. Ринок корпоративних облігацій реального сектору економіки / І. О. Лютий, Т. В. Нічосова // Фінанси України. – 2006. – №7. – С. 59–68.
14. Нічосова Т. В. Системні трансформації ринку корпоративних облігацій України / Т. В. Нічосова // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 24–30.
15. Нічосова Т. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку ринку корпоративних облігацій в Україні / Т. Нічосова. // Шевченківська весна: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, присвяченої 15-й річниці незалежності України. Ч.2 / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича. – К.: Логос, 2006. – С. 292–294.
16. Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенденції та суперечності / Охріменко О. А. // Фінанси України. – 2005. – №12. – С. 115–121.
17. Охріменко О. Сучасний стан ринку корпоративних облігацій. / О. Охріменко. // Цінні папери України. – 2005. – № 4. – С. 1721.
18. Про введення системи обов’язкового рейтингування суб’єктів і інструментів фондового ринку: Рішення ДКЦПФР від 8.12.2004 р. № 542 [Електронний ресурс] –
19. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV.
20. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку : монографія / [Лютий І. О., Гриценко Т. В., Любкіна О. В. та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
21. Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків: навч. Посібник / О.Ю. Ромашко. – К.: КНЕУ, 2000. – 240 с.
22. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник / В. М. Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.
23. Терещенко Г.М. Проблеми становлення та напрями удосконалення функціонування ринку цінних паперів в Україні / Г.М. Терещенко. // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 97–104.
24. Черніков Г. Корпоративні облігації на ринку України / Г. Черніков, Р. Кільмухаметов. // Ринок цінних паперів України. – 2005. – № 11–12. – С. 7–14.
25. Шапран В.І. Банки на ринку корпоративних цінних паперів України: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.04.01 / В.І.Шапран. – К.: Київськ. нац. екон. ун-т. – 2005. – 18 с.
26. Шелудько Н. М. Інвестиційний процес: оцінка ролі й участі банків / Н.М. Шелудько // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2003. – № 8. – С. 121–126
27. . Річні звіти НКЦПФР // Офіційний сайт НКЦПФР / [Електронний ресурс] //

1. Оплата на сайті проводиться в режимі онлайн у будь-який можливий спосіб при оформленні замовлення. Обрати спосіб оплати можна на сторінці оформлення платежу та зазначення даних клієнта.

2. Доставка електронних файлів проводиться протягом 15 хвилин з моменту отримання та підтведження оплати з боку платіжної системи. В разі, якщо листа немає, потрібно перевірити папку СПАМ. Якщо і там немає, напишіть нам на пошту або в онлайн чат, зазначивши назву файла, час та спосіб оплати. Ми вишлемо вам листом у відповідь.

3. Усі текстові документи, надані виключно в якості зразка з метою ознайомлення та допомоги при написанні власних наукових досліджень.

Гарантія повернення коштів. В разі, якщо файл, який ви отримали, не відповідає опису або взагалі не відкривається, ми вишлемо робочий файл або повернемо вам гроші.

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Застосування облігацій як інвестиційного інструмента – аналіз світової”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

3 × three =

грн.
© Всі права захищені - 2024, Офіс Алекс
payment
Кнопка звʼязку
Замовити дзвінок
Повідомлення успішно відправлено
Ми перетелефонуємо вам найближчим часом.